Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

Επιμετρητές: Ιδιώτες μηχανικοί θα εμπλέκονται σε δημόσια έργα, τα οποία κατασκευάζουν ιδιώτες


Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 27/6/2018
Αρ. Πρωτ.: 7408
Προς : Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
κ. Σπίρτζη Χρ.

Κοιν.: 1. Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ
2. Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα: Επιμετρητές: Ιδιώτες μηχανικοί θα εμπλέκονται σε δημόσια έργα, τα οποία κατασκευάζουν ιδιώτες

Κύριε Υπουργέ,

Με την απόφαση σας υπ’ Αριθμ. ΔΝΣβ΄/οικ.40185/ΦΝ 466 (25/5/2018) «Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 218 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)» καθορίζονται οι διαδικασίες σύστασης του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών (ΣΕΕ) δημοσίων και ιδιωτικών έργων για την υποβοήθηση διενέργειας των απαραίτητων κατά τις κείμενες διατάξεις επιμετρήσεων και συναφών προς αυτές υπηρεσιών δημοσίων έργων και ιδίως κατά τα άρθρα 151, 152, 160, 170, 171 και 177 του Ν. 4412/2016.

Ειδικότερα: 

Δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός κατάλογος του Σ.Ε.Ε. από κοινού στο Τ.Ε.Ε. και στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε και ένα Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για το ΣΕΕ (για Δημόσια Έργα), στο οποίο ως χρήστες ορίζονται υποχρεωτικά όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι των Αναθετουσών Αρχών και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, εφόσον έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή και έχουν αποκτήσει τους αντίστοιχους κωδικούς.

«Ειδικά για συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όταν η αξία σύμβασης είναι ανώτερη του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, και αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας είναι δήμος με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους ή νομικό πρόσωπο αυτού, με αρμοδιότητα υλοποίησης έργων των ανωτέρω κατηγοριών η επιλογή ειδικού επιμετρητή είναι υποχρεωτική. Η επιλογή ειδικού επιμετρητή είναι υποχρεωτική και για τα έργα του προηγούμενου εδαφίου που κατά την έναρξη λειτουργίας του Σώματος έχουν ανεκτέλεστο τμήμα σύμβασης ανώτερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.» (παραγρ. 4 άρθρου 218 του ν. 4512/2018)

Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διμελής ή τριμελής επιτροπή υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά τη κρίση της να ορίσει μία Επιτροπή κατ’ έτος.

Μέσω του Κ.Η.Σ.Κ.Σ.Ε.Ε, γίνεται αυτόματα η κλήρωση και η επιλογή έως πέντε (5) Ειδικών Επιμετρητών κατά σειρά προτεραιότητας, από τον ηλεκτρονικό κατάλογο.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον πρώτο επιλεχθέντα Ειδικό Επιμετρητή που προκύπτει από την κλήρωση, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνεται στον πρώτο επιλαχόντα.

Η προς υπογραφή σύμβαση αποστέλλεται με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής προς δημοσίευση στις ιστοσελίδες του Τ.Ε.Ε. και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την υπογραφή της.

Ως ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκτιμούμε ότι η ανάθεση των επιμετρήσεων σε ιδιώτες επιμετρητές είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την εκχώρηση του Δημοσίου Ελέγχου στα Δημόσια Έργα σε ιδιώτες με τελικό στόχο την πλήρη εκχώρηση και των επιβλέψεων σε αυτούς.

O θεσμός αυτός είναι σε τελείως λάθος κατεύθυνση, θα καταστεί αναποτελεσματικός, οικονομικά μη βιώσιμος και γραφειοκρατικός.

  1. Η αμοιβή για την παροχή των τεχνικών υπηρεσιών των Ειδικών Επιμετρητών βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και υπολογίζεται ως ποσοστό επί του προϋπολογισμού δηλαδή ανάλογα με τις κλίμακες, πρόκειται για ποσά των 1.800,00 ευρώ, 10.000,00 ευρώ, 15.000,00 ευρώ, 25.000,00 ευρώ. Έτσι προκύπτει μια σοβαρή οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ οι προβλεπόμενες αμοιβές είναι πολλαπλάσιες των πενιχρών αποδοχών των Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών, που κάνουν την ίδια ακριβώς εργασία (και με τεράστιες νομικές ευθύνες για τις οποίες μάλιστα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη Νομικής Κάλυψης) 
  2. Με την διαδικασία που προβλέπεται, από τη στιγμή της ηλεκτρονικής κλήρωσης για το ΣΕΕ έως την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Επιμετρητή, προστίθεται επιπλέον χρόνος στο συνολικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής ενός έργου και γραφειοκρατία που θα έχει επιπλέον χρονικές επιπτώσεις. 
  3. Με την παρούσα ρύθμιση περιορίζεται ουσιαστικά η επίβλεψη των έργων από τις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες. 
  4. Η συγκρότηση του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών και το υποχρεωτικό σεμινάριο υποτιμά τα διπλώματα των Μηχανικών (προσθέτοντας φραγμούς στην άσκηση του επαγγέλματος). Βρίσκεται σε αντίφαση με τα ΜΕΚ και τα Μητρώα Μελετητών ζητώντας πρόσθετα (αμειβόμενα) σεμινάρια και εξετάσεις για την εγγραφή σε αυτό τη στιγμή μάλιστα που κατατάσσει τους επιμετρητές σε βαθμίδες αντίστοιχες προς τις τάξεις των παραπάνω μητρώων. 
  5. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τη μη συνεχόμενη κλήρωση των ίδιων επιμετρητών. 

Στην προσπάθεια να λυθεί έστω και μερικώς το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας η λύση είναι η διάλυση των δημοσίων δομών και παραχώρηση αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες μηχανικούς ?

Γιατί πρέπει να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα επιμετρήσεων από τους δημοσίους υπαλλήλους ?

Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν υποστελεχωμένες τεχνικές διευθύνσεις σε πολλούς απομακρυσμένους Δήμους όπου οι συνάδελφοι αδυνατούν χρονικά και πρακτικά να εκτελέσουν συνεχή παρακολούθηση των έργων ως επιβλέποντες. Η στελέχωση αυτών των Υπηρεσιών και η επιμόρφωση των υπαλλήλων είναι η μοναδική λύση η οποία θα έχει και ρόλο ως ασφαλιστική δικλείδα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Πολλές φορές το ελεγχόμενο φυσικό αντικείμενο είναι υποπολλαπλάσιο του κόστους λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών. 

Μια διαφορετική φιλοσοφία στην δημιουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, με δειγματοληπτικούς ελέγχους και με αυστηρές κυρώσεις σε παραβάτες θα έχει ουσιαστικό ρόλο με ουσιαστικά αποτελέσματα.

Εκτιμούμε ότι η εν λόγω διαδικασία δεν αφορά στο σύνολο των Δημοσίων Έργων και ζητάμε το συντομότερο συνάντηση μαζί σας για το συγκεκριμένο θέμα αλλά και για τα υπόλοιπα που εκκρεμούν (Νομική Κάλυψη, Εκτός Έδρας Μετακινήσεις κλπ).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου