Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός του Δημοσίου Τομέα

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 28/6/2018
Αρ. Πρωτ.: 7412
Προς : Πίνακας Αποδεκτών


Θέμα: Αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός του Δημοσίου Τομέα

κ. Υπουργέ, κ. Γενική Γραμματέα, κ. Γ. Διευθυντές, κ. Διευθυντές.
Σας ενημερώνουνε ότι, στον κατάλογο του ΕΙΣΕΠ-ΑΣΕΠ (δ΄ σχετικό), των υποψηφίων Προϊσταμένων για την Γενική Διεύθυνση Αναστηλώσεων, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, της με αρ. 7ΘΨΝ4653Π4-Χ6Γ προκήρυξης, η συνάδελφός μας κ. Μ. Σαβράμη, με αύξοντα αρ.6., έλαβε συνολικά 880 μόρια, στα οποία ΔΕΝ ελήφθησαν υπόψιν τα 175 μόρια που δικαιούται βάσει του ισχύοντος ΠΔ69/2016 ( στ΄σχετικό).
Η συνάδελφός μας είναι «εκλεγμένο» μέλος του Γ΄ υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπου συμπτωματικά, είναι «ορισμένο» από τον Υπουργό άλλο μέλος – συνυποψήφια στον ίδιο διαγωνισμό και πρώτη σε σειρά κατάταξης με 1425 μόρια (Α΄ φάση), ενώ η κ. Σαβράμη Μαρία έχει συγκεντρώσει χωρίς την δικαιούμενη μοριοδοτούμενη προϋπηρεσία βάσει του Π.Δ69/2016 και χωρίς μοριοδοτούμενη θέση ευθύνης «εξ’ ορισμού» τα 880 μόρια. Επίσης είναι εκτός των άλλων, εκλεγμένη στο Προεδρείο του Τμήματος ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΠΟΑ, αλλά υπήρξε και στο παρελθόν εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ της ΠΟ. ΕΜΔΥΔΑΣ.
Η ίδια, αρχικά είχε καταθέσει εγκαίρως αίτηση στο αρμόδιο Γ΄ υπηρεσιακό Συμβούλιο ΥΠΠΟΑ, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα εκ του ΠΔ69/2016, για τους μηχανικούς δικαιολογητικά (η΄ σχετικό) (ΤΕΕ+ΤΣΜΕΔΕ), τα οποία, ωστόσο ΔΕΝ αξιολογήθηκαν και πήρε την α΄ σχετική απορριπτική απάντηση. Τότε προχώρησε στην β΄ σχετική ένσταση από 13-11-2017 και στη συνέχεια έλαβε μέρος στην ζ΄ σχετική προκήρυξη, στην οποία έκανε ένσταση στο ΕΙΣΕΠ-ΑΣΕΠ, δικαίως, καθότι έχοντας κάνει από 13-11-2017, ένσταση στο Γ΄ υπηρεσιακό και γνωρίζοντας ότι στην γ΄ σχετική του σύγκλιση το Γ΄ υπηρεσιακό Συμβούλιο, την 13-6-2018, είχε ορίσει την επανεξέταση του θέματός της με αρ.21, άρα με μεγάλη πιθανότητα να μην προλάβουν καν να το εξετάσουν, όπερ και εγένετο. Μάλιστα τότε την 13-6-18, ανεβλήθη «επ’ αόριστον» η νέα σύγκλιση του Γ΄ υπηρεσιακού (που θα συνέχιζε την εξέταση από το θέμα με αρ.16-28)
Αμέσως μετά την κοινοποίηση της συναδέλφου, της ένστασής της στο ΕΙΣΕΠ-ΑΣΕΠ (με καταληκτική ημερομηνία 18-6-18), εκτός των άλλων και στο Γ΄ υπηρεσιακό του ΥΠΠΟΑ, συγκαλείται η η΄ σχετική συνεδρίασή του, με ημερομηνία 25-6-2018, όπου πλέον ο αύξων αρ. του θέματος της κ. Μαρία Σαβράμη «μετετράπη» σε αρ.1. στον πίνακα της ημερήσιας διάταξης θεμάτων. Ωστόσο και πάλι αυτή η ημερομηνία έπονταν της καταληκτικής 18-6-18 για την υποβολή ενστάσεων στον ΑΣΕΠ, για το θέμα της μοριοδότησης, που κατέθεσε η συνάδελφος. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις 2 τελευταίες συνεδριάσεις η κ. ΣΑΒΡΑΜΗ ,φρόντισε να μην είναι παρούσα στις συνεδριάσεις του Γ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (για ευνόητους λόγους ηθικής τάξεως) και να αντικατασταθεί από την αναπληρωματική της κ. Αναστασία Μουτσίδου.


Κ. Υπουργέ, κύριοι Γ. Διευθυντές, κύριοι Διευθυντές, κύριοι Συνάδελφοι,
Μας έχουν δημιουργηθεί πολλά εύλογα ερωτηματικά και έντονη δυσαρέσκεια, για τα «ορισμένα μέλη» του Γ΄ υπηρεσιακού ΥΠΠΟΑ, τόσο για τους λόγους της μη έγκαιρης εξέτασης της ένστασης της συναδέλφου μας, όσο και για τους λόγους της μη προσμέτρησης της προϋπηρεσίας της, παρόλες τις αλλεπάλληλες διευκρινιστικές εγκυκλίους του αρμόδιου για το ΠΔ69/2016, Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και παρά τα πολλά έγγραφα που απεστάλησαν από πολλούς συναφείς με το θέμα φορείς, (ΤΕΕ, ΠΟ. ΕΜΔΥΔΑΣ, ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, ΕΜΔΥΔΑΣ Τμήμα Πολιτισμού, Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΥΠΠΟΑ, Αττικής και Νήσων κ.λ.π) αλλά και παρόλες τις συναντήσεις των φορέων αυτών τόσο με την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, όσο και με το ίδιο το Γ΄ υπηρεσιακό συμβούλιο.
Η περίπτωση της συναδέλφου κ. ΣΑΒΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑΣ, θα αποτελέσει περαιτέρω «πρόκριμα» για την τύχη και πορεία των ΙΔΑΧ και Μονίμων μηχανικών του Δημοσίου, με τα δικά της τουλάχιστον «τυπικά και ουσιαστικά προσόντα».
Μετά τα παραπάνω, θεωρούμε κ. Υπουργέ, ότι πρέπει να κάνετε πλέον χρήση του δικαιώματός σας, να μετατραπεί σε σωστή «ΑΠΟΦΑΣΗ» και βάσει των κριτηρίων του ΠΔ69/2016, η αρνητική «γνωμοδότηση» του Γ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την συνάδελφο κ. ΣΑΒΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ, η οποία θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτή την μοριοδότησή της αθροιστικά στην υπάρχουσα στον γενικό πίνακα κατάταξης του ΕΙΣΕΠ-ΑΣΕΠ ώστε να έχει μία πιο δίκαια αντιμετώπιση. 
Έτσι αυτή σας η «Απόφαση», θα αποτελέσει «πρόκριμα» και για τους υπολοίπους συναδέλφους που ακολούθησαν τα του ΠΔ69/2016 ως κατατεθέντα δικαιολογητικά και τα οριζόμενα από όλους τους φορείς ως σωστά, και όπως και η συνάδελφος κ. ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΡΑΜΗ, πήραν και αυτοί «αρνητικές» απαντήσεις για την εκτός του Δημοσίου Τομέα προϋπηρεσία τους, από το Γ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ.
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψην, ότι η διαφορετική αντιμετώπιση της μοριοδότησης των προς κρίση θέσεων ευθύνης (Γεν. Διευθυντών, Διευθυντών και Προϊσταμένων) θα δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας σε όλες τις υπό εξέλιξη προκηρύξεις πλήρωσης των αντίστοιχων θέσεων μια και θα αξιολογούνται με διαφορετικό τρόπο συνάδελφοι αντίστοιχων προσόντων.

Σχετικά:
α) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/449352 36354/34454/27263/31-10-17 έγγραφο του Γ΄ υπηρεσιακού Συμβουλίου απάντηση στην αρχική αίτηση της συναδέλφου κ. ΜΑΡΙΑΣ ΣΑΒΡΑΜΗ, για αναγνώριση της εκτός Δημοσίου Προϋπηρεσίας (συνημμένο-1 φύλλο)
β) Η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΝΜ/475729/314623/2560/13-11-2017, ένσταση-αίτηση θεραπείας, στην α΄ σχετική γνωμοδότηση του Γ΄ υπηρεσιακού Συμβουλίου (συνημμένο-6 φύλλα)
γ) Η με αρ. πρωτ. 1043/4-6-2018 πρόσκληση για συνεδρίαση του Γ΄ υπηρεσιακού Συμβουλίου, (συνημμένο-4 φύλλα)
δ) Ο πίνακας με σειρά βαθμολογίας του ΕΙΣΕΠ, για την επιλογή Προϊσταμένων Γ. Διευθύνσεων, προκήρυξη 7ΘΨΝ4653Π4-Χ6Γ από 13/6/18 και καταληκτική ημερομηνία ενστάσεων 18/6/18 (συνημμένο-2 φύλλα)
ε) Ένσταση της συναδέλφου κ. ΜΑΡΙΑΣ ΣΑΒΡΑΜΗ σε ΑΣΕΠ-ΕΙΣΕΠ/με αρ. πρωτ. 4051/18-6-18 (συνημμένο-8 φύλλα)
στ) Το ΠΔ69/2016
ζ) Η με ΑΔΑ 7ΘΨΝ4653Π4-Χ6Γ προκήρυξη για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων (με καταληκτική ημερομηνία ενστάσεων στον δημοσιευμένο πίνακα Α΄ φάσης την 18/6/18)
η) Η με ημερομηνία 25-6-2018 ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Γ΄ υπηρεσιακού του ΥΠΠΟΑ (συνημμένη 3 φύλλα)

Πίνακας Αποδεκτών:
Προς:
ΥΠΠΟΑ
1.Υπουργό κ. Λ. Κονιόρδου
1.α. Διευθυντή Υπουργού κ. Πολίτη vpolitis@culture.gr
2.Υφυπουργό κ. Κ. Στρατή, minoff@culture.gr
3.Γεν.Γραμματέα κ. M. Βλαζάκη, mvlazaki@culture.gr
4. ΓΔΑΠΚ, κ. Ε. Κόρκα, ekorka@culture.gr
5.ΓΔΑΜΤΕ κ. Ε. Γατοπούλου, gdamte@culture.gr
6.Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τομέας Πολιτισμού), κ. Χατζηκοκολάκη Μαρία, mchatzikokolaki@culture.gr

Κοιν.
1. Γ.Γ ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΙΣΗΣ κ. Θεοδωράκη Γρηγόρη ggd@ydmed.gov.gr
2. Γ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΥΠΠΟΑ ddaad@culture.gr, kfrisiras@culture.gr
3.ΤΕΕ (υπόψη Προεδρείου και Αντιπροσωπείας) president@central.tee.gr, gramproedrou@central.tee.gr,
4. ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ emdydasattikis@tee.gr
5. ΕΜΔΥΔΑΣ-Τμήμα ΥΠΠΟΑ stsavalos1@gmail.com
6. ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ eniaiosyppo@culture.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου