Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

ΚΠΙΣΝ: Μια «δωρεά» με ουρές

ΚΠΙΣΙΝ

EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τις θλιβερότερες στιγμές της καταστροφικής φάρσας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 θύμιζε η πρόσφατη πανηγυρική τελετή της παραλαβής από το ελληνικό κράτος της «δωρεάς» του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) που θα στεγάσει την Εθνική Βιβλιοθήκη και τη Λυρική Σκηνή.
«Η μεταφορά της Εθνικής Βιβλιοθήκης», διακήρυξε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός, «θα συμβάλει στο να είναι το πολύτιμο αυτό υλικό προσβάσιμο σε ολοένα και ευρύτερο κοινό».
Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Μέχρι τη φετινή Πρωτοχρονιά η Εθνική Βιβλιοθήκη ήταν απόλυτα προσβάσιμη στο κοινό καθώς λειτουργούσε στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα σε σταθμό του μετρό.
Eθνική ΒιβλιοθήκηΑΠΕ - ΜΠΕ / ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ
Με τη μετεγκατάστασή της θα μείνει κλειστή για τουλάχιστον επτά μήνες και όταν ξανανοίξει πρέπει να ταξιδεύει κανείς ώς την παραλιακή, να πληρώνει πάρκινγκ (του Ιδρύματος) και να εξαρτάται από τις καντίνες του πολυτελούς και απομονωμένου «Κέντρου Πολιτισμού», δίχως την ευχέρεια των αντίστοιχων επιλογών που προσφέρει το αθηναϊκό κέντρο. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, μόνο για «άνοιγμα» της βιβλιοθήκης δεν μπορεί να γίνει λόγος.

Με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή θα γίνει ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών

Δεν έχει απασχολήσει όσο θα έπρεπε το ζήτημα αυτό μια και τροποποιεί ριζικά τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Αναρτούμε σχετικό άρθρο αλλά και παραδείγματα που δείχνουν τη διαφορά του ασφαλιστέου μισθού σε σχέση με τους συντελεστές που θα χρησιμοποιηθούν... Αν χρησιμοποιηθεί ο αρνητικός  ΔΤΚ για τα χρόνια από το 2013 και μετά θα οδηγήσει σε πρόσθετες μειώσεις συντάξεων λόγω υποτίμησης του ασφαλιστέου μισθού. Θα οδηγήσει επίσης και σε μεγαλύτερες (προς περικοπή) προσωπικές διαφορές των ήδη συνταξιούχων...

Παράδειγμα 1 (ΜΔΚ από εδώ)

ΕΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΔΤΚ
2002 1000 3,60% 1297,59
2003 1000 3,50% 1261,59
2004 1000 2,90% 1226,59
2005 1000 3,50% 1197,59
2006 1000 3,20% 1162,59
2007 1000 2,90% 1130,59
2008 1000 4,20% 1101,59
2009 1000 1,21% 1059,59
2010 1000 4,71% 1047,49
2011 1000 3,33% 1000,36
2012 1000 1,50% 967,06
2013 1000 -0,92% 952,05
2014 1000 -1,31% 961,26
2015 1000 -1,74% 974,38
2016 1000 -0,83% 991,741088,81

Παράδειγμα 2 (χωρίς αρνητικούς συντελεστές)

ΕΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΔΤΚ
2002 1000 3,6 3,60% 1385,54
2003 1000 3,5 3,50% 1349,54
2004 1000 2,9 2,90% 1314,54
2005 1000 3,5 3,50% 1285,54
2006 1000 3,2 3,20% 1250,54
2007 1000 2,9 2,90% 1218,54
2008 1000 4,2 4,20% 1189,54
2009 1000 1,2 1,21% 1147,54
2010 1000 4,7 4,71% 1135,44
2011 1000 3,3 3,33% 1088,31
2012 1000 1,5 1,50% 1055,02
2013 1000 1,0 1,00% 1040
2014 1000 1,0 1,00% 1030
2015 1000 1,0 1,00% 1020
2016 1000 1,0 1,00% 1010
1168,01
Παράδειγμα 3 (με πολύ μικρούς συντελεστές)

ΕΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΔΤΚ
2002 1000 1,0 1,00% 1150
2003 1000 1,0 1,00% 1140
2004 1000 1,0 1,00% 1130
2005 1000 1,0 1,00% 1120
2006 1000 1,0 1,00% 1110
2007 1000 1,0 1,00% 1100
2008 1000 1,0 1,00% 1090
2009 1000 1,0 1,00% 1080
2010 1000 1,0 1,00% 1070
2011 1000 1,0 1,00% 1060
2012 1000 1,0 1,00% 1050
2013 1000 1,0 1,00% 1040
2014 1000 1,0 1,00% 1030
2015 1000 1,0 1,00% 1020
2016 1000 1,0 1,00% 1010
1080


Με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή θα γίνει ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών όσων κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016, προκειμένου να υπολογιστούν οι νέες συντάξεις με βάση το νόμο Κατρούγκαλου.

Το υπουργείο Εργασίας προχώρησε στην κατάθεση τροπολογίας, με την οποία για το διάστημα έως και το 2020, ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών θα διενεργείται με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

Η πολιτική της εγγυημένης δυστυχίας και η διαχείριση του απελπισμένου πλήθους«Να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι», ή στιγμιότυπα «φιλανθρωπίας» από τους σχεδιαστές του καπιταλισμού της ανθρωπιστικής καταστροφής

Οι ει­κό­νες με τους συ­νω­θού­με­νους αν­θρώ­πους στα ΚΕΠ και στις υπη­ρε­σί­ες των δήμων για τη συ­μπλή­ρω­ση των αι­τή­σε­ων χο­ρή­γη­σης του Κοι­νω­νι­κού Ει­σο­δή­μα­τος Αλ­λη­λεγ­γύ­ης είναι εν­δει­κτι­κή της απελ­πι­σί­ας που επι­κρα­τεί σε εκτε­τα­μέ­να στρώ­μα­τα του πλη­θυ­σμού. Ορι­σμέ­νοι, που δεν είχαν δώσει αρ­κε­τή ση­μα­σία στις κρί­σι­μες λε­πτο­μέ­ρειες του προ­γράμ­μα­τος, ανα­κά­λυ­ψαν ότι η τα­λαι­πω­ρία ήταν το τί­μη­μα μιας οι­κο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης ακόμη και κάτω των 100 ευρώ τον μήνα. Φυ­σι­κά, μπο­ρεί να πει κα­νείς ό,τι πά­ρου­με καλό είναι. Και μ’ αυτή την οπτι­κή η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ εφαρ­μό­ζει σε πα­νελ­λα­δι­κή κλί­μα­κα μια μνη­μο­νια­κή υπο­χρέ­ω­ση που κλη­ρο­νο­μή­θη­κε από το 2ο Μνη­μό­νιο.

Το Ελά­χι­στο Εγ­γυ­η­μέ­νο Ει­σό­δη­μα (ΕΕΕ), που με­το­νο­μά­στη­κε σε Κοι­νω­νι­κό Ει­σό­δη­μα Αλ­λη­λεγ­γύ­ης σε ανα­ζή­τη­ση μιας προ­ο­δευ­τι­κό­τε­ρης συ­σκευα­σί­ας, απο­τε­λεί μη­χα­νι­σμό δη­μο­σιο­νο­μι­κής υπο­κα­τά­στα­σης ενός ευ­ρύ­τε­ρου συ­νό­λου πα­ρο­χών των συ­στη­μά­των ασφά­λι­σης και πρό­νοιας, που υπέ­στη­σαν ήδη δρα­στι­κές πε­ρι­κο­πές και θα υπο­στούν κι άλλες. Η πρό­βλε­ψη του Μνη­μο­νί­ου είναι σαφής: Το ΚΕΑ θα χρη­μα­το­δο­τη­θεί με 900 εκατ. Ευρώ, τα οποία θα προ­έλ­θουν από αντί­στοι­χη μεί­ω­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού πρό­νοιας. Το γε­γο­νός ότι η κυ­βέρ­νη­ση έχει πε­τύ­χει την κα­ταρ­χήν συμ­φω­νία του κουαρ­τέ­του να ανα­ζη­τη­θούν άλλες εναλ­λα­κτι­κές πηγές χρη­μα­το­δό­τη­σης, ιδιαί­τε­ρα μέσω της υπέρ­βα­σης των πρω­το­γε­νών πλε­ο­να­σμά­των που θα επι­τυγ­χά­νο­νται κάθε χρο­νιά, δεν αλ­λά­ζει την ουσία του σχε­δί­ου ως μη­χα­νι­σμού ανα­δια­νο­μής της φτώ­χειας με­τα­ξύ των ήδη φτω­χών. Το μόνο «εγ­γυ­η­μέ­νο» στοι­χείο στο σχέ­διο είναι ότι το λε­γό­με­νο κοι­νω­νι­κό κρά­τος τελεί πλέον υπό έναν στα­θε­ρό δη­μο­σιο­νο­μι­κό κόφτη που, σε ακραί­ες οι­κο­νο­μι­κές συν­θή­κες, μπο­ρεί ακόμη και να μη­δε­νί­σει τις ελά­χι­στες πα­ρο­χές προς τα στρώ­μα­τα που βρί­σκο­νται σε ακραία φτώ­χεια.

Το ιδε­ο­λο­γι­κό copyright του ΕΕΕ

Υπάρ­χει αρ­κε­τή σύγ­χυ­ση ως προς την ιδε­ο­λο­γι­κή προ­έ­λευ­ση του Ελά­χι­στου Εγ­γυ­η­μέ­νου Ει­σο­δή­μα­τος. Σ’ όλο τον κα­πι­τα­λι­στι­κό κόσμο υπάρ­χουν αρι­στε­ρό­στρο­φα κι­νή­μα­τα και φι­λό­δο­ξα εφαρ­μο­σμέ­να κοι­νω­νι­κά πει­ρά­μα­τα, που διεκ­δι­κούν τη θέ­σπι­σή του ως στα­θε­ρής υπο­χρέ­ω­σης του κρά­τους απέ­να­ντι σε κάθε πο­λί­τη που βρί­σκε­ται σε κα­τά­στα­ση ανέ­χειας. Ακόμη και οι αναρ­χι­κοί το υπο­στη­ρί­ζουν ως εξαι­ρε­τι­κά ρι­ζο­σπα­στι­κό μέτρο. Και ήδη εφαρ­μό­ζε­ται, με απο­χρώ­σεις, σε πολ­λές χώρες της Ενω­μέ­νης Ευ­ρώ­πης. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, εμπνευ­στής της ιδέας ήταν ο κα­τε­ξο­χήν ει­ση­γη­τής του μο­νε­τα­ρι­σμού και του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού, ο Μίλ­τον Φρί­ντμαν, που από τη δε­κα­ε­τία του 1960 είχε προ­τεί­νει τη θέ­σπι­ση ενός αρ­νη­τι­κού φόρου ει­σο­δή­μα­τος ως ελά­χι­στο εγ­γυ­η­μέ­νο ει­σό­δη­μα, το οποίο θα αντι­κα­θι­στού­σε το «δα­πα­νη­ρό και γρα­φειο­κρα­τι­κό σύ­στη­μα πρό­νοιας» κι όλες τις πα­ρο­χές που το συ­νο­δεύ­ουν.

Η φι­λο­σο­φία του Φρί­ντμαν ήταν ότι αυτή η υπο­κα­τά­στα­ση του κρά­τους πρό­νοιας από ένα -κυ­ριο­λε­κτι­κά ελά­χι­στο- ει­σό­δη­μα δεν θα λει­τουρ­γού­σε ως αντι­κί­νη­τρο στην ανα­ζή­τη­ση ερ­γα­σί­ας. Αυτή την ιδέα, μισό αιώνα μετά, τη συ­να­ντά­με σε όλα τα βα­σι­κά κεί­με­να της ΕΕ, που αντι­με­τω­πί­ζουν την κοι­νω­νι­κή προ­στα­σία σαν «πα­γί­δα επι­δο­μά­των» και θε­ω­ρούν ότι η λι­τό­τη­τα στους αντί­στοι­χους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς έχει έναν «εξυ­για­ντι­κό» χα­ρα­κτή­ρα, απο­τρέ­πο­ντας έναν υπερ­πλη­θυ­σμό «τε­μπέ­λη­δων» τρο­φί­μων του Πρυ­τα­νεί­ου.

Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών, την Παρασκευή 03/03/2017, στις 8:00 μ.μ. στο ΤΕΕ (Νίκης 4), 7ος όροφος

Σας καλούμε να έρθετε και να συμμετέχετε στην Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών. H παρουσία σας είναι σημαντική για να αποφασίσουμε τη δράση μας για τα κοινά μας προβλήματα. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
Προγραμματισμός – οργάνωση δράσεων της συνέλευσης για τη διαγραφή ασφαλιστικών χρεών / επιστροφή αδίκως καταβληθέντων / μέτρα άμεσης ανακούφισης οφειλετών / ΚΕΑΟ, με δεδομένη την αδιάλλακτη στάση του Υπουργείου Εργασίας
Νέα παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας: σκοπιμότητα, στόχευση, περιεχόμενο
Σχεδιασμός γενικών κατευθύνσεων – δράσεων μπροστά στη νέα κατάσταση της κατάργησης ΤΣΜΕΔΕ – συγχώνευσης στον ΕΦΚA και των εξελίξεων σχετικά με το ΤΜΕΔΕ
Αν θέλετε κάποιο ακόμα θέμα να συζητηθεί ενημερώστε μας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους στην Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών, την Παρασκευή 03/03/2017, στις 8.00μ.μ., στο ΤΕΕ (Νίκης 4), 7ος όροφος, ώστε να αποφασίσουμε συλλογικά τις επόμενες κινήσεις μας.

Σε διαβούλευση το Προεδρικό διάταγμα με τις νέες χρήσεις γης


Το εύρος και το περιεχόμενο των χρήσεων γης, που επιτρέπεονται από τα πολεοδομικά σχέδια καθορίζονται στο Προεδρικό διάταγμα που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το νέο σχέδιο αντικαθιστά το κεφάλαιο Β του νόμου 4269/2014 το οποίο καταργήθηκε το 2016.

Σε αυτό προβλέπονται 15 γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καλύπτουν τον αστικό και αγροτικό χώρο, σε αντιστοιχία με το πεδίο εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων.

Οι νέες γενικές κατηγορίες χρήσεων που εισάγονται αφορούν τόσο στην προώθηση υποδοχέων για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων αιχμής (Τεχνολογικό Πάρκο) και στη συγκέντρωση αστικών υποδομών και άλλων ιδιαίτερων χρήσεων, όσο και στην προστασία της γεωργικής γης (Αγροτική χρήση) και του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (Περιοχές Προστασίας). Η νέα κατηγορία της αποκλειστικής κατοικίας αφορά μόνο τις υφιστάμενες περιοχές που έχουν ως αποκλειστική χρήση την κατοικία, βάσει των ειδικών διαταγμάτων που τις διέπει.

Κάθε μία από τις γενικές κατηγορίες περιλαμβάνει συγκεκριμένες επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις, οι οποίες έχουν εμπλουτιστεί ώστε να αποτυπωθεί το εύρος τόσο των αλλαγών στον σύγχρονο τρόπο ζωής, όσο και των κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων, που ο αστικός και εξωαστικός χώρος καλούνται να ικανοποιήσουν.

Βασική αρχή για την ανάμιξη των ειδικών χρήσεων, που περιλαμβάνονται στις επιμέρους γενικές κατηγορίες, αποτελεί η διατήρηση του αμιγούς πολεοδομικού χαρακτήρα κάθε γενικής χρήσης ο οποίος, όμως, εμπλουτίζεται με συμπληρωματικές και συμβατές με αυτόν δραστηριότητες και λειτουργίες.

Στις γενικές κατηγορίες περιλαμβάνονται οι
1. Αποκλειστική κατοικία
2. Αμιγής κατοικία
3. Γενική κατοικία 
4. Πολεοδομικά κέντρα - κεντρικές λειτουργίες πόλης - τοπικό κέντρο συνοικίας-γειτονιάς
5. Τουρισμός – αναψυχή – παραθεριστική (δεύτερη) κατοικία
6. Κοινωφελείς λειτουργίες
7. Ελεύθεροι χώροι - Αστικό Πράσινο
8. Παραγωγικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης
9. Χονδρεμπόριο – Εμπορευματικό Κέντρο
10. Τεχνολογικό Πάρκο
11. Παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης 
12. Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας
13. Ιδιαίτερες χρήσεις
14. Αγροτική χρήση
15. Περιοχές Προστασίας


Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Τετρασέλιδο ερωτήσεων και απαντήσεων: Ευρώ ή Δραχμή;

Κ. Παπουλής
ευρώ
Ο Κώστας Παπουλής μας έστειλε προς αξιοποίηση ένα πολύ ενδιαφέρον τετρασέλιδο ερωτήσεων – απαντήσεων για το ζήτημα του εθνικού νομίσματος.
Δημοσιεύουμε λόγω της επικαιρότητας και της αξίας του ολόκληρο το τετρασέλιδο, ως συμβολή στον σχετικό διάλογο που έχει ανοίξει για το πέρασμα στο εθνικό νόμισμα.
Ευρώ ή Δραχμή;
Γιατί υποστηρίζετε την έξοδο από την Ζώνη του Ευρώ;
Μετά τον ταπεινωτικό «συμβιβασμό» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και την συνέχιση της εκχώρησης της όποιας εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας, στα ξένα αφεντικά και στο Βερολίνο, αποδείχτηκε, ότι η Ζώνη του Ευρώ, είναι μια οικονομική περιοχή, όπου κάνει κουμάντο μια γραφειοκρατική «μαφία» που ελέγχει το νόμισμα, τις τράπεζες και τελικά τις κυβερνήσεις. Μπορεί να ανοίγει και να κλείνει την «κάνουλα» του νομίσματος, να επιβάλει οικονομική ασφυξία, να κουρεύει καταθέσεις (Κύπρος), και τελικά μέσω εκβιασμών, να επιβάλλει μια ατέλειωτη λιτότητα και κοινωνική καταστροφή. Οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική οικονομική πολιτική, για έξοδο από την κρίση, υπέρ των δυνάμεων της εργασίας και της δημοκρατίας, έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τον έλεγχο των τραπεζών από μια κυρίαρχη ελληνική κυβέρνηση, προϋποθέτει δηλαδή μια νέα, δημόσια, και ανεξάρτητη από την Ε.Κ.Τ. τράπεζα της Ελλάδος, προϋποθέτει τελικά, την έκδοση εθνικού νομίσματος.
Το ευρώ όμως ως κοινό νόμισμα δεν ενώνει με κάποιο τρόπο την Ευρώπη, ή αντίθετα διαιρεί τους λαούς της;
Το ευρώ διόγκωσε σε υπέρμετρο βαθμό την αντίθεση Βορρά-Νότου, ή κέντρου-περιφέρειας που υπήρχε ήδη μέσα στην Ε.Ε.. Απόδειξη είναι, ότι ακόμη και η Ιταλία, μια πάντα πλούσια και ευημερούσα χώρα, βρίσκεται σε κρίση χρέους, κρίση τραπεζική, κρίση οικονομική και σε συνεχή μείωση του βιοτικού επιπέδου του λαού της. Το Βερολίνο μέσω των «κανόνων» και των «συνθηκών», του Μάαστριχτ, του Συμφώνου Σταθερότητας, και του πρόσφατου Δημοσιονομικού Συμφώνου, ελέγχει τους κρατικούς προϋπολογισμούς και επιβάλει λιτότητα σε όλους τους «παραβάτες», είτε είναι σε μνημόνια, είτε δεν είναι. Η ίδια η ευρωζώνη, με τους κανόνες της είναι από μόνη της ένα σκληρό μνημόνιο. Είναι πολύ πιθανό, αν όχι σίγουρο, ότι η Ιταλία θα εγκαταλείψει σύντομα και αναγκαστικά την ευρωζώνη και θα μετατρέψει το χρέος της σε λιρέτες, κάτι που θα οδηγήσει σε διάλυση όχι μόνο τη ζώνη του ευρώ, αλλά ίσως και την Ε.Ε.. Δεν αποκλείεται, η διάλυση να έρθει και από την Γαλλία μέσω της Λεπέν. Θυσιάζουμε λοιπόν την χώρα μας και την νεολαία μας, για κάτι, που σαπίζει, την λεγόμενη «παραμονή στην ευρωζώνη», που όλο και περισσότερο διαιρεί τους λαούς της, δημιουργεί ακροδεξιά «παρέκκλιση» και καταστρέφει τον Νότο και την περιφέρεια.

Λαθρεπιβίβαση, τζαμπατζήδες & ΜΜΜ – Μέσα Μαζικής(?) Μεταφοράς

Οι Μπάρες

Οι μπάρες τοποθετήθηκαν και πέραν των προβλημάτων που προέκυψαν με το ηλεκτρονικό εισιτήριο και την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, υπόσχονται μείωση της λαθρεπιβίβασης. Σύμφωνα με τον κ.Τσατσάνη (πρόεδρος ΟΑΣΑ) περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ στην Αθήνα και περίπου το 15-20% δεν κόβουν εισιτήριο.
Διερωτόμαστε λοιπόν. Η υπολειτουργία των ΜΜΜ τα χρόνια της κρίσης, oi ελλείψεις σε προσωπικό, το “κλείσιμο” γραμμών λεωφορείων, η αραίωση των δρομολογίων, η κακή ποιότητα των λεωφορείων κτλ, οφείλονται σε αυτό το 15 με 20% τζαμπατζήδων; Τα θέματα που αντιμετωπίζουμε σαν επιβάτες και απαιτούν λύση είναι η εγκατάσταση μπαρών;
Οι τζαμπατζήδες
Όπως ήδη αναφέρθηκε ένα 15-20% δεν κόβει εισιτήριο. Πέρα από τα στατιστικά του ΟΑΣΑ θέλουμε να σταθούμε και σε κάποια επιπλέον στοιχεία. Το 1999 το εισιτήριο του λεωφορείου κόστιζε 75 δρχ (0,22€) με βασικό μισθό 170.000δρχ (500€). Το 2017 το ενιαίο εισιτήριο κοστίζει 1,4 € (477 δρχ) και η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών 30€ (10.223 δρχ) ενώ ο βασικός μισθός είναι στα 496€ (169.012) και στα 431€ (146.863 δρχ) για τους κάτω των 25 ετών. Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν ότι τα τελευταία 17 χρόνια η τιμή του εισιτηρίου σχεδόν επταπλασιάστικε, ο βασικός μισθός μειώθηκε, ενώ στην αγορά εργασίας ο μισθός είναι ακόμα παρακάτω. Επίσης για κάποιον που βγάζει 496 € τον μήνα η κάρτα των 30 € αποτελεί το 6% του μισθού του. Ας σκεφτούμε λοιπόν τι γίνεται και σε ακόμα μικρότερα εισοδήματα.
Η ιδιωτικοποίηση
Είναι γνωστή η μνημονιακή πολιτική αποκρατικοποιήσεων και ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το ΤΑΙΠΕΔ καραδοκεί ακόμα και για το ξεπούλημα οργανισμών όπως ο ΟΑΣΑ, ΟΣΥ ΑΕ, ΣΤΑΣΥ ΑΕ κτλ. Η απαξίωση κάθε τι δημόσιου προς όφελος ενός «καλύτερου» και πιο «ποιοτικού» ιδιωτικού “παίζει” και θα “παίξει” στο μέλλον και με τα ΜΜΜ.

Ιδιωτικά ΜΜΜ όμως σημαίνει κέρδος για κάποιον επιχειρηματία (δεν θα τα αγοράσει από την καλή του την καρδιά). Σημαίνει ανεξέλεγκτες τιμές στα εισιτήρια καθώς επίσης και αναίρεση των παροχών, γιατί πχ στο μέλλον να μην δίνουν οι άνεργοι 1 € την μέρα για την μετακίνησή τους. Σημαίνει επίσης “ζώνες” και αποκλεισμό περιοχών. Για παράδειγμα, αν στο μέλλον θέλεις να πας από τα νότια προάστια στα βόρεια γιατί να δίνεις 1,40 € και όχι 3 ή 4 €.

Κάλεσμα για Συλλαλητήριο 2 Μάρτη 2017. Όχι στα νέα μέτρα

http://protovouliasomateion.blogspot.gr

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΕ - ΔΝΤ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ

Φτάνει πιά! Να μη ζήσουμε σαν σκλάβοι.

Ο ΛΑΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Συλλαλητήριο Πέμπτη 2 Μάρτη 6.00 μ.μ. Προπύλαια

Οι περίφημες «διαπραγματεύσεις» για την 2η αξιολόγηση μεταξύ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με την ΕΕ και το ΔΝΤ, επιφυλάσσουν νέα σκληρά μέτρα. Κάθε «έντιμος συμβιβασμός» της κυβέρνησης είναι και ένας νέος εφιάλτης για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους άνεργους και τη νεολαία. Προετοιμάζουν νέο Μνημόνιο διαρκείας, με την επιβολή της μόνιμης «δικτατορίας του πλεονάσματος» (3,5% του ΑΕΠ, δηλαδή 7 δις. μέτρων κάθε χρόνο). Συζητούν και σχεδιάζουν μέτρα που στοχεύουν στην απρόσκοπτη κερδοφορία του κεφαλαίου: 


- Δημοσιονομικός κόφτη παντού, συρρίκνωση του αφορολόγητου, μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, κόψιμο της προσωπικής διαφοράς, νέα φοροεπιδρομή στα εισοδήματα, κατεδάφιση των όποιων ασφαλιστικών δικαιωμάτων απέμειναν.

- Επέκταση της ελαστικής εργασίας με νέες ακόμα πιο εκμεταλλευτικές μορφές όπως η μαθητεία. Απελευθέρωση των απολύσεων, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, υποκατώτατος μισθός, προετοιμασία χιλιάδων απολύσεων συμβασιούχων, επέκταση της εξαθλίωσης και της φτώχειας.

- Υποχρεωτικό πέρασμα όλων … από την ανεργία, με το σύστημα του rotation, με υποχρεωτική δηλαδή εναλλαγή και μοίρασμα μιας θέσης εργασίας σε πολλούς. Κανείς μόνιμος, όλοι προσωρινοί είναι το σύγχρονο δόγμα του κεφαλαίου και της ΕΕ. Ποινολόγιο για τους ανέργους.

- Αρπαγή της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας με την ένταση των πλειστηριασμών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής τους.

- Ξεκλήρισμα της φτωχομεσαίας αγροτιάς, των αυτοαπασχολούμενων, των επιστημόνων, των εργαζόμενων με μπλοκάκι, με το νόμο-λαιμητόμο Κατρούγκαλου και την υπέρογκη φορολογία, την ώρα που οι μεγαλοεργοδότες φοροαπαλλάσσονται.

- Αφανισμός των κοινωνικών αγαθών με τις ιδιωτικοποιήσεις σε ενέργεια (ΑΔΜΗΕ, κλπ)- συγκοινωνίες – τρένα, νερό, παραλίες, δημόσια κτήρια κλπ. Επίθεση στα δικαιώματα στην Παιδεία και την Υγεία με την προώθηση των μεταρρυθμίσεων της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.

Στα μέτρα αυτά συναινούν τα κόμματα που προώθησαν την αντιλαϊκή επίθεση το προηγούμενο διάστημα και ψήφισαν το 3ο μνημόνιο. Μόνοι κερδισμένοι ο ΣΕΒ, οι εφοπλιστές, οι τράπεζες και οι δανειστές.


Διαδήλωση για τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς: Παρασκευή 3 Μάρτη, ώρα 17.00

Η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών και η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής συμμετέχουν στη διαδήλωση για τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς.

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ, ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Με το νομοσχέδιο για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης περιορίζονται έως εξαφανίζονται οι εγγυήσεις δημοσιότητας κατά την πραγματοποίηση των πλειστηριασμών. Ο οφειλέτης θα χάνει την περιουσία του με ένα κλικ χωρίς να έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει άμεσα με την παρουσία του πώς έγινε η διαδικασία, αν τελικά βρέθηκε υπερθεματιστής κ.λπ. Απ’ ό,τι μάλιστα διέρρευσε στις εφημερίδες θα προβλέπεται και η καταβολή παραβόλου για τη συμμετοχή στη διαδικασία.
Στόχος του νομοσχεδίου είναι ένας: να ξεμπερδεύει με το κίνημα ενάντια στους πλειστηριασμούς που έχει απλωθεί σε κάθε Ειρηνοδικείο και έχει οδηγήσει στο άμεσο αποτέλεσμα, να μην πραγματοποιηθεί κανένας πλειστηριασμός λαϊκής περιουσίας. Ταυτόχρονα εξαπολύεται μια επίθεση κατασυκοφάντησης του κινήματος από τα διάφορα κυβερνητικά και καθεστωτικά παπαγαλάκια, από τα κάθε λογής κοράκια που περιμένουν να κερδοσκοπήσουν πάνω στην αγωνία και την απόγνωση των οφειλετών.
Δεν θα τους περάσει. Το κίνημα θα δυναμώσει, θα απλωθεί παντού  και θα το βρούν μπροστά τους σε κάθε στάδιο αλλαγής της νομοθεσίας, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ξεπουλήματος της λαϊκής περιουσίας, από το Υπουργείο, τη Βουλή, τις τράπεζες, τα δικαστήρια, τα συμβολαιογραφεία, μέχρι το κάθε σπίτι που θα βγαίνει σε πλειστηριασμό. Το κίνημα μας είναι η απόδειξη του τι μπορεί να πετύχει η κινητοποίηση, η αλληλεγγύη και η συλλογική δράση ενάντια στις προσπάθειες κατακερματισμού, εξατομίκευσης, παθητικοποίησης που επιχειρούν να επιβάλλουν στα λαϊκά στρώματα της χώρας μας.