Σάββατο 26 Μαρτίου 2016

Νέοι, μορφωμένοι και απογοητευμένοι

Δυσαρεστημένοι με το παρόν, ανασφαλείς για το μέλλον είναι οι Ελληνες «μιλένιαλ», όπως έχει επικρατήσει να αποκαλούνται σε διεθνείς έρευνες οι νέοι που γεννήθηκαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα.

Η ομπρέλα των «μιλένιαλ» ή αλλιώς «γενιά Υ» (generation Y) καλύπτει ευρύτατο ηλικιακό φάσμα. Από εκείνες και εκείνους που έχουν ήδη γιορτάσει αρκετά γενέθλια με το «3» μπροστά και μετράνε αρκετά χρόνια δουλειάς -ή ανεργίας- στην πλάτη τους μέχρι όσους μόλις ενηλικιώθηκαν και σπουδάζουν ή εισέρχονται στην αγορά εργασίας. 
Μόνο που στην περίπτωση της Ελλάδας δεν εισέρχονται ελεύθερα, αλλά ψάχνουν μια χαραμάδα πρόσβασης σε ένα γκρίζο εργασιακό τοπίο, με καθηλωμένους μισθούς και υψηλή ανεργία, που πλήττει διπλά τους νέους και τριπλά τις νέες γυναίκες.
Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι όσοι γεννήθηκαν μετά το 1980 στην Ελλάδα αξιολογούν, σύμφωνα με την έρευνα παγκόσμιων τάσεων του Ινστιτούτου Pew (ερευνητικό κέντρο με έδρα την Ουάσινγκτον), την ανεργία -για την ακρίβεια την «έλλειψη ευκαιριών στην εργασία»- ως το μεγαλύτερο πρόβλημα, πάνω από το δημόσιο χρέος, την ψαλίδα πλούσιων-φτωχών, την ακρίβεια.
Αντίστοιχα, σε πρόσφατη στοχευμένη έρευνα της εταιρείας Pro Rata για τις αξίες και την πολιτική στάση της ελληνικής νεολαίας, το 60% των νέων 18-35 ετών σκέφτεται να αναζητήσει δουλειά στο εξωτερικό και το 6% το έχει ήδη κάνει.
Η υψηλή ανεργία και η μετανάστευση, κυρίως, αλλά όχι μόνο των νέων πτυχιούχων, δεν είναι τα μόνα στοιχεία που διαφοροποιούν τους Ελληνες millenials από τους Ευρωπαίους συνομηλίκους τους. Εμφανίζονται επίσης οι πλέον δυσαρεστημένοι με την κατάσταση της χώρας τους και οι λιγότερο ευτυχισμένοι με τη ζωή τους, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία του Pew.
Η ίδια έρευνα παρουσιάζει τους σημερινούς 20άρηδες-35άρηδες έντονα ευρωσκεπτικιστές, καθώς η πλειονότητα έχει αρνητική γνώμη για την Ε.Ε., τη χειρότερη γνώμη για την ΕΚΤ, ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση έβλαψε παρά ωφέλησε την ελληνική οικονομία. Το μετριοπαθές θινκ τανκ έχρισε τους Ελληνες μιλένιαλ ως τους «πλέον ρωσόφιλους» και διαπίστωσε ότι ο αντιαμερικανισμός καλά κρατεί, καθώς πάνω από τους μισούς δεν καλοβλέπουν τις ΗΠΑ.

Και με τη «βούλα» η καύση στον ΠΕΣΔΑ Αττικής - «μαγειρεύεται» planB

ΠΡΩΣΥΝΑΤ | 21.03.2016Μια ουσιαστική συζήτηση για τους νέους περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) -και στην Αττική- έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια, από την περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στην περιφέρεια Αττικής, με απόφαση του ΕΔΣΝΑ εδώ και ένα χρόνο, δουλεύουν για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, παράλληλα, μια πολυμελής ομάδα τεχνικών του ΕΔΣΝΑ και ένα μελετητικό γραφείο, σαν εξωτερικός συνεργάτης. Παρουσίασαν ένα κείμενο αναθεώρησης, που υπερψηφίστηκε από το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής στις 8/10/2015.

Το κεί­με­νο αυτό πα­ρου­σί­α­ζε τε­ρά­στια προ­βλή­μα­τα και στον προ­σα­να­το­λι­σμό του και στο πε­ριε­χό­με­νό του. Γι αυτό και δέ­χτη­κε ισχυ­ρό­τα­τη κρι­τι­κή. Έτσι, το πε­ρι­φε­ρεια­κό συμ­βού­λιο,παρά τη ψή­φι­σή του, ανα­γκά­στη­κε να απο­φα­σί­σει να συ­νε­χι­στεί η επε­ξερ­γα­σία του­και να επα­νέλ­θει για συ­ζή­τη­ση ένα τε­λι­κό σχέ­διο ανα­θε­ώ­ρη­σης του ΠΕΣΔΑ. Η ομάδα ερ­γα­σί­ας και το γρα­φείο με­λε­τών ξα­να­πιά­νουν δου­λειά και μετά από πέντε (5) μήνες, στις αρχές του Φλε­βά­ρη του 2016, πα­ρου­σιά­ζουν το τε­λι­κό σχέ­διο. Το σχέ­διο αυτό εξα­κο­λου­θεί να έχει τις βα­σι­κές πα­θο­γέ­νειες του προη­γού­με­νου. Πα­ρό­λα αυτά και όπως είναι φυ­σιο­λο­γι­κό, υπο­θέ­του­με ότι η διοί­κη­ση της πε­ρι­φέ­ρειας και του ΕΔΣΝΑ έχουν κα­τα­στα­λά­ξει στο τι θέ­λουν και τι επι­διώ­κουν, μετά από μήνες και χρό­νια προ­βλη­μα­τι­σμών και με­λε­τών.

Λα­θρο­χει­ρία της τε­λευ­ταί­ας στιγ­μής

Να, όμως, που τα πράγ­μα­τα δεν είναι ακρι­βώς έτσι. Στη συ­ζή­τη­ση του τε­λι­κού σχε­δί­ου στην ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, στις 23/2/2016, η ομάδα ερ­γα­σί­ας δη­λώ­νει ότι «Η ομάδα ερ­γα­σί­ας αξιο­λο­γεί ότι, ενώ ο χρό­νος τρέ­χει, οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις που έχουν τεθεί στο β΄ σχε­τι­κό για την ολο­κλή­ρω­ση της με­λέ­της του ΠΕΣΔΑ δεν έχουν ικα­νο­ποι­η­θεί, του­λά­χι­στον όσον είναι σε γνώση της ομά­δας, γε­γο­νός που δεν επι­τρέ­πει την ολο­κλή­ρω­ση του έργου που της ανα­τέ­θη­κε». Από τη μεριά του, το μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ κ. Ια­τρού, εντε­ταλ­μέ­νος για την ανα­θε­ώ­ρη­ση του ΠΕΣΔΑ, ανα­φέ­ρει: «επί της ου­σί­ας, πρό­κει­ται για το ίδιο σχέ­διο που εγκρί­να­μεμε την 281 από­φα­ση της Ε.Ε. της 5/8/2015, η οποία, σή­με­ρα συ­μπλη­ρώ­νε­ται ….».Αυτό που έχει, όμως, με­γα­λύ­τε­ρη ση­μα­σία είναι πως ο κ. Ια­τρού «θυ­μά­ται» -και το κα­τα­θέ­τει σαν προ­σω­πι­κή του εκτί­μη­ση- ότι: «Στο σχέ­διο από­φα­σης πρέ­πει να προ­στε­θεί ένα επι­πλέ­ον κε­φά­λαιο με τίτλο Υπο­στή­ρι­ξη της Και­νο­το­μί­ας και στο κε­φά­λαιο με τίτλο Συ­νέρ­γειες Σχε­δια­σμού πρέ­πει ακο­λού­θως να προ­στε­θεί πα­ρά­γρα­φος με τίτλο Συ­νέρ­γειες με τη Στρα­τη­γι­κή Έξυ­πνης Εξει­δί­κευ­σης της Πε­ρι­φέ­ρειας Ατ­τι­κής RIS-3 ως ακο­λού­θως:». Το κε­φά­λαιο αυτό ξε­κι­νά ως εξής:

«Για την επί­τευ­ξη των στό­χων του, το ΠΕΣΔΑ υπο­στη­ρί­ζει πα­ντός τύπου δρά­σεις τε­χνο­λο­γι­κής και ορ­γα­νω­τι­κής και­νο­το­μί­ας στο σύ­νο­λο των στα­δί­ων της δια­χεί­ρι­σης των απο­βλή­των (πρό­λη­ψη, επα­νά­χρη­ση, ανα­κύ­κλω­ση, επε­ξερ­γα­σία, διά­θε­ση). Έμ­φα­ση δί­δε­ται:

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016

Τράπεζες: Κακουργηματική απάτη σε βάρος του δημοσίου από το ΣΥΡΙΖΑ

Ένα από τα ερωτήματα που δημιουργούνται μετά την ολοκλήρωση της τρίτης (και φαρμακερής) ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών είναι το εξής: Αν Τσακαλώτος, Σταθάκης και Δραγασάκης είχαν επενδύσει δικά τους λεφτά στις τέσσερις συστημικές τράπεζες θα επέτρεπαν να εξελιχθεί μια τέτοια κλοπή σε βάρος του δημοσίου, όπως αυτή που εν κρυπτώ ενορχήστρωσαν και υλοποίησαν με τη βοήθεια του Κολλεγίου Αθηνών που διοικεί κυκλικά και κληρονομικώ δικαίω τις ελληνικές τράπεζες με αφορμή την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2015; Οι συγκεκριμένοι υπουργοί, που χειρίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα οικονομικά θέματα, δεν έχουν διαπρέψει μόνο στη θεωρητική ενασχόληση με την οικονομία. Μια ματιά στο χαρτοφυλάκιο των δύο πρώτων εξ αυτών, όπως αποκαλύφθηκε το Δεκέμβριο του 2013 περιλαμβάνοντας ποσά της τάξης του μισού εκ. ευρώ τοποθετημένα στην JPMorgan και την Blackrock ή στις επιχειρηματικές περιπέτειες του τρίτου της παρεούλας δείχνει πως κανείς τους δεν μπορεί να επικαλεστεί ως τεκμήριο αθωότητας την άγνοια. Ήξεραν πολύ καλά το μέγεθος του οικονομικού εγκλήματος που διέπραξαν σε βάρος της δημόσιας περιουσίας, σε τέτοιο βαθμό ώστε να διεκδικούν τα πρωτεία ακόμη κι από τον Γέλτσιν στη καταλήστευση της δημόσιας περιουσίας.


Το οικονομικό έγκλημα Τσακαλώτου – Σταθάκη – Δραγασάκη ήταν προμελετημένο! Από τη στιγμή που επέλεξαν τη μέθοδο του «βιβλίου προσφορών» για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (σα να λέμε «πόσα δίνετε για να τις ξεφορτωθώ;») άφηναν τις ελληνικές τράπεζες στο έλεος των πιο επικίνδυνων κερδοσκόπων που κυκλοφορούν στο διεθνές οικονομικό στερέωμα, όπως η Blackrock και ο Σόρος, που τελικά τις αγόρασαν.

Η ζημιά είναι πολλαπλή. Πρώτ’ απ’ όλα το ελληνικό δημόσιο έχασε σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που είχε τοποθετήσει, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (Μάιος – Ιούνιος 2013) κι ανέρχονταν συνολικά σε 40 δισ. ευρώ (25 δισ. για ανακεφαλαιοποίηση και 15 δις. για κάλυψη του funding gap). Οι αριθμοί που βεβαιώνουν την απαξίωση της δημόσιας περιουσίας είναι εντυπωσιακοί: Η μετοχή της Eurobank κατρακύλησε στα 0,01 ευρώ από 0,31 ευρώ που είχε μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2014. Να σημειωθεί δε, πως ακόμη κι εκείνη η τιμή ήταν σκανδαλωδώς χαμηλή. Μάλιστα, ο ραδιοσταθμός Στο Κόκκινο, εκφράζοντας τη γραμμή του κόμματος προφανώς είχε βγάλει στον αέρα κι ένα σποτάκι που έλεγε: «0,30 λεπτά η μετοχή της Eurobank, 0,30 λεπτά το sms στο Κόκκινο. 1055 κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54045 …να αγοράσουμε τη Eurobank!». Τώρα που η μετοχή της Eurobank μειώθηκε κατά 31 φορές σε σχέση με το 2014, η οποιαδήποτε κριτική θα μπορούσε να ασκηθεί στη Eurobank χάνεται στις διαφημίσεις του ευαγούς ιδρύματος που φιλοξενεί ο ραδιοσταθμός… Ίδια λίγο – πολύ είναι η κατάσταση και στις άλλες τράπεζες. Η τιμή της μετοχής της Εθνικής από 0,30 ευρώ μειώθηκε σε 0,02 (15 φορές μείωση), της Alpha Bank από 0,65 ευρώ σε 0,04 (16 φορές μείωση) και της Πειραιώς από 1,70 σε 0,03 ευρώ (μείωση κατά 56 φορές!). Τη δική του σημασία μάλιστα έχει το γεγονός πως η καταβαράθρωση της τιμής της μετοχής μέσω των προσφορών που εγγράφονταν στο σχετικό βιβλίο παρέσυρε και την τιμή της μετοχής στο χρηματιστήριο Αθηνών η οποία, παρά τις απώλειες που είχε δεχτεί, έμοιαζε με …blue chip. Με τη δική τους ορολογία επομένως ούτε η αγορά δεν είχε προεξοφλήσει ένα ξεπούλημα σαν κι αυτό που έστησαν οι ΣΥΡΙΖΑίοι για να διεκδικήσουν ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη από την αστική τάξη και την εύνοιά της. Οι απώλειες που προκάλεσε στο δημόσιο το τρίδυμο της συμφοράς των Τσακαλώτου – Σταθάκη – Δραγασάκη δεν περιορίζεται μόνο στην εξαΰλωση των ποσών που διατέθησαν το 2014. Περιλαμβάνουν ακόμη τα 14,5 δισ. ευρώ του αναβαλλόμενου φόρου και τα 7-8 δισ. ευρώ που θα είναι η επιπλέον συμβολή του δημοσίου μέσω μετατρέψιμων ομολογιών ώστε Εθνική και Πειραιώς να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες.

Δύο «βόμβες» και νέο πλαίσιο αλλάζουν το τοπίο στα δημόσια έργα

Δύο «βόμβες» και νέο πλαίσιο αλλάζουν το τοπίο στα δημόσια έργα

H «αιμοδότηση» από το κρατικό ταμείο, τα αγκάθια και η «φρέσκια ντιρεκρίβα» της Eurostat


1,2 δισ. από το ΠΔE για τις «ουρές» οδικών αξόνων,Eγνατίας,Mετρό κ.α.

Tέλος τα πλαφόν και οι πρόσθετες χρηματοδοτικές συμβολές του Δημοσίου

Δύο «βόμβες» και ένα νέο θεσμικό πλαίσιο φέρνουν τα πάνω κάτω στο τοπίο των δημοσίων έργων. Kαι μπορεί η νομοθετική παρέμβαση, με το σχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση, να αποτελεί πρωτοβουλία της κυβέρνησης, με την οποία αποτυπώνεται η πολιτική βούληση να ανοίξει το παιχνίδι των κατασκευών και για τους μεσαίους και μικρότερους παίκτες.

Aπό την άλλη, όμως όσα αποκαλύπτονται τώρα για την «φρέσκια» «ντιρεκτίβα» της Eurostat που αφορά τα ΣΔIT και τους όρους «μέτρησής» τους στο δημόσιο χρέος, αλλά και ο τελικός λογαριασμός για τα projects που έμειναν «εκτός νυμφώνος» του EΣΠA 2014-2020 και πρέπει να ολοκληρωθούν με εθνικούς πόρους, οδηγούν σε αναγκαστικές ανατροπές με αλυσιδωτές συνέπειες στην αγορά.

H ουσία είναι ότι αφενός δημιουργούνται, σε τυπικό επίπεδο, οι προϋποθέσεις για μια δικαιότερη κατανομή της «πίτας» των μεγάλων έργων ώστε να πάρουν «ανάσα» εκατοντάδες τεχνικές εταιρίες που φυτοζωούν λόγω της κρίσης.

Tην ίδια στιγμή, όμως, η απόλυτη προτεραιότητα για την ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά εκπρόθεσμων projects, αφαιρεί πολύτιμους πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Eπενδύσεων, που θα κατευθύνονταν στα μικρότερα έργα, τα οποία αποτελούν και τον βασικό τροφοδότη της κύριας μάζας του κλάδου.

Tαυτόχρονα, με τους νέους όρους που θέτει πλέον η Eurostat για τα ΣΔIT ανατρέπει άρδην τα δεδομένα που ίσχυαν μέχρι τώρα για να μην επιβαρύνουν το χρέος, ενισχύει αποφασιστικά το ρόλο του ιδιωτικού τομέα, φέρνοντας και ένα καινούργιο status σε επίπεδο μοντέλων χρηματοδότησης και λειτουργίας.

Eάν συνυπολογίσουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση ποντάρει κατά προτεραιότητα στα ΣΔIT προκειμένου να μπουν μπροστά κρίσιμα projects, ενώ την ίδια ώρα «ιδρώνει» για να πετύχει την έναρξη της συζήτησης για το χρέος, είναι σχεδόν αυτονόητη η εκτίμηση ότι οδηγούμαστε σε αλλαγή «ρότας».

Για οσα δεν περασαν ως «γεφυρες» στο νεο ΕΣΠΑ

Mε εθνικούς πόρους η ολοκλήρωσή τους

Πάνω από 1,2 δις ευρώ υπολογίζεται ότι θα «στοιχήσει» στο δημόσιο ταμείο η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων που η κυβέρνηση δεν κατάφερε να τα εντάξει στις «γέφυρες» του νέου EΣΠA 2014-2020.

Υπάρχουν 11 εκατομμύρια άδεια σπίτια σε όλη την Ευρώπη και 4.1 εκατομμύρια άστεγοιΠερισσότερα από 11 εκατομμύρια σπίτια σε όλη την Ευρώπη παραμένουν άδεια. Ο αριθμός αυτός είναι υπέρ-αρκετός για να στεγάσει όλους τους άστεγους της Ευρώπης. Αυτό προκύπτει από σχετική έρευνα που δημοσίευσε η εφημερίδα Guardian στο τέλος του προηγούμενου μήνα.

Στην Ισπανία υπάρχουν 3.400.000 σπίτια άδεια, ενώ από 2 εκατομμύρια υπάρχουν σε Γαλλία και Ιταλία. Την ίδια ώρα 1.8 σπίτια κατά μέσο όρο παραμένουν χωρίς κάτοικο στη Γερμανία και περισσότερα από 700.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα περισσότερα από αυτά χτίστηκαν την περίοδο του μεγάλου «κατασκευαστικού μπουμ» λίγο πριν από την οικονομική κρίση του 2007-2008 και δεν κατοικήθηκαν ποτέ. Επιπλέον, τα περισσότερα εξ αυτών κατασκευάστηκαν στην προοπτική της επένδυσης από ανθρώπους που δεν σκόπευαν να ζήσουν μέσα.

«Είναι απίστευτο. Πρόκειται για τεράστιο αριθμό», λέει ο Ντέιβιντ Άιρλαντ, εκπρόσωπος της οργάνωσης Empty Houses στον Guardian. Σκοπός της οργάνωσης είναι να πιέσει, προκειμένου τα σπίτια αυτά να χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση ανθρώπων που έχουν ανάγκη. «Τα σπίτια υπάρχουν για να ζουν άνθρωποι μέσα. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε κάτι πάει πραγματικά στραβά στη στεγαστική αγορά», συμπληρώνει. Όπως προσθέτει, τα 11 εκατομμύρια άδεια σπίτια της Ευρώπης υπερκαλύπτουν τις ανάγκες μιας ηπείρου που αριθμεί λίγο περισσότερους από 4 εκατομμύρια αστέγους.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Φρικ Σπίνεγουιν, διευθυντής του FEANTSA, μιας οργάνωσης που ασχολείται με τους άστεγους σε ολόκληρη την Ευρώπη. «Είναι σκάνδαλο. Χρειαζόμαστε απλά τα μισά προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημα στέγης σε όλη την Ευρώπη».

Μόλις τον προηγούμενο μήνα, το Ευρωκοινοβούλιο πέρασε ψήφισμα που καλούσε την Κομισιόν να αναπτύξει στρατηγική για επίλυση του προβλήματος στέγασης στην Ευρώπη «χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση». Το ψήφισμα πέρασε με 349 ψήφους υπέρ και 45 κατά.

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

Φόροι, νέοι φόροι, κι άλλοι φόροι

Η "ΒΕΝΤΑΛΙΑ" 9 ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Κοκτέιλ αυξήσεων σε άμεσους και έμμεσους φόρους περιλαμβάνει το «πακέτο» των δημοσιονομικών μέτρων που έχει αποφασίσει να εφαρμόσει η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει την είσπραξηπρόσθετων φορολογικών εσόδων ύψους 2 δισ. ευρώ το 2016 και το 2017.
Η κυβέρνηση έχει φθάσει στο σημείο να αποδέχεται πλέον όχι μόνο τη μείωση του αφορολόγητου ορίου και την αύξηση των συντελεστών φορολόγησης των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις, αλλά και τη φορολόγηση όλων σχεδόν των πηγών εισοδήματος με μία ενιαία κλίμακα, την υπερφορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα, αλλά και νέες αυξήσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης των καυσίμων, στα τέλη ταξινόμησης των Ι.Χ. αυτοκινήτων, ακόμη δε και στονΕΝΦΙΑ, τον οποίο μέχρι πρότινος υποσχόταν ότι θα αντικαταστήσει με ένα νέο δικαιότερο φόρο που θα επιβάρυνε περισσότερο τις περιουσίες με πολύ μεγάλη αξία. Αναλυτικότερα οι σχεδιασμοί του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες παρεμβάσεις:
1) Αυξήσεις φόρων εισοδήματος σε όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από… 8.888 ευρώ. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα κληθούν να καταβάλουν για το 2016 φόρους εισοδήματος αυξημένους έως και 150%. Ειδικότερα, με το σχέδιο της κυβέρνησης για την αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις προβλέπονται τα εξής:
α) Αύξηση του κατώτατου συντελεστή φορολόγησης από 22% σε 22,5% και επιβολή του σε εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, αντί 25.000 ευρώ που προβλέπει η ισχύουσα κλίμακα.
β) Μείωση της έκπτωσης φόρου από τα 2.100 στα 2.000 ευρώ και σταδιακή αποκλιμάκωσή της (κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος) πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ και μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 40.000 ευρώ, ενώ σήμερα η αποκλιμάκωση της έκπτωσης των 2.100 ευρώ γίνεται από τα 21.000 έως τα 42.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα των δύο παραπάνω αλλαγών είναι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος μέχρι που ο φόρος που προκύπτει να είναι μηδέν -δηλαδή το έμμεσο αφορολόγητο όριο- να μειωθεί από τα 9.545 στα 8.888,88 ευρώ!

Οι «Ρομπέν του Ξύλου» βάζουν μπροστά τις μηχανές της αξιοπρέπειας

Απλήρωτοι εργαζόμενοι  εδώ και περίπου δύο μήνες έχουν καταλάβει το εργοστάσιο ξυλείας Παπαδόπουλος - Παγούρας στην Πατρίδα Ημαθίας


Απλήρωτοι εργαζόμενοι εδώ και περίπου δύο μήνες έχουν καταλάβει το εργοστάσιο ξυλείας Παπαδόπουλος - Παγούρας στην Πατρίδα Ημαθίας
Θα μπορούσε να είναι η απάντηση στην αποβιομηχάνιση που μετατρέπει άλλοτε ακμαίους παραγωγικούς κλάδους και ζωντανές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου σε νεκρές ζώνες.
Η εναλλακτική λύση στα μαζικά λουκέτα και την ανεργία που μαστίζει την Κεντρική Μακεδονία - μόνο στον νομό Ημαθίας οι άνεργοι είναι το 35% του πληθυσμού.
Οι «Ρομπέν του Ξύλου», οι απλήρωτοι εργαζόμενοι που εδώ και περίπου δύο μήνες έχουν καταλάβει το εργοστάσιο ξυλείας Παπαδόπουλος - Παγούρας στην Πατρίδα Ημαθίας, κοντά στη Βέροια, δηλώνουν έτοιμοι να βάλουν μπροστά τις μηχανές της αυτοδιαχείρισης, ακολουθώντας το παράδειγμα της ΒΙΟ.ΜΕ.
«Ορεξη και ιδέες υπάρχουν. Αυτό που ζητείται επειγόντως είναι το νομικό πλαίσιο. Εμείς και αύριο κιόλας μπορούμε να ανοίξουμε τους διακόπτες και να ξεκινήσουμε την παραγωγή».
Ο Σταύρος είναι 54 ετών, ζει στην Πατρίδα και όπως οι συνάδελφοί του έκανε υπομονή πάνω από πέντε χρόνια, δουλεύοντας με «έναντι» των 200 ευρώ τον μήνα και ελάχιστα ένσημα, «βάζοντας πλάτη» όπως έλεγαν οι εργοδότες τους.
«Είμαστε εργαζόμενοι με 25 και 30 χρόνια στην πλάτη μας οι περισσότεροι, στο ίδιο εργοστάσιο πάντα. Παίρναμε κορμούς από το βουνό και τους επεξεργαζόμασταν ανάλογα με τις ανάγκες, για παλέτες και ό,τι άλλο ήθελαν. Φτιάχναμε ώς και κολόνες για τη ΔΕΗ με ξυλεία από το εξωτερικό».

Το ιστορικό

Ισότιμοι οι τίτλοι των Κολλεγίων με των ΑΕΙ για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων


Άλλη μια κίνηση αναγνώρισης των κολεγίων, με καλύτερους μάλιστα όρους από τους αποφοίτους των ελληνικών Πολυτεχνείων, στους οποίους δεν αναγνωρίζεται ούτε ένα πρόσθετο κλιμάκιο λόγω 5ετών σπουδών


O  μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Σ.Α.Ε.Π., όχι, όμως, και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 4024/2011.
Τη γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε ομόφωνα το Ε τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ακόλουθο ερώτημα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης:
“Αν σύννομα μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει, ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) και όχι βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)”.
Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έθεσε υπόψη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τα εξής: 

Επιστολή της ΑΔΕΔΥ προς εργατικούς-κοινωνικούς-επιστημονικούς φορείς για νέα Απεργιακή κινητοποίηση στις 7 Απριλίου

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Οι εργαζόμενοι Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, επιστήμονες, μικρομεσαίοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, νέοι και νέες με τη συμμετοχή τους στα πρόσφατα συλλαλητήρια καθώς και στη μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση της 4ης Φεβρουαρίου, έδειξαν ότι απορρίπτουν τις προτάσεις της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, που έρχονται να διαλύσουν ότι έμεινε όρθιο από το Δημόσιο Ασφαλιστικό Σύστημα. Οι προτάσεις αυτές δεν συνιστούν ασφαλιστική μεταρρύθμιση που θα σώσει την Κοινωνική Ασφάλιση, όπως η ίδια ισχυρίζεται. Κινούνται στην κατεύθυνση τήρησης των δεσμεύσεων που ανέλαβε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και απορρέουν από το τρίτο μνημόνιο για μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 1,8 δις ευρώ για το 2016 και τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να τα δώσει στους δανειστές για την αποπληρωμή του επαχθούς, παράνομου και άδικου δημοσίου χρέους της χώρας.

Παράλληλα, σημαντικές νέες αυξήσεις σε άμεσους και έμμεσους φόρους περιλαμβάνει το «πακέτο» των δημοσιονομικών μέτρων που έχει αποφασίσει να εφαρμόσει η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει την είσπραξη πρόσθετων φορολογικών εσόδων ύψους 2 δισ. ευρώ το 2016 και το 2017.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε σε νέα παλλαϊκή κινητοποίηση το αμέσως επόμενο διάστημα κλιμακώνοντας τους κοινούς μας αγώνες. Για το σκοπό αυτό αποφασίσαμε να προκηρύξουμε νέα Απεργιακή κινητοποίηση την Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016. Προτείνουμε σε όλες τις συνδικαλιστικές, επαγγελματικές, επιστημονικές και συνταξιουχικές οργανώσεις να αποφασίσουν απεργιακή κινητοποίηση αυτή την ημέρα και να συνδιοργανώσουμε παλλαϊκά συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

«Γεια σας και καλή αντάμωση ως νικητές!»

«Γεια σας και καλή αντάμωση ως νικητές!» 

Επίσημη πρεμιέρα την Πέμπτη 24/3 στην Αλκυονίδα στις 20:00 παρουσία του σκηνοθέτη Νίκου Νούλα, του παλαίμαχου αγωνιστή Ηλία Μεταλλίδη και άλλων συντελεστών Δωρεάν Είσοδος για την πρεμιέρα Τις υπόλοιπες μέρες, γενική είσοδος 5 ευρώ 

Η New Star προβάλλει από 24/3 καθημερινά στις 20:00 στο Αλκυονίς new star art cinema, το ιστορικό ντοκιμαντέρ του Νίκου Νούλα, «Γεια σας και καλή αντάμωση ως νικητές!». Το ντοκιμαντέρ έχει ως θέμα του τον Κιλκισιώτη αντάρτη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ), Ηλία Μεταλλίδη και αναφέρεται στα γεγονότα του 1948-49. Η πρεμιέρα, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/3 στις 20:00 στο Αλκυονίς new star art cinema, παρουσία του σκηνοθέτη Νίκου Νούλα, του παλαίμαχου αγωνιστή Ηλία Μεταλλίδη και άλλων συντελεστών.

Στην ταινία καταγράφονται γεγονότα από τη μεγάλη μάχη της Φλώρινας και τις τελευταίες αιματοβαμμένες μάχες για την ανακατάληψη του Γράμμου, μέχρι τις τελευταίες μάχες τον Αύγουστο του '49 και την επίθεση του μοναρχοφασιστικού στρατού στο Βίτσι (ύψωμα Λέ­σιτς) και το Γράμμο. Αυτά τα γενονότα, ιστορικά καταγραμμένα σε διάφορα ντοκουμέντα, αποδίδονται από τον Η. Μεταλλίδη μέσα από βιωμένη ιστορία. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο Μεταλλίδης δε μιλάει για τον εαυτό του, αλλά για τους αγώνες του κινήματος που υπηρέτησε, και γι αυτό συνήθως χρησιμοποιεί το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο.

Όπως σημειώνει ο Νίκος Νούλας, όραμα και επιδίωξη του για τον ντοκιμαντέρ είναι να συμβάλλει ως ακόμη ένα τεκμήριο στην διάσωση της συλλογικής μνήμης καθώς σύμφωνα με τον ίδιο: «Το πώς στέκεται ένα –ατομικό ή συλλογικό- υποκείμενο απέναντι στο παρελθόν του δείχνει το βαθμό αυτοσυνείδησής του. Αν ξεχνά, θέλει να ξεχνά, δε θέλει να θυμάται, δε θέλει να βλέπει το δρόμο που διένυσε, δεν έχει την ωριμότητα να θέλει να χαράξει δρόμο. Αν αυτό ισχύει για το παρελθόν, αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο, όταν η Ιστορία είναι ζώσα και μάλιστα οι φορείς της βρίσκονται στη ζωή. Και την πραγματική τιμή την ορίσαμε προηγουμένως και τη διαχωρίσαμε από μυθολογίες και υμνολογίες» .

92 χρονών σήμερα ο Ηλίας Μεταλλίδης, θα βρίσκεται κοντά μας μαζί με τον σκηνοθέτη Νίκο Νούλα, για να μας μιλήσει για τις πιο δύσκολες αλλά και ηρωικές φάσεις της συμμετοχής του στο δεύτερο αντάρτικο.

Σημείωμα από τον σκηνοθέτη Νίκο Νούλα:

Ποιος πλήρωσε το “μάρμαρο” για να κατασκευαστεί η Αττική οδός..; Γιατί δεν επιστρέφει στο Δημόσιο..;

Η πρώτη – και μοναδική ως προς τους όρους της – των συμβάσεων παραχώρησης, ήταν αυτή που υπεγράφη μεταξύ Δημοσίου και της Κοινοπραξίας «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για την κατασκευή της λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, συνολικού μήκους 65 χλμ. Η σύμβαση παραχώρησης, υπογράφηκε το 1996 και κυρώθηκε με το νόμο 2445/1996.

Το κόστος κατασκευής της Αττικής οδού, κατανεμήθηκε ως εξής:

– Το 32% (420 εκατομμύρια ευρώ) κατέβαλε το Δημόσιο μαζί με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε., δηλαδή το πληρώσαμε εμείς οι πολίτες.

– Γύρω στα 675 εκατ. ευρώ ήταν τα δάνεια που εξασφάλισε η κοινοπραξία με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Που σημαίνει ότι αν κάτι δεν πάει καλά με την αποπληρωμή, η τράπεζα θα πάρει τα λεφτά της από το κράτος, δηλαδή από εμάς. Αν όλα πάνε καλά, θα τα πάρει από τα διόδια, δηλαδή πάλι από εμάς.

– Περίπου 175 εκατ. ευρώ ήταν η ίδια συμμετοχή της κοινοπραξίας που και την εκμεταλλεύεται. Για να εγκαταλείψει η Κοινοπραξία την εκμετάλλευση θα έπρεπε να της επιστραφούν τα ίδια κεφάλαια (δηλ. τα 175 εκατομμύρια €) με μια μέση απόδοση 11,6% για κάθε έτος μέχρι την αποπληρωμή τους.

Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει ότι η εκμετάλλευση από την ανάδοχο κοινοπραξία μπορεί να διαρκέσει έως 23 χρόνια. Η Αττική οδός θα παραδοθεί, εφόσον έχει γίνει η επιστροφή των ιδίων κεφαλαίων (των κεφαλαίων δηλαδή που έβαλε η κοινοπραξία στο έργο δηλ. των 175.000.000€) με μια ελάχιστη απόδοση 11,6%, ανεξάρτητα από τη μέγιστη χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Κεντρική Επισήμανση: Για πρώτη και μοναδική φορά, η παραπάνω απόδοση του 11,6% υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, που παρουσιάζει η ίδια η ανάδοχος! Η οποία, μέχρι σήμερα, φροντίζει να μην παρουσιάζει αντίστοιχα κέρδη, χρησιμοποιώντας γνωστές και μη εξαιρετέες μεθόδους.

Τα πάνω κάτω στο Ελληνικό

Τα πάνω κάτω  στο Ελληνικό - Media


Κραδασμούς ακόμα και στο αρραγές μέτωπο εκείνων που μέχρι σήμερα είχαν πειστεί ότι τα 6.500 στρέμματα του παραλιακού μετώπου και της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού θα μετατραπούν σε «ελληνική Ριβιέρα» έφερε η αποκάλυψη από το «Π» των σχεδίων της Lamda Development για την εκμετάλλευση του χώρου, που για πρώτη φορά είδαν το φως της δημοσιότητας.
Σχέδια που αποκαλύπτουν ότι η ανάπτυξη της περιοχής προβλέπει επί της ουσίας τη δημιουργία μιας «κλειστής» πόλης, με περιορισμένη πρόσβαση για τους πολίτες, αλλά και ενός «Μητροπολιτικού» Πάρκου, που στην πραγματικότητα έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μελλοντικών κατοίκων και τουριστών της περιοχής και όχι των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Ελληνικού.
Η αποκάλυψη των σχεδίων «πάγωσαν» τους όμορους δήμους και τους κατοίκους τους, αφού τα σχέδια αποκαλύπτουν ότι οι χρήσεις γης απειλούν την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής ζωής των δήμων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι δήμαρχος μεγάλης περιοχής, με δυναμικό εμπορικό κέντρο εδώ και δεκαετίες, έμεινε ενεός όταν διαπίστωσε ότι εντός του Ελληνικού προβλέπονται εμπορικές χρήσεις σε έκταση άνω των 300.000 τετραγωνικών μέτρων και χρήση κατοικίας σε έκταση 1.042.000 τ.μ.!
Και έμεινε ενεός, όπως και όλοι οι φορείς και κάτοικοι των περιοχών πέριξ του Ελληνικού, αφού το master plan της Lamda Development, που έχει εγκριθεί και βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με τη σημερινή κυβέρνηση με στόχο οριακές αλλαγές, δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ και αναμένεται να μπει σε διαβούλευση μετά την εκπόνηση και της μελέτης στρατηγικών επιπτώσεων, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο για να πάρει οριστικά πράσινο φως το έργο.
Να δούμε, όμως, αναλυτικά το φαραωνικό σχέδιο αξιοποίησης του καλύτερου «φιλέτου» της Ευρώπης.
Παραλιακό μέτωπο

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Απετράπη επαναπληπτική δημοπράτηση δημόσιου έργου

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Τεχνικές Επιτροπές από 21 Μαρτίου έως 25 Μαρτίου 2016.

Στην Απεργία-Αποχή συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπρασιών Έργων και Μελετών.

Όπως έκανε γνωστό η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, στο πλαίσιο των αποφάσεων για απεργία – αποχή της Ομοσπονδίας των μηχανικών, της ΑΔΕΔΥ, του ΤΕΕ και των εργοληπτικών ενώσεων, απετράπη σήμερα 22-3-2016 η επαναληπτική δημοπρασία που αφορούσε οδικό έργο στον άξονα Πάτρα-Πύργος, προϋπολογισμού περίπου 70 εκατ. ευρώ.

Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

Τέλος στον ομαδικό τάφο της Μεσογείου

Konstantinou

Εργο του Γιώργου Κωνσταντίνου
Τριάντα τέσσερις χιλιάδες άνθρωποι έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή στα νερά της Μεσογείου από το 2000 μέχρι σήμερα. Με έδρα τη Βαρκελώνη, η καταλανική οργάνωση Stop Mare Mortum καλεί καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο να φιλοτεχνήσουν τα Πρόσωπα του δράματος με στόχο να συγκεντρωθούν τόσα έργα όσα και οι νεκροί πρόσφυγες και μετανάστες στη Μεσόγειο!
Η Ισπανία ήταν μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που όρθωσαν φράκτες πριν από χρόνια για να εμποδίσουν την ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων. Τότε ήταν τα διαφιλονικούμενα αφρικανικά εδάφη της Θέουτα και της Μελίγια, στα σύνορα με το Μαρόκο. Τώρα είναι σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη. Γι’ αυτό και έχει ιδιαίτερη αξία η σύγχρονη πρωτοβουλία που με έδρα τη Βαρκελώνη της Καταλονίας ξεκινά από την ιβηρική χώρα για να «επανενώσει», έστω και σε καλλιτεχνικό επίπεδο τους Ευρωπαίους που αρνούνται να δεχτούν μια καγκελόφραχτη ήπειρο. Κι ακόμη περισσότερο γιατί το αποκαλούμενο προσφυγικό ζήτημα δεν έχει αγγίξει την ίδια την Ισπανία, καθώς δεν αποτελεί χώρα υποδοχής των απελπισμένων ανθρώπων που αναζητούν μια ασφαλή διαβίωση γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους.
Georgia-GrigoriadouΕργο της Γεωργίας Γρηγοριάδου | 

Είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες στα γραφεία του ΣΜΤ


Το σωματείο μισθωτών τεχνικών συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες στα γραφεία του Σωματείου (Φωκίωνος 11 και Ερμού, 4ος όροφος) την Τετάρτη 23/03, από τις 5 μ.μ. έως τις 9 μ.μ.!


Συλλέγουμε:

// τρόφιμα μακράς διαρκείας, παιδικές τροφές,

// είδη προσωπικής υγιεινής (πάνες και κρέμες για μωρά, 

// σαπούνια, μωρομάντηλα, καθαριστικά γενικής χρήσης, κ.λπ)

// αδιάβροχα, σκηνές, υπνόσακους, κουβέρτες, σεντόνια κ.λπ.

// βασικά φάρμακα, όπως παναντόλ, πονστάν, ντεπόν, αντισταμινικά και γενικότερα παυσίπονα, αντιβιώσεις

Στηρίζουμε το περίπτερο του Συντονισμού σωματείων, συλλογικοτήτων, φοιτητικών συλλόγων στην πύλη Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά και συμμετέχουμε με βάρδιες από τις 5 μ.μ. έως τις 9 μ.μ καθημερινά!

Δείτε την ανακοίνωση του ΣΜΤ για τους πρόσφυγες

Κομισιόν: «Διπλάσιο το κόστος, απ’ όσο είχε προϋπολογισθεί, για την κατασκευή του ΜΟΡΕΑ»Την απόλυτη αποτυχία των μοντέλων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, (ΣΔΙΤ), ομολογεί η Κομισιόν σε απάντησή της σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή, σχετικά με το κόστος του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα (ΜΟΡΕΑΣ), αφού παραδέχεται ότι, μέχρι τώρα, «το συνολικό κόστος για όλο το έργο ανήλθε σε 1,406 δισ. Ευρώ», όταν ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν, κατ’ αποκοπή, 847 εκ. ευρώ.

Η απάντηση της Κομισιόν προέκυψε από τα ερωτήματα του Νίκου Χουντή, με αφορμή την «αναθεώρηση» της «ήδη αναθεωρημένης» σύμβασης για τον οδικό άξονα του ΜΟΡΕΑ, η οποία ψηφίστηκε με fast track διαδικασίες στις 15 Δεκεμβρίου 2015 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και προέβλεπε νέες χαριστικές ρυθμίσεις υπέρ του παραχωρησιούχου (κοινοπραξία με επικεφαλής την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.), και εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου. Συγκεκριμένα, στην νέα σύμβαση, όπως επισήμαινε στην ερώτησή του ο Νίκος Χουντής, προβλέπεται «επιπρόσθετη επιδότηση 330 εκ., που θα αφορά και σε λειτουργικά έξοδα (χωρίς αυτά να έχουν εγκριθεί από το Δημόσιο), περί ΦΠΑ που θα βαρύνει το Δημόσιο και περί καταβολής του υπόλοιπου της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου (ύψους 51 εκ. ευρώ), πριν ολοκληρωθεί το έργο».

Τα αναπάντητα ερωτήματα, η επιλεκτική μνήμη και τα εξώδικα της Attica bank….ενώ οι μέτοχοι έχουν απώλειες 70%

Πηγή
Με βάση τα συντριπτικά στοιχεία μας οι μέτοχοι έχουν ζημιωθεί λογιστικά -70% ΝΑΙ ή ΟΧΙ;... Μπορεί να απαντήσει η Attica bank; Η Attica bank είναι η περίπτωση της τράπεζας που προσπαθεί με εξώδικα να υπερασπιστεί «την τιμή της» όταν ακόμη δεν έχει απαντήσει στα εξής βασικά ερωτήματα που θέτουμε εδώ και μήνες και εσχάτως έθεσαν το Βήμα, η Καθημερινή και οι Financial Times.
Τα ερωτήματα είναι
1)Εμφανίζουν ή όχι τις μεγαλύτερες – μακράν τις μεγαλύτερες - ζημίες οι μέτοχοι της Attica bank και ειδικά αυτοί που συμμετείχαν στην πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
Με βάση τα συντριπτικά στοιχεία μας οι μέτοχοι έχουν ζημιωθεί λογιστικά -70% ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
2)Το ΤΣΜΕΔΕ που επένδυσε 380-400 εκατ στο παρελθόν και 382 εκατ πρόσφατα δηλαδή 782 εκατ ευρώ έχει αξία η επένδυση του 108 εκατ ή λογιστική ζημία -86% ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
3)Υπήρξε κρατική παρέμβαση ώστε να συμμετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση της Attica bank η ΕΥΔΑΠ, το ΤΑΠΙΛΤΑΤ και το Ελευθέριος Βενιζέλος ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
4)Στο διοικητικό συμβούλιο της Attica bank μπορεί να μας ενημερώσει η τράπεζα πόσα στελέχη είναι τραπεζικά και πόσοι μηχανικοί και αρχιτέκτονες;
Μήπως είναι η συντριπτική πλειοψηφία άσχετοι με το τραπεζικό αντικείμενο και εγείρεται θέμα εναρμόνισης με τον νέο νόμο που διέπει τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
5)Συκοφαντικά, υβριστικά και απειλητικά δημοσιεύματα σε μέσα και μπλοκ που όλως τυχαίως διαφημιζόταν η Attica bank ήταν σε γνώση της διοίκησης ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
6)Πως μια τράπεζα με ζημίες, κεφαλαιακό έλλειμμα δαπάνησε 2 εκατ ευρώ σε διαφήμιση όταν 2 εκατ ευρώ έχει να βγάλει κέρδη η Attica bank κάτι χρόνια;
Για όλα αυτά απαντήσεις δεν έχουμε πάρει;
Όπως δεν πήραμε απαντήσεις για τον έλεγχο της Attica bank από τον SSM που είχαμε προαναγγείλει από τις 8 Φεβρουαρίου του 2016.
Έναντι όλων αυτών ωστόσο έχουμε λάβει εξώδικα τα οποία και αναρτούμε.
Ωστόσο τονίζουμε ότι δεν τα προσυπογράφουμε, διαφωνούμε με το περιεχόμενο τους, θεωρούμε ότι είναι μηχανισμός εκφοβισμού και σε κάθε περίπτωση εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας.
Η δημοσίευση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά για λόγους δεοντολογίας καθώς ουσία διαφωνούμε με το περιεχόμενο των καθ΄ υπόδειξη κειμένων της Attica bank.
Η κριτική μας είναι εστιασμένη στην λάθος στρατηγική της διοίκησης της τράπεζας και όχι σε πρόσωπα.

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

Ανοιχτή Πρωτοβουλία για το προσφυγικό μέτωπο


κτίζοντας τον ενιαίο και αλληλέγγυο δικό μας κόσμο

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΦΡΑΧΤΕΣ/ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ /ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συνάντηση : Τετάρτη 23/3/2016 Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ, ώρα 6.30 μ.μ.

Ο πόλεμος, η προσφυγιά, η μετανάστευση διαλύουν σήμερα, όπως και στο παρελθόν, εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Ο θάνατος, οι διωγμοί, ο εκπατρισμός, ο αποχωρισμός από αγαπημένα πρόσωπα και οικείες πατρίδες αποτελούν μια γενικευμένη συνθήκη του παγκοσμιοποιημένου άξενου κόσμου της εποχή μας. Ολόκληρες χώρες και περιοχές της γης, που απέκτησαν ψυχή μέσα από τον ανθρώπινο μόχθο, τις κοινές και προσωπικές ιστορίες και τους αγώνες των κατοίκων τους, μεταβάλλονται σε σωρούς ερειπίων. Σύνορα κλείνουν, σύνορα επαναχαράσσονται με τη βία του πολέμου. Πανάρχαιοι πολιτισμοί λεηλατούνται και εξαφανίζονται.

Κι όμως εκατομμύρια άνθρωποι αγωνίζονται να αποδράσουν από τη φρίκη με νέους κινδύνους για τη ζωή τους, ελπίζοντας να ξαναρχίσουν τον αγώνα της ζωής σ’ ένα ασφαλές έδαφος. Οι πρόσφυγες, όπως και οι μετανάστες, έχουν δικαιώματα τα οποία κατοχυρώνονται από διεθνείς συνθήκες. Όμως και αυτή η στοιχειώδης αναγνώριση του ιδιαίτερου καθεστώτος στο οποίο υπάγονται αμφισβητείται. Η Ευρώπη υψώνει τείχη, γίνεται σιδερόφραχτο φρούριο, την ίδια ώρα που η κίνηση του κεφαλαίου, η στυγνή εκμετάλλευση της εργασίας και η υφαρπαγή του παγκόσμιου πλούτου προχωρούν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, χωρίς κανένα περιορισμό. Η Ευρώπη αρνείται να δεχθεί και να εντάξει στις κοινωνίες της τα θύματα των πολέμων στους οποίους η ίδια συμμετέχει.

Μέσα σ’ αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα ο ελληνικός λαός με την αμέριστη αλληλεγγύη του, μέσα από μαζικές πράξεις συμπαράστασης στους πρόσφυγες, δείχνει έναν άλλο δρόμο. Έχοντας ζωντανές τις μνήμες της προσφυγιάς από τη Μικρασιατική καταστροφή και τις σύγχρονες εμπειρίες από την υποταγή της χώρας σ’ ένα καθεστώς οικονομικής ασφυξίας και γενικευμένης φτωχοποίησης, εξεγείρεται έμπρακτα απέναντι στην αδικία ενός βίαιου, απάνθρωπου και κατακερματισμένου κόσμου, όπως έκανε και σε άλλες στιγμές της ιστορίας του. Διδάσκει τους λαούς της Ευρώπης αλληλεγγύη, όχι από τα ψίχουλα μιας φιλάνθρωπης, αυτοπροβαλλόμενης «ευαισθησίας» αλλά από το περίσσευμα ήθους και ψυχής. Αδελφοποιείται έτσι με τους πρόσφυγες, που ως άλλα ενεργά υποκείμενα αντιστέκονται στη βαρβαρότητα του πολέμου και των αποκλεισμών, αλλά και με τους αλληλέγγυους στις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι αποτελούν κοινότητες υποδοχής και αναχώματα στο φασισμό και το ρατσισμό.

Φανερά και κρυφά σχέδια για τα σκουπίδια της Αττικής


της Δέσποινας Σπανούδη, μέλους της ΠΡΩΣΥΝΑΤ από εδώ

Δεν είναι μυστικό για όσους ασχολούνται ότι όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και στην Αττική, ανακάμπτουν θριαμβευτικά εργολαβικά σχέδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Σχέδια που στηρίζονται στη διαιώνιση των σύμμεικτων σκουπιδιών, αντί της ανακύκλωσης. Σχέδια που θα διασφαλίζουν υπερκέρδη με την κατασκευή εργοστασίων «επεξεργασίας», που κατά βάση παράγουν σκουπίδια για κάψιμο και σκουπίδια για θάψιμο. Η λειτουργία αυτών των εργοστασίων θα αυξήσει κατακόρυφα τα δημοτικά τέλη τα περισσότερα από τα οποία θα καταλήγουν στις τσέπες των εθνικών εργολάβων.

Πρόκειται για ένα μοντέλο που υιοθετήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κατακρίνει επί χρόνια. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της πρώτης -μνημονιακής κυβερνητικής θητείας και παρά τις σφοδρές αντιδράσεις, τα τότε τμήματα περιβάλλοντος και αυτοδιοίκησης είχαν καταφέρει, να αλλάξει ριζικά ο ετοιμοπαράδοτος Εθνικός Σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Ο νέος ΕΣΔΑ ενσωμάτωσε προβλέψεις που αποτελούσαν κινηματικές κατακτήσεις και αφορούσαν την αποκεντρωμένη διαχείριση αντί του συγκεντρωτικού αδιαφανούς μοντέλου, με κοινωνικό έλεγχο, διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση για το 50% των απορριμμάτων μέχρι το 2020. Με αυτό το σχέδιο, οφείλουν πλέον να προσαρμοστούν όλοι οι περιφερειακοί σχεδιασμοί και να γίνουν τοπικά δημοτικά ή διαδημοτικά σχέδια.

Από την άλλη πλευρά, η περιφερειακή αρχή της Αττικής, είχε ανάγει σε κεντρικό πολιτικό σύνθημα την αλλαγή του προδιαγεγραμμένου μοντέλου από τη διοίκηση Σγουρού, καταργώντας τα ΣΔΙΤ για 4 μεγάλα εργοστάσια και υιοθετώντας την λογική της αποκεντρωμένης διαχείρισης. Κεντρική εξαγγελία ήταν το κλείσιμο της χωματερής της Φυλής, ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται εδώ και χρόνια σε περιοχές που καθόλου τυχαία ανήκουν στη Δυτική πλευρά της Αθήνας.

Πόσοι είναι και πού δουλεύουν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Mειωμένο κατά 11.488 άτομα ήταν το τακτικό προσωπικό της δημόσιας διοίκησης στα τέλη του 2015 σε σχέση με το 2014, ενώ σε σχέση με το 2009 - τελευταία προ μνημονίων χρονιά - το τακτικό προσωπικό του Δημοσίου μειώθηκε κατά 18%.


Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν το 2015 στο τακτικό προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, στο τέλος του προηγούμενου έτους, το Δημόσιο απασχολούσε 566.913 υπαλλήλους, ενώ το 2014, 576.856. Εντός του 2015 αποχώρησαν από το Δημόσιο 15.925 άτομα και προσλήφθηκαν 4.437.

Το 30% του προσωπικού απασχολείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενώ συνολικά το 70% του προσωπικού απασχολείται σε Φορείς που εποπτεύονται από 4 Υπουργεία [Εσωτερικών (αστυνομία), Άμυνας, Παιδείας, Υγείας]. Γιατροί του ΕΣΥ είναι 7.271 ενώ οι κληρικοί 9.298.


Παρέμβαση στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕΠαρέμβαση στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ τη Δευτέρα 21/03/2016, στις 17.00, ΤΕΕ

Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε παρέμβαση στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, τη Δευτέρα 21/03/2016, στις 17.00, στο ΤΕΕ, Νίκης 4.


Θα συζητηθεί το θέμα του Ασφαλιστικού και θα θέσουμε το σημαντικό ζήτημα της αποστολής των απειλητικών σημειωμάτων κατά των ασφαλισμένων που έχουν οφειλές στο Ταμείο, τα οποία στέλνονται από τη Διεύθυνση Εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ.

Κυριακή 20 Μαρτίου 2016

Ο εθνικισμός μέσα από τη νεώτερη βαλκανική ιστορία

Από εδώ
Εισαγωγή
Το έθνος και ο εθνικισμός έχουν προσεγγιστεί μέσα από αντιθετικές οπτικές, διαφορετικά επιστημονικά πεδία και διάφορες μεθόδους ανάλυσης. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει προκύψει ένας σημαντικός αριθμός μελετών που εστιάζουν σε συγκεκριμένα έθνη, κράτη και περιοχές, ειδικά της βαλκανικής χερσονήσου. Στόχος αυτού του πονήματος δεν είναι τόσο να διαβεί και ενδεχόμενα να επεκτείνει τις οδούς της επιστημονικής έρευνας και της κυρίαρχης ιστοριογραφίας, όσο να καταθέσει μια εναλλακτική προσέγγιση και κυρίως μια πολιτική τοποθέτηση. Μια πολιτική τοποθέτηση κάποιων συντρόφων από τη Θεσσαλονίκη και τα Σκόπια γύρω από το μακεδονικό ζήτημα και σε σχέση με τις έννοιες του έθνους και του εθνικισμού. Αυτή η τοποθέτηση είναι άμεσα συνυφασμένη με τον πολιτικό μας προσανατολισμό και με την κριτική μας στάση απέναντι στις έννοιες του έθνους και του εθνικισμού.
Η καινοτομία του βιβλίου, που κρατάτε στα χέρια σας, έγκειται στο ότι αποτελεί το προϊόν μιας από κοινού εργασίας μεταξύ συντρόφων από τις δύο πλευρές των συνόρων. Η δίγλωσση αποτύπωση των σκέψεων μας σε ένα ενιαίο βιβλίο συμβολίζει τη δύναμη της από κοινού αντιπαράθεσης στον κοινό εχθρό: τον εθνικισμό όπου κι αν αυτός βρίσκεται. Κατά κάποιο τρόπο, αποτελεί τη δική μας μικρή προσπάθεια επούλωσης των ιστορικών πληγών που ανοίγουν οι εθνικοί διαχωρισμοί και τα σύνορα. Μέσα από τις συναντήσεις μας, ήρθαμε σε επαφή με άγνωστες μέχρις στιγμής πραγματικότητες και, μέσα από την επικοινωνία των εμπειριών και των βιωμάτων μας, ήρθαμε περισσότερο κοντά στα κοινά στοιχεία που μας ενώνουν ανεξάρτητα από τη πλευρά των συνόρων που έτυχε να γεννηθούμε και τη γλώσσα που μάθαμε να μιλάμε στην παιδική μας ηλικία.
Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση του έθνους και του εθνικισμού μέσα από μια σύντομη παρουσίαση της βαλκανικής ιστορίας από τις αρχές του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Ο εθνικισμός είναι μια σύγχρονη ιδεολογία σύμφωνα με την οποία το «ανήκειν» σε ένα έθνος αποτελεί «φυσική» ιδιότητα. Τα μέλη του έθνους συνδέονται μεταξύ τους με ένα είδος συγγενικού δεσμού, χωρίς να χρειαστεί να συναντήσει ποτέ ο ένας τον άλλον. Μέσα από μια αλληλεγγύη, που υπερβαίνει τις ταξικές αντιθέσεις, που παραβλέπει τις ανισότητες και την εκμετάλλευση της καπιταλιστικής κοινωνίας, τα μέλη του έθνους αυτοπροσδιορίζονται ως μια μεγάλη οικογένεια. Αυτή, όμως, η αφήγηση αποκρύπτει λυσσαλέες συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα σε κατακτητές και κατακτημένους, καπιταλιστές και εργάτες, εξουσιαστές και εξουσιαζόμενους, άτομα διαφορετικής εθνότητας, φυλής και φύλου. Η ιστορική μας διαδρομή ξεκινά με μια περιληπτική αναφορά στην πολυεθνική οθωμανική αυτοκρατορία και δίνει έμφαση στις επαναστάσεις στη Σερβία (1804) και στην Ελλάδα (1821). Ακολουθεί μια κριτική ανάλυση των εννοιών του έθνους και του εθνικισμού, παράλληλα με μια αναφορά στη βουλγαρική εθνογένεση. Τέλος, καταλήγει στην παρουσίαση του μακεδονικού ζητήματος. Ο σχηματισμός του έθνους-κράτους αναδεικνύεται περισσότερο ως μια ανάγκη της αστικής ελίτ, των εμπόρων και των μεγαλοκτηματιών, παρά ως κίνημα των ασθενέστερων και καταπιεσμένων τάξεων. Όπως και στα περισσότερα μέρη του κόσμου, αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα παράλληλα με την ανάπτυξη του καπιταλισμού και τη βιομηχανοποίηση.

Διακήρυξη της Αγωνιστικής Ταξικής Ενότητας για το συνέδριο της ΓΣΕΕ

image002Η οξυμένη δομική καπιταλιστική κρίση συνεχίζεται για 8η χρονιά, δείχνοντας τα δόντια της στους εργαζόμενους, αλλά και την βαθιά αποτυχία του συστήματος που βασίζεται στα κέρδη και την εκμετάλλευση. Οι συγκλονιστικές εικόνες των προσφύγων αποτελούν χαρακτηριστική έκφραση του σύγχρονου καπιταλιστικού κόσμου, των αξιών του και των μεθόδων κυριαρχίας του πάνω στην εργατική τάξη και τους λαούς. Όμως, ο πόλεμος, οι φράχτες, η ιμπεριαλιστική κυριαρχία δεν μπορούν να σβήσουν το πάθος για τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, ούτε τη συγκλονιστική αλληλεγγύη, που τόσο απλόχερα εκφράζεται.
Το αποκρουστικό πρόσωπο της γερασμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης-δολοφόνου των λαών αναδεικνύεται σ’ όλο του το μεγαλείο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ υπογράφει -μετά το αντεργατικό 3ο μνημόνιο- και το προσφυγικό «μνημόνιο», αποδεχόμενη το ρόλο του θύτη και δεσμοφύλακα της περιοχής. Εμπλέκει την Ελλάδα στη δίνη του πολέμου, επιτρέπει στο ΝΑΤΟ να κάνει κουμάντο στο Αιγαίο, διατηρεί τον φράχτη στον Έβρο και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ακολουθεί την πολιτική και τις πρακτικές της «Ευρώπης Φρούριο».
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι εχθρική και επικίνδυνη για τους εργαζόμενους και το λαό. Μαζί με το κεφάλαιο, την ΕΕ και το ΔΝΤ, προωθεί τα βάρβαρα μέτρα του τρίτου μνημονίου και των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων/αναδιαρθρώσεων που ψήφισε από κοινού με ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι, με πρώτο το αντιασφαλιστικό έκτρωμα που διαλύει την κοινωνική ασφάλιση. Οι «διαπραγματεύσεις» της κυβέρνησης με τους δανειστές οδηγούν σε άμεσες περικοπές συντάξεων, ενώ μαζί με το ασφαλιστικό ετοιμάζονται πυρετωδώς και για τα υπόλοιπα ζητήματα της «πρώτης αξιολόγησης» (φορολογικό, υπερταμείο ξεπουλήματος δημόσιας περιουσίας, κόκκινα δάνεια, ομαδικές απολύσεις, εργασιακά, κλπ). Η πολιτική αυτή αποτελεί συνέχεια της πολιτικής ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και έχει σαν στόχο την υπέρβαση της κρίσης προς όφελος των κερδών του κεφαλαίου, πάνω στα ερείπια των δικαιωμάτων μας, δημιουργώντας στρατιές ανέργων και σύγχρονων «δούλων».
Η κυβέρνηση προσπαθεί (όπως και οι προηγούμενοι) να μας πείσει ότι το μνημόνιο είναι μονόδρομος, ότι αλλιώς θα «καταρρεύσει η χώρα». Όμως αυτό που καταρρέει είναι οι αυταπάτες που καλλιεργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα καταργήσει τα μνημόνια χωρίς σύγκρουση με το κεφάλαιο, τους δανειστές και το κράτος τους. Καταρρέει η πολιτική λογική ότι μπορεί αν υπάρξει φιλολαϊκή διαχείριση και πολιτική μέσα στην ευρωζώνη και την ΕΕ, μέσα στην καπιταλιστική κρίση και σε συνεργασία με την εργοδοσία…
YES-EE: ο απολιθωμένος στυλοβάτης της αντιλαϊκής πολιτικής
Η πλειοψηφία των εργαζόμενων και των ανέργων δεν έχει αυταπάτες για το ρόλο της ξεφτισμένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ. Η YES-EE των ΝΑΙΝΑΙκων, και με την στάση της στο δημοψήφισμα, πήρε σαφή ταξική θέση υπέρ του ΣΕΒ, των συμφερόντων του κεφαλαίου και της ΕΕ. Αποδείχτηκε πως η υποταγή και ταύτισή της με την πολιτική του ταξικού αντίπαλου έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που δεν μπορεί να τηρήσει ούτε καν τους τύπους.