Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

Hackers, οι αυτόχθονες του νέου εκπαιδευτικού παραδείγματος


Η συζήτηση αυτή έχει σαν στόχο, με αφορμή την κοινότητα των χάκερ, να θίξει ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία από το σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Όπως επίσης και να εντοπίσει και να καταδείξει ορισμένα χαρακτηριστικά αυτής της κοινότητας (των χάκερ) που, όντας κυρίως απ’ έξω, μας φαίνονται ενδιαφέροντα από πολλές πλευρές.

Ξεκινώντας θέλουμε να τονίσουμε πως αφού η προσέγγισή μας είναι θεωρητική, δεν είναι στην πρόθεσή μας να δώσουμε εμείς, σαν συνέλευση του game over έναν ορισμό για το τι είναι ο hacker, δεδομένου μάλιστα του ότι υπάρχουν αντίστοιχες κοινότητες γι’ αυτό. Οι κοινότητες hacking και ελεύθερου λογισμικού, είναι πιο αρμόδιες να ορίσουν το τι είναι οι ίδιες, όπως και το κάνουν. Παρόλα αυτά παραθέτουμε κάποια αποσπάσματα από ορισμούς, που έχουν δώσει κατά καιρούς άτομα που θεωρούν τους εαυτούς τους hacker και αναγνωρίζονται σαν τέτοιοι, αλλά και κομμάτια από ορισμένους θεωρητικούς που μιλάνε για το hacking. Με κάποια από αυτά μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε και άλλα πως μας φαίνονται ενδιαφέροντα. Τα χρησιμοποιούμε εδώ σαν βάση, θέλοντας να χρησιμεύσουν σαν ένας άξονας που μπορεί να βοηθήσει τη συζήτηση.

Richard Stallman, από τη συνέντευξη στον Θεόδωρο Παπαθεοδώρου.

«Με προσέλαβαν στο MIT σαν χάκερ συστημάτων, που σήμαινε ότι έπρεπε να κάνω το σύστημα καλύτερο. Εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσα ένα λειτουργικό σύστημα που λεγόταν ITS (incompatible timesharing system), που είχε αναπτυχθεί από μια ομάδα χάκερ στο εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης…

…το να κάνεις χάκινκ είχε ένα πιο γενικό νόημα και σήμαινε βασικά το να είσαι εφευρετικός και να ξεπερνάς τα όρια του δυνατού. Το χάκινκ δεν περιοριζόταν μόνο στην βελτίωση ενός λειτουργικού συστήματος. Μπορούσες να κάνεις χάκινκ σε οποιοδήποτε μέσο, δε χρειαζόταν απαραίτητα να είναι υπολογιστές. Το χάκινκ σαν μια γενική έννοια είναι μια στάση απέναντι στη ζωή. Τι έχει πλάκα για σένα; Αν το να ανακαλύπτεις παιγνιωδώς έξυπνους τρόπους που θεωρούνταν αδύνατοι παλιά έχει πλάκα, τότε είσαι ένας χάκερ.

Γύρω στο 1981, όταν οι δημοσιογράφοι έμαθαν για τους χακερ, τους παρεξήγησαν εντελώς και νόμιζαν ότι χακινκ σήμαινε να παραβιάζεις την ασφάλεια του συστήματος. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Πρώτα απ’ όλα υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις χάκινκ που δεν έχουν καθόλου να κάνουν με την ασφάλεια και δεύτερον, το να παραβιάζεις την ασφάλεια του συστήματος δεν είναι απαραίτητα χάκινκ. Είναι μόνο αν το κάνεις κατά τρόπο παιγνιωδώς ευφυή.»

Eric S.Raymont, How to become a hacker.

NPLs €700,5 εκατ. μεταβίβασε η Attica Bank

RE+D magazine
Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι, σε εκτέλεση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.11.2017, για την οποία ενημερώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 22.12.2017, η Τράπεζα υλοποίησε την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017, τιτλοποίηση και μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα, μεταβίβασε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων / πιστώσεων συνολικού ποσού περίπου 700,5 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία ABS METEXELIXIS S.A., που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Παράλληλα το SPV εξέδωσε και μεταβίβασε στην τράπεζα ένα ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας 343,25 εκ. Ευρώ (Senior Note) και ένα ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας 357,25 εκ. Ευρώ (Junior Note), τα δε δύο αυτά ομόλογα προέκυψαν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων, και εξασφαλίζονται με εκ του νόμου ενέχυρο τα εν λόγω δάνεια.

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017

Εγκύκλιος για τους διπλοασφαλισμένους μηχανικούς (ΤΣΜΕΔΕ και Δημόσιο)

Αριθ. πρωτ.: Φ80000/οικ.58967/77/Δ29.17 Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016
(Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αθήνα, 29 /12/2017
Αριθ. Πρωτ.:Φ 80000/οικ.58967/77/Δ29.17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ29/17)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Βρέκου, Δ. Πατούνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131516791, 2103368314

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016».

Σχετικές εγκύκλιοι: 1. Φ.10043/οικ.58770/1442/19-12-2016 (ΑΔΑ : 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ)

2. Φ.10043/οικ.14224/430/31-3-2017 (ΑΔΑ : Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ)

Από τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016, προβλέπεται για τους ασφαλισμένους που είχαν υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι) και μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση δύο φορέων κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο για την ίδια απασχόληση, η καταβολή από 1/1/2017 μίας υποχρεωτικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΦΚΑ βάσει των άρθρων 5 και 38 του ν.4387/2016.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 και παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4387/2016, πρόκειται να λάβουν επιπλέον συνταξιοδοτική παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς, ενώ ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς, εφαρμοζομένων των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 8 και 28 του ν.4387/2016.

Για την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης, και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία σχετικά με τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των ανωτέρω προσώπων, και σε συνέχεια των προγενέστερων εγκυκλίων, διευκρινίζουμε τα εξής:

Α. Καλυπτόμενα πρόσωπα

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για την ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις.Τι προβλέπει


Χωρίς πρόβλεψη για όσους έχουν κλείσει τα βιβλία τους και υπό την επιτροπεία του ΚΕΑΟ

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου και ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, υπέγραψαν την Υπουργική Απόφαση για την εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).
Η Ρύθμιση αφορά:
Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.
Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που «γεννήθηκαν» έως τις 31/12/2016 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 31/12/2018, ηλεκτρονικά προς το Κ.Ε.Α.Ο.
Για την αξιολόγηση του εισοδήματος του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.
Τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση είναι:
Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.
Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.
Για ρύθμιση οφειλών 3.000 – 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
Τα ευεργετήματα της ρύθμισης, εκτός από την δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών, είναι ότι:
Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη.

Παράταση για την καταβολή αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών Β εξαμήνου 2012

Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω μέλι...λέει ο λαός μαςΣύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έγινε δεκτό από τον ΕΦΚΑ αίτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το οποίο είχε αποστείλει με επιστολή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, αλλά και σχετική εισήγηση προς το ΔΣ του ΕΦΚΑ του Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων του ΕΦΚΑ Κωνσταντίνου Μακέδου, σχετικά με την παράταση μέχρι 30 Μαρτίου 2018 των προθεσμιών καταβολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών του νόμου 3986 των Διπλωματούχων Μηχανικών που αφορούν το Β΄ εξάμηνο 2012 που έληγαν αύριο 29/12/2017.

Αναμένεται αργότερα η σχετική επίσημη ανακοίνωση, μέσω δελτίου τύπου ή ανακοίνωσης του ΕΦΚΑ.

Η παράταση των προθεσμιών των παραπάνω πληρωμών ζητήθηκε λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων, της συσσώρευσης υποχρεώσεων στο τέλος του έτους αλλά και επιπροσθέτως προκειμένου να δοθεί η χρονική δυνατότητα εφαρμογής των πρόσφατων εξαγγελιών του εποπτεύοντος Υπουργείου για ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 δόσεις.

Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του ΕΦΚΑ για τις ακριβείς λεπτομέρειες της απόφασης.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία καταβολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών του νόμου 3986 των Διπλωματούχων Μηχανικών που αφορούν το Α΄ εξάμηνο 2012 παραμένει, μετά την τελευταία παράταση που δόθηκε από τον ΕΦΚΑ, στις 31 Ιανουαρίου 2018.

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Έκκληση συμπαράστασης από την επιτροπή αγώνα Ελληνικού
ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Το καταστροφικό σχέδιο της «επένδυσης»
Κοινή Επιτροπή Πολιτών : αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, επιστηµόνων του περιβάλλοντος και εκπροσώπων των κινηµάτων για την πόλη και το περιβάλλον στην Αττική και ευρύτερα τη χώρα.

Βρισκόµαστε στην τελική φάση του αγώνα κατά της υφαρπαγής της µεγαλύτερης έκτασης δηµόσιας γης στην Αττική που αποτελεί τον µοναδικό σηµαντικού µεγέθους ελεύθερο δηµόσιο χώρο, ο οποίος θα µπορούσε να συµβάλλει σηµαντικά στην ανάσχεση της οικιστικής και περιβαλλοντικής υποβάθµισης της Αττικής και στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Καλούµε τα κινήµατα και τους ενεργούς πολίτες να τον δώσουµε από κοινού για να αποτρέψουµε τα σχέδια που θα καταστρέψουν ανεπανόρθωτα την ταυτότητα και το µέλλον της Αττικής.

Ζητάµε τη συνδροµή όλων τόσο για να καλύψουµε το υψηλό κόστος των δικαστικών αγώνων – που υπολογίζεται γύρω στις 17.000€ όσο και για να διαδώσουµε τις θέσεις µας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για την οικονοµική ενίσχυση :

Εθνική Τράπεζα IBAN : GR5901101570000015794587780, Πορτάλιου Ελένη, «για το Ελληνικό» 
Eurobank IBAN : GR7502606300000000103731729, Πορτάλιου Ελένη, «για το Ελληνικό»

Με αφορμή την απόλυση της συναδέλφου από τη NETSCOPE


Η συνάδελφος, με αφορμή την οποία γράφεται το παρόν κείμενο, εργαζόταν στην εταιρεία “Netscope” με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών, όπως η πλειοψηφία των μηχανικών στην Ελλάδα του σήμερα και πήρε άδεια άνευ αποδοχών όταν ήταν έγκυος, καθώς λόγω έλλειψης νομικής κάλυψης από τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας και απουσία συλλογικών συμβάσεων, δεν μπορούσε να πάρει κανονική άδεια μητρότητας. Όταν θέλησε να επιστρέψει στην εργασία της το αφεντικό της την ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει δουλειά για να γυρίσει, σχολιάζοντας ότι «οι γυναίκες είναι πρόβλημα στον κλάδο».

Παρά τα μέτρα που υποτίθεται ότι έχουν ληφθεί για την καταπολέμηση της διάκρισης λόγω φύλου στην ευκαιρία εργασίας αλλά και στις συνθήκες εργασίας, η ανισότητα δεν έχει καταργηθεί με τρανταχτό παράδειγμα την πρόσφατη απόλυση της συναδέλφου. Τα δεδομένα έχουν ως εξής: 

Η πλειονότητα των γυναικών πανευρωπαϊκά απασχολείται σε επισφαλείς και χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η γυναίκα αντιμετωπίζεται ως «βάρος» για τον εργοδότη, λόγω των πολλαπλών της ρόλων (μητρότητα, οικογενειακές υποχρεώσεις κτλ.), δίνοντας ευκαιρία σε κάποιο άντρα εργαζόμενο να προτιμηθεί για μια θέση εργασίας. 

Οι γυναίκες, ακόμα και σήμερα, είναι επιφορτισμένες με τη φροντίδα του νοικοκυριού και την εκπλήρωση των οικογενειακών υποχρεώσεων, οδηγώντας τες στην ημι-απασχόληση. Αν και αυτό έχει μετριαστεί ως ένα βαθμό, προφανώς δεν έχει εξαλειφθεί και χρήζει ακόμα συζήτησης και αντιμετώπισης, εάν θέλουμε να μιλάμε κάποια στιγμή για ισότητα των δυο φύλων στον επαγγελματικό τομέα. 

Το Σεπτέμβρη του 2016, οι γυναίκες απόφοιτες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν άνεργες σε ποσοστό 21,6 % έναντι 12% των άντρων συναδέλφων τους και οι γυναίκες με απολυτήριο λυκείου σε ποσοστό 32% με το αντίστοιχο των αντρών να είναι 21%. Τραγικό είναι το ποσοστό ανεργίας των νέων γυναικών (15-24 ετών) το οποίο την ίδια περίοδο ήταν 52,5%. Δεν πρέπει επίσης να παραβλεφθεί το γεγονός πως δεν αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες την οικονομική κρίση με τον ίδιο τρόπο, με τις χαμηλότερες τάξεις να βιώνουν για άλλη μια φορά σε μεγαλύτερο ποσοστό τις διακρίσεις λόγω φύλου. 

Κούρεμα δανείου με αλλαγή σπιτιού

Τα κόλπα των τραπεζών...
Από τις πρώτες ημέρες του 2018 οι τράπεζες ετοιμάζονται να λανσάρουν το ισπανικό μοντέλο για τους δανειολήπτες που έχουν «κόκκινα δάνεια», με προτάσεις ανταλλαγής κατοικιών.


Το ισπανικό μοντέλο, το οποίο μπορεί να σχηματοποιηθεί με απλά λόγια στην έκφραση «κούρεμα δανείου με κούρεμα σπιτιού», σύμφωνα με την εφημερίδα τα «ΝΕΑ» θα είναι το νέο «όπλο» των τραπεζών για να μειώσουν τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια.

Οι τράπεζες, θα προσεγγίζουν τους πελάτες και θα τους προτείνουν την εθελοντική ανταλλαγή του ακινήτου τους, με ένα μικρότερο, προκειμένου να μειωθεί η οφειλή τους ή ακόμα και να «κουρευτεί» ολοκληρωτικά.

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Η ελπίδα θα ανθίσει - Κοινωνία σε κρίση …

Του Μανόλη Ντουντουνάκη

Το 1978, με την ίδρυση του Πολυτεχνείου Κρήτης, απαλλοτριώθηκε μια έκταση παραπάνω από 3.000 στρέμματα στο Ακρωτήρι Χανίων για να καλύψει μακροπρόθεσμα τις κτηριακές του ανάγκες. Στη συνέχεια, εξαιτίας της έλλειψης κτηριακής υποδομής και με παρεμβάσεις της τοπικής κοινωνίας, γενναιόδωρα του παραχωρήθηκαν ιστορικά μνημεία της σύγχρονης αλλά και παλιότερης Ιστορίας του τόπου.

Στο λόφο Καστέλι της παλιάς πόλης, γνωστό και ως παλίμψηστο των Χανίων, πάνω στα ερείπια της Αρχαίας Κυδωνίας, βρίσκεται το ιστορικής μνήμης κτιριακό συγκρότημα με το οποίο το 1985 “προικίστηκε” από την πόλη το Πολυτεχνείο Κρήτης, σε έκταση 3.650 τμ., τα κτίρια των παλιών Στρατώνων και Φυλακών και το υπό κατάληψη από το 2004 πρώην Στρατηγείο της 5ης Μεραρχίας. Το Πολυτεχνείο πριν τρία (3) χρόνια περίπου έκρινε ότι δεν του χρειάζονται πια τα συγκεκριμένα κτήρια και μετέφερε βιαστικά την Αρχιτεκτονική Σχολή και τη Διοίκηση στο Ακρωτήρι. H απόφαση της προηγούμενης Πρυτανείας του Πολυτεχνείου Κρήτης να «αξιοποιήσει» τα παραπάνω κτήρια, μισθώνοντας τα σε ιδιωτική εταιρεία έναντι του ποσού των 360 χιλιάδων ευρώ το χρόνο, με σκοπό να μετατραπούν σε πολυτελή ξενοδοχεία. έχει προκαλέσει πολλή συζήτηση. Έχουν γραφτεί πολλά για την ηθική και τη νομιμότητα της τουριστικής «αξιοποίησης» των συγκεκριμένων ιστορικών κτηρίων - μνημείων των Χανίων. Όμως υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν ακόμα φωτιστεί:

-Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου που πάρθηκε απόφαση για τη μετεγκατάσταση της Διοίκησης και της Αρχιτεκτονικής Σχολής στο Ακρωτήρι, δεν παρουσιάστηκε από τη τότε Πρυτανεία ένα στοιχειώδες «επιχειρηματικό σχέδιο» όπως θα έκανε ο κάθε επιχειρηματίας για πολύ μικρότερης κλίμακας επενδύσεις.

-Το Ίδρυμα διαθέτει πληθώρα αξιόλογων κτηρίων, που δεν είναι ιστορικά μνημεία, για άμεση αξιοποίηση προς όφελος του Ιδρύματος καιτων φοιτητών του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το κτήριο Παπαδόπετρου στο κέντρο της πολης, που παραμένει χρόνια τώρα αναξιοποίητο.

Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Άττικα

Τι θα κάνει ο ΕΦΚΑ και το ΤΜΕΔΕ που κληρονόμησαν το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του πρώην ΤΣΜΕΔΕ? Αν ήταν το ΤΣΜΕΔΕ πάντως ακόμα μέτοχος δε θα δίσταζε να ρίξει και άλλα 100 - 200 εκατ. € από τις εισφορές μας στα 800 εκατ € που ήδη έχει πετάξει...Την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενέκριναν οι μέτοχοι της Attica Bank,  στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της τράπεζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, οι μέτοχοι ενέκριναν την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 198 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί κεφαλαιακά η τράπεζα, να στηριχθεί η ανάπτυξή της σε υγιείς βάσεις, να αποπληρωθούν οι προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου, ύψους 100 εκατ. ευρώ, όπως προβλέπεται, να καλυφθούν τυχόν ανάγκες από την εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων από 01.01.2018 και να διατηρηθεί ο δείκτης φερεγγυότητας στα σημερινά υψηλά του επίπεδα.

Η συζήτηση με τους σημερινούς βασικούς μετόχους για την κάλυψη του κεφαλαίου με τα ποσοστά συμμετοχής ενός εκάστου, θα γίνουν γνωστά σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά και την σχετική απόφαση κάθε φορέα.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και την υπάρχουσα ενημέρωση, στην αύξηση κεφαλαίου θα μετάσχουν όχι μόνο οι παλαιοί μέτοχοι, αλλά και νέοι.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ

ΑΔΕΔΥ: Καταγγελία προσπάθειας δίωξης της Πλ. Τριανταφυλλοπούλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην εδώ και έναν χρόνο αναιτιολόγητη δίωξη της Αρχιτέκτονος Μηχανικού Πλουμίτσας Τριανταφυλλοπούλου, που υπηρετεί στο Τμήμα Ελέγχου της Δ/νσης Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την προσπάθεια μετακίνησής της, ενώ τόσο η ίδια όσο και η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, στο Δ.Σ. της οποίας η συνάδελφος Τριανταφυλλοπούλου είναι εκλεγμένο μέλος, δεν έχουν συναινέσει, όπως ο νόμος ορίζει.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ «δεν υπήρξε κανένας υπηρεσιακός λόγος που να δικαιολογεί αυτή τη μετακίνηση, με δεδομένο ότι στα τέσσερα χρόνια που υπηρετεί στη συγκεκριμένη θέση, προσφέρει επιμελώς έργο διαθέτοντας τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες και χωρίς να έχει καταγραφεί η παραμικρή παρατήρηση σε βάρος της. Την ίδια, δε, περίοδο έγινε κάτοχος και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συναφούς με το αντικείμενο της υπηρεσίας».

Σχετικά με την παραπάνω μετακίνηση, υπάρχουν οι αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής των άρθρων 15 & 30 Ν. 1264/82, που ομόφωνα τη δικαιώνουν, χαρακτηρίζοντας την απόφαση μετακίνησης ως μη σύννομη και αναίτια. Παρά την αποκατάσταση της συναδέλφου, δυνάμει των αποφάσεων αυτών, η πολιτική ηγεσία ξεκίνησε νέα δίωξη εναντίον της, ανακαλώντας την απόσπασή της, παρά το γεγονός ότι υπήρχε σε εξέλιξη διαδικασία μετάταξής της, υπογεγραμμένη από τον προηγούμενο υπουργό και εγκεκριμένη από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Μέχρι σήμερα, καμία κυβέρνηση, δεν τόλμησε να μετακινήσει εκλεγμένο συνδικαλιστή με ανυπόστατη επιχειρηματολογία. Άλλωστε, τόσο η ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία του διοικητικού δικαίου, αλλά και η αντίστοιχη του συνδικαλιστικού δικαίου, προστατεύουν πλήρως την άσκηση των καθηκόντων των Δημοσίων Υπαλλήλων, την αξιοπρέπεια και τιμή τους, τους τίτλους σπουδών, την εμπειρία και την προσωπικότητά τους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζητά να εγκαταλειφθούν τα σχέδια εναντίον της συναδέλφου και να αφεθεί απερίσπαστη να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της εκεί που και τώρα υπηρετεί. Καταδικάζουμε την όποια προσπάθεια δίωξης συναδέλφων, όπως και κάθε προσπάθεια εν τοις πράγμασι ή με σχεδιαζόμενα νομοθετήματα, να καταργηθούν οι συνδικαλιστικές ελευθερίες.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017

Πλιάτσικο αλ(λ)ά Ηλεκτρονικά ή αλλιώς «Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί»


Μέσα στο καλοκαίρι και εσπευσμένα μέσα στην νύχτα, ο Στ. Κοντονής και η ξενόδουλη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πέρασε, στα μουλωχτά και χωρίς καμιά συζήτηση στην Βουλή, μετά από διαταγή των τραπεζιτών και της τρόικας, την θεσμοθέτηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε - αν είναι δυνατόν - να ξεκινήσει να λειτουργεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2017.

Πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο με ποινικές διαστάσεις που έχει στόχο να νομιμοποιήσει μια παράνομη, αντισυνταγματική και κυρίως ληστρική διαδικασία κατά των Ελλήνων πολιτών.

Γιατί σαφώς η εφαρμογή αυτού του συστήματος δεν έχει στόχο να εκσυγχρονίσει την διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών αλλά να παρακάμψει τόσο την υφιστάμενη νομιμότητα που προστατεύει έστω ανεπαρκώς τόσο τον οφειλέτη όσο και τον επισπεύδοντα, όσο και την διαρκή και διογκούμενη αντίδραση από το κίνημα κατά των Πλειστηριασμών για την καταστρατήγηση του Συντάγματος και την αρπαγή της περιουσίας των πολιτών από τα ξένα και ντόπια αρπακτικά .

Τι είναι λοιπόν και τι σκοπό έχει αυτό το σύστημα (ή μάλλον τα συστήματα) ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που βιάζονται να βάλουν σε εφαρμογή οι μνημονιακοί «σωτήρες» μας;

Η τεχνολογία ως εργαλείο μαζικής αρπαγής περιουσιών

Το τι πρόκειται να κάνει αυτό το «σύστημα» οριοθετείται κατ’ αρχήν στο άρθρο 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με τις αλλαγές που έγιναν το 2016.

Οι βασικές αλλά πολύ ουσιαστικές διαφορές που αφορούν τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς σε σχέση με τα όσα προβλέπονται στο αντίστοιχο άρθρο 959 για τους φυσικούς πλειστηριασμούς , προδιαγράφουν ένα εφιαλτικό μέλλον για όλους μας.

Το τέλος της ιδιωτικότητας. Αυτοέκθεση και η εμπορευματοποίηση των προσωπικών δεδομένων
Η έννοια της ιδιωτικότητας

Πρόσφατες εφευρέσεις και νέες επιχειρηματικές μέθοδοι επισημαίνουν την ανάγκη ενός επόμενου βήματος για την προστασία της προσωπικότητας, και για την προστασία του ατομικού δικαιώματος “να αφήνεται κανείς μόνος”. Πολυάριθμες μηχανικές συσκευές απειλούν να επαληθεύσουν την πρόβλεψη πως “αυτά που ψιθυρίζονται στην ντουλάπα θα πρέπει να διακηρύττονται από τις ταράτσες”
Αυτά δήλωνε το 1890 ο δικηγόρος Louis Brandeis, από τη Βοστώνη, ο οποίος μαζί με τον συνεργάτη του, Samuel Warren, δημοσίευσαν το «Δικαίωμα στην Ιδιωτικότητα», το πρώτο σημαντικό νομικό κείμενο για την υπεράσπιση της ιδιωτικότητας. Η εφεύρεση στην οποία αναφερόταν δεν ήταν άλλη από τη φορητή φωτογραφική μηχανή και η επιχειρηματική μέθοδος που έπληττε το ατομικό δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, δεν ήταν άλλη από τη «δημοσιογραφία των παπαράτσι». Τα πολλαπλά περιστατικά παρενόχλησης της προσωπικής ζωής των διασημοτήτων, τα οποία συνοδεύονταν από τη διάδοση έντυπων λεπτομερειών δημιούργησαν την ανάγκη για αναθεώρηση της έννοιας της ιδιωτικότητας, ώστε να συμπεριλαμβάνει αυτό που ονομάστηκε το «δικαίωμα της προσωπικότητας του ατόμου». Το να μπορεί κανείς να προστατεύει, μαζί με την ιδιοκτησία και τη ζωή του, την έκφραση των συναισθημάτων και των σκέψεών του καθώς και τις ιδιωτικές του συζητήσεις.
Ας σημειώσουμε ξεκινώντας, ότι η ιδιωτικότητα σαν έννοια είναι αρκετά δύσκολη να οριστεί, γιατί εξαρτάται από τα αξιακά συστήματα και τα συμφέροντα εξουσίας κάθε περιόδου. Μέχρι τότε, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της ιδιοκτησίας και το άσυλο που προσέφερε στον ιδιοκτήτη της, δηλαδή σε πρώτο στάδιο την αστική τάξη, από την παρεμβατικότητα του κράτους. Μια τεχνολογική καινοτομία, όπως αυτή της φωτογραφικής μηχανής, σε συνδυασμό με την αναδυόμενη εννόηση του εαυτού και της προσωπικότητας ως ανεξάρτητα στοιχεία του ατόμου, αποκομμένα από τις κοινωνικές του σχέσεις, έφεραν στην επιφάνεια την ανάγκη για εμπλουτισμό της ιδιωτικότητας με νέα χαρακτηριστικά.

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2017

Είναι το μνημόνιο, «βλάκα»


Λέγαμε στο Τμήμα Οικολογίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., πριν τις εθνικές εκλογές του 2012, για την αντίθεσή μας απέναντι σε «φαραωνικά» έργα από τα οποία κερδίζουν συνήθως οι πολυεθνικές και οι εργολάβοι, και μεγάλοι χαμένοι είναι οι τοπικές κοινωνίες. Αντίστοιχα, παρά τη θετική μας στάση απέναντι σε Α.Π.Ε. για την κάλυψη τοπικών αναγκών, μικρού και μεσαίου μεγέθους, για την ανάγκη να υπάρχουν ζώνες αποκλεισμού πχ χώροι NATURA, αρχαιολογικοί χώροι κλπ αλλά και για την ανάγκη αυστηροποιησης και εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Με λύπη διαπιστώνουμε ότι στο πρώτο περιφερειακό χωροταξικό της χώρας, έπονται κατ’ αναλογία και τα υπόλοιπα, ότι οι παρακάτω θεμελιώδεις αρχές έχουν μπει στο «χρονοντούλαπο» από τον μνημονιακό, νεοφιλελεύθερο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. του 2017. Επίσης, με λύπη διαπιστώνω ότι παρά τις όποιες αντιδράσεις στην περίοδο της διαβούλευσης δεν υπήρξαν ουσιαστικές αντιδράσεις με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Δεν είναι μόνο αυτό που διαπιστώνουμε καθημερινά, ότι οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν ψηφίσει μνημόνια ουσιαστικά ταυτίζονται τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή, όσο και στα επιμελητήρια και στην τοπική αυτοδιοίκηση κλπ. Θα περίμενε, όμως κανείς, να υπάρξει δημόσια διαπόμπευση του χωροταξικού της Κρήτης από τις πολιτικές δυνάμεις – κινήματα – συλλογικότητες που αντιτάσσονται ουσιαστικά και καθημερινά, στη πράξη, στις πολιτικές επιλογές των συντακτών του χωροταξικού της Κρήτης.

Ας δούμε όμως σε συντομία, τι περιλαμβάνει – προκρίνει σε έναν κρίσιμο τομέα, αυτό της ενέργειας. Βασικές αρχές είναι:
  1. Λειτουργία σημαντικής ισχύος συμβατικών σταθμών ενεργείας
  2. Προώθηση των ΑΠΕ, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι απαιτούν οι ανάγκες του νησιού, με σκοπό το νησί να γίνει εξαγωγέας ηλεκτρικής ενεργείας με «ισχυρή αξιοποίηση» κύρια του αιολικού και ηλιοθερμικου δυναμικού του νησιού,
  3. Αυστηροποιησης της νομοθεσίας, μόνο σε ζώνες NATURA,
  4. Δημιουργία ζωνών, προώθησης των ΑΠΕ, χωρίς αυστηροποίηση της σχετικής νομοθεσίας, δηλαδή συνέχιση της ασυδοσίας και μη διδαχή από τα λάθη του παρελθόντος.
  5. Προώθηση διεθνών αγωγών και συνδέσεων (Ελλάδα – Κρήτη – Κύπρος – Ισραήλ), σύμφωνα με τις επιλογές και τα σχέδια της Ε.Ε. και των Αμερικανών.
  6. Προώθηση της διασύνδεσης με την ηπειρωτική Ελλάδα κατ’ εντολή ντόπιων και ξένων επιχειρηματικών συμφερόντων, για την ισχυρή ανάπτυξη των Α.Π.Ε. στο νησί, που θα έρθει σε αντίθεση με την επιθυμητή ισόρροπη ανάπτυξη που επιθυμούμε όλοι.

Τα παραπάνω μάλιστα προωθούνται σε μια εποχή που η Δ.Ε.Η. ξεπουλιέται για ψίχουλα και εθνική στρατηγική ενέργειας ουσιαστικά δεν υπάρχει.

Αν στα παραπάνω εντάξουμε αυτά που συμβαίνουν στη βάση της Σούδας επί ΣΥ.ΡΙΖ.Α., αλλά και την προκήρυξη για αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στην περιοχή, τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα. Στα χρόνια του μνημονίου δεν υπάρχουν περιθώρια για εθνικές πολιτικές, ούτε βέβαια για αριστερές πολιτικές σε κάθε πτυχή του δημοσίου βίου μας. Η σημερινή κυβέρνηση του κ. Τσιπρα εκτελεί πιστά τις εντολές των δανειστών, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα εθνικά συμφέροντα.

Κατάθεση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο "Διευθέτηση ρέματος Ποδονίφτη"

       Νέα Φιλαδέλφεια, 14.12.2017

Προς: Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό


Κατάθεση απόψεων επί της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
για το έργο
«Διευθέτηση ρέματος Ποδονίφτη από τη Γέφυρα οδού Χαλκίδος έως τη γέφυρα της οδού Ερατώνος»

Το 1995 με απόφαση του ΣτΕ σταματούν τα έργα εγκιβωτισμού του ρέματος του Ποδονίφτη, τα οποία ενοχοποιούνται για την έκταση και το εύρος των καταστροφών αλλά και για τα ανθρώπινα θύματα που προκλήθηκαν από την μεγάλη πλημμύρα του ποταμού. Κατά μήκος των 800μ φυσικής κοίτης που διασώθηκαν, λίγες εκατοντάδες μέτρα από την Εθνική Οδό και τη γραμμή του ΗΣΑΠ, ακμάζει μέχρι σήμερα μια μικρή όαση με λογής λογής φυτά και ζώα: ευκάλυπτοι και φοίνικες, αυτοφυείς τουλίπες και ορχιδέες, ορνιθόγαλα, μαυρομάτες και άρτηκες, σταχτοσουσουράδες, κοκκινολαίμηδες και φρύνοι... Η περιοχή δε, έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (ΥΑ9173/1642/ 1993 ΦΕΚ 281Δ/23-3-93) και τυγχάνει προστασίας από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η παραρεμάτια ζώνη πρασίνου του Ποδονίφτη, πέρα από την περιοχή των 800 μ. που περιλαμβάνεται στο προαναφερόμενο προς εκτέλεση έργο, συνεχίζεται για άλλα 800 μ. ανάντη, έως τα νότια όρια του Άλσους Ν.Φ. αλλά και κατά μήκος του παραπόταμου του Γιαμπουρλά, που ρέει βορειότερα για 400 μ. περίπου στη φυσική του κοίτη. Έτσι διασώζεται ένα μοναδικής αξίας δίκτυο έκτασης 520 στρεμμάτων και μήκους 3 χιλιομέτρων περίπου με σημαντική επιρροή στο μικροκλίμα και την ποιότητα του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.

Αγνοώντας όλα τα παραπάνω, η Περιφέρεια Αττικής επιλέγει την κατώτερη και καταστροφικότερη σχέση που μπορεί να έχει η οργανωμένη πολιτεία με τα υδάτινα ρεύματα. Η προς διαβούλευση ΜΠΕ προτείνει τη μετατροπή του ποταμού σε τσιμεντένιο ανοιχτό αγωγό ομβρίων, μικρότερης φυσικά διατομής από τη φυσική του κοίτη, ακυρώνοντας επιπλέον την αντιπλημμυρική προστασία που προσφέρουν οι φυσικοί μαίανδροι του ποταμού αλλά και η χωμάτινη κοίτη του (ανάσχεση της ταχύτητας του νερού, ζώνες υπερχείλισης ήπιων ταχυτήτων, καθίζηση μέρους των υδραυλικών ροών από την επιφάνεια στον υπόγειο υδροφορέα). Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου στην όαση που προαναφέραμε, γίνονται εύκολα αντιληπτές, αρκεί κανείς να επισκεφθεί το τμήμα κατάντη της οδού Χαλκίδος που έχει ήδη τσιμεντοποιηθεί αλλά και τα πρόσφατα έργα στο ύψος της οδού Εράτωνος, που στα πλαίσια «προσωρινής λύσης» αποκατάστασης σημειακών διαβρώσεων της όχθης του ρέματος, ‘επενδύθηκε’ με εκατοντάδες τόνους σαραζανέτια.
Πρόκειται για οικολογικό έγκλημα, όχι μόνο σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της ποιότητας ζωής των πολιτών, με μη αναστρέψιμες στις περισσότερες των περιπτώσεων επιπτώσεις στην χλωρίδα και πανίδα του ρέματος, στο μικροκλίμα της περιοχής, την ατμόσφαιρα και τον υπόγειο υδροφορέα.

Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω μελέτη:

  1. Ο τσιμεντένιος αγωγός που προτείνεται έχει μικρότερη διατομή και κατά συνέπεια παροχετευτικότητα από τη φυσική κοίτη. Οι μαίανδροι ως φυσικές ζώνες εκτόνωσης και συγκράτησης του νερού, η υφιστάμενη βλάστηση που επιβραδύνει την ταχύτητα του και η χωμάτινη κοίτη του από την οποία μέρος των ροών καθιζάνει στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, ακυρώνονται.

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017

Ελληνικό: Eπικίνδυνες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης προς εξυπηρέτηση των «επενδυτών»

Χρήστος Νάτσης | 19/12/2017 - 16:29Η κυβέρνηση προσπαθεί να επιταχύνει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για το Ελληνικό και να εγκρίνει το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης προσπερνώντας ακόμη και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το περιβάλλον και την προστασία των αρχαιοτήτων.


Χτες βράδυ από το βήμα της Βουλής ο Γιώργος Σταθάκης δήλωσε πως έχει έτοιμο στο συρτάρι του το απαραίτητο ΠΔ για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. «Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στο υπουργείο για να δημοσιευθεί το προεδρικό διάταγμα», είπε χαρακτηριστικά. Τι συμβαίνει στις πραγματικότητα;

Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, αυτήν την ώρα συνεδριάζει για το θέμα, σε μια ακόμη πολύωρη συνεδρίαση, το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας (ΚΣΔΑΔΠ), στο οποίο συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας, ο Νομικός Σύμβουλος του Ν.Σ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών, οι Γενικοί Γραμματείς των υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού.
Στη συνεδρίαση, που δεν έχει λάβει δημοσιότητα, συμμετέχουν επίσης στελέχη της Lamda Development, του ΤΑΙΠΕΔ και της Ελληνικό ΑΕ.

Η όλη προσπάθεια επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των αιτημάτων του επενδυτικού ομίλου, που συνίσταται στα εξής:

1. Να εγκριθεί το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) που έχει κατατεθεί το 2017, το οποίο, ωστόσο παρουσιάζει σαφείς αποκλίσεις από το αρχικό επενδυτικό σχέδιο που είχε παρουσιαστεί το 2014 και στη συνέχεια κατατέθηκε στην Ομάδα Έργου της κυβέρνησης τον Μάρτιο του 2016 με εντολή του ΤΑΙΠΕΔ και αποτέλεσε τη βάση του MoU του Ιουνίου 2016 το οποίο εγκρίθηκε από τη Βουλή τον Σεπτέμβριο 2016.

Σύμφωνα με καταγγελία του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ, από τη σύγκριση των δύο σχεδίων προκύπτει πως:
-Το πάρκο συρρικνώνεται
-Οι έξοδοι προς τη θάλασσα και τους δήμους Αλίμου και Ελληνικού στραγγαλίζονται
-Η έξοδος προς τον Δήμο Γλυφάδας καταργείται
-Το μέτωπο της θάλασσας οικοδομείται ακυρώνοντας την ψηφισμένη από τη Βουλή σύμβαση για 1 χιλιόμετρο αδόμητης παραλίας
-Τα ύψη των περιμετρικών στο πάρκο κτιρίων αυξάνονται από τα εγκεκριμένα 48 μέτρα σε 70 μέτρα (20 όροφοι).

120 δόσεις για οφειλές ελεύθερων επαγγελματιών προς ταμεία - όλη η ρύθμισηΗ «Κ» αποκαλύπτει την απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου για τη διαδικασία ένταξης σε ρύθμιση οφειλών, χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με χρέη, κατά περίπτωση, έως 50.000 ευρώ. Αναλυτικά, οι διαδικασίες. Οι όροι υπαγωγής. Ο τρόπος καθορισμού του εισοδήματος και ο μέγιστος αριθμός δόσεων.

Θέμα ημερών είναι η έναρξη της διαδικασίας ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία για φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα όπως για παράδειγμα εμπόρους ή ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, γιατρούς αλλά και αγρότες, σε έως και 120 δόσεις. Η πολυαναμενόμενη υπουργική απόφαση αναμένεται να λάβει την υπογραφή της αρμόδιας υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία που θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες με χρέη έως και 50.000 ευρώ. Και αυτό, γιατί με την ένταξη στη ρύθμιση ο οφειλέτης θα μπορεί να λάβει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, θα αναστέλλεται κάθε διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων και βέβαια θα σταματά ο υπολογισμός περαιτέρω τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Σύμφωνα με την απόφαση που αποκαλύπτει η «Κ», στη διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους. Επίσης, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που γεννήθηκαν έως τις 31.12.2016 και οι αιτήσεις υπαγωγής σε αυτήν θα υποβάλλονται έως τις 31.12.2018.

Κριτήρια υπαγωγής

Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.

Ορισμός εισοδήματος

Το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.

Αριθμός δόσεων

Για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ, μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

Για οφειλές έως 3.000 ευρώ, μέγιστος αριθμός δόσεων 36.

Εφόσον το 33% του εισοδήματος του οφειλέτη επαρκεί για την αποπληρωμή της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από το μέγιστο αριθμό, ο αριθμός των δόσεων αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

Ρύθμιση για οφειλές 3.000 – 50.000

Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ.

Μέγιστος αριθμός δόσεων 120.