Σάββατο 1 Αυγούστου 2020

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Δελτίο Τύπου σχετικά με την Τροπολογία που προβλέπει την εκτός ΑΣΕΠ Πρόσληψη 50 Μηχανικών στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 31/7/2020

Δελτίο Τύπου σχετικά με την Τροπολογία που προβλέπει την εκτός ΑΣΕΠ Πρόσληψη 50 Μηχανικών στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκφράζει την έντονη αντίθεση του στην πρόσφατη –εκπρόθεσμη - τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» και ψηφίσθηκε πρόσφατα. Η τροπολογία προέβλεπε:
« Για την άμεση κάλυψη επιτακτικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., οι οποίες ανακύπτουν από την εκτέλεση των Προγραμματικών Συμβάσεων των αρ.3 και 4 του ν.4674/2020, είναι δυνατή η πρόσληψη έως 50 ατόμων κατηγορίας ΤΕ ή ΠΕ με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 24 μηνών.
Οι εν λόγω προσλήψεις ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
- της έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και
- του άρθρου 21 του ν.2190/1994 (είναι ο νόμος του ΑΣΕΠ).
Οι δαπάνες μισθοδοσίας καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
Η διαδικασία πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Το προσωπικό του παρόντος έχει τις αποφασιστικές αρμοδιότητες που του ανατίθενται με τη σύμβαση εργασίας, το δε τεχνικό προσωπικό μπορεί να συντάσσει και να θεωρεί μελέτες και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών, κατά την παρ.4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/2006). »
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) σημειώνει ότι η δαπάνη από την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας των 50 ατόμων εκτιμάται στο ποσό των 1,9 εκατομμυρίων ευρώ περίπου συνολικά.
Επιβεβαιωνόμαστε δυστυχώς πλήρως όταν από τις 25/2/2020 γράφαμε :
«ουσιαστικά μιλάμε για προσλήψεις στις Εταιρείες αυτές, προσωπικού εκτός ΑΣΕΠ με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες και μια πλήρη επιστροφή στο πελατειακό κράτος του παρελθόντος. Ίσως αυτό να αποτελεί και τη βασική επιδίωξη της ρύθμισης κατ' εντολή αιρετών και άλλων παραγόντων!.»
 Επιπρόσθετα σε αυτούς τους συμβασιούχους μηχανικούς λοιπόν, που προσλαμβάνονται για να παράσχουν τεχνική υποστήριξη στους Δήμους, αποδίδονται «αποφασιστικές αρμοδιότητες», όπως τονίζεται στην τροπολογία, και συγκεκριμένα αρμοδιότητες υπογραφής, θεώρησης και παραλαβής μελετών και τευχών διαγωνισμών. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε πλήρη αδιαφάνεια, όχι μόνο στις διαδικασίες πρόσληψης, αλλά και στις διαδικασίες ανάθεσης έργων και μελετών. Όπως επισημαίνουμε με κάθε ευκαιρία, ανοίγουν φαινόμενα «περιστρεφόμενων θυρών» καθώς ένας μηχανικός που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και έχει πρόσφατα προσληφθεί για την τεχνική υποστήριξη ενός δήμου, θα μπορεί να εξυπηρετεί συμφέροντα ιδιωτικών εταιρειών όντας ουσιαστικά πειθαρχικά ανεξέλεγκτος από τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Και αυτό γιατί μέχρι να ολοκληρωθεί όποιος έλεγχος τυχόν απαιτηθεί, ο εν λόγω συμβασιούχος μηχανικός θα έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία και θα μπορεί να ελεγχθεί μόνο σε περιπτώσεις όπου προκύπτει κάποιο βαρύτερο (π.χ. ποινικό) ζήτημα. Σαν έτοιμοι από καιρό δηλαδή ετοιμάζουν τους αντικαταστάτες των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, για τους οποίους κανείς δε γνωρίζει πώς θα επιλέγονται, πώς θα αμείβονται και τι ευθύνες θα έχουν. Η «παράκαμψη» των Τεχνικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών δόμησης των ΟΤΑ στοχεύει στην παράκαμψη της νομιμότητας στη δόμηση, στο περιβάλλον και στη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, στο όνομα της «επιτάχυνσης» των διαδικασιών αδειοδοτήσεων και των επενδύσεων.
Τα παραπάνω είναι σε άμεση συνάφεια με τη γενίκευση σύστασης Αναπτυξιακών Οργανισμών στους οποίους δύναται να εκχωρηθούν τόσο οι λειτουργίες της Τεχνικής Υπηρεσίας, όσο και της Υπηρεσίας Δόμησης κάθε Δήμου ή Περιφέρειας, την υποχρεωτική σύσταση και λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης σε κάθε Δήμο από την 1/11/2020 (χωρίς φυσικά να έχουν το απαιτούμενο προσωπικό) και την εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες με το «Μητρώο Ιδιωτών Επιβλεπόντων», το οποίο θα αναιρέσει και τα τελευταία ψήγματα Τεχνικής εργασίας και αρμοδιότητας των Διπλωματούχων Μηχανικών. Επαναλαμβάνουμε τις ομόφωνα εκφρασμένες θέσεις μας:
«Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκφράζει ομόθυμα την έντονη διαμαρτυρία του για τις συνεχιζόμενες πολιτικές υποστελέχωσης, υποβάθμισης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, υποτίμησης των Διπλωματούχων Μηχανικών και ποινικοποίησης της εργασίας τους.
Οι πολιτικές αυτές είχαν και θα έχουν συντριπτικές επιπτώσεις στο Δημόσιο συμφέρον, στο περιβάλλον και στα κοινωνικά δικαιώματα. Αποφασίζουμε να εκκινήσουμε διαδικασία ενημέρωσης των συναδέλφων αλλά και της κοινωνίας για τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών, που είναι ήδη ορατά, και να εκκινήσουμε διαδικασίες κινητοποιήσεων για την αποτροπή τους με κεντρικά αιτήματα:
    • Προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας σε επικαιροποιημένα Οργανογράμματα Υπηρεσιών.
    • Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, όχι στην ιδιωτικοποίηση
    • Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών»

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Πράσινο φως για επενδύσεις 630 εκατ. στον τουριστικό κλάδο

Και καταπατούν τον τόπο και καταστρέφουν το περιβάλλον και τους επιδοτούμε από τους φόρους μας... Σε συνέχεια προηγούμενων αναρτήσεων μας το χθεσινό άρθρο της Καθημερινής αναφέρει καθαρά ότι και οι τρεις εταιρείες που επιδοτούνται στρατηγικά στην Ιο είναι του κου Μιχαλόπουλου..


Το σκάνδαλο της Ίου είναι εδώ
Πράσινο φως για επενδύσεις 630 εκατ. στον τουριστικό κλάδο


Στη Μύκονο η εταιρεία White Mulberry Development δρομολογεί την κατασκευή δύο ξενοδοχείων με την επωνυμία Raffles Mykonos και Fairmont Mykonos, συνολικού προϋπολογισμού 104 εκατ. ευρώ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:Τουρισμός


Επενδύσεις συνολικού ύψους 630 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη νέων τουριστικών υποδομών (ξενοδοχεία και κατοικίες), ενέκρινε η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων πριν από δύο εβδομάδες. Πρόκειται για τη νέα «μαγιά» οργανωμένων τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία σχεδιάζονται ανά την επικράτεια κι έρχονται να πλαισιώσουν τα υφιστάμενα έργα, τα οποία σταδιακά εισέρχονται στην κατασκευαστική τους περίοδο. Αθροιστικά, σήμερα υπολογίζεται ότι προωθούνται σχετικές επενδύσεις αξίας άνω των 2 δισ. ευρώ, οι οποίες εκτός από την προφανή προστιθέμενη αξία τους για την οικονομία, αναμένεται να διαφοροποιήσουν και το τουριστικό προφίλ της Ελλάδας, η οποία θα διαθέτει νέες υποδομές για την προσέλκυση περισσότερων τουριστών υψηλών εισοδημάτων, αυξάνοντας αντίστοιχα και τα έσοδα για τη χώρα. Η μεγαλύτερη επένδυση από εκείνες που έλαβαν τελικά το πράσινο φως από την επιτροπή αφορά την ανάπτυξη τουριστικού καταλύματος με ξενοδοχεία, μαρίνα και κατοικίες στην θέση Κάστρο στην Κυλλήνη της Ηλείας. Πρόκειται για επένδυση 240 εκατ. ευρώ, από την οποία θα δημιουργηθούν 630 θέσεις εργασίας. Το έργο προωθεί η εταιρεία «Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Κυλλήνη Α.Ε.», μέσω της οποίας συνεργάζεται ο διεθνούς φήμης τενόρος κ. Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης της έκτασης, επιφάνειας περίπου 300 στρεμμάτων, με το γερμανικό επενδυτικό fund Deutsche Invest Equity Partners GmbH, γνωστό στην Ελλάδα από τη συμμετοχή του στο σχήμα που εξαγόρασε τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Οι επενδυτές σχεδιάζουν το έργο τα τελευταία χρόνια και πλέον βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, έχοντας επιλέξει και την επωνυμία του θερέτρου, το οποίο θα ονομάζεται Arcadia Cultural Resort and Spa. Πέραν των τουριστικών υποδομών, το συγκεκριμένο θέρετρο θα επιδιώξει να ξεχωρίσει και από την ανάπτυξη ενός χώρου φιλοξενίας εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα. Αλλη μία επένδυση στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε μια εναλλακτική περιοχή, προωθείται από την RND Investments Greece, έναν όμιλο ολλανδικών συμφερόντων. Πρόκειται για έργο 107 εκατ. ευρώ για την κατασκευή σύνθετου τουριστικού καταλύματος, αποτελούμενο από ξενοδοχείο πέντε αστέρων και τουριστικές κατοικίες, στη θέση Βαρκό Πογωνίας, στην Πάλαιρο του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. Η έκταση των 160 στρεμμάτων, όπου προωθείται η εν λόγω επένδυση, βρίσκεται κοντά στην παραλία Βαθυαβάλι.


Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιλογή της περιοχής έγινε ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης του αεροδρομίου στο Ακτιο, το οποίο, μετά την ανάληψη της διαχείρισης από τη Fraport, μπορεί να προσφέρει πλέον απευθείας αεροπορικές συνδέσεις σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Η σχετική υποδομή θα διευκολύνει τις τουριστικές ροές προς την περιοχή, καθιστώντας τη συγκεκριμένη επένδυση βιώσιμη.

Σημαντικές επενδύσεις δρομολογούνται και στην Ιο από τον επιχειρηματία κ. Αγγελο Μιχαλόπουλο, ο οποίος έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει μεγάλα τμήματα γης τα τελευταία χρόνια, αγοράζοντας συνεχώς εκτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ αρχάς εγκρίθηκε η ίδρυση σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην περιοχή Κουμπάρα-Διακοφτό, που αφορά τη δημιουργία ξενοδοχείου πέντε αστέρων και τουριστικών κατοικιών στις περιοχές Τζαμαριά-Φάρος στην Ιο. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω επένδυσης θα ανέλθει σε 43 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει 165 θέσεις εργασίας. Αλλη μία επένδυση στην Ιο που εγκρίθηκε, ύψους 45 εκατ. ευρώ, αφορά την ανέγερση ενός μπουτίκ ξενοδοχείου πέντε αστέρων και συμπληρωματικών παραθεριστικών κατοικιών στην περιοχή Πικρί Νερό. Η τρίτη επένδυση στην Ιο από τον κ. Μιχαλόπουλο προβλέπει την επένδυση 90 εκατ. ευρώ στην ευρύτερη περιοχή Παπάς-Λούκας-Μανούσου-Πέτη-Χαμουχάδες. Εκεί θα κατασκευαστούν δύο σύνθετα τουριστικά καταλύματα και κατοικίες. Η συνολική δαπάνη για τα τρία παραπάνω έργα στην Ιο ανέρχεται σε 178 εκατ. ευρώ.

Αλλη μία τουριστική ανάπτυξη στη Μύκονο, ύψους 104 εκατ. ευρώ, προωθείται από τη White Mulberry Development. Η εν λόγω εταιρεία δρομολογεί την κατασκευή δύο ξενοδοχείων με την επωνυμία Raffles Mykonos & Fairmont Mykonos, τα οποία θα πλαισιωθούν από κατοικίες και συνεδριακό κέντρο.

ΜΕΤΑ: Όχι στον εμπαιγμό και στο κούρεμα των αναδρομικών των συνταξιούχων 30 Ιουλίου 2020

30 Ιουλίου 2020


Οι μεγάλες προσδοκίες των συνταξιούχων, που με δηλώσεις των αρμοδίων υπουργών είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση, για την καταβολή των αναδρομικών από τις περικοπές των συντάξεων, κράτησαν πολύ λίγο.

Η κυβέρνηση, με την τροπολογία που κατέθεσε και ψηφίστηκε, κατέστησε σαφές πως δεν πρόκειται να καταβάλει τα αναδρομικά σε όλους αλλά σε λίγους. Και μάλιστα «κουρεύοντάς»τα, σε ποσοστό άνω του 70%: από τα 3,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που κατέθεσε ο ΕΦΚΑ στο ΣτΕ, το Δεκέμβρη του 2019, θα καταβάλει μόνο τα 900 εκατομμύρια.

Η κυβέρνηση εξαιρεί αυθαίρετα τις περικοπές στις επικουρικές και στα δώρα και μ’ αυτόν τον τρόπο εξαιρούνται και όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι με συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ, ενώ οι συνταξιούχοι του Δημοσίου μπαίνουν στην αναμονή. Περίπου 1,5 εκατ. συνταξιούχοι δε θα δουν ούτε ένα ευρώ από τα «κλεμμένα».

Και σαν μην έφτανε αυτό, προϋπόθεση για να καταβληθούν τα αναδρομικά αποτελεί η αποδοχή από τους συνταξιούχους της παραίτησης από οποιαδήποτε μελλοντική τους αξίωση. «…οι αξιώσεις των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 δυνάμει των ν. 4051/2012 και 4093/2012, αποσβέννυνται», όπως αναφέρεται και στη σχετική τροπολογία.

Το ΜΕΤΑ καταγγέλλει τον νέο κυβερνητικό εμπαιγμό και σημειώνει για ακόμα μια φορά ότι τελικά αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο είναι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, ενώ παράλληλα προϊδεάζει όλους μας για τα αντεργατικά μέτρα που θα ληφθούν από το φθινόπωρο, με αφορμή τη βαθιά οικονομική ύφεση που προδιαγράφεται.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμία αντίδραση από μεριάς της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, απέναντι σ’ αυτήν την κυβερνητική λαθροχειρία και ούτε θα υπάρξει, γιατί οι ένοικοι του κτηρίου της Πατησίων και Αινιάνος είναι “μπουκωμένοι” από την κυβερνητική συναίνεση για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης και κάνουν προσθαφαιρέσεις για τις προμήθειες που θα λάβουν απ’ το προγράμματα αυτά, για να συνεχίσει μια εργατική αριστοκρατία να το «παίζει» ότι εκπροσωπεί την εργατική τάξη. Ωστόσο, από το κάδρο των ευθυνών δεν βγαίνουν και όσοι ανέχονται αυτήν την κατάσταση και την νομιμοποιούν με την συμμετοχή τους, έχοντας ως αντάλλαγμα τα «ψίχουλα» που περισσεύουν απ’ αυτό το φαγοπότι.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΜΕΤΑ θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από των συντονισμό όλων των αγωνιστικών – ταξικών δυνάμεων και των συνδικάτων, των εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού και των συνταξιούχων, για την καταβολή όλων των αναδρομικών, σε όλους τους συνταξιούχους. Όπως επίσης, και για τη διεκδίκηση αυξήσεων στους μισθούς, στα επιδόματα και στις συντάξεις, για τη μείωση του ωραρίου εργασίας και των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και για την κατάργηση όλων των μορφών της ελαστικής, ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας, υπέρ της πλήρους, μόνιμης και σταθερής εργασίας με πλήρη δικαιώματα.

30 Ιουλίου 2020

Αποζημίωση άρθρου 55 του Π.Δ. 410/88 σε ΙΔΑΧ Διπλωματούχους Μηχανικούς

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 30/7/2020
Αρ. Πρωτ. :
Προς : 1. Υπουργείο Οικονομικών / Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικό Λογιστήριο Κράτους
2. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων / Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κοιν.: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
2. Α' Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα: Αποζημίωση άρθρου 55 του Π.Δ. 410/88 σε Διπλωματούχους ΜηχανικούςΗ Πανελλήνια Ομοσπονδία Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη 19 Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλη τη χώρα και εκπροσωπεί πάνω από 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς που εργάζονται στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, ΝΠΔΔ). 

Απευθυνόμαστε σε εσάς, κατόπιν ενημέρωσης που είχαμε από συναδέλφους μας, εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, αναφορικά με την άρνηση των αρμόδιων υπηρεσιών να τους καταβάλλουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 55 του π/δτος 410/1988 αποζημίωση απόλυσης μολονότι θα προβούν σε καταγγελία της εργασιακής τους σχέσης, επικαλούμενοι δήθεν το από 20/4/2016 έγγραφο σας, το οποίο και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών:


Σύμφωνα με αυτό οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 55 του ΠΔ 410/1988 για καταβολή αποζημίωσης απόλυσης, διότι “θα τους καταβληθεί η εφάπαξ παροχή που προβλέπεται από τις οικείες ασφαλιστικές διατάξεις περί ΤΣΜΕΔΕ.”

Επειδή διαπιστώνουμε ότι οι Υπηρεσίες Μισθοδοσίας και Προσωπικού των ΝΠΔΔ που απασχολούν και ΙΔΑΧ Μηχανικούς επικαλούνται για πρώτη φορά το ως άνω έγγραφο που φέρει παλαιότερη ημερομηνία και αμφισβητούν τώρα την υποχρέωσή τους να καταβάλλουν την αποζημίωση απόλυσης στους δικαιούχους συναδέλφους, μολονότι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει τροποποιηθεί, διαμαρτυρόμαστε έντονα για αυτή την προσπάθεια κατάργησης θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΙΔΑΧ συναδέλφων μας, δεδομένου μάλιστα ότι:

1. Το Άρθρο 59 του Ν. 3996/2011 από το οποίο δήθεν προκύπτει, κατά τα αναφερόμενα στο ως άνω έγγραφο, η κατάργηση του δικαιώματος αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε ΙΔΑΧ υπαλλήλους, ουδόλως αναφέρεται στην αποζημίωση αυτή. Από τη γραμματική της διατύπωση και μόνο αναμφίβολα προκύπτει ότι καθορίζει ΜΟΝΟ την υπαγωγή στους φορείς πρόνοιας (για χορήγηση εφάπαξ παροχής στη λήξη του εργασιακού βίου) και επικουρικής ασφάλισης των ΙΔΑΧ συναδέλφων που είναι ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Υπενθυμίζουμε άλλωστε ότι, εισφορές για την ασφάλιση στο φορέα πρόνοιας - εφάπαξ καταβάλλονται μόνο από τον εργαζόμενο, είναι μέρος του μισθού τους που παρακρατείται από τη μηνιαία μισθοδοσία τους και για τούτο, όπως έχει κριθεί και από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, η εφάπαξ αυτή παροχή αποτελεί αμιγώς ανταποδοτική παροχή της Κοινωνικής Ασφάλισης. Ουδόλως συνεπώς σχετίζεται με την αποζημίωση απόλυσης, καθώς έκαστη εκ των παροχών αυτών έχει θεσμοθετηθεί και εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό. 

Η αμφιβολία άλλωστε ως προς την «κατάργηση» της υποχρέωσης καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης δυνάμει της προαναφερθείσας διάταξης του άρθρου 59 του ν. 3996/2011 προκύπτει από το ίδιο το περιεχόμενο του επίμαχου εγγράφου, καθώς εάν υπήρχε ρητή αναφορά στον ανωτέρω Νόμο για την κατάργηση/περικοπή της αποζημίωσης, ο συντάκτης του κειμένου θα την ανέφερε επί λέξει ρητά και δεν θα αναγκαζόταν να χρησιμοποιήσει την αόριστη φράση « Σε αυτή την περίπτωση είναι προφανές …» 

3. Πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη και η άποψη του Υπουργείου Εργασίας στο οποίο και έχει κοινοποιηθεί το έγγραφο σας.

Σας καλούμε λοιπόν, να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε άμεσα να ανακληθεί ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ το εν λόγω Έγγραφο και να δώσετε οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να εξακολουθούν να προβαίνουν αμελλητί στην εκπλήρωση της υποχρέωσής τους καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης, στους ΙΔΑΧ Διπλωματούχους Μηχανικούς, ανεξάρτητα από την ασφάλιση τους στον κλάδο Προνοίας του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 55 του π/δτος 910/1988 ΚΑΙ ΜΟΝΟ, όπως ισχύει. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

Από πυρηνικά 5,8% και λιθάνθρακα 8,1% το ρεύμα που καταναλώνουμε στη χώρα μας

Η ενεργειακή πολιτική όλων των κυβερνήσεων, οδηγεί στην αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και συνακόλουθα στην εισροή πυρηνικής ενέργειας για πρώτη φορά στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Μειώθηκε η συμμετοχή των αιολικών παρά την τεράστια επέκταση τους...


Από πυρηνικά 5,8% και λιθάνθρακα 8,1% το ρεύμα που καταναλώνουμε στη χώρα μας - Το μείγμα καυσίμων κάθε προμηθευτή 


Υπολογίστηκε και δημοσιεύτηκε από τον ΔΑΠΕΕΠ το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα της χώρας για το έτος 2019.

Το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη δίνει στους τελικούς καταναλωτές τη δυνατότητα επιλογής Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα από τα κριτήρια επιλογής Προμηθευτή, επιπρόσθετα της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αξιοπιστίας της εταιρείας προμήθειας, είναι το μείγμα πρωτογενών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειμένου να προαχθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, έχει θεσπιστεί στο κοινοτικό δίκαιο η έννοια της Εγγύησης Προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και η υποχρέωση των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας να περιλαμβάνουν ή επισυνάπτουν στους λογαριασμούς και στο διαφημιστικό υλικό που διαθέτουν στον τελικό πελάτη διευκρινίσεις σχετικά με την συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΑΠΕΕΠ στη χώρα μας, υπολογίζει το λεγόμενο "Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα Χώρας", δηλαδή την "κατανομή σε πρωτογενείς πηγές της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα, για το μέρος της κατανάλωσης της οποίας η προέλευση δεν αποδεικνύεται με ανάκληση Εγγυήσεων Προέλευσης".

Ξανακρεμάνε τις... παράνομες διαφημιστικές υπαίθριες πινακίδες


Δίχως να προηγηθεί διαβούλευση με κανέναν φορέα επανέρχονται σε πεζόδρομους και πλατείες όλης της Ελλάδας ● Σύλλογος SOS-Τροχαία Εγκλήματα: ΚΥΑ προαναγγελθέντων θανάτων. Ερχονται οι επικίνδυνες πινακίδες ακόμα και σε λεωφόρους όπως η Κηφισίας και η Συγγρού ● Σ. Φάμελλος (τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ): Πρόκειται για μια εκχώρηση του δημόσιου και του ελεύθερου χώρου στα ιδιωτικά συμφέροντα των διαφημιστικών εταιρειών εις βάρος των συμφερόντων των πολιτών.

Σοβαρά ερωτήματα και έντονη κριτική προς την κυβέρνηση από το σύνολο σχεδόν των ΜΜΕ, γεγονός που δεν συνηθίζεται τον τελευταίο ένα χρόνο, προκαλεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αποπειράται να επαναφέρει τις υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες στους δρόμους της χώρας. Οργισμένη είναι η αντίδραση από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, που καταγγέλλει την επαναφορά με πλάγιο τρόπο της ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων στο οδικό δίκτυο, παρότι αποδεδειγμένα έχουν στοιχίσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, ζητώντας την άμεση ακύρωση της απόφασης που εκδόθηκε εν κρυπτώ.

Σε σκληρό ύφος και η ανακοίνωση του συλλόγου θυμάτων τροχαίων SOS-Τροχαία Εγκλήματα (SOSTE) που μιλά για μία ΚΥΑ προαναγγελθέντων θανάτων. Παρά τον καταιγισμό αντιδράσεων, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, μιλά σε ανακοίνωσή του για... αυστηροποίηση και όχι ελαστικοποίηση των όρων για την υπαίθρια διαφήμιση.

Η ΚΥΑ 46526 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 22 Ιουλίου δίχως να προηγηθεί διαβούλευση με κανέναν από τους εμπλεκόμενους φορείς και την υπογράφουν ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μέσω του άρθρου 4, δρομολογείται η επιστροφή των μεγάλου μεγέθους διαφημιστικών πινακίδων τύπου «Πίζα» στους πεζόδρομους και τις πλατείες όλης της Ελλάδας.Τα διαφημιστικά πλαίσια τύπου «Πίζα» που περιγράφονται στην απόφαση «φέρουν έως δύο ισομεγέθεις επίπεδες επιφάνειες, τοποθετημένες σε κατακόρυφο στύλο. Οι ωφέλιμες επιφάνειες έχουν μέγιστη κατακόρυφη διάσταση 3,00 m και μέγιστη οριζόντια 4,00 m. Η απόσταση από το έδαφος της κορνίζας της ωφέλιμης επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 m, ενώ το ανώτατο ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5,50 m από το γύρω φυσικό έδαφος». Παράλληλα, επιστρέφουν και τα πλαίσια τύπου «Ρακέτα» διαστάσεων 2 m (κατακόρυφα) επί 1,30 m (οριζόντια).

Υλοποίηση Δικαστικής Απόφασης σχετικά με τον παράνομο αποκλεισμό συναδέλφου μας από τη διαδικασία κρίσεων θέσης ευθύνης

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

                                                                            

                                                                           Αθήνα,  29-7-2020

Αρ. Πρωτ.:

                                                Προς :  1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

      2.  Υπουργείο Εσωτερικών

Κοιν.:          ΕΕ ΑΔΕΔΥ

 

Θέμα :  Υλοποίηση Δικαστικής Απόφασης σχετικά με τον παράνομο αποκλεισμό συναδέλφου μας από τη διαδικασία κρίσεων θέσης ευθύνης

                                          

        Ενημερωθήκαμε ότι παρά την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Αριθμός απόφασης: 559/2020), με την οποία ακυρώθηκε ο αποκλεισμός του συναδέλφου μας Γ.Μ, από τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην υλοποίηση της και αντ’ αυτού κωλυσιεργεί αποστέλλοντας ερωτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών.

        Η Διοίκηση όφειλε από τη στιγμή που της κοινοποιήθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου, να συμμορφωθεί άμεσα με την απόφαση αυτή, όπως έχει πρωτίστως συνταγματική υποχρέωση (άρθρο 95 του Συντάγματος) και όφειλε όπως ακριβώς αναφέρει η απόφαση να ακυρώσει « το από 19-9-2018 1ο Πρακτικό του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά το μέρος που αφορά τον αιτούντα και β) το από 26- 10-2018 6ο Πρακτικό του ιδίου Συμβουλίου (ΣΕΠ)».

H κατάσταση που δημιουργήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να υποβληθεί αίτηση συμμορφώσεως προς το Θ΄ Τμήμα του εν λόγω Δικαστηρίου για να διαπιστωθεί η καθυστέρηση και η άρνηση του Υπουργείου να εκτελέσει την εν λόγω δικαστική απόφαση.

Σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα στην υλοποίηση της δικαστικής απόφασης και να ακυρώσετε τον παράνομο αποκλεισμό του συναδέλφου μας Γ.Μ. από τις κρίσεις. Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ θα παρακολουθεί στενά το θέμα γιατί πιστεύουμε ότι η συμμόρφωση της Διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του Κράτους Δικαίου. Η δικαίωση του συναδέλφου μας αποτελεί δικαίωση του αγώνα μας ενάντια στη συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης.

                                                

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Το σκάνδαλο της Ίου είναι εδώ


Το σκάνδαλο της Ίου είναι εδώ
Ήρθε ίσως η ώρα για την επανάσταση της αξιοπρέπειας .


Οι υπουργοί Άδωνης Γεωργιάδης Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης Περιβάλλοντος, Χάρης Θεοχάρης Τουρισμού και άλλοι σε συγκρότηση διυπουργικής επιτροπής του Νόμου 3894/2010, αποφάσισαν στις 15-7-2020 να εντάξουν στις Διαδικασίες Στρατηγικών επενδύσεων εθνικής σκοπιμότητας τις παρακάτω τρείς ανώνυμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τουριστική εκμετάλλευση της νήσου Ίου.
Οι προτεινόμενες για προνομιακή μεταχείριση λόγω ΄εθνικής΄ σκοπιμότητας των έργων τους εταιρείες αυτές είναι : α) η 105 τουριστική και τεχνική εκμετάλλευσης Ακινήτων ΑΕ β ) η Lucas τεχνική τουριστικών ακινήτων AE.και γ) η Νερό Ξενοδοχειακή και Τεχνική Εταιρεία ΑΕ. Οι εταιρείες αυτές με κοινούς στα Διοικητικά τους Συμβούλια εκπροσώπους και κοινή επί των έργων διοίκηση μαζί με τις εταιρείες Λούγια τουριστική ΑΕ και την off shore εταιρεία Sharivan Limited δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια σε μαζικές αγορές εκτάσεων γης στο νησί της Ίου .
Οι εταιρείες αυτές έχουν καταφέρει με 182 συμβόλαια αγοράς καταγεγραμμένα στις μερίδες τους στο υποθηκοφυλακείο Ίου να αγοράσουν εκτάσεις γύρω από δέκα τέσσερις παραλίες της Ίου και πολλές ορεινές εκτάσεις του νησιού . Η πλειοψηφία των συμβολαίων αγοράς των εταιρειών αυτών στην Ίο έχουν συνταχθεί με επικλήσεις χρησικτησίας σε πλήρη αναντιστοιχία με τους αρχικούς τίτλους κτήσεις των εκτάσεων αυτών. Εκτιμάται ότι το 35% του νησιού που μόλις πριν λίγα χρόνια προστατεύετο νομοθετικά σαν παραμεθόρια και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ( ΦΕΚ 763 B/1977 περιοχή του Αιγαίου) φέρεται ότι ανήκει στις ανώνυμες αυτές εταιρείες που σήμερα με ένα πλέγμα εστιατορίων, ντίσκο μπαρ και ξενοδοχείων ( Agalia , Callilo , Free, Pathos, Erego , Steps κλπ) απασχολούνται από κοινού στην τουριστική εκμετάλλευση της Ίου.
Έτσι οι παραλίες : Κουμπάρα, Διακοφτό ,Πικρί Νερό, Αυλάκι του Παπά, Λούκα, Μανούσου, Πέτη, Χουμάδες, Τρεις κλησιές, Κάλαμος , Πλάκες , Τριπητή, , Κακόβολο, Αγ Κυριακή και τμήματα των παραλιακών περιοχών Μυλοπότας, Μαγγανάρι, Κολιτσάνι. Βαλμά , Τζαμαρία , Φάρος καθώς και οι ορεινοί όγκοι του νησιού όπως φαίνονται με κόκκινο χρώμα στον χάρτη της Ίου παρουσιάζονται με δηλώσεις χρησικτησίας κατεχόμενες από τις παραπάνω εταιρείες . Παράλληλα σε μία εμφανή απόπειρα επιχειρηματικής μονοπωλιακής τουριστικής εκμετάλλευσης της Ίου οι παραπάνω εταιρείες έχουν αγοράσει και τα παλιότερα ξενοδοχεία Λητώ, Sunset και Camping Ιος.

Ανατροπές στην εκτός σχεδίου δόμησηΟι ανατροπές στην εκτός σχεδίου δόμηση που ευαγγελίζεται ότι θα φέρει η κυβέρνηση τελικά δεν είναι τόσο μεγάλες, ενώ παράλληλα ο νομοθέτης δίνει μεταβατική διετία προκειμένου οι πολίτες να προλάβουν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους.


Οι προαναγγελίες για φρένο στο όργιο άναρχης διάχυσης κτισμάτων ανά τη χώρα, όπως διαφαίνεται, θα περιοριστούν κυρίως στην κατάργηση δύο παρεκκλίσεων που δίνουν σήμερα τη δυνατότητα δόμησης κτισμάτων ακόμη και σε αγροτεμάχια 750 ή 1.200 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.).

Σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της Μάχης Τράτσα στο “Βήμα της Κυριακής” σημειώνεται ότι σύμφωνα με την τελευταία εκδοχή του χωροταξικού και πολεοδομικού νομοσχεδίου των 110 σελίδων – το οποία αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση το ερχόμενο διάστημα – θα παραμείνουν ανοιχτό αρκετά… παράθυρο για κατ’ εξαίρεση ενίσχυση της οικοδόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές, διαιωνίζοντας την πάγια πολεοδομική πολιτική όλων ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων από το 1960 και μετά.

Τα ποσοστά οικοδομικής κάλυψης

Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Ούτε και ο κορονοϊός μπόρεσε να σταματήσει τα αυθαίρετα στην Ιο

Κουμπάρα - Διακοφτό, πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής πεντάστερου τουριστικού χωριού. ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 12.06.2020, 15:05
Ούτε και ο κορονοϊός μπόρεσε να σταματήσει τα αυθαίρετα στην Ιο

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στην Ιο, όπου οι παρανομίες και η διαφθορά δεν καταλαβαίνουν ούτε από νόμους ούτε από πανδημίες. Ενώ σχεδόν όλοι οι πολίτες παρέμεναν κλεισμένοι στα σπίτια τους την περίοδο των περιοριστικών μέτρων, συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα βρήκαν την ευκαιρία να συνεχίσουν πολεοδομικές αυθαιρεσίες χρόνων.

Είναι άραγε αυτές οι «τολμηρές πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως διακηρύσσει ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, που επιτρέπουν εν μέσω πανδημίας εργάτες να δουλεύουν με στόχο την ολοκλήρωση παράνομου δρόμου τεσσάρων χιλιομέτρων χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση μεταξύ των όρμων Παπά και Τριών Κλησιών, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου μάλιστα περνά μέσα από τον χαραγμένο αιγιαλό και μέσα από χαρακτηρισμένη βραχώδη δασική έκταση;

Ολα αυτά συμβαίνουν στην Ιο χωρίς να έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια και ύστερα από δύο χρόνια συνεχών καταγγελιών στην τοπική Αστυνομία, στις δημοτικές αρχές, στο Λιμεναρχείο Ιου, στις αρχές της Σύρου και στην Εισαγγελία Νάξου, με τους εργολάβους να δρουν ανενόχλητοι προς όφελος συγκεκριμένου επιχειρηματία.

Για το περιβαλλοντικό έγκλημα διαρκείας, που συντελείται εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια χρόνια στο νησί προς όφελος πλέγματος εταιρειών συγκεκριμένου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία, η «Εφ.Συν.» έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων και ερευνών τα τελευταία χρόνια (22/4/2019, «Τα κατεχόμενα της Ιου», 22/8/2019, «Τα επιχειρηματικά συμφέροντα πολιορκούν τις παραλίες της Ιου»). Ομως οι παρανομίες συνεχίζονται, ενώ στη Βουλή ήρθε ένα αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο να νομιμοποιήσει και να ανοίξει τον δρόμο, εκτός όλων των άλλων, για την πλήρη μετατροπή του αιγαιοπελαγίτικου νησιού σε μια κακόγουστη ιδιωτική Disneyland σε ύφος κιτς Ντουμπάι.

Πολεοδομικό σχέδιο Μάτι - Κόκκινο Λιμανάκι: Δεν κλείνει τις «ανοικτές πληγές» λένε οι κάτοικοι

Πολεοδομικό σχέδιο Μάτι - Κόκκινο Λιμανάκι: Δεν κλείνει τις «ανοικτές πληγές» λένε οι κάτοικοι


Eurokinissi

Το νέο πολεοδομικό σχέδιο που είναι «στα σκαριά» για το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι φαίνεται ότι δημιουργεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι δεν διορθώνει τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή εδώ και χρόνια. 

Οι κάτοικοι υπογραμμίζουν ότι είναι απαίτητη η ορθή πολεοδόμηση για να μην ζήσουν ποτέ ξανά τις στιγμές που έζησαν το 2018 με τη φωτιά που στέρησε τη ζωή σε 102 ανθρώπους. Οι απαραίτητες μελέτες δεν έχουν δημοσιευθεί, όπως ισχυρίζονται, ούτως ώστε να γίνει ο απαραίτητος διάλογος με τους εμπλεκόμενους και τους κατοίκους. Το πιο σημαντικό ζήτημα που ανακύπτει, ωστόσο είναι τι θα γίνει με τα νόμιμα σπίτια κοντά στην παραλία, αλλά και με τις διόδους που αφορούν την περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι. Θα μπουν σε κατάσταση ομηρίας; Θα υπάρχουν για αυτά περιορισμός στις δικαιοπραξίες, στις προσθήκες και στην ανακαίνιση κτιρίων; Μέσα από το παρακάτω κείμενο οι κάτοικοι από το Κόκκινο Λιμανάκι ζητούν μια σαφή τοποθέτηση σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι στην περιοχή, και τονίζουν ότι στόχος τους είναι να διαφυλαχτεί ο χαρακτήρας της περιοχής και της παράκτιας ζώνης με χαμηλή δόμηση. 
Ακολουθεί το κείμενό της «Ομάδας Κόκκινο Λιμανάκι ΕΠΣ»

Πολεοδομικό σχέδιο Μάτι - Κόκκινο Λιμανάκι: «Κλείνει» ή ανοίγει πλήγες; Γιατί εμείς οι πληγέντες φοβόμαστε το πολεοδομικό σχέδιο

Εμείς, κάτοικοι από το παράκτιο μέτωπο στο Κόκκινο Λιμανάκι, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι μας βρίσκει σύμφωνους η ορθή πολεοδόμηση, η οποία θα συμβάλλει στην δημιουργία απαραίτητων υποδομών, θα διορθώνει προβλήματα, αυθαιρεσίες και ατέλειες παλιότερων χρόνων και θα διασφαλίζει ένα περιβάλλον με σεβασμό στη φύση, βιώσιμο και ανθρώπινο που θα έχει τα εχέγγυα αποτροπής καταστροφών σαν αυτές που ζήσαμε με τον πλέον τραγικό τρόπο το 2018. Αυτός ακριβώς είναι ο διακηρυγμένος στόχος του ΕΠΣ. «Να κλείσουν οι πληγές» έχει δηλώσει ο αρμόδιος Υπουργός Κ. Χατζηδάκης. Ωστόσο θεωρούμε ότι το προτεινόμενο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) σε πολλά σημεία δεν συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή.

Σταχυολογούμε ορισμένα βασικά σημεία των ενστάσεών μας:

Μάτι και Κόκκινο Λιμανάκι είναι το ίδιο;

Εκκρεμείς Συντάξεις: Άτυπος «δανεισμός» 1,7 δισ. από 189.851 συνταξιούχους!


ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Άτυπος «δανεισμός» 1,7 δισ. από 189.851 συνταξιούχους! Κωμωδία οι «ψηφιακές συντάξεις» Βρούτση!

Από τον Κώστα Νικολάου, συνταξιούχο τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ


«Ξαναζεσταμένη σούπα» οι.. ψηφιακές συντάξεις Βρούτση! Το έργο έχει ξαναπαιχτεί πολλά χρόνια πριν (από τον διοικητή του ΙΚΑ Μ. Νεκτάριο), όμως πέρασαν 20 χρόνια και από τότε οι συντάξεις συνεχίζουν να εκδίδονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο!

Ο κ Βρούτσης γνωρίζει πολύ καλά, πως (προς το παρόν) η έκδοση ψηφιακών συντάξεων πρακτικά είναι αδύνατο να συμβεί, αφού μέρος των απαραίτητων στοιχείων βρίσκονται ακόμα σε χειρόγραφη μορφή! Εξάλλου και η ίδια η απόφαση αναφέρεται μόνο σε τροποποιητικές αιτήσεις και σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ χωρίς όμως διαδοχική ασφάλιση (!), οι οποίοι βεβαία αποκλείονται, καθώς ο ΟΓΑ θεσπίστηκε ως ταμείο το 1998, ενώ ο προηγούμενος χρόνος, ο οποίος ήταν προαιρετικός, θεωρείται διαδοχικός!

Συνεπώς, οι «ψηφιακές συντάξεις» Βρούτση δεν είναι πάρα ένα θέατρο, καθώς τόσο πρακτικά, όσο και από την ίδια την απόφαση, μόνο για αιτήματα μεταβίβασης, δηλαδή…. για τις συντάξεις λόγω θανάτου ισχύουν!
Γιατί όμως αυτός ο θόρυβος και το ψέμα;

Είναι εμφανές ότι πίσω από το κενό γράμμα των «ψηφιακών συντάξεων», κρύβεται η αναίτια αναμονή χιλιάδων αιτήσεων και η σκόπιμη καθυστέρηση έκδοσης των νέων συντάξεων, καθώς και η επιβουλή ενός άτυπου «δανεισμού» από τους νέους συνταξιούχους, ο οποίος διαιωνίζεται! «Δάνειο» το οποίο ανέρχεται στο 1,7 δις ευρώ!

Η σκοπιμότητα αυτή προκύπτει από τα εξής στοιχεία:

α) Ο χρόνος έκδοσης μιας σύνταξης, έχει ελαχιστοποιηθεί στο 30% σε σχέση με πριν, αφού από το 2002 όλες οι ασφαλιστικές εισφορές είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, σύμφωνα με το ΙΚΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Α05/1105/39 -1/10/2016) ψηφιακά είναι και ο χρόνος από 1.1.1989 έως 31.12.2001.

β) Παρά ταύτα, ο αριθμός των νέων συντάξεων που απονέμονται κάθε χρόνο (σύμφωνα με τις ροές) είναι ο επιτρεπόμενος αριθμός των συντάξεων που αναστέλλονται (!), έτσι ένας μεγάλος αριθμός εκκρεμών συντάξεων μένει σταθερά σε αναμονή.

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

Μια διδακτική ιστορία για το κέντρο της Αθήνας

Μια διδακτική ιστορία για το κέντρο της Αθήνας

Το παρακάτω κείμενο αποτέλεσε την εισήγηση της Μαρίας Μάρκου στην εκδήλωση «Μεγάλος Περίπατος: Στόχοι, επιπτώσεις και το δικαίωμα στην Αθήνα», που έγινε την Τρίτη 14 Ιουλίου στην πλατεία Αυδή στο Μεταξουργείο. Η εισήγηση βασίζεται σε παλιότερα δημοσιεύματα της εισηγήτριας στον «Δρόμο της Αριστεράς», φύλλο 330-331.

Μαρία Μάρκου, επίκουρη καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

Ο δήμαρχος της Αθήνας ανακοίνωσε την κατεπείγουσα εφαρμογή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, μέτρων προσωρινών και πιλοτικών και με μιαν αύρα δημιουργικού αυτοσχεδιασμού όπως μάθαμε, για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πανδημίας από τον κορωνοϊό. Το θέμα ήταν να «ανακτήσει» δημόσιο χώρο διευρύνοντας πεζοδρόμια, δημιουργώντας ποδηλατοδρόμους και πεζοδρόμους και ενισχύοντας το πράσινο, ώστε να πετύχουμε την «κοινωνική αποστασιοποίηση» στον ιστορικό πυρήνα της πόλης – μιας και ο υπόλοιπος δήμος με τις αφάνταστες πυκνότητες πληθυσμού, τα ανύπαρκτα ή αδιάβατα πεζοδρόμια και το μινιμαλιστικό πράσινο δεν την έχει τόσο ανάγκη την αποστασιοποίηση.

Πιλοτική θα ήταν η παρέμβαση, για να τροφοδοτήσει την κυκλοφοριακή μελέτη που ήταν σε εξέλιξη και την πολεοδομική μελέτη που θα τη θεσμοθετήσει, μελέτες που ξεκίνησαν όσο ήμασταν όλοι σε καραντίνα και δεν είχαμε το μυαλό μας στις πρωτοβουλίες του δημάρχου. Η απόφαση είχε τις υπογραφές των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, λόγω του επείγοντος της διασφάλισης της δημόσιας υγείας – με μιαν έξτρα δυνατότητα προβολής του δημάρχου. Δεν είχε την υπογραφή του υφυπουργού Περιβάλλοντος, όχι γιατί ο κ. Οικονόμου δεν θα ήταν συνεργάσιμος αλλά γιατί ο δήμαρχός μας δεν καταλαβαίνει ποια σχέση θα είχε με τον χωρικό σχεδιασμό η εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Εξέφρασε ωστόσο τη χαρά του που αυτό το έργο βιώσιμης κινητικότητας θα του επέτρεπε να ξεκινήσει τα έργα εξωραϊσμού που είχε στο προεκλογικό του πρόγραμμα, αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν και τις αξίες γης στο κέντρο της πόλης. Ο λόγος για τον γνωστό «Μεγάλο Περίπατο» (τον πιο μεγάλο και τον πιο ωραίο του κόσμου, μας είπε με κάθε σεμνότητα) που προορίζεται να τελειώσει αυτό που είχε αφήσει εκκρεμές το Rethink Athens, δηλονότι την «Πολεοδομική Ανασυγκρότηση του Κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου».

Ξεκίνησε λοιπόν εύλογα από την Πανεπιστημίου, με τη διεύρυνση των πιο πλατιών πεζοδρομίων της Αθήνας, με ένα ποδηλατόδρομο που διατρέχει τα τουριστικά αξιοθέατα, με ζαρντινιέρες που δεν προστατεύουν τον πεζό από τον ήλιο του κατακαλόκαιρου. Ο στόχος να καλυφθεί αμέσως μετά το εμπορικό τρίγωνο και η Πλάκα μια που δεν γίνεται ανασυγκρότηση χωρίς τουριστικό πρόσημο – και πολιτιστικό βέβαια. Αρκεί να το ξεκινήσεις, να το βλέπουν οι Αθηναίοι να γίνεται. Ο δήμαρχός μας ως «doer» αυτοπροσδιορίζεται, λίγα να λέει και πολλά να κάνει. Δεν χρειάζεται να μας ανακοινώσει το ακριβές σχέδιο που θα απασχολήσει τους ειδικούς όταν έρθει η ώρα, ούτε το σύνολο, τους στόχους και τις επιπτώσεις των μέτρων που θα λάβει – αυτονόητο ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Κυρίως, δεν χρειάζεται να κάνει διάλογο για όλα αυτά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, η δημοκρατία είναι φτώχεια και η δημόσια υγεία είναι περίφημο πρόσχημα για να παρακάμψεις τη δημοκρατία.

Κυριακή 26 Ιουλίου 2020

Η Τέχνη στα σχολειά μας

Η Τέχνη στα σχολειά μας
Τάσης Παπαϊωάννου*

Χρειαζόμαστε ελεύθερα μυαλά και όχι παιδιά-ρομπότ! Παιδιά να αμφιβάλλουν, να πειραματίζονται και να δοκιμάζουν με ό,τι μέσον διαθέτουν, να βλέπουν το σχολείο ως χώρο έμπνευσης, ελεύθερης δημιουργίας και όχι καταναγκασμού

Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι εν έτει 2020 θα συζητούσαμε για μια ακατανόητη και επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης, να καταργήσει τα καλλιτεχνικά μαθήματα από το Λύκειο. Ποιοι αδαείς, ποιοι στενόμυαλοι, παίρνουν τέτοιες ανιστόρητες, αναχρονιστικές και αντιεπιστημονικές αποφάσεις; Πυροβολούν τη δημόσια εκπαίδευση της νέας γενιάς, προς όφελος των ιδιωτικών σχολείων, των φροντιστηρίων, της παραπαιδείας που γιγαντώνεται. Ολα πια θυσία στον βωμό του κέρδους; Ακόμη και τα όνειρα και το μέλλον των παιδιών;

Σ’ έναν σύγχρονο «κόσμο του θεάματος» όπου κυριαρχεί η ψηφιακή εικόνα, τα νέα παιδιά από τη νηπιακή τους ηλικία βομβαρδίζονται καθημερινά με άυλες πληροφορίες, μεγαλώνουν σ’ ένα εικονικό περιβάλλον που διαρκώς απομακρύνει και απομονώνει. Ιδίως στις μέρες μας, η κατάργηση των μαθημάτων της ζωγραφικής, του θεάτρου, της μουσικής (αλλά και η απουσία μαθημάτων φωτογραφίας, χορού, κινηματογράφου) είναι καταστροφική. Σε άλλες χώρες, με πρωτοποριακά προγράμματα και αξιοθαύμαστα αποτελέσματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τα μαθήματα αυτά ενδυναμώνονται, πολλαπλασιάζονται, εμπλουτίζονται. Εδώ εξαφανίζονται.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, έχει ανάγκη ως άλλο οξυγόνο την επαφή με την υλική υπόσταση των πραγμάτων. Το σκίτσο, το σχέδιο, το χρώμα έρχονται να πλουτίσουν την ευρηματικότητα και την επινοητικότητα του παιδιού, να ενδυναμώσουν την κριτική του σκέψη. Διευρύνουν, δεν στενεύουν! Σήμερα οδηγούμαστε ολοένα και περισσότερο στη σύγκλιση Τέχνης και Επιστήμης, ως δύο αναπόσπαστων εκφράσεων της ανθρώπινης διανόησης. Αποτελούν αδιαχώριστα τμήματα της ίδιας οντότητας όπου το ένα δεν μπορεί να υπάρξει δίχως το άλλο. Μην κλείνουμε, λοιπόν, την πόρτα στο αυτονόητο.


Το σχέδιο, για παράδειγμα, δεν είναι άλλη μια δεξιότητα του ανθρώπου. Είναι ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος αντίληψης και κατανόησης του κόσμου! Ζωγραφίζω σημαίνει γράφω σε μια άλλη γλώσσα. «Η ζωγραφική δεν είναι παρά λογοτεχνία φτιαγμένη με πινέλα» μας λέει ο Ζοζέ Σαραμάγκου. Το σχέδιο είναι κείμενο, γραμμένο σε μια οικουμενική γλώσσα. Κείμενο, που διαβάζοντάς το εμπλουτίζω τις γνώσεις μου, ανοίγοντας νέα, πρωτόγνωρα μονοπάτια στον χώρο της φαντασίας, της ενσυναίσθησης, ανακαλύπτοντας πλευρές του κόσμου που μέχρι πριν ήταν αθέατες.

Σχέδιο και χρώμα δεν πρέπει να διδάσκονται μόνον οι μαθητές και οι μαθήτριες που προετοιμάζονται να σπουδάσουν στις Σχολές Αρχιτεκτόνων και Καλών Τεχνών. Είναι σημαντικό εφόδιο για όλα τα παιδιά, αν θέλουμε να έχουμε μια -στοιχειωδώς- σύγχρονη και προοδευτική παιδεία. Αντ’ αυτού, παρατηρούμε έκπληκτοι την υπουργό Παιδείας, με κουτοπόνηρα τεχνάσματα, να προτείνει ως «καινοτομία» την ενισχυτική τάχατες διδασκαλία. Μα ενισχυτική διδασκαλία εφαρμόζεται σε μαθήματα που ήδη διδάσκονται και όχι σε εκείνα που καταργούνται!

Απέναντι στη διάχυτη βία μιας κοινωνίας που εξαγριώνει, η τέχνη έρχεται να εξημερώσει και να εξευγενίσει. Οι έφηβοι έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με τη βία στους δρόμους, στο σχολείο, στην υπερβολική πίεση που τους ασκείται από ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στην επισφάλεια και το άγχος που τους πνίγει. Η τέχνη, σε κάθε έκφανσή της, είναι το πολύτιμο αντίβαρο που εξισορροπεί τον εύθραυστο κόσμο τους. Στην πιο ευαίσθητη περίοδο της νιότης τους, όπου νιώθουν συχνά τη μοναξιά, την απομόνωση και την ερημία, η τέχνη τούς αποκαλύπτει έναν άλλο θαυμαστό κόσμο, απέραντο και μαγικό.

Χρειαζόμαστε ελεύθερα μυαλά και όχι παιδιά-ρομπότ! Παιδιά να αμφιβάλλουν, να πειραματίζονται και να δοκιμάζουν με ό,τι μέσον διαθέτουν, να βλέπουν το σχολείο ως χώρο έμπνευσης, ελεύθερης δημιουργίας και όχι καταναγκασμού. Να διεκδικούν, κοντολογίς, έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο. Σχολείο απ’ όπου απουσιάζει η τέχνη δεν μπορεί να λέγεται σχολείο. Δεν είναι απλώς ένα φτωχότερο σχολειό﮲, είναι ένα ευνουχισμένο και επικίνδυνο σχολείο!

* Αρχιτέκτονας-καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ