Παρασκευή 19 Μαΐου 2023

Μηχανικοί: αποκλείστηκαν από προϊστάμενοι των Δασικών Υπηρεσιών


Αποκλείστηκαν οι μηχανικοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το δικαίωμα να οριστούν Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Δασικών Υπηρεσιών, με το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος, που επέφερε η μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο ΥΠΕΝ και χάνουν τις θέσεις τους όσοι ήδη τις κατείχαν.


Το θέμα θέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), με επιστολή της προς τον υπουργό Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα και τον υπηρεσιακό γραμματέα Νίκο Μιχαλόπουλο, κάνοντας λόγο για «παράνομη μη συμπερίληψη των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών μεταξύ εκείνων που είχαν δικαίωμα να οριστούν Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Δασικών Υπηρεσιών» υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι:

-«Μάλιστα, γεγονός απολύτως ενδεικτικό της κατάφωρης παραβίασης θεμελιωδών, συνταγματικά κατοχυρωμένων, δικαιωμάτων των υπαλλήλων ΠΕ Μηχανικών (όπως είναι το δικαίωμα ανέλιξης, προαγωγής και κατάληψης θέσης ευθύνης, αλλά και το στηριζόμενο στο άρθρο 103 του Συντάγματος προβάδισμα κατηγοριών) αποτελεί το ότι, υπό το προϊσχύον καθεστώς, είχαν το δικαίωμα να καταλάβουν θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Δασοπόνων όχι όμως υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικοί, μολονότι αντικειμενικά οι αρμοδιότητες και τα συγκεκριμένα καθήκοντα ενέπιπταν απολύτως στο γνωστικό και επιστημονικό αντικείμενο της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών».

Στην επιστολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς το ΥΠΕΝ, που υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και γενική γραμματέας Πλουμίτσα Τριανταφυλλοπούλου, η οποία όπως σημειώνεται βασίζεται σε γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Ομοσπονδίας Στυλιανής Βρακά επισημαίνεται ότι:

-Το ΥΠΕΝ έχει αναλάβει δέσμευση έναντι του ΣτΕ να διορθώσει ελλείψεις και κενά στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία έγινε η μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο Υπουργείο, καθώς όπως σημειώνεται: «η διάταξη του άρθρου 26Β του ισχύοντος Οργανογράμματος κρίθηκε «οριακά» νόμιμη, αποδεχόμενο το Δικαστήριο τις αιτιάσεις σας για τον επείγοντα χαρακτήρα της καταρχήν ενσωμάτωσης (έστω και με ελλιπή τρόπο), καθώς και για τον προσωρινό της χαρακτήρα, δεδομένης της ρητής δέσμευσής σας για την άμεση συμπλήρωση των ελλείψεων».

-Παραβιάζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς όπως σημειώνεται «γίνεται πάγια δεκτό, το από ποιες κατηγορίες και από ποιους κλάδους κάθε κατηγορίας προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων κάθε υπηρεσίας, προσδιορίζεται ανάλογα με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου. Και ενώ φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό να προβλεφθεί ότι οι προϊστάμενοι προέρχονται από όλες τις κατηγορίες ή από όλους τους κλάδους κάθε κατηγορίας, εντούτοις οι συνταγματικές αρχές της αξιοκρατίας και της ισότητας επιβάλλουν όπως πάντως, ο εν λόγω προσδιορισμός (των κατηγοριών που ορίζονται προϊστάμενοι των οικείων οργανικών μονάδων) λαμβάνει υπόψη και συσχετίζει το επιστημονικό αντικείμενο, καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα εκάστης κατηγορίας και κλάδου με τις αρμοδιότητες της εκάστοτε οργανικής μονάδας».

-Αδικαιολόγητος αποκλεισμός από την κατάληψη θέσης ευθύνης των μηχανικών ΠΕ με τη σημείωση ότι «δεν είναι νόμιμος». Και ότι «περαιτέρω από τις ίδιες ως άνω συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρούμενης στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της Δημόσιας Διοικήσεως (ΣτΕ 16, 15/2015 Ολομέλεια) προβλέπεται το προβάδισμα κατηγοριών (άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. ), ενώ άλλωστε γίνεται δεκτό ότι το ως άνω καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες».

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αναφέρει προς το ΥΠΕΝ ότι: «Όπως ξέρετε, οφείλετε άμεσα και πάντως το συντομότερο δυνατόν να προβείτε σε «επικαιροποιημένη» διάρθρωση των οργανικών μονάδων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, καθώς παρανόμως και αντίθετα προς την συνταγματική αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της Διοίκησης, στο σχετικό άρθρο (26 Β) του ισχύοντος Οργανογράμματος του Υπουργείου δεν αποτυπώνονται οι υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Τμήματος αλλά ούτε περιγράφονται οι ειδικότερες αρμοδιότητές τους.

Και τονίζει ότι: «σας καλούμε να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις που σας βαρύνουν έναντι των υπαλλήλων σας που ανήκουν στο κλάδο ΠΕ Μηχανικών που προέρχονται από τις πρ. Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

Τετάρτη 17 Μαΐου 2023

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ενδυνάμωση και όχι απαξίωση των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

 Ενδυνάμωση και όχι απαξίωση των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 


Η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Ως εκ τούτου, προασπιζόμαστε τον ρόλο και την συμβολή του Διπλωματούχου Μηχανικού στη λειτουργία του Κράτους, με γνώμονα την σπουδαιότητα του ευρέως τεχνικού γνωστικού αντικειμένου που απαιτείται και τις ευθύνες που απορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων του. 

Έχουμε διαπιστώσει ότι τα Τμήματα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων που εδρεύουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (πρώην Περιφερειακά Εργαστήρια δημοσίων έργων) σταδιακά υποβαθμίζονται. Ελάχιστα από αυτά διαθέτουν τους πόρους που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία τους. Ο εξοπλισμός δεν συντηρείται ικανοποιητικά ενώ το προσωπικό τους μειώνεται σταθερά. Σταδιακά απαξιώνεται ο εξοπλισμός και οι πάγιες εγκαταστάσεις. Απομακρύνεται έμπειρο προσωπικό γεγονός που οδηγεί στην απώλεια της τεχνογνωσίας και την υποβάθμιση της τεχνικής επάρκειας τους με αποτέλεσμα να απολέσουν την διαπίστευση τους, την οποία με πολλούς κόπους και μεγάλες δαπάνες απέκτησαν.

Πρέπει να επισημανθεί σε όλους τους φορείς του Δημοσίου (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες, Περιφέρειες, Δήμοι,) η σημασία της ισχυροποίησης του Κρατικού αυτού Φορέα Ελέγχου που αποδεδειγμένα έχει προσφέρει μεγάλο έργο. 

Τα περιφερειακά εργαστήρια μπορούν να αποτελέσουν αρωγό στην αναβάθμιση της ποιότητας των δημοσίων έργων. Είναι σε θέση να αναλάβουν ΑΤΕΛΩΣ και με μεγάλη αξιοπιστία την επίβλεψη των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων του Ν. 4412/2016 (άρθρο 158). Υποστηρίζουν όλες τις Τεχνικές Υπηρεσίες στις φάσεις της μελέτης και της κατασκευής των δημοσίων έργων, προλαμβάνοντας τις κακοτεχνίες και λειτουργώντας συμπληρωματικά με τον ΕΣΠΕΛ. Διασφαλίζει επίσης την υψηλή ποιότητα των έργων στα οποία ο ΕΣΠΕΛ δεν διενεργεί ελέγχους. Τα δημόσια έργα παράγουν ποιότητα ζωής για όλους μας η οποία δεν είναι αποδεκτό να μπαίνει σε λογικές δημοσιοοικονομικών περικοπών. Καλύτερο κράτος δεν σημαίνει κατάργηση και απαξίωση όλων των κρατικών φορέων ελέγχου, αλλά πρωτίστως πρέπει να σημαίνει αναβάθμιση και ανάδειξη των κρίσιμων μονάδων που πρέπει να παραμείνουν λειτουργικές για την προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Σας καλούμε να υλοποιήσετε άμεσα τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να υπάρξει επαρκής στελέχωση με τις κατάλληλες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών αλλά και την επαρκή χρηματοδότηση των Τμημάτων Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων που εδρεύουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (πρώην Περιφερειακά Εργαστήρια δημοσίων έργων), ώστε να σταματήσει η σημερινή σταδιακή υποβάθμιση τους. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΠΟΧ – Αδιέξοδα, αντιφάσεις και καθυστερήσεις στον χωρικό σχεδιασμό


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΠΟΧ – Αδιέξοδα, αντιφάσεις και καθυστερήσεις στον χωρικό σχεδιασμό
16-05-2023 - Πηγή: sepox.gr

Αδιέξοδα, αντιφάσεις και καθυστερήσεις

στον χωρικό σχεδιασμό

12 Μαΐου 2023

Ο ΣΕΠΟΧ κρίνει σκόπιμο να αναδείξει στην παρούσα συγκυρία ορισμένα σημεία κρίσιμης σημασίας για τον χωρικό σχεδιασμό, ανατρέχοντας στις εξελίξεις της τελευταίας τετραετίας, μιας περιόδου πλούσιας σε νομοθετική παραγωγή, αλλά και εφαρμογής αμφίβολων πρακτικών. Τα σημεία αυτά αφορούν συνοπτικά:Τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα γύρω από τις πολιτικές για την εκτός σχεδίου δόμηση.
Τη στασιμότητα ως προς την προώθηση του Προγράμματος Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και τις καθυστερήσεις στην προώθηση του ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού.
Τη διεύρυνση και εμπέδωση πρακτικών σχεδιασμού κατ’ εξαίρεση.Το αδιέξοδο της εκτός σχεδίου δόμησης

Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 176/2023) επιβεβαίωσε, με αφορμή την περίπτωση ακινήτου στην Πάτμο, ότι τα ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές οφείλουν να πληρούν την προϋπόθεση προσώπου σε κοινόχρηστο δρόμο, υφιστάμενο νομίμως, σωρευτικά με την προϋπόθεση του ελάχιστου εμβαδού των τεσσάρων στρεμμάτων.

Η απόφαση του ΣτΕ έφερε ξανά στο προσκήνιο μια σειρά από ζητήματα νομικού, ιδιοκτησιακού, οικονομικού και διοικητικού χαρακτήρα, για τα οποία ΣΕΠΟΧ έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί στο παρελθόν. Η απόφαση αυτή προκάλεσε τις αντιδράσεις οργανώσεων ιδιοκτητών ακινήτων, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μηχανικών και δημόσιων λειτουργών. Η συζητούμενη από το ΥΠΕΝ νομοθετική ρύθμιση για παρέκκλιση της νομοθεσίας και κατευνασμό των αντιδράσεων τελικά δεν κατατέθηκε. Οι πληροφορίες ότι κατά τόπου υπηρεσίες δόμησης ερμηνεύουν κατά το δοκούν τη νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, σε συνδυασμό με τις διαπιστωμένες μεγάλης κλίμακας παρανομίες στη δόμηση στη Μύκονο και άλλες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, όσο και τα σχετικά περιστατικά ανομίας που βρίσκονται στην επικαιρότητα, συγκροτούν συνολικά μια εικόνα εκτός ελέγχου για την εκτός σχεδίου δόμηση. Η εικόνα αυτή επιδεινώνεται ταχύτατα λόγω των μεγάλων υπερβολών στην υπόσκαφη δόμηση, όπως έχουν προκύψει από την πριμοδότηση δόμησης που δίνει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός και των εντεινόμενων πιέσεων για τουριστική ανάπτυξη κάθε τύπου και κλίμακας, σε όποιο κομμάτι του νησιωτικού και παράκτιου χώρου έχει μείνει ακόμα αδόμητο.

Τρίτη 16 Μαΐου 2023

Ναόμι Κλάιν: «Η μεγαλύτερη ληστεία στην ανθρώπινη ιστορία» – Λίβελος κατά των κατασκευαστών AI


Ναόμι Κλάιν: «Η μεγαλύτερη ληστεία στην ανθρώπινη ιστορία» – Λίβελος κατά των κατασκευαστών AI
Δευτέρα, 15 Μαΐου 2023 22:22 •

«Εμείς εκπαιδεύσαμε τις μηχανές. Όλοι μας. Αλλά ποτέ δεν δώσαμε τη συγκατάθεσή μας» λέει η Καναδή που έγραψε «Το Δόγμα του Σοκ»

«Εμείς εκπαιδεύσαμε τις μηχανές. Όλοι μας. Αλλά ποτέ δεν δώσαμε τη συγκατάθεσή μας». Σε εκτενές της άρθρο – λίβελο, στον Guardian, η διάσημη Καναδή συγγραφέας Ναόμι Κλάιν, που στο βιβλίο της «Το Δόγμα του Σοκ» ανέλυσε τις τακτικές του «καπιταλισμού της καταστροφής», στρέφεται κατά των Ceo της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης. (Generative AI ) και της « φάλαγγας των θαυμαστών τους».

Στο δημοσίευμα η Κλάιν, μεταξύ άλλων, κάνει αναφορά στην «ληστεία» της ανθρώπινης γνώσης, από τους γκουρού της τεχνολογίας, ώστε τα chatbot να δίνουν «απαντήσεις κατασκευασμένες» και συχνά «εντελώς λανθασμένες». Αλγοριθμικά σκουπίδια, όπως τα χαρακτηρίζει.

«Όπως, για παράδειγμα, όταν ζητάτε από ένα ρομπότ έναν ορισμό για κάτι που δεν υπάρχει, και αυτό, μάλλον πειστικά, σας δίνει έναν πλήρη, με έτοιμες υποσημειώσεις», λέει.
«Ιδιωτικοποιούν την ατομικότητά μας»

Οι πλουσιότερες εταιρείες στην ιστορία (Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon…) αρπάζουν μονομερώς το σύνολο της ανθρώπινης γνώσης που υπάρχει σε ψηφιακή, επεξεργάσιμη μορφή και το περικλείουν μέσα σε εταιρικά προϊόντα, καταγγέλει η Κλάιν. Άμεσος στόχος, «αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, που με τα έργα τους εκπαίδευσαν τις μηχανές, χωρίς να δώσουν την άδεια ή τη συγκατάθεσή τους».

ΕΦΚΑ: Λήγει η ασφάλιση χιλιάδων μη μισθωτών

ΕΦΚΑ: Λήγει η ασφάλιση χιλιάδων μη μισθωτών
15-05-2023 - Πηγή: kathimerini.gr

Λήγει στις 31 Μαΐου η προθεσμία που έχουν δεκάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες με οφειλές προς τον ΕΦΚΑ προκειμένου να καλυφθούν οι ίδιοι και τα μέλη της οικογένειάς τους με παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η διοίκηση του φορέα προχώρησε στην παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας όλων των μη μισθωτών έως και το τέλος Μαΐου, ανεξαρτήτως ύπαρξης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, υπουργείο Εργασίας και ΕΦΚΑ επέλεξαν τη λύση της διατήρησης και για το έτος 2023 της δυνατότητας μερικής καταβολής εισφορών, προκειμένου να υπάρξει κάλυψη για παροχές υγείας σε είδος. Συγκεκριμένα, με διάταξη που πέρασε λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τις εκλογές, προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής ποσού που αντιστοιχεί στις ετήσιες εισφορές για το 2022, μόνο του κλάδου υγείας, της ασφαλιστικής κλάσης που έχουν επιλέξει οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να ανανεωθεί η ασφαλιστική τους ικανότητα έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2024. Εφόσον δηλαδή ένας μη μισθωτός καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά υγείας –σωρευτικά για το έτος 2022– θα ανανεωθεί η ασφαλιστική του ικανότητα έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2024, έστω και αν έχει άλλες ασφαλιστικές οφειλές.

Εφόσον αυτό δεν συμβεί, ο άμεσα ασφαλισμένος αλλά και τα μέλη της οικογένειάς του που ασφαλίζονται έμμεσα στον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ, θα μείνουν χωρίς παροχές υγείας, δηλαδή χωρίς δωρεάν πρόσβαση σε δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Οσοι χρωστούν στον ΕΦΚΑ μπορούν έως τις 31 Μαΐου να πληρώσουν μέρος των εισφορών για να συνεχίσουν να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Να σημειωθεί ότι υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας επεσήμαιναν κατά την ψήφιση της σχετικής διάταξης ότι πρόκειται για την τελευταία φορά που ψηφίζεται κάτι τέτοιο, γεγονός που σημαίνει ότι μετά τον Φεβρουάριο του 2024 για να διατηρήσει την ασφαλιστική του ικανότητα κάποιος μη μισθωτός θα πρέπει είτε να μην έχει χρέη, δηλαδή να έχει καταβάλει το σύνολο των εισφορών τόσο για υγεία, όσο και για σύνταξη (κύρια αλλά και επικουρική ή εφάπαξ όπου ισχύει), είτε να έχει ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση, την οποία και θα εξυπηρετεί.

Κι εδώ έρχεται μια δεύτερη ημερομηνία – ορόσημο, καθώς στις 31 Ιουλίου λήγει η προθεσμία επανένταξης στη ρύθμιση των 72 ή 120 δόσεων καθώς και στη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη που δημιουργήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2022. Εφόσον κάποιος που πληροί τις προϋποθέσεις επιθυμεί να είναι ασφαλιστικά ενήμερος και να έχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη μετά τον ερχόμενο Φεβρουάριο, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση ένταξης έως το τέλος Ιουλίου, καθώς σε αντίθετη περίπτωση (και υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε δεν θα έχει ψηφιστεί κάποια νέα ρύθμιση), μοναδική διέξοδος θα είναι η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Οπως έχει αποκαλύψει η «Κ», ο ρυθμός των αιτήσεων είναι αργός, καθώς δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις ούτε για το 10% των ρυθμίσεων που χάθηκαν.

Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι χωρίς προϋποθέσεις εξακολουθεί να χορηγείται έως τον Φεβρουάριο του 2024 η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, σε ειδικές ομάδες ασφαλισμένων, όπως στους εργαζομένους στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, στους αναβάτες ιπποδρομιών, στους ξεναγούς, στους άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς χρέη, σε επιχειρήσεις και εργαζομένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε δήμους που έχουν πληγεί από πυρκαγιές (π.χ. Εύβοια) καθώς και σε εργαζομένους που έλαβαν, για διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών ή 50 ημερών εντός του έτους 2022, αποζημίωση ειδικού σκοπού από το υπουργείο Εργασίας.