Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

Επιστολή συναδέλφου στο Σκουρλέτη για τους ενεργειακούς επιθεωρητές

Στις 30 Ιουνίου έληξαν οι άδειες των 20000 ενεργειακών επιθεωρητών και συνεχίζουν να εκδίδουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης μόνο οι 300 οι οποίοι πιστοποιήθηκαν από το ΤΕΕ μέσω εξετάσεων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί άμεσα τους 20000 ενεργειακούς επιθεωρητές αλλά και όλους τους μηχανικούς. Το ζήτημα δεν είναι μόνο τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Πρέπει να μην επιτρέψουμε το συνεχή κατακερματισμό των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων με συνεχείς πιστοποιήσεις μέσω εξετάσεων.


Έχουμε αγωνιστεί πολλά χρόνια ώστε το δίπλωμα που αποκτάει ο μηχανικός να του παρέχει πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Και αυτό το καταφέραμε, κόντρα σε αυτά που ζητά η «αγορά», δηλαδή τεμαχισμένες και εξειδικευμένες μικροδραστηριότητες για τους μηχανικούς και ουσιαστικά την αποσύνδεση των σπουδών μας από τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβέρνησεων προωθούν μία «αγορά επαγγελματικών προσόντων» κόντρα στα κατοχυρωμένα βάσει του διπλώματός μας πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

Στη διάρκεια αυτής της ολοκληρωτικής διάλυσης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, πληρώνουμε πανάκριβα κάποια χαμηλού επιπέδου σεμινάρια σε ιδιωτικά κέντρα και στη συνέχεια ξαναπληρώνουμε ακριβά για να εξεταστούμε ώστε να πιστοποιηθούμε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εξασκούμε ένα μικρό κομμάτι των δραστηριοτήτων που είχαμε έως τώρα δικαίωμα να εξασκούμε.

Στην προσπάθεια αυτή οι κυβερνήσεις βρίσκουν πρόθυμο συμπαραστάτη το ΤΕΕ, το οποίο αντί να ασκεί το ρόλο του ως επιστημονικός συνεργάτης της πολιτείας, προστατεύοντας τα συμφέροντα των μελών του και ολόκληρης της κοινωνίας, γίνεται το δεξί χέρι του συστήματος με τη μετατροπή του σε φορέα πιστοποίησης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.

Το «μεγάλο παιχνίδι» της νέας ανακεφαλαίωσης των τραπεζών


Η «σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος» χάρη στη νέα ανακεφαλαίωση-«μαμούθ», δηλαδή τη νέα ενίσχυση των τραπεζών με δημόσιο χρήμα, είναι ένα από τα «θετικά» που βλέπει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στο τρίτο μνημόνιο. Ότι ο διακηρυγμένος στόχος είναι πλέον να σωθούν οι τράπεζες με δημόσιο χρήμα ώστε στη συνέχεια να ιδιωτικοποιηθούν, ότι οι ιδιώτες διοικητές τους που τις φαλίρισαν παραμένουν ακλόνητοι στη θέση τους, ότι 25 από τα 50 συνολικά δισ. ευρώ του Ταμείου «αξιοποίησης» (δηλαδή εκποίησης) της περιουσίας του Δημοσίου θα χρηματοδοτήσουν την ανακεφαλαίωση των τραπεζών, είναι για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ «λεπτομέρειες» ανάξιες λόγου… Ωστόσο, καθώς η επιχείρηση της νέας ανακεφαλαίωσης των τραπεζών είναι ένα από τα μεγάλα μνημονιακά πρότζεκτ των επόμενων μηνών, καιρός να μιλήσουμε και για κάποια άλλα κρυμμένα μυστικά της όλης υπόθεσης, που πολύ σύντομα μπορεί να σκάσουν με πάταγο: τις ανησυχίες των τραπεζιτών και των hedge funds και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – που μεταξύ άλλων αφορούν και την τύχη των καταθέσεων, οι οποίες κατά τα άλλα «είναι εγγυημένες»…
Ένα ση­μα­ντι­κό κομ­μά­τι της οι­κο­νο­μι­κής αρ­θρο­γρα­φί­ας των ημε­ρών αφορά στην υπό­θε­ση της ανα­κε­φα­λαί­ω­σης των τρα­πε­ζών - και δι­καί­ως. Πίσω από την υπό­θε­ση αυτή κρύ­βο­νται σο­βα­ρές λε­πτο­μέ­ρειες των ευ­ρω­παϊ­κών υπο­θέ­σε­ων που συ­νή­θως δεν ανα­δει­κνύ­ο­νται από τα απλά ρε­πορ­τάζ για το 3ο μνη­μό­νιο, τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις εφαρ­μο­γής του και την ισχυ­ρή κυ­βέρ­νη­ση που είναι απα­ραί­τη­τη γι’ αυτού του εί­δους τις πο­λι­τι­κές και πρέ­πει, κατά συ­νέ­πεια, να προ­κύ­ψει από τις εκλο­γές. 
Ας δούμε όμως τι ακρι­βώς συμ­βαί­νει με την ανα­κε­φα­λαί­ω­ση των τρα­πε­ζών και γιατί τόση πολλή κου­βέ­ντα για την απο­κα­λού­με­νη «μα­μούθ» αύ­ξη­ση κε­φα­λαί­ων που επι­διώ­κει η ΕΚΤ και η ΕΕ και τις αρ­νη­τι­κές αντι­δρά­σεις των ιδιω­τών επεν­δυ­τών και με­τό­χων. 
Γιατί ανη­συ­χούν οι τρα­πε­ζί­τες;
Κα­ταρ­χήν να πούμε ότι οι προ­θέ­σεις της ΕΚΤ αλλά και των νέων πι­στω­τι­κών και επο­πτι­κών θε­σμών της λε­γό­με­νης ευ­ρω­παϊ­κής «τρα­πε­ζι­κής επο­πτεί­ας» (SSM, SRB κ.λπ.) είναι για μια ανα­κε­φα­λαί­ω­ση της τάξης των 15 δισ.  €, στο κα­νο­νι­κό σε­νά­ριο, που μπο­ρεί να φτά­σει και τα 20 δισ. € εάν επι­κρα­τή­σουν τα αρ­νη­τι­κά σε­νά­ρια εκτι­μή­σε­ων για τα μα­κρο­οι­κο­νο­μι­κά δε­δο­μέ­να της ελ­λη­νι­κής και ευ­ρω­παϊ­κής οι­κο­νο­μί­ας. Αλλά γιατί λόγω αυτών των προ­θέ­σε­ων της ΕΚΤ να ενο­χλού­νται σφό­δρα οι ιδιώ­τες επεν­δυ­τές; Γιατί ανη­συ­χούν τα henge funds και πώς θα εκλά­βει η ΕΚΤ αυτές τις ανη­συ­χί­ες; 

Φοιτητές δίπλα στους Πρόσφυγες

Δίπλα στους πρόσφυγες στέκονται οι Φοιτητές των Πανεπιστημίων στην Αθήνα.

Το Φοιτητικό Σχήμα ΑΣΥΧ στο Χημικό του ΕΚΠΑ και ο ΑΧΜΜΕΤ στους Μεταλλειολόγους του ΕΜΠ έχουν ξεκινησει ήδη την προσπάθεια αν σταθούν δίπλα στους Πρσφυγες.

Άνθρωποι όπως οι πρόσφυγες αποτελούν παραδείγματα βιοπαλαιστών αφού ουσιαστικά διώχνονται από το τόπο τους λόγω των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Στη προσπάθεια τους να βρουν ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς και τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν το πλήρη αποκλεισμό από τις χώρες τις δύσης οι οποίες δείχνουν ξεκάθαρα την αντιανθρωπιστική στάση που έχουν. Όλοι βλέπουμε άλλωστε τις απάνθρωπες εικόνες που διαδραματίζονται στα σύνορα των ευρωπαϊκών χωρών με το βίαιο ξυλοδαρμό μεταναστών και την απαράδεκτη αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων. Εικόνες για τις οποίες ευθύνεται η Ε.Ε.,το ΝΑΤΟ και οι ιμπεριαλιστικοί μηχανισμοί. Ως νεολαία το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δείξουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας σε αυτούς τους ανθρώπους,κόντρα στο κεφάλαιο που θέλει τους λαούς διχασμένους,που πραγματικά αγωνίζονται για τη ζωή τους μαζεύοντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για να τους παρέχουμε. Όποιος θέλει να συμβάλλει σε αυτη τη προσπάθεια μπορεί να έρθει και να αφήσει στο στέκι μας πράγματα από τη λίστα της φωτογραφίας τις μέρες Δευτέρα-Παρασκευή.
 


Οι πόλεμοι αποτελούν την πιο άμεση και απτή συνέπεια των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δημιουργηθεί μεταναστευτικά ρεύματα από τη Μέση Ανατολή, ως αποτέλεσμα των ιμπεριαλιστικών πολιτικών που ασκούν Η.Π.Α. και Ε.Ε στην περιοχή. Η Ελλάδα, ως μέλος της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, δεν είναι αμέτοχη στις πολεμικές συρράξεις.
Για εμάς, όμως, οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν! για το λόγο αυτό, καθένας από εμάς δεν πρέπει να μένει απαθής, δίνοντας επί της ουσίας "άφεση αμαρτιών" στις επιλογές κυβερνήσεων και κεφαλαίου.
Στεκόμαστε δίπλα στους πρόσφυγες και δείχνουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Πιο συγκεκριμένα:

• Τρόφιμα: (εκτός αυτών που χρειάζονται ψυγείο) όπως: μπισκότα, κράκερς, κριτσίνια, μπάρες δημητριακών, παξιμάδια, ξηρούς καρπούς, παστέλια, σταφίδες, αποξηραμένα φρούτα, ατομικούς χυμούς και συμπυκνωμένα γάλατα, γάλατα μακράς διαρκείας, όσπρια και ζυμαρικά.

• Βρεφικά είδη: γάλατα σε σκόνη, κρέμες σκόνη ή βαζάκια, πάνες, μωρομάντηλα, κρέμες για συγκάματα.

• Είδη προσωπικής υγιεινής (σαμπουάν, σαπούνια, σερβιέτες, ξυραφάκια, χαρτιά υγείας, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, αντηλιακά).

• Ρούχα: αντρικά, παιδικά, γυναικεία, αδιάβροχα, παπούτσια, κάλτσες, καπέλα, μπουφάν.

• Υπνόσακους, σκηνές, υποστρώματα, πετσέτες και σεντόνια, κουβέρτες.

• Φάρμακα για ενήλικες και παιδιά:
1. Αναλγητικά, αντιπυρετικά (Depon ή Panadol χάπια και σιρόπι)
2. Αντιβιοτικά (Augmentin, Ciprofloxacin, Ceclor κ.λπ.)
3. Αντιφλεγμονώδη (π.χ. Mesulid, Voltaren)
4. Αντιδιαρροϊκά (Immodium)
5. Αντισταμινικά (π.χ. Aerius, Xozal)
6. Betadin - Fucicort cream – Aerolin inhaler – Salospir

Δίνουμε καθημερινά ραντεβού στο τραπεζάκι του Α.ΣΥ.Χ., με ό,τι μπορεί να συνεισφέρει ο καθένας από εμάς !

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

Σαββάτο 26/9 στο κτήμα Δρακόπουλου: Τσιριάδα Έπος γελοίον από τις Τσιριτσάντσουλες

Σαββάτο 26/9 στις 8:30μμ στο κτήμα Δρακόπουλου
Τσιριάδα Έπος γελοίον, από τις Τσιριτσάντσουλες
περισσότερα για την παράσταση εδώ 

Το σχετικό event στο facebook
Επιτροπή Κατοίκων για τη διάσωση του κτήματος Δρακόπουλου 

Δελτίο Τύπου από τη συνάντηση του ΣΜΗΒΕ με ΕΤΑΑ και ΤΣΜΕΔΕ

Πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για το τι μέλλει γενέσθαι σε θέματα του ΤΣΜΕΔΕ προέκυψαν από τη συνάντηση ΣΜΗΒΕ - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.

ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΣΜΗΒΕ_ΜΕ___ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ

Ειδοποίηση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου του 2015 για τους ασφαλισμένους που προέβησαν σε αλλαγή της ασφαλιστικής τους κλάσης

Ειδοποίηση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου του 2015 για τους ασφαλισμένους που προέβησαν σε αλλαγή της ασφαλιστικής τους κλάσης.

Αγαπητοί ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,

Από την Παρασκευή 18/9/2015 έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική έκδοση των Ειδοποιήσεων ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου του 2015 για τους ΝΕΟΥΣ ασφαλισμένους που προέβησαν σε αλλαγή της ασφαλιστικής τους κλάσης, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου.

Οι Νέες ειδοποιήσεις αφορούν ΜΟΝΟ όσους ασφαλισμένους προέβησαν σε αλλαγή της ασφαλιστικής τους κλάσης ΜΕΤΑ τις 26/8/2015. Για τους ασφαλισμένους που αιτήθηκαν την αλλαγή της ασφαλιστικής τους κλάσης πριν τις 27/8/2015 ΙΣΧΥΟΥΝ τα «ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου του 2015» που ΗΔΗ έχουν εκδοθεί και κατά συνέπεια δεν θα εκδοθούν νέες ειδοποιήσεις. Επίσης δεν θα εκδοθούν νέες ειδοποιήσεις για όσους έχουν ΗΔΗ εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές του Α’ εξαμήνου του 2015.


Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών την Παρασκευή 25/09/15 στις 7:30 μμ στο ΤΕΕ (Νίκης 4)

  • Η Συνέλευση και η δράση της στα πλαίσια του γενικότερου κοινωνικού κινήματος και της ανατροπής του νέου μνημονίου.
  • Η ολοκλήρωση των διεκδικήσεών μας –με αιχμή το ασφαλιστικό– μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο κοινωνικών διεκδικήσεων που πρέπει να προωθηθεί βασισμένο στο μέτωπο που δημιουργήθηκε με το δημοψήφισμα της 5/7.
  • Συνεισφορά των μηχανικών που ανήκουν στον κόσμο της εργασίας στην συγκρότηση ενός εκ-των-κάτω-αναδυόμενου προγράμματος συλλογικής οικονομικής επιβίωσης και διαμόρφωσης βιώσιμης “αντιμνημονιακής” λύσης.
Αν θέλετε κάποιο ακόμα θέμα να συζητηθεί ενημερώστε μας.
Προσκαλούμε όλους τους συμμετέχοντες στην Ανοιχτή Συνέλευση, αλλά και όλους όσους θεωρούν ότι ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ανατρέπονται όσα καταστρατηγούν τα δικαιώματα και τις ζωές μας, στην Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών στο ΤΕΕ από τις 7,30 μέχρι τις 10,30 μ.μ.
Τα θέματα που μας αφορούν όλους δεν κινούνται, αν δεν τα κινήσουμε όλοι μας… συντονισμένα!
Δεν θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε.
Αντιστεκόμαστε συλλογικά, οργανωνόμαστε, συμπαραστεκόμαστε στους αγώνες.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015

Αριστερά και συλλογικότητα

από το συνάδελφο Γεράσιμο Σκλαβούνο

Η βασική διαφορά ανάμεσα στην Αριστερά και την Δεξιά,ανάμεσα στην πρόοδο και την συντήρηση,είναι η έμφαση που δίνουν στο κοινωνικό από τη μιά μεριά, και στο ατομικό από την άλλη.Χωρίς αυτό να σημαίνει πως η Αριστερά συνθλίβει το άτομο.
Το αντίθετο. Καταπολεμάει όμως τον ατομικισμό.
´Οπως λέει το Κομμουνιστικό Μανιφέστο:"Στη θέση της παλιάς αστικής κοινωνίας με τις τάξεις και τις ταξικές της αντιθέσεις,έρχεται μιά ένωση όπου η ελεύθερη ανάπτυξη του καθενός είναι προϋπόθεση γιά την ελεύθερη ανάπτυξη όλων."(1)
Η Δεξιά αντίθετα,η συντηρητική παράταξη,υποβαθμίζει την κοινωνική ανάπτυξη, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Θάτσερ που έλεγε:"Δεν υπάρχει κοινωνία,υπάρχουν μόνον άτομα και οικογένειες".
Στο πολιτικό,θεσμικό επίπεδο,αυτές οι διακρίσεις μεταφράζονται στην διάκριση ανάμεσα στην συλλογικότητα στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων από τη μιά μεριά, και τον αρχηγισμό/ολιγαρχία ή την επιβολή του ενός και των λίγων από την άλλη.Είναι η αρχαία αντίθεση δημοκρατίας-μοναρχίας/ολιγαρχίας,ή και τυραννίας,όπου δ ή μ ο ς κατά τον Αριστοτέλη είναι οι πολλοί ,και μάλιστα οι φτωχοί.Γι αυτό ο ¨Ενγκελς χαρακτήριζε την αρχαία Αθήνα πρότυπο λαϊκής δημοκρατίας,αν και ταξικής στη βάση της. 
Η αστική λαϊκή δημοκρατία.
----------------------------------

Οι Γάλλοι επαναστάτες αστοί του 1789,που θαύμαζαν και εμπνεόταν από την αρχαία Ελλάδα,αυτήν την λαϊκή δημοκρατία προσπάθησαν να υλοποιήσουν ,προσαρμόζοντας την στα αστικά πλαίσια ενός μεγάλου κράτους.Τους διέφευγε όμως κάτι.Η άμεση δημοκρατία.Το έργο του Αριστοτέλη ¨¨Αθηναίων Πολτείᨨ που αποκάλυπτε πως αυτή η λαϊκή δημοκρατία ήταν άμεση δημοκρατία,με κλήρωση μεταξύ των πολιτών και εναλλαγή,όλων των δημόσιων αξιωμάτων(πλην των στρατηγών οι οποίοι εκλέγονταν), βρέθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα.Και ο Μαρξ και ο ¨Ενγκελς επίσης το αγνοούσαν.
Η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση λοιπόν,καθιέρωσε οι εκλογές να γίνονται κάθε χρόνο, πράγμα που επαναλάμβαναν ο Μαρξ και ο ´Ενγκελς στις επαναστατικές διακηρύξεις τους του 1848 και μετέπειτα.Επίσης η Εθνοσυνέλευση συνεδρίαζε συνεχώς και ήταν το ανώτατο συλλογικό όργανο εξουσίας(όπως και η Κομμούνα του 1871).Δεν υπήρχε πρόεδρος της δημοκρατίας,πρωθυπουργός και κυβέρνηση.Η Εθνοσυνέλευση εξέλεγε διαφορες εκτελεστικές επιτροπές ad hoc γιά την διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.Δεν υπήρχε διάκριση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας.Ο πρόεδρος της δημοκρατίας θα ήταν σχεδόν ισοδύναμος με τον μονάρχη,τον οποίο είχαν μόλις καρατομήσει. (Η αμερικανική επανάσταση της οποίας οι κυριότεροι πρωταγωνιστές-και ο Ουάσινγκτον-ήταν δουλοκτήτες,ιδιοκτήτες φυτειών,καθιέρωσε την προεδρική δημοκρατία.Αλλά με δύο θητείες γιά τον πρόεδρο.) Η περίφημη-και τρομοκρατική-Επιτροπή Δημόσιας Σωτήρίας,ήταν μιά τέτοια ad hoc επιτροπή,στην οποία προεξάρχων ήταν ο Ροβεσπιέρος, χωρίς όμως ποτέ να πάρει κάποιο ιδιαίτερο τίτλο.´Οταν το παράκανε κι αυτός τον καρατόμησαν. Το Διευθυντήριο που τον διαδέχτηκε ,ήταν κι αυτό ένα συλλογικό πενταμελές όργανο,χωρίς πρόεδρο.Μονοπρόσωπη διεύθυνση στην Republique,επιβλήθηκε με το πραξικόπημα της 18ης Μπρυμαίρ του Ναπολέοντας Βοναπάρτη,το οποίο επικυρώθηκε μετά με ¨¨δημοψήφισμᨨ´Η Republique έγινε σε λίγο Αυτοκρατορία.
 Προς την προλεταριακή λαϊκή δημοκρατία.

Συλλαλητήριο απάντηση στις δολοφονίες της ρατσιστικής Ευρώπης-φρούριο και των νεοναζί της Χρυσής Αυγής


Συλλαλητήριο απάντηση στις δολοφονίες της ρατσιστικής Ευρώπης-φρούριο και των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, Παρασκευή 25/9, Ομόνοια 7 μμ

Συλλαλητήριο απάντηση στις δολοφονίες της ρατσιστικής Ευρώπης-φρούριο και των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη, Ομόνοια 7μμ Καλούν: ΚΕΕΡΦΑ, κοινότητες μεταναστών και προσφύγων.

ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

Είναι πρόκληση η ΕΕ να προσπαθεί να ξεφορτωθεί τις ευθύνες για τις δολοφονές μικρών Αϋλάν στα σύνορα της! Είναι πρόκληση ο φύρερ της Χρυσής Αυγής να αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Την ώρα, που χιλιάδες πρόσφυγες πνίγονται στα νερά της Μεσογείου, οι αποφάσεις των υπουργών της ΕΕ οδηγούν σε μεγαλύτερο κλείσιμο των συνόρων με τη στρατιωτικοποίηση της φύλαξης τους.

Κηρύσσει τον πόλεμο στους πρόσφυγες, οδηγώντας έτσι ανθρώπους κατατρεγμένους να ρισκάρουν ακόμη περισσότερο τις ζωές τους για να περάσουν στην Ευρώπη.

Η «κατανομή 120.000» είναι το πρόσχημα για να εγκατασταθούν σκληροί και άκαρδοι μηχανισμοί «καταγραφής» από τη FRONTEX και τις αστυνομικές αρχές, ώστε να μπλοκαριστεί το πέρασμα προσφύγων και μεταναστών. Η ρατσιστική εκστρατεία ισλαμοφοβίας κλιμακώνεται ενώ ταυτόχρονα οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις φουντώνουν την δράση του ISIS σε όλη την Μ.Ανατολή.

Αγοράζεις τον ΟΛΠ; Έχεις και μπόνους

 Στις ειδήσεις της Τρίτης μάθαμε ότι ακολουθούνται διαδικασίες - εξπρές για την πώληση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά με στόχο το νομοσχέδιο για την παραχώρηση του να έχει περάσει από την ελληνική Βουλή μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι ο νέος ιδιοκτήτης του ΟΛΠ είναι πιθανό να λάβει και επιπλέον εκτάσεις εκτός του λιμανιού, όπως αρχαιολογικούς χώρους, στρέμματα λιμενικής ζώνης και οικόπεδο που επρόκειτο να γίνει το Κέντρο Υγείας της περιοχής

 Αυτό συμβαίνει γιατί όταν ο ΟΛΠ έγινε ανώνυμη εταιρεία, το 1999, του παραχωρήθηκε από το ελληνικό Δημόσιο το σύνολο της λιμενικής ζώνης μέχρι το Πέραμα. Με τη σειρά του ο Οργανισμός παραχώρησε εκτάσεις του παράκτιου μετώπου στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, κρατώντας για οικονομικούς λόγους μόνο τη χρήση των κτιρίων που βρίσκονταν στο χώρο του λιμανιού. Συγκεκριμένα στο δήμο παραχωρήθηκαν, μεταξύ άλλων:
  • 100 στρέμματα λιμενικής ζώνης
  • ο αρχαιολογικός χώρος στο Καστράκι που βρίσκεται πάνω από την Ε2 πύλη του λιμανιού
  • το παραλιακό μέτωπο της Δραπετσώνας που ξεκινά από το τέλος της Ε1 πύλης του λιμανιού.
  • το λιμάνι του Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι,
  • ένα οικόπεδο τεσσάρων στρεμμάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στα σύνορα με το δήμο Περάματος, για να δημιουργηθεί Κέντρο Υγείας αστικού τύπου, που θα εξυπηρετεί και το Πέραμα και τη Νίκαια. Μάλιστα η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί και ο φάκελος είναι έτοιμος να υποβληθεί για τη χρηματοδότηση στο νέο ΕΣΠΑ.
Στις συμβάσεις παραχώρησης που υπογράφηκαν μεταξύ του ΟΛΠ και του Δήμου αναφέρεται ρητά ότι ο Οργανισμός μπορεί ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει μονομερώς τη σύμβαση παραχώρησης οποιασδήποτε από τις παραπάνω εκτάσεις και να τις συμπεριλάβει ξανά στην ιδιοκτησία του. Κάτι που σημαίνει ότι το ίδιο δικαίωμα θα έχει και ο επόμενος ιδιοκτήτης του λιμανιού του Πειραιά, αν δεν αλλάξει κάτι...

Συνεχείς διαπραγματεύσεις

«Dislike» σε βιογραφικά λόγω facebook

Εργαλείο στα χέρια των εργοδοτών τα κοινωνικά δίκτυα. Ένας στους τρεις διευθυντές προσωπικού ελέγχει τους υποψηφίους και ένας στους τρεις έχει απορρίψει βιογραφικά.  Πηγή


Πληροφόρηση, μουσική, ταινίες, παιχνίδια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνθέτουν την ψηφιακή καθημερινότητα των Ελλήνων, με τις νεότερες ηλικίες να έχουν πλήρως υιοθετήσει το διαδίκτυο και την ίδια στιγμή σχεδόν ένας στους δύο διευθυντές προσωπικού, μόλις λάβει ένα βιογραφικό, χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να «ερευνήσει» το ποιόν του υποψήφιου εργαζόμενου, ενώ 1 στους 3 έχει απορρίψει υποψήφιο λόγω της διαδικτυακής συμπεριφοράς του.
Τα παραπάνω αποτελούν βασικά ευρήματα έρευνας της Focus Bari, την οποία παρουσίασε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας ερευνών Βαλέρια Τσάμη στο 4ο Συνέδριο e-Business World 2015 που διοργάνωσε η Smartpress σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.


Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σύνολο της χώρας και αφορά ηλικίες 13 έως 70 ετών, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους το 74% του πληθυσμού έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή, το 72% συνδέεται στο Ιnternet, 71% διαθέτει συνδυαστικές υπηρεσίες (double play - σταθερή τηλεφωνία και Ιnternet και triple play - σταθερή τηλεφωνία, Ιnternet και τηλεόραση), το 58% ασχολείται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 54% έχει smarthpone (έξυπνο κινητό), ενώ το 27% έχει αγοράσει προϊόντα ηλεκτρονικά.

Το 94% των χρηστών διαδικτύου το χρησιμοποιεί καθημερινά για την πληροφόρησή του, το 80% για μουσική ταινίες και παιχνίδια, το 78% για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 65% για το email και το 37% για on-line αγορές. 

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά όμως είναι τα ευρήματα της ειδικής αναφοράς για το πώς χρησιμοποιούν τα στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν πρόκειται να αξιολογήσουν - προσλάβουν προσωπικό. Η κ. Τσάμη παρουσίασε τα αποτελέσματα και μιας ποσοτικής έρευνας σε 100 στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού με βάση την οποία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέχουν σημαντική πλέον θέση ως εργαλεία ανεύρεσης προσωπικού. 

Κυρίως χρησιμοποιούνται για την εύρεση περισσότερων πληροφοριών για τον υποψήφιο: το 44% μόλις λάβει το βιογραφικό, το 11% μετά την πρώτη συνέντευξη και το 15% στη μέση της διαδικασίας επιλογής και πρόσληψης. 

Το σημαντικότερο ωστόσο στοιχείο, που χρειάζεται να λάβουν υπόψη τους οι νέες γενιές, είναι πως 1 στους 3 έχει απορρίψει υποψήφιο λόγω της συμπεριφοράς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 19% γιατί ανακαλύπτει ψέματα για τα προσόντα του, 13% γιατί έχει ανεβάσει ανάρμοστες φωτογραφίες, 11% γιατί έχει ανεβάσει ανάρμοστα σχόλια και 7% γιατί έχει βρει αρνητικά σχόλια από προηγούμενο εργοδότη.

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

Πρώτες σκέψεις μετά τις εκλογές

Λογαριάζοντας την ήττα μας στα μετόπισθεν ενώ ο μεγάλος πόλεμος μαίνεται στα χαρακώματα, θα ήθελα να συνομιλήσουμε πάνω στη σύντομη ιστορία των εκλογών, ξεκινώντας από τα ταπεινά μας βήματα στην ομίχλη του δυσοίωνου Σεπτέμβρη και των δύο μηνών που προηγήθηκαν, για να φτάσουμε ύστερα σε όσα ερμηνεύουν η «κοινοτοπία του κακού» και η υπεροπλία των αντιπάλων μας.
Το κοι­νο­βου­λευ­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα, το κοι­νο­βου­λευ­τι­κό ΟΧΙ,
η Λαϊκή Ενό­τη­τα
Μας έκλε­ψαν το χρόνο, λέμε όλοι για να ερ­μη­νεύ­σου­με μια αιτία του απο­τε­λέ­σμα­τος. Ναι, αλλά ο χρό­νος είναι πάντα στη δι­καιο­δο­σία της εξου­σί­ας που αιφ­νι­διά­ζει με στρα­τη­γι­κές πο­λέ­μου, εν προ­κει­μέ­νω εκλο­γές, με σκοπό να δια­λυ­θεί το αντι­μνη­μο­νια­κό στρα­τό­πε­δο και να προ­κύ­ψει μνη­μο­νια­κή κυ­βέρ­νη­ση.
Το βα­θύ­τε­ρο τραύ­μα όσων πήραν μέρος στους κοι­νω­νι­κούς αγώ­νες και τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έχει διάρ­κεια, δεν μπο­ρού­σε να κλεί­σει με σύ­ντο­μη αντι­βί­ω­ση αγω­νι­στι­κής συ­νέ­χειας. Το ερώ­τη­μα είναι, όμως, γιατί οι ορ­γα­νω­μέ­νες τά­σεις και τα ενερ­γά μέλη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που δεν συμ­με­τεί­χαν στην αδή­λω­τη στρα­τη­γι­κή του προ­ε­δρι­κού κέ­ντρου, δεν έβλε­παν ή δεν ήθε­λαν να βλέ­πουν ότι η σύ­γκρου­ση με τους «θε­σμούς» ήταν αδύ­να­τον να συμ­βεί, τόσο γιατί δεν εί­χα­με και δεν χρη­σι­μο­ποι­ή­σα­με κα­νέ­να εφό­διο όσο και γιατί δεν απο­τε­λού­σε επι­λο­γή.
Τα ΟΧΙ των βου­λευ­τών/τριων έσπα­σαν την αδια­νό­η­τη, ακόμα και για τους πιο υπο­ψια­σμέ­νους, τα­χύ­τα­τη με­τάλ­λα­ξη του βου­λευ­τι­κού σώ­μα­τος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, το οποίο ανέ­λα­βε, χωρίς αιδώ, να δια­με­σο­λα­βή­σει στο λαό την υπο­χρέ­ω­ση να πει­θαρ­χή­σει στην αυ­το­κα­τα­στρο­φή του. Αν δεν είχαν υπάρ­ξει τα ΟΧΙ της βου­λής και τα ΟΧΙ που συ­νό­δευ­σαν τις μα­ζι­κές απο­χω­ρή­σεις χι­λιά­δων μελών του κόμ­μα­τος, θα πι­στεύ­α­με, δι­καί­ως, ότι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ήταν ένα αδεια­νό που­κά­μι­σο που χά­θη­κε στον αδυ­σώ­πη­το χρόνο της ιστο­ρί­ας για να υπάρ­ξει η με­τω­νυ­μία του με την παλιά διεύ­θυν­ση και απο­λύ­τως νέα ταυ­τό­τη­τα. Το σύ­ντο­μο, λοι­πόν, κα­λο­καί­ρι της επι­κύ­ρω­σης του τρί­του μνη­μο­νί­ου διέ­λυ­σε μεν τις αυ­τα­πά­τες αλλά τί­πο­τε δεν τις δι­καιο­λο­γεί. Δυ­στυ­χώς, αυτή η ψυ­χο­λο­γί­ζου­σα λέξη πε­ρισ­σό­τε­ρο συ­σκο­τί­ζει παρά απο­κα­λύ­πτει το βάθος των πραγ­μά­των. Πρέ­πει να σκε­φτού­με ανα­δρο­μι­κά τόσο τις συλ­λο­γι­κές όσο και τις ατο­μι­κές δια­δρο­μές που έχου­με δια­νύ­σει.

Με ποια πλευρά είστε, κ. Πετρόπουλε;

Με αφορμή την υπουργοποίηση του στο πολύ κρίσιμο πόστο της κοινωνικής ασφάλισης
Πηγή
Σύναψε συμβόλαιο με αποδοχές ύψους 450.000 ευρώ με τη Διοίκηση της Τράπεζας Αττικής για τον «εκσυγχρονισμό κρίσιμων ζητημάτων στον Κανονισμό Εργασίας και Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις» την ίδια στιγμή που ήταν νομικός σύμβουλος των εργαζομένων της. Πρόκειται για τον εργατολόγο Αναστάσιο Πετρόπουλο, ο οποίος εν αγνοία των εργαζομένων της Τράπεζας, αποφάσισε να προσφέρει παράλληλα τις νομικές του υπηρεσίες και στον εργοδότη τους. Δεν θα είχε ακούσει, φαίνεται, τη γνωστή ρήση από την παραβολή του άδικου οικονόμου: «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν».

Ο γνωστός νομικός Αναστάσιος Πετρόπουλος αποτελεί τον εκλεκτό του Μεγάρου Μαξίμου για την ανάληψη της θέσης του Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Είναι μάχιμος εργατολόγος, μέλος της κομματικής οργάνωσης δικηγόρων του ΣΥΡΙΖΑ, συνδικαλιστής στην παράταξη του κυβερνώντος κόμματος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αναμενόταν να αναλάβει τα νέα καθήκοντά του στο Ταμείο των ελευθέρων επαγγελματιών την 1η Απριλίου.
Τρεις μήνες νωρίτερα, στις 2 Ιανουαρίου 2015, ο εν λόγω νομικός υπέγραψε ένα παχυλό συμβόλαιο –συνολικού ύψους 450.000 ευρώ– με την Τράπεζα Αττικής. Σύμφωνα με αυτό, ο δικηγόρος Α. Πετρόπουλος και η εταιρεία του καλούνταν να παράσχουν στην Τράπεζα νομικές υπηρεσίες για την «αναδιοργάνωσή» της, ήτοι «αναθεώρηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, μείωση του λειτουργικού κόστους και τροποποίηση του οργανογράμματός της» – έτσι καλούνται στην εξευγενισμένη γλώσσα των τραπεζιτών η συρρίκνωση των μισθών, η εντατικοποίηση της εργασίας και οι απολύσεις. Με το ίδιο συμβόλαιο, η Τράπεζα Αττικής δέσμευσε τον δικηγόρο και την εταιρεία του να την εκπροσωπεί νομικά σε «όσες διενέξεις ανακύψουν ενώπιον δικαστηρίων», ακόμα και απέναντι στους εργαζόμενούς της.
Πότε σταμάτησε ο Α. Πετρόπουλος να εκπροσωπεί νομικά το Σύλλογο των εργαζομένων; Γιατί οι εργαζόμενοι δεν γνώριζαν ότι ο νομικός τους παραστάτης πέρασε στην… αντίπερα όχθη; Δεν είναι προφανής σε έναν έμπειρο εργατολόγο η σύγκρουση των ρόλων μεταξύ της νομικής εκπροσώπησης των συμφερόντων των εργαζομένων και εκείνων της εργοδοσίας; Ακόμα περισσότερο, για έναν άνθρωπο που δραστηριοποιείται στην Αριστερά;
Στον αγγελικό κόσμο των τραπεζιτών

Σχέδιο - σοκ για «παράλληλο» σύστημα χαμηλότερων συντάξεων για όλους

Ενα νέο παράλληλο σύστημα ασφάλισης για όσους δεν είναι κοντά στη συνταξιοδότηση που θα δίνει χαμηλότερες συντάξεις σε όλους στο μέλλον, προβλέπει το σχέδιο της δομικής «μεταρρύθμισης» του Ασφαλιστικού το οποίο προωθείται για... μετεκλογική αξιοποίηση, ανάλογα με τη σύνθεση και τον «προσανατολισμό» της νέας κυβέρνησης (αν δηλαδή θα εφαρμόσει πλήρως ή μερικώς το 3ο Μνημόνιο).

Το σχέδιο ανατροπής του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, όπως ισχύει επί πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα και τη μετάβαση από το διανεμητικό σύστημα των εγγυημένων παροχών (ως ένα βαθμό, λόγω των γνωστών περικοπών), σε ένα κεφαλαιοποιητικό (εξατομικευμένο) σύστημα με μια εθνική σύνταξη για όλους, χαμηλότερες εισφορές ακόμη και σε συνάρτηση με το φορολογητέο εισόδημα του κάθε πολίτη και τη συμπλήρωση του εισοδήματος είτε από αναλογικές - κυμαινόμενες συντάξεις (χωρίς εγγυημένα από το κράτος ποσοστά) είτε από πρόσθετες επαγγελματικές ή ιδιωτικές συντάξεις, βρίσκεται στο τραπέζι της Επιτροπής «σοφών» για το Ασφαλιστικό.

Σχέδιο - σοκ για «παράλληλο» σύστημα χαμηλότερων συντάξεων για όλους Και θα συμπεριληφθεί στο τελικό πόρισμα που θα δημοσιοποιηθεί μετά τις εκλογές με τρεις διαφορετικές εκδοχές-σενάρια, στα συνολικά τέσσερα που έχουν ήδη κατατεθεί. Πολλά μέλη της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένων και κορυφαίων δικαστικών) θεωρούν, πάντως, ότι τα «μοντέλα» εξατομίκευσης των κύριων συντάξεων προσκρούουν στο ελληνικό σύνταγμα, το οποίο «θεμελιώνει» την κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 22 παρ. 5).

Επιπλέον διατυπώνονται σοβαρές επιφυλάξεις για την... επάρκεια της χρηματοδότησης των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων αν αλλάξει το σύστημα καθώς και για τις ομάδες που, τελικά, θα κληθούν να «σηκώσουν» το κύριο φορολογικό βάρος για τη χρηματοδότηση της εθνικής σύνταξης (μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να «κρύψουν» εισόδημα).

Το 1ο σενάριο

Πρώτη φορά... διόδια


Για πρώτη φορά στα χρονικά οι πολίτες υποχρεώθηκαν να πληρώσουν κανονικά τα διόδια των αυτοκινητοδρόμων την ημέρα μιας εκλογικής αναμέτρησης. Μάλιστα ενώ η υπηρεσιακή κυβέρνηση βρισκόταν σε σύγχυση, οι εργολάβοι δεν δίστασαν να περάσουν στην αντεπίθεση, δηλώνοντας ότι ακόμη δεν έχουν λάβει τα χρήματα που τους χρωστάει το Δημόσιο από την ημέρα του δημοψηφίσματος. Πρόκειται για την καλύτερη εφαρμογή της λαϊκής παροιμίας «εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι»

Μόνο που το «βόδι» στη συγκεκριμένη περίπτωση το προσφέρουν χρόνια τώρα εθελοντικά και αδιαμαρτύρητα οι ελληνικές κυβερνήσεις. Το ότι στις συμβάσεις παραχώρησης δεν προβλέπεται πουθενά δωρεάν διέλευση λόγω εκλογών είναι το λιγότερο. Εδώ και 8 χρόνια το κρατικό χρήμα ρέει άφθονο, οι δρόμοι δεν ολοκληρώνονται και οι εργολάβοι θησαυρίζουν...

του Θάνου Καμήλαλη

H «περιπέτεια» της κατασκευής των αυτοκινητοδρόμων ξεκίνησε το 2007, όταν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ συνυπογράφουν τις συμβάσεις παραχώρησης, που καθορίζονται ως Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Το κόστος της κατασκευής των πέντε αυτοκινητοδρόμων (Μαλιακός, Ιονία Οδός, E62, Μορέας και Ολυμπία Οδός) και οι κοινοπραξίες αποφασίστηκε να κατέχουν την εκμετάλλευση για τα επόμενα 30 χρόνια . Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων, το άθροισμα των αναγκαίων πόρων για την κατασκευή υπολογίστηκε σε 8,6 δισ. ευρώ, τα οποία επρόκειτο να καλυφθούν ως εξής:

• 2,1 δισ. από τη χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου
• 2,3 δισ. από τα διόδια των χρηστών κατά την περίοδο της κατασκευής
• 3,4 δισ. από τραπεζικά δάνεια προς τους παραχωρησιούχους
• 800 εκατ. από το μετοχικό κεφάλαιο των παραχωρησιούχων

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΕΒ: Το αποτέλεσμα της κάλπης εκφράζει μια ευρύτερη κοινωνική και πολιτική συναίνεσηΔείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιός είσαι...

"Το αποτέλεσμα της κάλπης αντανακλά την επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων, για την παραμονή της χώρας μας στην ευρωζώνη, καταργώντας στην πράξη τη διαίρεση μεταξύ "μνημονιακών" και "αντιμνημονιακών" δυνάμεων", αναφέρει ο ΣΕΒ σε ανακοίνωση του για το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης.
"Εκφράζει επίσης μια ευρύτερη κοινωνική και πολιτική συναίνεση να εργαστούμε όλοι μας, ώστε να έλθουν επενδύσεις και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, χωρίς άλλες ψευδαισθήσεις και  χρονοτριβές", σημειώνει ο ΣΕΒ.
Όπως αναφέρει "με τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου και το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, ολοκληρώνεται μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, που ξεκίνησε με τις Ευρωεκλογές του Μαΐου 2014. Μέσα σε αυτήν την περίοδο οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και τα νοικοκυριά δοκιμάστηκαν από επίπονες αναταράξεις, που είχαν σημαντική επίπτωση στα οικονομικά τους".
Σημειώνει ταυτόχρονα ότι "η νέα κυβέρνηση έχει μια καθαρή εντολή να προχωρήσει μέσα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει απέναντι στην Ευρώπη και στους Έλληνες πολίτες. Ευελπιστούμε ότι η εθνική ανάγκη για ανάπτυξη θα είναι οδηγός τόσο στην επιλογή των προσώπων όσο και για την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών, τις οποίες ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος, θα υποστηρίξει με όλες του τις δυνάμεις, πάντοτε με πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης.
Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε πόρους, ιδέες και δυνάμεις στη νέα κυβέρνηση με τρεις στόχους:
1.    Την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων.
2.    Το σχεδιασμό μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής για την αναβίωση της μεταποίησης στη χώρα μας
3.    Την καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής με ηλεκτρονικά μέσα, ώστε να βελτιωθούν δραστικά τα δημόσια έσοδα. 
Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή δύναμη  στον Πρωθυπουργό για το δύσκολο έργο που έχει αναλάβει", καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΕΒ

Η Eldorado δεν αντέχει την αλήθεια και ζητάει λογοκρισία
Πανικός φαίνεται ότι έπιασε τα επιτελεία της Eldorado Gold μετά την προβολή της εκπομπής «Αντιδραστήριο» στην ΕΡΤ3 με θέμα τις Σκουριές και το κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού. Στην εκπομπή, που προβλήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η τεράστια καταστροφή που έχει προκαλέσει η εταιρεία στο βουνό. Μέσα από συνεντεύξεις κατοίκων και αλληλέγγυων δοθηκε μια εικόνα που σκόπιμα αποκρύπτουν τα περισσότερα ΜΜΕ, ενός ανυποχώρητου αγώνα για ζωή που συνεχίζεται παρά την άγρια καταστολή, την ποινικοποίηση και την εκστρατεία συκοφάντησής του.

Ενώ τα περισσότερα ΜΜΕ είναι γεμάτα με “ρεπορτάζ” που παρουσιάζουν μόνο την πλευρά της εταιρίας, ενώ ο τηλεοπτικός χρόνος που δίνεται για να παρουσιαστεί η άποψη των “συνδικαλιστών” της Eldorado είναι συνεχής και χωρίς δυνατότητα να υπάρχει απάντηση, για πρώτη φορά σε πανεθνικό δίκτυο εδώ και καιρό παρουσιάστηκε μια αντικειμενική εκπομπή, και αμέσως προκάλεσε την παρέμβαση μιας ιδιωτικής εταιρίας στη Δημόσια Τηλεόραση.

Την επόμενη μέρα η Eldorado έβγαλε δημόσια καταγγελία για την εκπομπή στην οποία απειλεί με ποινικές και αστικές ενέργειες τους υπευθύνους της εκπομπής, καθώς και τις διοικήσεις της ΕΡΤ και της ΕΡΤ3. Είναι φαίνεται συνηθισμένη η εταιρεία σε στημένα ρεπορτάζ, που παρουσιάζουν μόνο τη δική της εκδοχή των πραγμάτων και αναπαράγουν αμάσητη την προπαγάνδα που διοχετεύει. Η δημοσιογραφική δεοντολογία και αντικειμενικότητα έχει χαθεί προ πολλού από site, εφημερίδες και τηλεοπτικά κανάλια που έχουν “χρυσωθεί” με διαφημίσεις από την “Ελληνικός Χρυσός”, η οποία άλλωστε συνδέεται ακόμα και μετοχικά με κάποια από αυτά.

Εμείς έχουμε να δηλώσουμε ότι η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί, όσες απειλές αν εκτοξευτούν κατά όσων έχουν την τόλμη και την συνείδηση να την πουν και όσα χρήματα και αν δοθούν για την εξαγορά «δημοσιογραφίας».

Στο «κουρείο» επιδόματα και δαπάνες

Οι φόροι που πρέπει να συγκεντρωθούν μέσα στο 2016 πρέπει να είναι αυξημένοι κατά 2,5 δισ. ευρώ προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που συμφωνήθηκε με τους δανειστές για πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του AEΠ 


Μεγάλες περικοπές σε μισθολογικές δαπάνες, επιδόματα (ΕΚΑΣ, πετρέλαιο θέρμανσης), πληρωμές για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στρατιωτικά κονδύλια, ακόμη και σε μη μισθολογικά έξοδα, όπως για μετακινήσεις και υπερωρίες υπαλλήλων, προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2016.

Σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων προέρχονται επίσης από τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό και τις ενοποιήσεις όλων των επικουρικών Ταμείων. Μόνο από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για χορήγηση πλήρους ή μειωμένης σύνταξης θα περισσέψουν φέτος στα ταμεία 3 εκατ. ευρώ, 17,2 εκατ. ευρώ για το 2016 και 28,5 εκατ. ευρώ για κάθε έτος από το 2017 και μετά ώς το 2022.

Το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού έχουν ήδη ξεκινήσει να καταρτίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκειμένου να είναι έτοιμο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας, τουλάχιστον στα βασικά του κεφάλαια, ώστε να απομείνουν μόνο οι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2016, που θα καθοριστούν από τη νέα κυβέρνηση και μετά από επικοινωνία με τους δανειστές.
Ο νέος «τσάρος»

Το κείμενο του προσχεδίου θα καταθέσει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στη Βουλή ο νέος υπουργός Οικονομικών, ο οποίος αμέσως μετά θα πετάξει για το Λουξεμβούργο προκειμένου να συμμετάσχει στο πρώτο Εurogroup που μετά από ένα μικρό διάλειμμα θα έχει και πάλι ως κεντρικό θέμα την ελληνική οικονομία.

Κατασχέσεις μισθών και πλειστηριασμοί για χρέη στα Ταμεία


Χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα οδηγούν προσεχώς σε κατασχέσεις μισθών και καταθέσεων, αλλά ακόμη και σε πλειστηριασμούς ακινήτων. Πηγή

Από τις αρχές Οκτωβρίου ενεργοποιείται η διαδικασία αποστολής από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) των ειδοποιητηρίων προς τους οφειλέτες για χρέη που προσεγγίζουν τα 6 δισ. ευρώ.

Παράλληλα το ΚΕΑΟ θα αποκτήσει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 600.000 οφειλετών. Τονίζεται ότι η δυνατότητα πρόσβασης στο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών περιλαμβάνεται ως προαπαιτούμενο για την επόμενη αξιολόγηση στο τρίτο Μνημόνιο, παράλληλα με τη διασύνδεση του ΚΕΑΟ με το Taxis.

Σημειώνεται ότι από το σύνολο των οφειλετών προς τα Ταμεία, περίπου 300.000 έχουν ήδη ενταχθεί στη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων. Το ΚΕΑΟ όμως θα μπορεί να ελέγξει και αυτές τις περιπτώσεις οφειλετών για να διαπιστώσει εάν έχουν την οικονομική επάρκεια να εξοφλήσουν ακόμα και νωρίτερα την οφειλή τους.

Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία του ΚΕΑΟ, έως τα τέλη Ιουνίου είχαν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο των οφειλετών χρέη από απλήρωτες εισφορές ύψους 14,5 δισ. ευρώ, ενώ αναγκαστικά μέτρα είχαν ληφθεί, έως τότε, για τα 8,6 δισ. ευρώ. Δηλαδή χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, από την 1η Οκτωβρίου και εντός τριών μηνών το αργότερο, για την είσπραξη επιπλέον 5,9 δισ. ευρώ.

Στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΚΕΑΟ έχει μεταφερθεί, μέχρι σήμερα, από τα ασφαλιστικά ταμεία μόνο τo 25% των οφειλετών και συγκεκριμένα 268.544 οφειλέτες με οφειλές 14,5 δισ. ευρώ. Οι οφειλέτες του ΚΕΑΟ σε ποσοστό 74,30% (οι 199.456) χρωστούν έως 50.000 ευρώ και συνολικά 3,4 δισ. ευρώ, δηλαδή όσα οι μεγαλοοφειλέτες με χρέος άνω του 1 εκατ. ευρώ (978 επιχειρήσεις ή το 0,36% του συνολικού αριθμού των οφειλετών). Έως 15.000 ευρώ χρωστούν 114.418 (το 43%), το 19,27% χρωστά από 15.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ και το 12,40% ποσά από 30.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι στη ρύθμιση των 100 δόσεων 128.716 οφειλέτες ρύθμισαν χρέη της τάξης των 3,8 δισ. ευρώ και ήδη έχουν εισπραχθεί 151,4 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές εισπράξεις από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΑΟ τον περασμένο Ιούνιο ξεπέρασαν τα 670 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 358 εκατ. ευρώ είχαν εισπραχθεί έως τις 31/12/2015.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015

Ιχνηλατώντας τους δυο δρόμους προς το μέλλον. Υποταγή ή ρήξηΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΟι πληττόμενοι επί μια εξαετία από την κρίση στην Ελλάδα - οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι και ιδιαίτερα οι νέοι - βρίσκονται σε μια αποφασιστική καμπή του αγώνα τους για ζωή και ελευθερία. Το πολιτικό πεδίο καθαρίζει όλο και περισσότερο καθώς ο χρόνος κυλά γοργά και αποκαλύπτει ταχύτατα τις αυταπάτες αλλά και τις απάτες και τα ψέματα καθώς επίσης και το συνολικό σχέδιο που ακολουθείτε μέσω των διαδοχικών μνημονίων. Φανερώνει τις κρυμμένες αλήθειες όλο και καθαρότερα. Καθώς βρισκόμαστε σε μια καμπή πάλι και πρέπει ο ελληνικός λαός να αποφασίσει με ποιους θα πα και ποιους θ’ αφήσει είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις πραγματικές επιλογές που έχει.
Η ιστορία θέτει πάντα ενώπιόν μας τα προβλήματα που μπορούν να απαντηθούν. Βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση της απάντησης που ο καθένας μας θα δώσει αποτελεί η γνώση της αντικειμενικής πραγματικότητας και η θέση του καθενός μας μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα. Στην προσπάθεια περιγραφής και κατανόησης της αντικειμενικής πραγματικότητας της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, αλλά και του διεθνούς περιβάλλοντος, επικεντρώνεται το βιβλίο «Ιχνηλατώντας τους δυο δρόμους προς το μέλλον. Υποταγή ή ρήξη».
Το βιβλίο επικεντρώνεται στην περιγραφή της αντικειμενικής πραγματικότητας και των αποτελεσμάτων της επιλογής της μιας ή της άλλης λύσης. Επιχειρεί να απαντήσει στο γιατί δεν υπάρχει τρίτη επιλογή και στο ποιες είναι οι επιπτώσεις των επιλογών αυτών.
Οι επιλογές είναι αποκλειστικά δύο: υποταγή στο σχέδιο του κεφαλαίου ή ρήξη με αυτό.
Μετά την περιγραφή των οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων της κάθε μιας από τις δύο αυτές επιλογές διερευνάται το αν υπάρχουν οι αντικειμενικές δυνατότητες για τη ρήξη στην ελληνική οικονομία. Περιλαμβάνει ένα σύνολο δεδομένων που απαντούν στις ενστάσεις των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς κεφαλαίου για τη μη ύπαρξη άλλης λύσης πέρα από την προτεινόμενη, και επιβαλλόμενη, από αυτούς.

Συγκριτικά αποτελέσματα εκλογών 2012-2015


Βουλευτικές Σεπτεμβρίου 2015 Βουλευτικές Ιανουαρίου 2015 Ευρωεκλογές 2014 Περιφερειακές 2014 Βουλευτικές Ιουνίου 2012 Βουλευτικές Μαίου 2012
Ψήφισαν 5.565.884 6.330.356 5.931.835 6.053.741 6.216.798 6.476.818
Εγγεγραμένοι 9.839.745 9.949.684 9.851.679 9.851.679 9.947.876 9.945.819
Ποσοστό συμμετοχής  56,57% 63,62% 59,96% 61,40% 62,50% 65,10%
Έγκυρα 5.431.444 6.180.872 5.706.355 5.621.680 6.155.464 6.324.136
Ν.Δ. 28,10% 27,81% 22,71% 26,30% 29,66% 18,85%
ΣΥΡΙΖΑ 35,46% 36,34% 26,58% 17,80% 26,89% 16,78%
ΠΑΣΟΚ 6,29% 4,68% 8,02% 16,40% 12,28% 13,18%
ΚΚΕ 5,55% 5,47% 6,09% 8,80% 4,25% 8,48%
ΧΑ 6,99% 6,28% 9,40% 8,10% 6,92% 6,97%
ΠΟΤΑΜΙ 4,09% 6,05% 6,60%


ΔΗΜΑΡ
0,48% 1,20% 5,40% 6,25% 6,11%
ΑΝΕΛ 3,69% 4,75% 3,46% 3,20% 7,51% 10,61%
ΕΚ 3,43% 1,79%ΛΑΕ 2,86%
Οικολόγοι

1,40% 1,90% 1,11% 3,40%
ΛΑΟΣ
1,03% 2,70% 0,00% 1,58% 2,90%
ΕΠΑΜ 0,77%
0,86%

0,92%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0,85% 0,64% 0,72% 2,27% 0,33% 1,19%
ΑΝΕΞ ΔΕΞΙΟΙ

3,38% 7,00% 1,60% 2,56%
Άλλα 1,92% 4,68% 6,88% 3,20% 1,62% 9,40%

Συστάθηκε επιτροπή για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕΑπό το Ίσκρα

Παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του παντελώς αναξιόπιστου πλέον Αλ. Τσίπρα, ανοιχτό παραμένει το θέμα της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, όπως προκύπτει από την απόφαση του υπηρεσιακού υπουργού παραγωγικής ανασυγκρότησης, περιβάλλοντος και ενέργειαςΓ. Γκόλια να συστήσει επιτροπή η οποία θα επιφορτιστεί με το έργο της διαπραγμάτευσης με την ΕΕ για το θέμα. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των προβλέψεων της συμφωνίας με τους δανειστές, που συνομολόγησε ο μεταλλαγμένος ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε από κοινού με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι και τους ΑΝΕΛ. Όπως προκύπτει από την απόφαση αυτή, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει καμία συμφωνία με τους δανειστές για εγκατάλειψη της ιδιωτικοποίησης – το αντίθετο, μάλιστα…

Ειδικότερα η απόφαση που αναρτήθηκε στη διαύγεια προχθές έχει ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου και αφορά στη σύσταση επιτροπής με "αντικείμενο άμεσης προτεραιότητας την οργάνωση, το συντονισμό και την εποπτεία της επιτυχούς διεκπεραίωσης της υποχρέωσης της Ελληνικής Πολιτείας για τη διερεύνηση της "Ιδιωτικοποίησης της επιχείρησης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΑΔΜΗΕ ή εκπόνησης εναλλακτικού ισοδύναμου σχεδίου", όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 4.3 μέρος Γ του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-09-2015). Επίσης, έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η οργάνωση και η διενέργεια των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους λοιπούς θεσμούς, όπως προσδιορίζεται στο Μνημόνιο Κατανόησης”.

Στην ομάδα εργασίας, η οποία δημιουργήθηκε τέσσερις ημέρες πριν από τις εκλογές, προβλέπεται να συμμετέχουν ο γενικός γραμματέας ενέργειας Απόστολος Αλεξόπουλος, ο επικεφαλής της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης, η προϊστάμενη της ΓΔ Ενέργειας του υπουργείου καθώς και η προϊστάμενη της διεύθυνσης ΑΠΕ του υπουργείου.

ΤΣΜΕΔΕ: Ηλεκτρονικά στο e-tsmede τα νέα ειδοποιητήριαΟι εκλογές έφυγαν, τα ειδοποιητήρια έρχονται...

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ: Ηλεκτρονικά στο e-tsmede τα νέα ειδοποιητήρια με τις χαμηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ οι οποίοι έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας μετά τις 28/08/2015 και ή οποία έχει εγκριθεί από την αρμόδια Δ/νση , ότι θα μπορούν προσεχώς να εκδώσουν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του e-tsmede την νέα ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Ά εξαμήνου 2015 ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που έχουν υπαχθεί από την ημερομηνία αιτήσεως τους.

Στην περίπτωση που κάποιος ασφαλισμένος επιθυμεί να ενημερωθεί για την νέα ειδοποίηση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Ά εξαμήνου 2015 ,η οποία έχει προκύψει από την αλλαγή της ασφαλιστικής του κατηγορίας ,μπορεί να προσέλθει και στην κεντρική υπηρεσία καθώς και στα κατά τόπους περιφερειακά γραφεία/τμήματα.

Εκ της Δ/νσης Εισφορών

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Which Side Are You On?

Έξοδος από το Eυρώ, υποτίμηση, νέες τιμές- μια απάντηση στις τερατολογίεςΤου συναδέλφου Κώστα Παπουλή


* Το κείμενο γράφτηκε μετά από συζήτηση στην οικονομική επιτροπή του Σχεδίου Β.

Μια από τις τερατολογίες της παράταξης του ευρώ-μονόδρομου και των συνοδοιπόρων του, είναι και η θέση ότι το κόστος ζωής θα εκτοξευθεί (διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί) με την έξοδο από την ζώνη του ευρώ, εξ αιτίας της υποτίμησης της νέας δραχμής. Πρόκειται για α-νόητη θέση που δεν βρίσκει κανένα επιχείρημα για να στηριχθεί.

Το πρώτο βέβαια ζήτημα που ανακύπτει είναι το εύρος της υποτίμησης. Οι οικονομικές αρχές ενός κράτους προβαίνουν σε μία υποτίμηση για δύο κυρίως λόγους. Είτε για να επανέλθει ισορροπία στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, είτε για τόνωση της οικονομίας, είτε συνήθως και για τα δύο μαζί.

Είναι σαφές ότι το εύρος του εξωτερικού ελλείμματος της χώρας καθορίζει και την απαραίτητη υποτίμηση, πολλές φορές την επιβάλλει, κάτι που δεν μπορεί να γίνει βέβαια σε συνθήκες ενιαίου νομίσματος. Για το 2010 είχαμε υπολογίσει (ο Θ. Μαριόλης, σε συμφωνία και με διάφορους φορείς του εξωτερικού), ότι στο βαθμό που η χώρα προβεί σε στάση πληρωμών, τότε θα είναι αναγκασμένη να κάνει μια υποτίμηση 56,66% ή και περισσότερο, δηλαδή ένα ευρώ θα αντιστοιχεί σε 1,5666 δρχ. Το εξωτερικό έλλειμμα της χώρας τα χρόνια αυτά 2008, 2009, 2010 αντιστοιχούσε σε ιλιγγιώδη νούμερα που προσέγγισαν και το 10-15% του ΑΕΠ και καλύπτονταν με εξωτερικό δανεισμό.

Σήμερα το εξωτερικό έλλειμμα, λόγω της μείωσης των συνολικών (ιδιωτικών και δημόσιων) καταναλωτικών και επενδυτικών δαπανών και της ανάλογης μείωσης των εισαγωγών έχει σχεδόν μηδενιστεί. Η ανεργία όμως είναι τώρα που φτάνει σε ιλιγγιώδη νούμερα. Η υποτίμηση όπως και η δημιουργία ελλειμματικού προϋπολογισμού είναι τα βασικά μέσα οικονομικής πολιτικής για την ανάσχεση της ανεργίας. Η υποτίμηση στην Ελλάδα, μπορεί να δώσει την απαραίτητη αρχική ώθηση για την έξοδο από την ύφεση. Η Ελλάδα λόγω και σκληρού νομίσματος, όπως και λόγω συμμετοχής της στην ΟΝΕ, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο διεθνή ανταγωνισμό με συνέπεια την τραγική υποβάθμισή της στον διεθνή καταμερισμό εργασίας. Κανείς σήμερα -ούτε οι αγορές- δεν θα προεξοφλήσουν μια υποτίμηση της τάξης του 50% , γιατί το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφανίζει ισορροπία. Συνεπώς το εύρος της υποτίμησης θα είναι απόφαση των οικονομικών αρχών της Ελλάδας, οι οποίες όμως θα πρέπει να βάλουν ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων, για να εμποδίσουν κερδοσκοπικά παιχνίδια. Θα μπορούσαμε έτσι υπό προϋποθέσεις να δεχτούμε σήμερα, ότι μια κυβέρνηση θα κινηθεί από μια δυνατότητα υποτίμησης που ξεκινάει από το κατώφλι του 20%. Το πόσο προς τα πάνω πρέπει να κινηθεί, εξαρτάται από το σχέδιο οικονομικής της πολιτικής, τις ανάγκες της και την ανάλυση που θα κάνει. Ο Ζιν, λ.χ., ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια υποτίμηση της τάξης του 30%. Για χάριν της συζήτησης, ας δεχτούμε ότι η υποτίμηση που θα αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση που θα βγάλει την χώρα από το ευρώ θα είναι 25%, δηλαδή ένα ευρώ θα ισούται με 1,25 δρχ.