Σάββατο 21 Μαΐου 2011

Συζήτηση - Ενημέρωση στη Θεσσαλονίκη στις 23/5

Αποδοχές προσωπικού πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) που μετατάχθηκε σε Δήμους

Αναρτούμε έγγραφο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογικού η οποία επιβεβαιώνει το κόψιμο του 2% για τους μεταταχθέντες συναδέλφους και για το 2011 αποφασίζει ότι οι μισθοί και τα έξοδα κίνησης θα καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τους Δήμους. Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/5/2011
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 2/36602/0022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Σχετ.: 2/35493/0022
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β
ΠΡΟΣ:1) ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Μανουσογιαννάκη 6
Τ.Κ. 546 21 Θεσσαλονίκη

2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο.Τ.Α.
Σταδίου 27
Τ.Κ. 101 83 Αθήνα


ΘΕΜΑ: «Αποδοχές προσωπικού πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) που μετατάχθηκε σε Δήμους».
ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 29/37258/3-5-2011 έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του Δήμου Θεσσαλονίκης, και από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σάς πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/2010, όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010, όσοι υπάλληλοι από 1-1-2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, δικαιούνται από 1-1-2011 μόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται.
Σύμφωνα επίσης με την αριθμ. 2/17986/0022/22-2-2011 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 4ΑΛΧΗ-Γ), το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Γραφείων, Αυτοτελών Γραφείων) των πρώην Ν.Α., αρμοδιότητες των οποίων απονέμονται στους Δήμους και το οποίο μετατάσσεται, είτε με αίτησή του είτε αυτοδικαίως, από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν. 3852/2010, θα λαμβάνει από 1-1-2011 μόνο τις αποδοχές και λοιπές απολαβές που λαμβάνουν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι των Δήμων.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9§1 του Ν. 3899/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η μισθοδοσία του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, που υπηρετούσε στις Ν.Α. την 31-12-2010 και από 1-1-2011 κατέστη αυτοδίκαια προσωπικό των Περιφερειών ή μετατάχθηκε σε Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, καταβάλλεται έως και τον Δεκέμβριο του 2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ειδικότερα σε βάρος των οικείων ΚΑΕ του Ε.Φ. 07-120 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την ίδια έως την 31-12-2010 διαδικασία. Με έναρξη τον Ιούνιο του 2011 γίνεται σταδιακή τακτοποίηση των πληρωμών αυτών με μεταφορά στον ανωτέρω Ε.Φ. και τους σχετικούς ΚΑΕ αντίστοιχων κατά περίπτωση ποσών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των άρθρων 259 και 260 του Ν. 3852/2010.
Συνεπώς, το σύνολο των τακτικών δικαιούμενων αποδοχών (βασικός μισθός και επιδόματα) του ανωτέρω προσωπικού των πρώην Ν.Α. που μετατάχθηκε σε Δήμους, συμπεριλαμβανομένων και των μηνιαίων κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης, θα καταβάλλονται, για τη μεταβατική περίοδο από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2011, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο οποίο συναποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για την κοινοποίηση αυτού σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Παρασκευή 20 Μαΐου 2011

“Mall” στο Γαλάτσι

Αναδημοσιεύουμε άρθρο από τον Παραλληλογράφο για τη μετατροπή σε Mall, του Παλαί στο Γαλάτσι.
Σε κάθε χρεωκοπημένη χώρα, όπως η Ελλάδα, είναι μοιραίο ο ήδη συμπυκνωμένος πολιτικός χρόνος να συμπιέζεται ασφυκτικά. Οι πολιτικές εξελίξεις, ειδικά στον οικονομικό τομέα, είναι ραγδαίες και ο κόσμος παρακολουθεί παγωμένος και ανίκανος να αντιληφθεί ούτε το μέγεθός τους, ούτε τα επακόλουθά τους. Πιο συγκεκριμένα, στην προσπάθεια για ταχεία εξεύρεση κεφαλαίων, η πάγια τακτική περνά μέσα από την πώληση και την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, γης και υποδομών. Περιοριστικοί νόμοι τροποποιούνται ή και καταργούνται από τη μία μέρα στην άλλη. Ιδιωτικές εταιρίες και ορδές συμβούλων αναλαμβάνουν να διαχειριστούν το παζάρι των μεταβιβάσεων, με συχνά αδιαφανείς διαδικασίες και πολύ δύσκολα κατανοητές από τους πολίτες, ειδικά σε συνθήκες ακραίας επιτάχυνσης του λεγόμενου πολιτικού χρόνου.  Τουριστικά θέρετρα, παραλίες, ακατοίκητα νησιά, Ελληνικό, Βοτανικός… Μία σειρά φιλέτων δημόσιας γης μπαίνουν στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας στο δρόμο προς την ιδιωτική “αξιοποίηση”. Ένας αριθμός παγωμένων διαδικασιών ιδιωτικοποίησης, είτε λόγω νομικών κωλυμάτων, είτε λόγω αντίδρασης των τοπικών κοινωνιών -συνήθως και των δύο ταυτόχρονα- βγαίνουν από την κατάψυξη και μεταφέρονται κατευθείαν στο… φούρνο των μεταβιβάσεων. Μία τέτοια περίπτωση και το Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου (Παλαί), του οποίου η μεταβίβαση στην κοινοπραξία Park Avenue προκειμένου να μετατραπεί σε ένα ακόμη τεράστιο “Mall” εντός του πολύπαθου αθηναϊκού αστικού ιστού, έχει κολλήσει εδώ και μερικά χρόνια σε ανυπέρβλητα -εως πρόσφατα- νομικά εμπόδια. Η “υπόθεση Παλαί” ξεκλείδωσε προ ολίγων μηνών, με ένα συνδυασμό κινήσεων του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και του υπουργείου μεταφορών, παίρνοντας και πάλι την άγουσα για την μετατροπή ενός ακόμη ολυμπιακού έργου σε “Mall”.
Ομάδα των “Παραλληλογράφων” παρακολουθεί και ερευνά το θέμα (μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους πάντα) και ανοίγει το φάκελο «”Mall” στο Γαλάτσι» όπου και θα συγκεντρώνεται όλο το υλικό της έρευνάς τους, μαζί με τις εξελίξεις των επόμενων μηνών.
Ας δούμε όμως συνοπτικά την προϊστορία της υπόθεσης. Μίας υπόθεσης που και βάθος έχει και δεν είναι διόλου ξεκομμένη από την τύχη των Τουρκοβουνίων, του τελευταίου μεγάλου πνεύμονα στην Αθήνα, τον οποίον εποφθαλμιούν εδώ και δεκαετίες πολλά ιδιωτικά συμφέροντα.

Στο δρόμο προς την Ολυμπιάδα του 2004

Το μανιφέστο φάντασμα των αγανακτισμένων της Puerta del Sol

Αναδημοσιεύουμε άρθρο της Jaquou Utopie από τον Παραλληλογράφο.Άντε να δούμε και τα δικά μας σιγά σιγά.
Παρακολουθώντας αυτό που συμβαίνει σε σχεδόν όλες τις πόλεις της Ισπανίας έπεσα πάνω σε αυτό το δημοσίευμα της El Pais. Ο τίτλος του είναι “Το μανιφέστο φάντασμα των αγανακτισμένων της Puerta del Sol” και στο εσωτερικό του κειμένου υπάρχει ένα λινκ που οδηγεί στο Manifesto Plural : Puntos de acuerdo del manifiesto plural redactado durante la madrugada del 18 de mayo en la Puerta del Sol .
Μιας και έχουμε στρέψει τα μάτια προς την Ισπανία και ενώ το Μανιφέστο για την Πραγματική Δημοκρατία στην Ισπανία έχει ήδη μεταφραστεί ΕΔΩ όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από  την ιστοσελίδα των διοργανωτών http://democraciarealya.es, ακολουθεί θεωρώντας ότι είναι εξίσου διαφωτιστική και η μετάφραση του Μανιφέστου Φαντάσματος.
Όποιες ενστάσεις και διορθώσεις από όποιον γνωρίζει Ισπανικά είναι ευπρόσδεκτες.
Οι φωτογραφίες είναι επίσης από την El Pais. Μου αρέσει ιδιαίτερα αυτή του νέου με την κίτρινη μπλούζα που γράφει : Νεολαία χωρίς μέλλον, χωρίς σπίτι , χωρίς ασφάλιση, χωρίς σύνταξη. Χωρίς Φόβο.

Σημεία συμφωνίας του μανιφέστου των πολλών που συντάχθηκε το ξημέρωμα της 18ης Μάη στην Puerta del Sol.

Οι συγκεντρωμένοι στην Puerta del Sol , με πλήρη συνείδηση ότι αυτή είναι μια δράση εξελισσόμενη και αντίστασης, συμφωνήσαμε να δηλώσουμε τα παρακάτω:
 1. Μετά από πολλά χρόνια απάθειας, μία ομάδα πολιτών διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικής προέλευσης (σπουδαστές, καθηγητές, βιβλιοθηκάριοι, άνεργοι, εργαζόμενοι…) ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ από την αποτυχία αντιπροσώπευσης και τις προδοσίες που συμβαίνουν στο όνομα της δημοκρατίας, ενωθήκαμε στην Puerta del Sol επιστρέφοντας στην ιδέα της Πραγματικής Δημοκρατίας.
 2. Η Πραγματική Δημοκρατία εναντιώνεται στην βαθμιαία απώλεια του κύρους των θεσμών που θέλουν να αντιπροσωπεύουν τους πολίτες, ενώ έχουν μετατραπεί σε παράγοντες διοίκησης και διαχείρησης, στην υπηρεσία των δυνάμεων της διεθνούς οικονομικής ισχύος.
 3. Η δημοκρατία που προέρχεται από τους διεφθαρμένους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς είναι απλά ένας συνδυασμός άκακων εκλογικών πρακτικών, όπου οι πολίτες έχουν μηδενική συμμετοχή.
 4. Η αναξιοπιστία της πολιτικής έφερε μαζί της την κατάσχεση των λέξεων από αυτούς που έχουν την εξουσία. Οφείλουμε να επανακτήσουμε τις λέξεις, να τις επανανοηματοδοτήσουμε για να μην μας χειρίζονται με τη γλώσσα και να μην αφηνόμαστε ως πολίτες ανυπεράσπιστοι και ανίκανοι για  δράση με συνοχή.
 5. Τα παραδείγματα χειρισμού και ουσιαστικά κατάσχεσης της γλώσσας είναι πολυάριθμα και αποτελούν εργαλεία ελέγχου και παραπληροφόρησης.
 6. Η Πραγματική Δημοκρατία σημαίνει να δίνεις τα πραγματικά ονόματα στην αρρωστημένη κατάσταση που ζούμε: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ΝΑΤΟ, Ε.Ε., οι οίκοι αξιολόγησης όπως η Moody’s και η Standard and Poors, το Λαϊκό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), όμως υπάρχουν πολλά περισσότερα και είναι υποχρέωσή μας να τα κατονομάσουμε.
 7. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε έναν πολιτικό διάλογο ικανό να δημιουργήσει έναν νέο κοινωνικό ιστό, τώρα συστηματικά τραυματισμένος για χρόνια από τα ψέματα και τη διαφθορά. Οι πολίτες έχουμε χάσει την σεβασμό μας στα πολιτικά κόμματα της πλειοψηφίας, όμως αυτό δεν ισοδυναμεί με απώλεια της κριτικής μας ικανότητας. Το αντίθετο, δεν φοβόμαστε το ΠΟΛΙΤΙΚΟ. Το να παίρνεις τον λόγο είναι ΠΟΛΙΤΙΚΟ. Το να ψάχνεις εναλλακτικές για τη συμμετοχή του πολίτη είναι ΠΟΛΙΤΙΚΟ. (σ.μ. εδώ η λέξη politica μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως το ουσιαστικό πολιτική, όπως και ως το επίθετο πολιτικό. Θεώρησα πιο κοντά στο πνεύμα του κειμένου τη χρήση του επιθέτου)
 8. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις που θέτουμε είναι η μεταρρύθμιση του Εκλογικού Νόμου που αποδίδει στη Δημοκρατία την πραγματική της έννοια : μια διακυβέρνηση των πολιτών. Μία συμμετοχική δημοκρατία. Και με τη σειρά του, απαιτούμε έναν κώδικα δεοντολογίας για τους πολιτικούς που θα διασφαλίζει την σωστή πρακτική τους.
 9. Υπογραμμίζουμε ότι οι πολίτες που συγκεντρωθήκαμε εδώ αποτελούμε ένα κίνημα που διαπερνά πολλές γενιές, γιατί ανήκουμε σε διαφορετικές γενιές καταδικασμένες σε μια μη ανεκτή απώλεια συμμετοχής στις πολιτικές αποφάσεις που αφορούν την καθημερινή ζωή και το μέλλον μας.
 10. Δεν καλούμε σε αποχή, απαιτούμε η ψήφος μας να έχει πραγματική επιρροή στη ζωή μας.
 11. Τώρα δεν είμαστε εδώ για να απαιτήσουμε απλά την πρόσβασή μας σε υποθήκες ή για να διαμαρτυρηθούμε για τις ανεπάρκειες της αγοράς εργασίας. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝ. Και ως τέτοιο, ένα γεγονός ικανό για να κληροδοτήσει νέα νοήματα στις πράξεις μας και τον λόγο μας. Γεννήθηκε από την ΟΡΓΗ. Αλλά η ΟΡΓΗ μας είναι φαντασία, δύναμη, εξουσία του πολίτη.

Όχι στην καύση των αστικών απορριμάτων

Αναρτούμε Σχέδιο Ψηφίσματος για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» το οποίο σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων  καταθέσαμε στη Διοικούσα του ΤΕΕ και σε επιστημονικούς Συλλόγους.

Κύριο χαρακτηριστικό του υφιστάμενου εθνικού σχεδιασμού, αλλά και των περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης αστικών απορριμμάτων αποτελεί η επιλογή των μεγάλων κεντρικών εγκαταστάσεων διαχείρισης, τύπου Φυλής. Στο σύνολο, σχεδόν, αυτών των εγκαταστάσεων προβλέπεται η κατασκευή σύνθετων μονάδων μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας, άμεσα συνδεδεμένων με τη λογική της «ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων», αφού το κύριο προϊόν τους είναι τα δευτερογενή στερεά καύσιμα RDF και SRF. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί ο μονομερής προσανατολισμός στις, περιορισμένης εμπορικής εφαρμογής και, μονάδες βιοξήρανσης, τεράστιας δυναμικότητας. Είναι αξιοσημείωτο, από αυτήν την άποψη, ότι η προβλεπόμενη δυναμικότητα αυτών των μονάδων πλησιάζει το άθροισμα της δυναμικότητας των μονάδων, που έχουν εγκατασταθεί σε όλο τον κόσμο, μέχρι αυτή τη στιγμή.

Για το λόγο αυτό, οι συγκεκριμένες μονάδες συνοδεύονται ή προϋποθέτουν την ύπαρξη μονάδων καύσης των δευτερογενών καυσίμων. Παράλληλα, και με τον μανδύα των ΑΠΕ, έχουν δρομολογηθεί επενδύσεις μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύση εγχώριων ή εισαγομένων προϊόντων επεξεργασίας απορριμμάτων, με πρώτο κραυγαλέο παράδειγμα την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ σχετικής μονάδας στο Βόλο. Αυτές οι εξελίξεις αξιοποιούνται από τους υποστηρικτές της απευθείας καύσης των απορριμμάτων, που ισχυρίζονται ότι στο ίδιο προνομιακό καθεστώς επιδότησης σαν ΑΠΕ, μπορεί να ενταχθεί και η καύση σύμμεικτων απορριμμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συστηματική αυτή προσπάθεια έρχεται να προστεθεί και μια φιλολογία ωραιοποίησης και άλλων μορφών θερμικής επεξεργασίας, όπως η αεριοποίηση, η πυρόλυση κλπ.

Οι επιλογές αυτές θεωρούμε ότι όχι μόνον δεν αποτελούν λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αντίθετα θα οξύνουν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις του προβλήματος:

 1. Θεωρούμε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων, σε μεγάλης κλίμακας, πανάκριβες και προβληματικές εγκαταστάσεις θερμικής - ενεργειακής αξιοποίησης είναι ευθέως ανταγωνιστική στις αποκεντρωμένες, οικονομικές, περιβαλλοντικά ασφαλείς και προσιτές στους πολίτες λύσεις διαχείρισης, που προτάσσουν τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, σε μια προοπτική μηδενικών αποβλήτων.
 2. Η ενεργειακή αξιοποίηση, όπως και η ταφή, είναι επιλογές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν τελική λύση για μικρό κλάσμα των απορριμμάτων, αφού εξαντληθούν οι δυνατότητες πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Στην Ελλάδα, όπου το ποσοστό ανακύκλωσης των απορριμμάτων είναι ακόμα κάτω του 10%, δεν μπορεί να προτάσσεται η ενεργειακή αξιοποίηση γιατί, εκ των πραγμάτων, λειτουργεί ανταγωνιστικά και υπονομευτικά σε κάθε προσπάθεια εναλλακτικής διαχείρισης.
 3. Τα εργοστάσια καύσης αποβλήτων σε όλο τον κόσμο ενοχοποιούνται για την έκλυση διοξινών και άλλων τοξικών ουσιών, καθώς και για ένα σημαντικό ποσοστό των εκλύσεων υδραργύρου στο περιβάλλον.
 4. Η σημερινή τεχνολογία δεν παρέχει δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των συγκεντρώσεων των πιο τοξικών ρύπων.
 5. Η καύση δεν μας απαλλάσσει από τους χώρους ταφής, αντίθετα δημιουργεί την ανάγκη για κατασκευή χώρων ταφής των τοξικών υπολειμμάτων της διαδικασίας.
 6. Είναι η πιο ακριβή επιλογή, τόσο όσο αφορά τα κόστη κατασκευής, όσο και τα κόστη λειτουργίας. Κατά συνέπεια, είναι απαγορευτική για την Ελλάδα σε συνθήκες οξύτατης οικονομικής κρίσης.
 7. Η καύση των απορριμμάτων δημιουργεί λιγότερες θέσεις εργασίας, σε σχέση με την ανακύκλωση. Δεν μπορεί, επομένως, να προκρίνεται σε μια περίοδο διαρκούς αύξησης των ανέργων.
 8. Πρόκειται για μια εξ ολοκλήρου εισαγόμενη τεχνολογία που δεν δημιουργεί συνθήκες αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να αξιοποιηθεί στην έρευνα, την καινοτομία, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση συστημάτων και εγκαταστάσεων ανακύκλωσης – κομποστοποίησης σε αποκεντρωμένη βάση.
 9. Έχει χαμηλό συντελεστή ενεργειακής απόδοσης, ιδιαίτερα στην περίπτωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα απορρίμματα. Η τηλεθέρμανση η οποία έχει λίγο μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης δεν έχει κανένα νόημα σε χώρες με εύκρατο κλίμα.
 10. Η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ΑΠΕ - όπως προτείνουν οι υποστηρικτές της εν λόγω τεχνολογίας - και να επιδοτηθεί ως τέτοια, αφενός λόγω του μη φιλικού προς το περιβάλλον χαρακτήρα της, αφετέρου λόγω του χαμηλού συντελεστή απόδοσής της.

Για όλους τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ότι οι δρομολογούμενες επενδύσεις σε τεχνολογίες θερμικής αξιοποίησης των απορριμμάτων πρέπει άμεσα να ακυρωθούν. Οι προβλεπόμενοι για αυτές πόροι, εθνικοί ή ευρωπαϊκοί (ΕΣΠΑ), να διατεθούν για την ενίσχυση προγραμμάτων μείωσης της ποσότητας των παραγομένων απορριμμάτων, διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης. Η ουσιαστική εμπλοκή των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτή τη διαδικασία πιστεύουμε ότι είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας.

Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών στο ΕΜΠ και όχι μόνο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
4965 4710 255 235
94.86% 5.14% 4.99%
 Παράταξη 2011 % 2010 % Μεταβολή  %
ΔΑΠ 1505 31.95% 1541 31.05% -36 0.9%
ΕΑΑΚ 1042 22.12% 1072 21.6% -30 0.52%
ΠΑΣΠ 871 18.49% 969 19.52% -98 -1.03%
ΠΚΣ 661 14.03% 743 14.97% -82 -0.94%
ΑΡΕΝ 377 8,00% 427 8.6% -50 -0.6%
ΑΓΩΝ. ΚΙΝ. 19 0.4% 19 0.38% 0 0.02%
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - - 7 0.14% - -

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, στο Ε.Μ.Π. η αριστερά καταγράφει αξιοπρεπή αποτελέσματα με συνολικά ποσοστά της τάξης του 45% και με πρωτοκαθεδρία του πλέον ριζοσπαστικού τμήματος της αυτού των Ε.Α.Α.Κ., τα οποία συνεχίζουν να καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση στο ίδρυμα (με πρωτιές σε τρεις σχολές). Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο και πανελλαδικά όπου η μικρή πτώση της ΠΑΣΠ δεν πηγαίνει στα αριστερά αλλά κυρίως στη ΔΑΠ. Αντιγράφουμε από το site της ΠΚΣ, διατηρώντας βέβαια και κάποιες επιφυλάξεις για την ακρίβεια του.
Σε: 186 από 200 συλλόγους
20112010Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ70729- 70382- 347-
ΕΓΚΥΡΑ67580- 67733- -153-
ΑΚΥΡΑ3149- 2649- 500-
ΛΕΥΚΑ14782.18%12551.85%2230.33%
ΠΚΣ950814.06%1024915.13%-741-1.06%
ΔΑΠ2439136.09%2249533.21%18962.88%
ΠΑΣΠ1944828.77%2056030.35%-1112-1.57%
ΕΑΑΚ65409.67%65919.73%-51-0.05%
ΑΡ.ΕΝ.34105.04%37305.5%-320-0.46%
ΛΟΙΠΑ28054.15%28534.21%-48-0.06%

Μαρξισμός 2011: «Η φλόγα της επανάστασης»


Μαρξισμός 2011: «Η φλόγα της επανάστασης». 
4 μέρες με επαναστατικές απαντήσεις στην κρίση του καπιταλισμού


Στην ΑΣΟΕΕ στις 19, 20, 21 και 22 Μαϊου διοργανώνεται, για 23η συνεχόμενη χρονιά από το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, το τετραήμερο συζητήσεων και εκδηλώσεων, «Μαρξισμός 2011».Το φετινό τετραήμερο φεστιβάλ θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις από την σκοπιά του Μαρξισμού σε μια ιστορική περίοδο που τα ζητήματα ανοίγουν με μεγαλύτερη ένταση: Η γενικευμένη κρίση του καπιταλισμού, το χρέος και η αντίσταση στις επιθέσεις του μνημονίου στην Ελλάδα, οι αραβικές επαναστάσεις, η επέμβαση στην Λιβύη, ο πυρηνικός όλεθρος της αγοράς στην Ιαπωνία.
Θα περιλαμβάνει πάνω από 50 συζητήσεις και ακόμα περισσότερους ομιλητές από όλο το εύρος της αριστεράς και των κινημάτων στην Ελλάδα, αλλά και με διεθνείς ομιλητές από όλα τα θερμά σημεία αντίστασης του πλανήτη...
Ανάμεσα στους διεθνείς ομιλητές ξεχωρίζουν:
Χοσάμ Αλ Χαμαλάουι, δημοσιογράφος μέλος της οργάνωσης Επαναστάτες Σοσιαλιστές από την Αίγυπτο
Κίραν Αλλεν
από το SWP, αδελφό κόμμα του ΣΕΚ στην Ιρλανδία, που συμμετείχε στις πρόσφατες εκλογές καταφέρνοντας να εκλέξει αρκετούς βουλευτές στο Ιρλανδικό κοινοβούλιο.
Φρανσουά Κουστάλ
, από το ΝPA στη Γαλλία.
Φερνάντος Ρόζας
από το BLOCO που θα μιλήσει για τις εξελίξεις που παίρνουν φωτιά στην Πορτογαλία.
Μπράιαν Βέρντιν
από το American Federation of Teachers Union που οργάνωσε την κατάληψη στο Καπιτώλιο στο Ουινσκόνσιν των ΗΠΑ.
Η πρόσκληση για συμμετοχής σε ολόκληρο το τετραήμερο είναι 10 ευρώ (6 ευρώ για μαθητές και ανέργους). Περιλαμβάνεται φιλοξενία στην Αθήνα και παιδικός σταθμός για όσους τον χρειάζονται.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο (www.marxistiko.gr), Φειδίου 14-16, Αθήνα, τηλέφωνο 210 5247584.
Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του τετραήμερου, κάντε κλικ εδώ.

Φώτος και βίντεο από τη χτεσινή πορεία των ΟΤΑ
Αναδημοσιεύουμε από το TVXS, διορθώνοντας ότι ούτε την ΑΔΕΔΥ είδαμε πουθενά (ούτε φυσικά την ΕΜΔΥΔΑΣ όσον αφορά τα των μηχανικών). Η ΠΟΕ ΟΤΑ ήταν η μόνη Ομοσπονδία που στήριξε την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή κινητοποίηση, η οποία αφού γύρισε το μισό Κολωνάκι (όπου και συνάντησε το Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γεωργακόπουλο και τον στόλισε αναλόγως) κατάφερε να φτάσει σχεδόν στην είσοδο της βουλής αιφνιδιάζοντας την αστυνομία.
Πορεία των εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.

‘Ενταση σημειώθηκε γύρω στις 14.00 όταν οι διαδηλωτές θέλησαν να προσεγγίσουν το Κοινοβούλιο, το οποίο όμως δεν έπετρεψαν οι διμοιρίες των ΜΑΤ. Στη συνέχεια μέσω των οδών Πανεπιστημίου και Κριεζώτου επιχείρησαν να πάνε προς το Κολωνάκι και από εκεί προς το υπουργείο Εσωτερικών, ωστόσο και πάλι εμποδίστηκαν από τους αστυνομικούς.

Ακολούθως μέσω των οδών Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου επιχείρησαν να κάνουν για δεύτερη φορά την ίδια διαδρομή αλλά και πάλι δεν τους το επέτρεψαν οι αστυνομικοί με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση και να γίνει χρήση χημικών από τα ΜΑΤ.

Προηγήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Καραϊσκάκη, όπου στεγάζονται τα γραφεία της Ομοσπονδίας. Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει ότι η απόφαση για το ωράριο οδηγεί σε νέες οριζόντιες περικοπές των εισοδημάτων των εργαζομένων από 6 έως 20% και συνδέεται με απολύσεις συμβασιούχων.


Τετάρτη 18 Μαΐου 2011

Ανοιχτή Εκδήλωση – Συνέλευση για τη συγκρότηση πρωτοβουλίας διεκδίκησης του χώρου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού

O αγώνας για τη διεκδίκηση του πρώην χώρου του αεροδρομίου του ελληνικού πρέπει και μπορεί να αποτελέσει να αποτελέσει σταθμό για τη γενικότερη πάλη του λαού ενάντια στην αντιδραστική πολιτική που υλοποιούν σήμερα σε βάρος των λαϊκών κατακτήσεων και αναγκών από κοινού κυβέρνηση - ΕΕ - ΔΝΤ!

Σήμερα ο αγώνας για το αεροδρόμιο δε μπορεί παρά:

► Να διεκδικήσει το κατοχυρωμένο στη συνείδηση του λαού αίτημα για μετατροπή του πρώην αεροδρομίου σε πάρκο υψηλού πρασίνου, χωρίς επιχειρηματικές δραστηριότητες, χωρίς οικοπεδοποίηση και οικιστική ανάπτυξη, απέναντι σε διαχειριστικές λογικές «αυτοχρηματοδότησης του πάρκου», «άλλης αξιοποίησης» ή ακόμα και «πράσινης ανάπτυξης» που τα «αποτελέσματα» τους φαίνονται από τα φουγάρα του Θριασίου, στα κατεστραμμένα Μεσόγεια, στη «διπλή ανάπλαση» του Ελαιώνα, στο «Μητροπολιτικό Πάρκο» στο Γουδί και επαναφέρουν από την πίσω πόρτα την κυρίαρχη πολιτική.

► Να ακολουθήσει το ισχυρό χνάρι της λαϊκής αυτοοργάνωσης, των λαϊκών επιτροπών και συνελεύσεων, τις νέες μορφές κοινωνικής αντίστασης που γεννά η διογκούμενη κοινωνική οργή. Μόνο αν οι κάτοικοι πάρουν τον αγώνα στα χέρια τους θα δημιουργηθούν οι όροι πραγματικής αντιπαράθεσης και ρήξης, θα δημιουργηθεί αυτή η δυναμική που απαιτείται για να δοθεί αυτή η μάχη με νικηφόρα προοπτική. Για αυτό και ο αγώνας δεν πρέπει να εγκλωβιστεί στο πλαίσιο ενός πολιτικού μετώπου διαμαρτυρίας ετερόκλητων πολιτικών ή/και θεσμικών φορέων, παρέχοντας άλλοθι σε όσους στηρίζουν ή και υλοποιούν την κυρίαρχη πολιτική όλα αυτά τα χρόνια.

► Να συναντήσει τον άκαμπτο αγώνα των κατοίκων της Κερατέας, το κίνημα της ανυπακοής για τα εισιτήρια και τα διόδια, το κίνημα ενάντια στους αυτοκινητόδρομους αλλά και τους αγώνες για δημόσια δωρεάν εκπαίδευση και υγεία και την εντεινόμενη πάλη των εργαζομένων και της νεολαίας για τα δικαιώματά τους, ενάντια στην κυρίαρχη πολιτική.

► Να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και σημαντικό σταθμό της πάλης του λαού ενάντια στο μνημόνιο, που η επιτυχημένη της έκβαση θα συμβάλλει στην ανατροπή της κυβέρνησης και την ρήξη με την κυρίαρχη πολιτική, ΕΕ και ΔΝΤ. Την κρίση, τα χρέη και τα ελλείμματά τους δεν θα τα πληρώσουμε εμείς, γιατί απλούστατα δεν έχουμε, αφού δεν τα «φάγαμε μαζί». Φτάνει πια !!

Εμείς, ως κινήσεις πόλεις, σχήματα γειτονιάς, παρεμβάσεις σε εργατικούς και κοινωνικούς χώρους, θεωρούμε εξαιρετικά αναγκαία τόσο την κοινή δράση όλων των αγωνιζόμενων συλλογικοτήτων και κατοίκων όσο και την ενίσχυση των λαϊκών διεκδικήσεων με την οικοδόμηση σε κάθε περιοχή μορφών λαϊκής αυτοοργάνωσης και αγώνα, αναγκαίων κοινωνικών όρων για την αποτροπή της παράδοσης του χώρου του Ελληνικού στο κατασκευαστικό κεφάλαιο και για την απόδοσή του για τις ανάγκες των κατοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος. Αγώνας συνδεδεμένος με την εναντίωση στις διαδικασίες του fast track και του ξεπουλήματος της δημόσια περιουσίας και γενικότερα συνδεδεμένος με ένα κίνημα ρήξης με τις αντιλαϊκές πολιτικές κυβέρνησης/ΕΕ/ΔΝΤ και ανατροπής τους.

Να απαιτήσουμε:

Τα νέα μέτρα

Αναδημοσιεύουμε από τη σημερινή Ελευθεροτυπία Είναι εντελώς σαφές ότι μπροστά μας έχουμε ένα νέο γύρο σφαγής των δικαιωμάτων μας. "Εθελούσια" έξοδος και απολύσεις για να μειωθούν κατά 150.000 επιπλέον οι δημόσιοι υπάλληλοι (όχι φυσικά οι στρατιωτικοί και οι αστυνομικοί), νέες μεγάλες οριζόντιες περιοπές αποδοχών για να πληρώνονται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο με 700-800€ (οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ακόμα παρακάτω), ιδιωτικοποίηση και κλείσιμο επιχειρήσεων - οργανισμών κλπ. Υπο την προϋπόθεση πάντα ότι θα συνεχίσουμε ως εργαζόμενοι να τους ανεχόμαστε.

Στο πνεύμα των εταίρων-δανειστών της χώρας και ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου μίλησε χθες για την ανάγκη εθνικής συνεννόησης εντός της Ελλάδας μεταξύ της κυβέρνησης, των κομματικών ηγεσιών, των θεσμικών εταίρων και της κοινωνίας προκειμένου να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση.
Ο Γ.Α. Παπανδρέου «Υπάρχει εθνική αναγκαιότητα να αλλάξουμε την Ελλάδα και πρέπει να εκφραστεί η ενότητα», είπε χθες μιλώντας στο συνέδριο του «Εκόνομιστ» μία μόλις μέρα μετά τις ασφυκτικές πιέσεις για εθνική συναίνεση που άσκησαν ο πρόεδρος του Γιουρογκρούπ Ζ. Κ. Γιουνκέρ, ο επίτροπος για την οικονομία Ολι Ρεν αλλά και οι άλλοι εταίροι της χώρας που συμμετέχουν στην ευρωζώνη.
Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο, εξήγγειλε τις βασικότερες ρυθμίσεις του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγράμματος που καταρτίζει η κυβέρνηση για την τετραετία 2011-2015. Οι εξαγγελίες του περιείχαν νέα στοιχεία πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις νέες απαιτήσεις των εταίρων που επί της ουσίας γκρεμίζουν ό,τι μέχρι σήμερα θεωρούσαμε δεδομένο.
Τα νέα μέτρα
Τα βασικότερα νέα μέτρα του δημοσιονομικού προγράμματος (στο σύνολό του θα ανακοινωθεί μάλλον την επόμενη εβδομάδα) είναι:
1. Η εθελούσια έξοδος στο Δημόσιο. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι με την εθελούσια έξοδο δημοσίων υπαλλήλων, όπου είναι απαραίτητο, και με τις συνταξιοδοτήσεις (οι συνταξιούχοι δεν θα αντικαθίστανται) ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων μέσα στην τετραετία θα μειωθεί κατά 150.000 ή ποσοστό 20%.
2. Η εξίσωση μισθών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είπε ότι το νέο μισθολογικό πλαίσιο θα ευθυγραμμίζεται με αυτό του ιδιωτικού, θα είναι δικαιότερο, θα ανταμείβει την παραγωγικότητα και θα περιορίζει το μισθολογικό κόστος.
3. Μηδενισμός (νέο στοιχείο) ή μείωση του ποσοστού που κατέχει το Δημόσιο στις εισηγμένες εταιρείες τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), λιμανιών, διαχείρισης ύδατος (ΕΥΔΑΠ), ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τυχερών παιγνίων. Οι πιο ώριμες από αυτές τις συναλλαγές θα προωθηθούν το συντομότερο.
Ο κ. Παπανδρέου έδωσε έμφαση στο πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας που ενδιαφέρει περισσότερο τους δανειστές της χώρας. Υπογράμμισε ότι στόχος είναι έσοδα 50 δισ. ευρώ, που θα μειώσουν το χρέος κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες και θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη.

Επιχειρηματικός οργασμός στην αγορά ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας

Αναδημοσιεύουμε από τον Κυριακάτικο Ριζοσπάστη

ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
Επιχειρηματικός οργασμός στην αγορά ακινήτων
Με σκούρο χρώμα είναι το 46% των ιδιωτικών περιουσιών της περιοχής Κεραμεικού - Μεταξουργείου, που αποτελείται από κενά οικόπεδα ή υποβαθμισμένα κτίρια. Ολόκληρα τετράγωνα που τα ορέγονται μεγάλα συμφέροντα
Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επιχειρηματικό αλισβερίσι που αφορά κυρίως τη γη. Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ έχει δημοσιεύσει το τελευταίο διάστημα σειρά δημοσιευμάτων για τους σχεδιασμούς αυτούς. Αυτό που προκύπτει είναι μια οργανωμένη μεθόδευση, στην οποία εμπλέκονται επιχειρηματίες που αγοράζουν γη σε πολύ χαμηλές τιμές, με δεδομένη την υποβάθμιση της περιοχής, αλλά και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ που με σχέδια αναπλάσεων που έχουν στα σκαριά θα προκαλέσουν εκτόξευση της αξίας της γης.
Ας δούμε πιο συγκεκριμένα:
Ενα χρόνο πριν από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την ανάπλαση της πλατείας Θεάτρου και της οδού Μενάνδρου και συγκεκριμένα στις 27/6/2009, η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αθήνας Μίνα Χαρμπαλή δήλωνε στην εφημερίδα «ΝΕΑ»: «Μεγαλοκατασκευαστές και εφοπλιστές έχουν ήδη προβεί σε αγορές στην πλατεία Θεάτρου και στις γύρω περιοχές, εκμεταλλευόμενοι την πτώση στις τιμές των ακινήτων». «Εάν λυθεί το πρόβλημα με τους μετανάστες, οι τιμές θα εκτιναχθούν στα ύψη, αφού αυτό το κομμάτι της Αθήνας έχει από τα μεγαλύτερα πλεονάσματα σε κτιριακό δυναμικό». Κάπως έτσι έρχονται και δένουν οι θέσεις κυβέρνησης και δημοτικής αρχής, που ουσιαστικά συνιστούν πογκρόμ εναντίον των μεταναστών.
Τι σημαίνουν, λοιπόν, τέτοια έργα ανάπλασης φαίνεται ήδη από ό,τι συμβαίνει στην κτηματαγορά. Μεσίτες, εργολάβοι, κατασκευαστές ομολογούν στον οικονομικό Τύπο ότι πραγματικά αρκεί μια ανάπλαση ή μια επένδυση για να ανεβάσει τις τιμές σε μια γειτονιά. Δίνουν ως παράδειγμα τη λειτουργία του νέου Μουσείου Ακρόπολης, όπου εντός λίγων μηνών η περιοχή έγινε ανάρπαστη, ιδιαίτερα για επαγγελματικά ακίνητα. Παράλληλα, μιλούν για μεγάλη τόνωση στη ζήτηση για διαμερίσματα σε Κουκάκι, Μακρυγιάννη (πλέον ακούγονται τιμές πάνω από 4.000 ευρώ/τ.μ.).
 • Στο Μεταξουργείο κατασκευάζονται νέες κατοικίες για να προσελκύσουν μεσαία κι υψηλότερα εισοδήματα. Ενδεικτικά, ο όμιλος ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ ολοκλήρωσε συγκρότημα 6.500 τ.μ., 40 πολυτελών κατοικιών στην οδό Μυλλέρου σε ιδιόκτητο οικόπεδό του (πιθανολογούμε ότι αγόρασε τη γη πολύ πολύ φθηνότερα από την τιμή που πουλά). Οι επιχειρηματίες ήδη από το 2008 είχαν προχωρήσει σε σύναψη προσυμφώνων μεταβίβασης, για το 50% του συγκροτήματος.
 • Στο Βοτανικό, επίσης, δραστηριοποιούνται μεγάλα συμφέροντα. Δίπλα στον πολυχώρο «Αθηναΐς» ο όμιλος ΜΑΜΙΔΑΚΗ κατασκευάζει συγκρότημα πολυτελών κατοικιών (τα λεγόμενα λοφτ), το «Αthinais Τower Lofts». Το κόστος αγοράς υπολογίζεται να ξεπερνά τα 5.000 ευρώ/τ.μ.
 • Στα Κάτω Πετράλωνα η ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ «αναδιαμορφώνει» σε πολυτελείς κατοικίες (συγκρότημα «Thission Lofts») διατηρητέο βιομηχανικό κτίριο στην Πειραιώς.
 • Και άλλες εταιρείες έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες επενδύσεις, όπως η «Alpha Land Development», με τέσσερα συγκροτήματα πέριξ της «Τεχνόπολης» στο Γκάζι.
Χρήσεις γης που βολεύουν το κεφάλαιο

Τρίτη 17 Μαΐου 2011

Γενική Συνέλευση του ΣΤΕΒ

Αναδημοσιεύουμε την πρόταση της Αριστερής Πρωτοβουλίας στην ετήσια απολογιστική συνέλευση του ΣΤΕΒ την Κυριακή 15/5.


Αντιμέτωποι με τις βάρβαρες επιπτώσεις της κρίσης του συστήματος
Ένας χρόνος πέρασε από τότε που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και το κεφάλαιο μας οδήγησαν στην νέα βαρβαρότητα του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο όνομα της «υπέρβασης της κρίσης» η κυβέρνηση, ζητά διαρκώς νέες θυσίες, ενώ διαγγέλματα όπως το περίφημο «μαζί τα φάγαμε» εκστομίζονται από καλοταϊσμένα στόματα. Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Σταθερότητας θα επιφέρει νέες μειώσεις μισθών και ουσιαστική κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, νέο επαχθές ασφαλιστικό, κατάργηση των κοινωνικών παροχών και των επιδομάτων ανεργίας είναι τα επόμενα άμεσα σχέδιά τους.
Το νέο πακέτο μέτρων έρχεται την στιγμή που το Μνημόνιο έχει χρεοκοπήσει πολιτικά στα μάτια της πλειοψηφίας των εργαζόμενων. Αποκαλύπτεται ότι δεν έγινε για να «σώσει την χώρα», αλλά τους τραπεζίτες και τους «δανειστές», συντρίβοντας την κοινωνία. Η κατεδάφιση των κατακτήσεων και του επιπέδου ζωής επιδιώκεται να είναι ισοπεδωτική και μόνιμη. Δεν αποκλείονται, ραγδαίες εξελίξεις με «ελεγχόμενη» ή «ανεξέλεγκτη» χρεοκοπία. Κυβέρνηση και εργοδότες, μεγαλοεκδότες και καναλάρχες, ΝΔ και ΛΑΟΣ, θέλουν πάλι το λαό στη γωνία, τρομοκρατημένο από την απειλή της χρεοκοπίας, άβουλο μπροστά στο μέγεθος της κοινωνικής καταστροφής.
Οι αγώνες του διαστήματος που πέρασε
Όλο και πλατύτερα τμήματα των αγωνιζόμενων γυρίζουν την πλάτη στις υποταγμένες ηγεσίες των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και αντιλαμβάνονται πως αποτελούν στυλοβάτη της αντεργατικής λαίλαπας και υπονομευτή των αγώνων. Οι υποταγμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες των ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ, ομοσπονδιών, δεν μπορούν και δεν θέλουν να δώσουν τη μάχη ενάντια στην επίθεση, προσπαθούν να βρουν διέξοδο σε στημένους και αδιέξοδους διαλόγους και σε συμβιβασμούς για να μη μας συμβεί το χειρότερο, προετοιμάζοντας το έδαφος για ακόμα χειρότερα μέτρα. Οι μικροί και μεγάλοι αγώνες των εργαζόμενων σηματοδοτούν τη δυνατότητα ανατροπής της επίθεσης, Ένα όλο και διευρυνόμενο τμήμα εργαζόμενων στον «σκληρό» ιδιωτικό τομέα της εργοδοτικής ασυδοσίας, ανιχνεύει δρόμους ανατροπής και στέλνει μηνύματα απειθαρχίας (Κερατέα, Δήμος Αθηναίων).
Εργαζόμενοι τεχνικοί στην βιομηχανία: Η ζωή μας στο στίφτη των «μνημονίων»...
Στον κλάδο οι συνάδελφοί μας βιώνουν μια κατάσταση διαρκούς φόβου και ανασφάλειας. Ποτέ άλλοτε, η εργοδοσία δεν είχε τόση επιθετικότητα, αλλά και λυμένα τα χέρια από την κυβέρνηση για να επιτεθεί στα δικαιώματα μας. Με διλήμματα τύπου: «απολύσεις ή μειώσεις μισθών» που δικαιολογούνται στο όνομα της δήθεν πτώσης των κερδών, της ανάγκης για «εξορθολογισμό των λειτουργικών εξόδων», οι εργαζόμενοι καλούμαστε να πληρώσουμε την κρίση τους.
Θεωρούμε προφανές ότι η αύξηση του τζίρου των βιομηχανιών που εδρεύουν στην Ελλάδα σε επίπεδα του 9,5%, προέκυψε ξεκάθαρα από την εργασία μας και σε αυτές τις συνθήκες της οικονομίας, οφείλουν οι εργοδότες να δεχτούν αυξήσεις στους μισθούς. Πηγές του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ αποδεικνύουν ότι η ένταση της εργασίας (παραγωγικότητα εργαζομένων) στη βιομηχανία έχει αυξηθεί, ταυτόχρονα δε με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών με εξαγωγές προϊόντων και κεφαλαίων. Ο μύθος του μη παραγωγικού κεφαλαίου στη βιομηχανία, εξανεμίζεται αν σκεφτεί κανείς ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις εξάγουν πιο πολύ από ποτέ εμπορεύματα, κυρίως προς χώρες με υψηλότερο ημερομίσθιο. Οι επενδύσεις σε νέες μονάδες στις κοντινές χώρες είναι καθημερινό φαινόμενο, σε χώρες που οι εργαζόμενοι αμείβονται πολύ λιγότερο από ότι στην Ελλάδα, κάτι που εκτοξεύει την κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων (ΙΝΕ/ΓΣΕ).
Μικρός απολογισμός…

Aπολύσεις μέσω μετατάξεων στο Δημόσιο

Αναδημοσιεύουμε από τη σημερινή Ελευθεροτυπία. Τα περί ΑΣΕΠ προσπαθούν να καλύψουν την πολιτική τους επιλογή να προχωρήσουν σε απολύσεις καταρχής αορίστου χρόνου υπαλλήλων από τις ΔΕΚΟ, σε δεύτερο επίπεδο - αν τα πράγματα ζορίσουν και άλλο - και σε αορίστου από το Δημόσιο. Φυσικά και να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους ώστε να "κάτσουν ήσυχοι" ενόψει των νέων περικοπών λόγω μισθολογίου. Ενημερώνουμε τέλος ότι αύριο Τετάρτη 18/5 η ΑΔΕΔΥ έχει προκυρήξει 4ωρη στάση εργασίας από τις 11:30 και συγκέντρωση την ίδια ημέρα  στις 12 το μεσημέρι στην Πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά στα γραφεία της ΠΟΕ ΟΤΑ για το ζήτημα της αύξησης του ωραρίου εργασίας. Η ανακοίνωση εδώ.

Απολύσεις θα φέρει το νέο σύστημα μετατάξεων μέσω αξιολόγησης από το ΑΣΕΠ για χιλιάδες υπαλλήλους σε ΔΕΚΟ, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τράπεζες και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το παράθυρο των απολύσεων άνοιξε χθες για πρώτη φορά ο ίδιος ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΒΗΜΑ 99,5», υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι υπέρ ούτε των τυφλών μετατάξεων ούτε των τυφλών απολύσεων, γι' αυτό πρέπει να περάσουμε σε ένα σύστημα αξιολόγησης και το μόνο όργανο που μπορεί να αναλάβει το βάρος αυτής της ευθύνης ώστε να υπάρχουν εχέγγυα αντικειμενικότητας, διαφάνειας και αξιοκρατίας είναι το ΑΣΕΠ.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο υπουργός Εσωτερικών μιλώντας για δημοσίους υπαλλήλους με συμβάσεις αορίστου χρόνου δήλωσε ορθά κοφτά ότι: «Κάποιοι θα κοπούν αν δεν αξίζουν πράγματι να δουλεύουν στον δημόσιο τομέα, δεν θα πρέπει να συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον Ελληνα φορολογούμενο».

Στο μικροσκόπιο
Ηδη φορείς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα βρίσκονται από πέρυσι στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης προκειμένου να συγχωνευτούν με άλλους ή και να καταργηθούν τελείως στο πλαίσιο της προσπάθειας για μικρότερο και ευέλικτο Δημόσιο, όμως μέχρι τώρα είχε καταστεί σαφές σε όλους τους τόνους ότι αυτό δεν θα είχε καμία επίπτωση για τους εργαζομένους που θα έπαιρναν μετάταξη για άλλο φορέα.

Υπολογίζεται ότι συνολικά υπηρετούν στον ευρύτερα δημόσιο τομέα 130.000 υπάλληλοι και ότι η επιταγή της τρόικας που τέθηκε μετ' επιτάσεως στον υπουργό Οικονομικών στο Λουξεμβούργο είναι το ένα τρίτο, δηλαδή περίπου 45.000, να απολυθούν.

Δευτέρα 16 Μαΐου 2011

Ποιά «κρίση» στο κέντρο της Αθήνας;

Με δική μας ευθύνη ξεχάσαμε να ενημερώσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση σήμερα στο ΕΜΠ. Στο http://encounterathens.wordpress.com υπάρχουν οι εισηγήσεις της εκδήλωσης αυτής.

Ποιά «κρίση» στο κέντρο της Αθήνας;

κριτικός λόγος και διεκδικήσεις για μία δίκαιη πόλη

ΕΜΠ - Συγκρότημα Πατησίων // αίθριο κτ. Αβέρωφ
Δευτέρα 16 Μαΐου 2011 στις 17:30

Σήμερα η κυρίαρχη προσέγγιση για το κέντρο της Αθήνας, αντί να περιγράφει τις πραγματικές συνθήκες και τα αίτια που τις δημιουργούν, κατασκευάζει μία υπεραπλουστευμένη εικόνα για την πόλη και στοχοποιεί συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Ταυτόχρονα, ως απάντηση στα ακραία κοινωνικά φαινόμενα που εκδηλώνονται, προωθούνται από τις αρχές αστικές αναπλάσεις και νέα μέτρα επιτήρησης τα οποία συναρθρώνονται με νέου τύπου επενδυτικές πρωτοβουλίες στην περιοχή του κέντρου. Επιχειρώντας να διαμορφώσουμε μία “άλλη” προσέγγιση για το κέντρο της Αθήνας, καλούμε σε ανοιχτή συζήτηση τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2011, στις 17:30. Στη συζήτηση θα παρέμβουν κοινωνικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών.
 
Πρόγραμμα
Θεματικές παρουσιάσεις:  17:30 – 18:30
17:30 – 17:50  Ποιά «κρίση» στο κέντρο της Αθήνας;
 
17:50 -  18:00  Ο κυρίαρχος λόγος για το κέντρο της Αθήνας.
Μαρία Καλαντζοπούλου, Πέννυ Κουτρολίκου, Κατερίνα Πολυχρονιάδη
 
18:00 – 18:10  Real estate στο κέντρο της Αθήνας: Μύθοι και διακυβεύματα.
Γεωργία Αλεξανδρή, Έλενα Πατατούκα
 
18:10 – 18:20  Σχεδιασμοί για το κέντρο της Αθήνας στη συγκυρία της κρίσης.
Μία πρώτη κριτική προσέγγιση των προτάσεων, μεθοδεύσεων και πρακτικών παρέμβασης.
Μαίρη Ζήφου, Μαρία Καλαντζοπούλου, Πασχάλης Σαμαρίνης, Ευαγγελία Χατζηκωνσταντίνου
 
18:20 – 18:30   Κατοικία στο κέντρο: πώς και για ποιούς;
Φερενίκη Βαταβάλη, Δημήτρης Μπαλαμπανίδης, Δήμητρα Σιατίτσα
 
Συζήτηση – παρεμβάσεις: 18:30 – 20:00
Το συντονισμό της συζήτησης θα κάνει η Δήμητρα Σπανού

Πρωτοβουλία για το κέντρο της Αθήνας
Λόγος και διεκδικήσεις για μία δίκαιη πόλη
http
://encounterathens.wordpress.com
encounterathens
.mail@gmail.com

Ξεκινά ο έλεγχος του χρέους από τη μεριά της κοινωνίας

Αναδημοσιεύουμε πρόσκληση της Πρωτοβουλίας για τη Συγκρότηση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου

Αθήνα, 16 Μαΐου 2011

Πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή 15 Μαΐου 2011 στο Πολυτεχνείο, όπως είχε ανακοινωθεί, συνάντηση εργασίας οικονομολόγων και νομικών όπου συμφωνήθηκε να ξεκινήσει η ερευνητική δουλειά για το δημόσιο χρέος. Υπήρξε σημαντική συμμετοχή ενδιαφερομένων οι οποίοι συμφώνησαν να ξεκινήσουν τον λογιστικό έλεγχο του δημόσιου χρέους, από την μεριά της κοινωνίας και των πολιτών. Η δουλειά αυτή αποτελεί ένα πρώτο βήμα που θα πιέσει να ανοίξουν τα βιβλία του δημόσιου χρέους ώστε ο ελληνικός λαός να μην πληρώσει ένα χρέος για το οποίο δεν ευθύνεται.
Ειδικότερα οι ομάδες εργασίας θα ασχοληθούν με τα ακόλουθα 20 θέματα:
 1. Swaps της Goldman Sachs.
 2. Ιδιωτικοποιήσεις.
 3. Ολυμπιακοί Αγώνες
 4. C4I
 5. Ομολογιακά δάνεια
 6. Δανειακές συμβάσεις και ειδικότερα αυτή του Μνημονίου
 7. Όροι διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης στη δευτερογενή αγορά ομολόγων
 8. Ανατοκισμός
 9. Παλαιότερα δάνεια
 10. Γερμανικές αποζημιώσεις
 11. Αγορές πολεμικού υλικού
 12. Παραγραφές χρεών της εφορίας προς ιδιώτες
 13. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βάσει της οποίας ο ίδιος ο ΟΗΕ αναγνώρισε τη δυνατότητα παύσης πληρωμών του δημόσιου χρέους αν η εξυπηρέτησή του λειτουργεί εις βάρος των κοινωνικών δαπανών
 14. Όρια του 60% και 3% που θέτει η Συνθήκη του Μάαστριχτ για το δημόσιο χρέος και το δημ. έλλειμμα αντίστοιχα, η υπέρβαση των οποίων θέτει ευθέως ζήτημα νομιμότητας για το επιπλέον χρέος που συγκεντρώθηκε.
 15. Αναφορές του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 16. ΣΔΙΤ και συμβάσεις παραχώρησης.
 17. Ισοτιμία και όροι ένταξης δραχμής σε ευρώ
 18. Χρέος προς ιδιώτες
 19. Συνέπειες από μια πιθανή παύση πληρωμών
 20. Ομάδα επικοινωνίας
Όσοι άλλοι, πέραν αυτών που παραβρέθηκαν στη σύσκεψη, ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε κάποια από τις παραπάνω ομάδες παρακαλούνται να ενημερώσουν την Επιτροπή (μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 23 Μαΐου 2011) στο ακόλουθο μέιλ : leovat@yahoo.com

Φεστιβάλ Αντίστασης & Δημιουργίας στο Ελληνικό

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/5/2011
H «Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού»
προγραμματίζει το επόμενο διάστημα
με την στήριξη του Δήμου Ελληνικού –Αργυρούπολης
μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων με γενικό τίτλο
«Φεστιβάλ αντίστασης και δημιουργίας στο Ελληνικό»
στα πλαίσια των γενικότερων κινητοποιήσεων
για την αποτροπή των κυβερνητικών σχεδίων εκποίησης, ιδιωτικοποίησης και δόμησης
του χώρου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και της παραλίας του Αγίου Κοσμά.

Για το ξεκίνημα του Φεστιβάλ, προγραμματίζεται
μουσική εκδήλωση αλληλεγγύης την Κυριακή 22 Μαΐου
από τις 5 το απόγευμα έως το βράδυ.
Οι καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα που συμμετέχουν είναι:
Γιώργος Μεράντζας, Γιώργος Τζώρτζης, Καλλιόπη Βέττα, Γιάννης Κ. Ιωάννου, Ρίτα Αντωνοπούλου και Λευτέρης Πουλιού, Χρήστος Κωνσταντίνου, Στάθης Δρογώσης, Δανάη Παναγιωτοπούλου, Γεωργία Βεληβασάκη, Ηλίας Λιούγκος, Λόλεκ, Ηλίας Βαμβακούσης, Δημήτρης Αρναούτης, Χάνομαι γιατί ρεμβάζω, Σπύρος Γραμμένος, Ζακ Στεφάνου, Πάνος Μουζουράκης, Νίκος Πλάτανος και Νεφέλη Κουρή, Ομάδα κρουστών εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, ElektroBalkana, Drama Queen, Sun of beach, Lost bodies.
Για το σύνολο των εκδηλώσεων που σχεδιάζονται το επόμενο διάστημα στο Ελληνικό
θα υπάρξει ειδική ανακοίνωση.
 • Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρου του γηπέδου μπάσκετ στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Ελληνικού. Πρόσβαση από Παραλιακή Λεωφ. Ποσειδώνος (τραμ: 1η στάση Αγ.Κοσμά)
Η «Οργανωτική Επιτροπή»
Για επικοινωνία: parkoellinikou@gmail.com
Τηλ. 6979 145366- 6977 749011-6932 254161

Κυριακή 15 Μαΐου 2011

Σχολιασμός τροπολογίας Μπιρμπίλη για Βοτανικό

Αναδημοσιεύουμε σχέδιο κειμένου της Επιτροπής Πολιτών για τη Διάσωση του Ελαιώνα που σχολιάζει την τροπολογία Μπιρμπίλη για την κατασκευή γηπέδου και εμπορικού κέντρου στο Βοτανικό.

Α. Κύρια δεδομένα
 1. Απόφαση ΣτΕ 3059/09 -15.10.2009 – περίληψη: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/steo3059_09.htm
 2. Πρόταση εισηγητή στην Ολομέλεια ΣτΕ 06.03.2009
 3. ΠΔ 30.11.1995 ΦΕΚ 1049Δ – ιδίως αρ. 3 παρ 8
 4. Πρακτικό επεξεργασίας του ως άνω ΠΔ –αριθμός 214/1995 -17.04.1995
Β. Βασικά συμπεράσματα
 1. Η ρύθμιση παραβιάζει καταφανώς την απόφαση του ΣτΕ 3059/09. Ισχύει το δεδικασμένο της απόφασης. Η προσφυγή στο ΣτΕ, αν ψηφιστεί η νέα ρύθμιση, είναι δεδομένη. Η νέα ρύθμιση, λογικά, θα απορριφθεί.
 2. Παραμένει μεγάλη η βλάβη του ισοζυγίου πρασίνου με τη νέα ρύθμιση, παρά τη βελτίωση σε σχέση με τη ρύθμιση Σουφλιά (ν3481/2006). Άρα παραμένει η αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης.
 3. Μόνος ωφελημένος από τη νέα ρύθμιση ο επιχειρηματίας του Εμπορικού Κέντρου.
 4. Αν προωθηθεί η ρύθμιση ο Ελαιώνας συνολικά (και όχι μόνο η συγκεκριμένη περιοχή) θα οδηγηθεί στην τσιμεντοποίηση.
 5. Παραβλέπονται οι αρνητικές συνέπειες του Εμπορικού Κέντρου: περιβαλλοντικές, κυκλοφοριακές αλλά και οικονομικές. Σε μαρασμό θα οδηγηθούν οι μικρές επιχειρήσεις στις γύρω περιοχές
 6. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παραμένει ο υπόγειος χώρος στάθμευσης. Άρα για ποιο πάρκο μιλάμε πάνω από αυτόν;
 7. Απαράδεκτη η εισαγωγή πολεοδομικών ρυθμίσεων με τυπικό νόμο. Άνευ νοήματος η διαδικασία να εκδίδεται πρώτα νόμος και εν συνεχεία ΠΔ.
 8. Για τη θέση του νέου γηπέδου από το «καθορίζεται» της ρύθμισης Σουφλιά περνάμε στο «επιτρέπεται» της ρύθμισης Μπιρμπίλη. Πρόσθετος λόγος αντισυνταγματικότητας, καθοριστικής σημασίας.
 9. Μεγάλη μείωση των χώρων στάθμευσης στην περιοχή του Ελαιώνα. Κατάφωρη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Επιδεινώνεται δραματικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή.
 10. Το μπαλάκι στο Δήμο Αθηναίων, ο οποίος οφείλει να ετοιμάσει όλες τις μελέτες και όλες τις διαδικασίες ανταλλαγών ακινήτων κλπ.
 11. Θα χαθούν κάποια χρόνια ακόμη. Η ρύθμιση δεν θα περάσει. Η εγκατάλειψη του Ελαιώνα θα συνεχιστεί.
 12. Υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Με χαμηλό οικονομικό κόστος και με σταδιακή εφαρμογή. Που δημιουργεί θέσεις εργασίας.
 13. Ούτε η κυβέρνηση ούτε ο Δήμος Αθηναίων ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Επιτροπής μας να παρουσιαστεί η εναλλακτική πρόταση.
Γ. Αναλυτικότερα