Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός "Η ανασυγκρότηση του τρόπου κατοίκησης των μηχανικών με βασικό εργαλείο το χαρτοκούτι"

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

« Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ_ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟ ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΙ »Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ


1. ΓΕΝΙΚΑ

Το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Διοργανωτής) προκειμένου να διεξάγει Πανελλήνιο διαγωνισμό για την αναζήτηση του τρόπου κατοίκησης με βασικό στοιχείο το χαρτοκούτι, καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής (άνεργους, ανασφάλιστους, υπερχρεωμένους μηχανικούς κλπ), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής, με φόρμα εγγραφής που θα βρουν στον ιστότοπο που αναφέρεται κάτωθι:

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Διοργανωτή είναι:

Οδός : Κολοκοτρώνη 4  
Ταχ. Κωδ. : 10561

Τηλ. : 2103740000 
Fax : 210 3311 153 
E-mail : public@tsmede.gr

Ιστότοπος Διαγωνισμού για την λήψη του τεύχους διαγωνισμού, των εγκυκλίων και για την υποβολή ερωτημάτων πρόσθετης πληροφόρησης:

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη του μελετητή ή μελετητικής ομάδας που θα αναλάβει την αρχιτεκτονική μελέτη για την “Ανασυγκρότηση της κατοίκησης στον δημόσιο (Ελλαδικό) χώρο με βασικό εργαλείο το χαρτοκούτι”. Στόχοι του Έργου που θα εκτείνεται από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως το σύνολο της επικράτειας, είναι η μετατροπή των κέντρων των πόλεων σε τόπους προορισμού για τον πολίτη _ μηχανικό και όχι μόνο σε χώρο διέλευσης τουριστών. H λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κέντρων, η ενίσχυση των εμπορικών, και οικονομικών λειτουργιών της πόλης, η επιστροφή της κατοικίας στο Κέντρο, η ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας των πόλεων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην καθημερινότητα του άστεγου πολίτη, και «πρώην μηχανικού».3. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα είναι δύο σταδίων - κλιμακωτός μιας κατηγορίας μελετών, Αρχιτεκτονική, με υποστηρικτικές κατηγορίες μελετών χαρτόκουτου: Στατική μελέτη, Η/Μ δίκτυα, βιοκλιματική μελέτη, μελέτη ΚΕΝΑΚ και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατά το α΄ στάδιο του Διαγωνισμού ιδεών και προσχεδίων η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει από τρεις (3) έως οκτώ (8) προτάσεις οι μελετητές των οποίων θα έχουν το δικαίωμα να υλοποιήσουν στο επόμενο στάδιο (με οριστική μελέτη - μελέτη εφαρμογής). Κατά το β’ στάδιο του Διαγωνισμού οι επιλεγέντες μελετητές εκ του α’ σταδίου θα κληθούν να υποβάλουν εκ νέου φάκελο πρότασης. Εκ των νέων αρχιτεκτονικών φακέλων η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει έως τρεις (3) μελέτες προς βράβευση.4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο α’ στάδιο του Διαγωνισμού (Διαγωνισμός ιδεών - προσχεδίων) έχουν τα εξής φυσικά ή νομικά πρόσωπα: Μηχανικοί που οφείλουν στο ΤΣΜΕΔΕ και στην εφορία, μηχανικοί που οφείλουν γενικώς.5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθούν υπόψη κατ΄ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

-η οραματική διάσταση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για τη χρήση του αντικειμένου ‘χαρτοκούτι’ στο δημόσιο χώρο ως έργο άμεσης ανάγκης και υψηλής αισθητικής

-η αναγνωρισιμότητα της προτεινόμενης ιδέας στο δημόσιο χώρο, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται η σύνδεση του με τα μνημεία και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης και μόνιμης εγκατάστασης.

-η λειτουργικότητα και η ευελιξία του αντικειμένου στο δημόσιο χώρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των προβλεπομένων χρήσεων και διαβίωση των πολιτών_ μηχανικών

-η βιωσιμότητα του αντικειμένου στο δημόσιο χώρο, στην οποία περιλαμβάνονται ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας και η συμβολή του στην κλιματική αλλαγή (μηδενικό αποτύπωμα).

-η ευκολία υλοποίησης και η γενικότερη οικονομία της κατασκευής και της συντήρησης του έργου, στην οποία περιλαμβάνονται η αντοχή στη χρήση και στο χρόνο (στα αέναα χρόνια του μνημονίου).6. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διοργανωτής θα συγκροτήσει με απόφασή του τη Κριτική Επιτροπή και για τα δύο στάδια του Διαγωνισμού. Η Κριτική Επιτροπή θα είναι εξαμελής και αποτελείται από τους: Γαμβρίλη Ιωάννη, Σπίρτζη Χρήστο, Βρούτση Ιωάννη, Ρεν Όλι, Στουρνάρα Ιωάννη και Σελλιανάκη Αντώνη7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ-ΒΡΑΒΕΙΑ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Κάθε μελέτη που θα προκριθεί στο β’ στάδιο του Διαγωνισμού (οριστική μελέτη) θα λάβει χρηματικό έπαθλο Ευρώ Είκοσι Πέντε (€ 25,000) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να επιλέξει μία επί πλέον «ουτοπική» πρόταση για βράβευση αντί του ποσού των Ευρώ Δέκα (€ 10,000) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και χωρίς δικαίωμα συμμετοχής του διαγωνιζόμενου στο β’ στάδιο. Στο β’ στάδιο του Διαγωνισμού θα απονεμηθούν μετά από εισήγηση της Κριτικής Επιτροπής μέχρι τρία (3) βραβεία συνολικού ποσού των Ευρώ Εκατόν Εξήντα

(€ 160,000) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) κατά τα εξής ποσοστά: 1_ βραβείο: 45%, 2_ βραβείο: 33%, 3_ βραβείο: 22%.8. ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης και των υποστηρικτικών μελετών θα ανατεθεί από τον Διοργανωτή, κατόπιν συμφωνίας των όρων του συμφωνητικού, στον πρώτο βραβευθέντα (ή πρώτο διακριθέντα) αρχιτέκτονα μελετητή, υπό την προϋπόθεση ότι ο ίδιος ή η ομάδα με την οποία θα συμπράξει θα διαθέτουν μελετητικό πτυχίο Α τάξης ή ανώτερο στις κατηγορίες μελετών ( 6 Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων’ ή 7 ‘Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες’ ) και ανεξόφλητες οφειλές.9. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού, τα αναλυτικά στοιχεία και η αίτηση συμμετοχής θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της διεύθυνσης

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής προκειμένου να παραλάβουν τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης (PAC), να αποκτήσουν πρόσβαση στον τεχνικό φάκελο του Διαγωνισμού και να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό.10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η έναρξη του α’ σταδίου του Διαγωνισμού θα γίνει την 1 Νοεμβρίου 2013. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του α’ σταδίου του Διαγωνισμού ορίζεται η Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013.

Όλα τα ζητούμενα στοιχεία των προτάσεων που θα υποβληθούν κατά το α’ στάδιο του Διαγωνισμού θα παραδοθούν συσκευασμένα (σε χαρτόκουτο) στη διεύθυνση: Πλατεία Αστέγων και Τεχνών, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για έγκαιρη υποβολή.
11. ΙΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η μελέτη θα εκπονηθεί με σκοπό να δωρηθεί από το «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» στο Ελληνικό Δημόσιο, άνευ ανταλλάγματος, επομένως τελικός αποδέκτης της μελέτης και ιδιοκτήτης του έργου είναι το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο δύναται να το χρησιμοποιήσει και για άλλες - πλέον των μηχανικών- κοινωνικές ομάδες. Εφαρμοστέο δίκαιο για τον διαγωνισμό και το συμφωνητικό ανάθεσης θα είναι το Αγγλικό Δίκαιο. Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού και του συμφωνητικού ανάθεσης είναι η Ελληνική γλώσσα, και οι προτάσεις και τα σχέδια θα υποβληθούν στο μετρικό σύστημα μονάδων.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει ενδεικτικά συνοπτική περίληψη ορισμένων άρθρων της πλήρους «Προκήρυξης» του διαγωνισμού.

Εκλογές ΣΜΤ Μακεδονίας - Ριζοσπαστική Κίνηση Τεχνικών

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Εκλογές ΣΜΤ-Μακεδονίας 2013_Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης,
Σάββατο 2 Νοέμβρη 10:00-18:00
Κυριακή 3 Νοέμβρη 10:00-19:00
Η κρίση είναι του καπιταλισμού Με αφορμή το δημόσιο χρέος, νομοθετήθηκε η συντριβή των δικαιωμάτων, των μισθών των εργαζομένων, η fast track εκποίηση του δηµόσιου πλούτου, µε κατάργηση συνταγματικών όρων και περιορισμών. Η σημερινή κρίση του δηµόσιου χρέους, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, αποτελεί απλώς σύµπτωµα. Η πραγματική κρίση αφορά στην υπερσυσσώρευση, και την πτώση των ποσοστών κέρδους, που από το 2008 πλήττει όλες τις χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού. Μεταβάλλεται σε κρίση χρέους στις περιοχές που η υποταγή στις χρηματαγορές ήταν εντονότερη και δογματικότερη, όπως η Ευρωζώνη. Ζούμε μια επιχείρηση εξόδου από την κρίση, που συνίσταται στην καταστροφή κάθε εμπόδιου στην «ανταγωνιστικότητα». Μόνον έτσι θα «εκκαθαριστούν» οι «µη ανταγωνιστικές» δραστηριότητες και τα ποσοστά κέρδους θα κινηθούν και πάλι ανοδικά, παράλληλα µε τη μαζική φτώχεια και την ανεργία. Ενδεικτικό είναι οτι στην Ελλάδα της κρίσης οι 300 μεγαλύτερες εταιρείες εμφανίζουν περίπου σταθερό κύκλο εργασιών ενώ οι μικρότερες αν δεν σταμάτησαν ήδη να λειτουργούν σίγουρα έχουν πληγεί περισσότερο. Λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη το γεγονός οτι η πρόσβαση των μικρότερων σε δανειακή ρευστότητα είναι εξαιρετικά δυσχερής και με υψηλότερα επιτόκια από ό,τι των μεγάλων, είναι ξεκάθαρο το πως η ύφεση έχει ταξικό πρόσημο και δεν πλήττει όλους το ίδιο.
3 χρόνια στον μηχανισμό στήριξης ΕΕ και ΔΝΤ
Ο φαύλος κύκλος των “τελευταίων και σωτήριων μέτρων” δεν έχει τελειωμό. Πίσω από το success story του Α.Σαμαρά κρύβονται τα συντρίμμια μιας κοινωνίας με 30% ανεργία με τον εργοδοτικό δεσποτισμό να γίνεται νόμος μειώνοντας μισθούς και προσωπικό όποτε θέλει και για όποιο λόγο θέλει, με επιβολή δυσβάσταχτης για το λαό φορολογίας- χαρατσιών, χωρίς δημόσια παιδεία- υγεία, χωρίς κανενός τύπου κοινωνική μέριμνα και παροχές, με 4000 αυτοκτονίες και με ένταση της κρατικής καταστολής απέναντι στα κοινωνικά κινήματα που δίνει χώρο στους φασίστες να ξεδιπλώσουν την δολοφονική τους δράση σε αγωνιστές.Δεν τους φτάνει που μας βούλιαξαν στην ανεργία, θέλουν οι άνεργοι να γίνουν άστεγοι. Ο νέος γύρος μέτρων θα επιδεινώσει την αυτή την κατάσταση με την ιδιωτικοποίηση δημοσίων αγαθών και υποδομών, για να χαριστούν σε επενδυτές με γνώμονα το κέρδος τους και όχι τις ανάγκες των εργαζομένων. Αναπόφευκτα τα πιο πληττόμενα από την κρίση κοινωνικά στρώματα, πτωχευμένα νοικοκυριά- συνταξιούχοι, θα στερηθούν βασικά κοινωνικά αγαθά ( ρεύμα, νερό) και παροχές όπως περίθαλψη, χρήση μέσων μαζικής μετακίνησης, επιδόματα κλπ. Κορύφωση αυτής της πολιτικής αποτελεί η επιδίωξη της κυβέρνησης να εισπράξει ληξιπρόθεσμες οφειλές με κάθε τρόπο ακόμα και με κατάσχεση καταθέσεων και ακινήτων, με την λεγόμενη απελευθέρωση πλειστηριασμών.
Ο τεχνικός κόσμος- είδος υπό εξόντωση
 

Ποτέ δουλειά την Κυριακή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κυριακή 3/11 :: ΑΠΕΡΓΙΑ στον κλάδο του εμπορίου [συγκέντρωση: 10πμ, πλ. Κοραή]
ΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ!

Την Κυριακή 3 Νοέμβρη κανένας για ψώνια!

ολοι στην απεργία και στις κινητοποιήσεις των συνδικάτων!

Η Κυριακή, 3 Νοέμβρη, είναι η πρώτη Κυριακή που θα εφαρμοστεί ο νόμος 4177/2013 ο οποίος ψηφίστηκε μες στο καλοκαίρι από τη συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για πλήρη απελευθέρωση της αγοράς και κατάργηση της κυριακάτικης αργίας! Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο γυρνούν 104 χρόνια πίσω, στο 1909, οπότε για πρώτη φορά καθιερώθηκε η αργία της Κυριακής!

Καθιερώνουν το άνοιγμα των καταστημάτων 7 Κυριακές, ενώ δίνουν τη δυνατότητα να ανοίγουν ΟΛΕΣ τις Κυριακές του έτους τα εμπορικά καταστήματα μέχρι 250 τ.μ., λειτουργία που σε σύντομο χρόνο αντικειμενικά θα επεκταθεί στο σύνολο των καταστημάτων. Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει την καθιέρωση τεσσάρων εκπτωτικών περιόδων το χρόνο, με εργάσιμη την πρώτη Κυριακή κάθε περιόδου.

Μόνο οργή  και αγανάκτηση μπορούν να προκαλέσουν τα ψέματα περί της τόνωσης της αγοράς, της ανάπτυξης και κυρίως της καταπολέμησης της ανεργίας, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση απελευθερώνει τις μαζικές απολύσεις. Είναι επιχειρήματα το ίδιο φαιδρά με όσα προβάλλονταν για την απελευθέρωση του ωραρίου των καταστημάτων το 2008. Το 1.500.000 ανέργων και το 1.000.000 των απλήρωτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα δείχνουν πόσο βάσιμα είναι όλα αυτά!

Εξίσου ξεδιάντροπος και προκλητικός είναι και ισχυρισμός ότι το άνοιγμα των καταστημάτων είναι ωφέλιμο για τους καταναλωτές, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις «ενδιάμεσες περιόδους εκπτώσεων» και να έχουν περισσότερο χρόνο για ψώνια. Αφού με τα μνημόνια λεηλάτησαν τους μισθούς τους, τους πέταξαν στην ανεργία, διέλυσαν τις ζωές τους με τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τους άδειασαν τις τσέπες με τα χαράτσια, κατάντησαν επιδόματα τις συντάξεις, τώρα τους δίνουν την ελευθερία... να ξεχυθούν για ψώνια την Κυριακή!

Στην πραγματικότητα ο στόχος τους είναι διπλός: τσάκισμα από τη μια των εργατικών αντιστάσεων και ικανοποίηση από την άλλη των μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων και των πολυκαταστημάτων των πολυεθνικών. Πρόκειται για ένα ακόμη χτύπημα στις εργατικές κατακτήσεις μαζί με όσες προηγήθηκαν: κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, λεηλασία μισθών, κατάργηση επιδομάτων, μείωση αποζημιώσεων, διάλυση των ασφαλιστικών ταμείων, απογείωση της ελαστικής και της μαύρης εργασίας, εκτόξευση της ανεργίας.

Για μια ακόμη φορά αποκαλύπτεται ότι τα μνημόνια και οι αντεργατικοί νόμοι κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ γίνονται σε πλήρη σύμπλευση και για την ικανοποίηση των συμφερόντων των εργοδοτών. Στόχος τους δεν είναι παρά η διάσωση του κεφαλαίου και των κερδών του, η μετατροπή όλης της χώρας σε μια απέραντη «ειδική οικονομική ζώνη» όπου δεν θα υπάρχει κανένα δικαίωμα, όπου θα κυριαρχεί η απόλυτη εκμετάλλευση, η εξατομίκευση και η υποταγή στην εργοδοτική εξουσία.

Γι΄αυτό και η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας δεν αφορά μόνο το εμπόριο. Ξεκινάει από κει και θα συμπαρασύρει και άλλους κλάδους (ταχυμεταφορές, αποθήκες, λογιστήρια, τράπεζες κ.λπ.). Η διάχυση του 40ωρου σε 6 μέρες που ψηφίστηκε στο τελευταίο μνημόνιο κρύβει τις απαιτήσεις κυβέρνησης-ΕΕ-εργοδοτών για 6 μέρες δουλειάς, δείχνει ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνση για όλους. Όσες ώρες και με όποιες συνθήκες θέλουν αυτοί, χωρίς δικαίωμα στην ξεκούραση και στον ελεύθερο χρόνο, χωρίς χρόνο για την οικογένειά μας και τη ζωή μας.

ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ, ΑΝΕΡΓΟΣ, ΝΕΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 3 ΝΟΕΜΒΡΗ. ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.

Αυτή τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε όλοι μαζί! Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να συντονίσουμε τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις μας σε ένα μαζικό ποτάμι ανατροπής απέναντι στον εφιάλτη των μνημονίων, τη βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου που ρημάζουν τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας.


ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΨΩΝΙΣΟΥΜΕ
ΜΑΣ ΛΕΙΠΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ!

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

Φοβούνται κατάρρευση διαρκείας στην οικοδομική δραστηριότητα

Αναδημοσίευση από ΕφΣυν. Το success story σε νέες μεγάλες επιτυχίες.
53«Κατάρα» η ιδιοκτησία ακινήτου στην Ελλάδα της κρίσης. Αυτό προκύπτει από δημοσκοπική έρευνα της εταιρείας Interview που διεξήχθη για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στο διάστημα 16-18 Οκτωβρίου, με θέμα «Το παρόν και το μέλλον των επαγγελμάτων που σχετίζονται με την οικοδομική δραστηριότητα».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 770 ατόμων, σε 405 επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου, 310 καταναλωτές και 55 δικηγόρους και συμβολαιογράφους.

«Το 80% των εργολάβων στη βόρεια Ελλάδα έχουν αλλάξει επάγγελμα» ανέφερε ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, εκτιμώντας ότι «η δυσχερής αυτή κατάσταση θα συνεχιστεί για τουλάχιστον δέκα χρόνια…». Στο μεταξύ, οκτώ στους δέκα που ζουν από την οικοδομική δραστηριότητα βλέπουν μείωση τζίρου, ενώ η μείωση των εσόδων αγγίζει το 45%.

Η κρίση θα κρατήσει επί μακρόν εκτιμά το 88%

Το μέλλον διαγράφεται εξίσου δυσοίωνο, καθώς το 88% εκτιμά ότι η κρίση στην οικοδομή θα κρατήσει επί μακρόν, ενώ το 12% θεωρεί ότι θα δει «φως» το αργότερο σε 4 χρόνια.

Στο πεδίο της απασχόλησης, το 85% των ερωτηθέντων προτίθεται να διατηρήσει το προσωπικό του κατά το επόμενο διάστημα, το 2% να προσλάβει και το 13% να προβεί σε απολύσεις. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και διαθέτουν προσωπικό αποτελούν το 44% του δείγματος, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι το 56%.

Αναγκαστικές εισπράξεις, ο Χρήστος...

Αναδημοσίευση από την Αυγή
 
Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρ. Πρωτόπαπας έκανε γωστό ότι τέθηκε από την κυβέρνηση ως επικεφαλής στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του πρώην υπουργού Εργασίας, συνδικαλιστή και προέδρου της ΓΣΕΕ, θα είναι η αναγκαστική κατάσχεση περιουσιών για αυτούς που χρωστάνε ποσά άνω των 5.000 ευρώ. Με άλλα λόγια αυτός θα δίνει το "ΟΚ" προκειμένου να βγεί "στο σφυρί" η δημόσια και ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων (και δεν μιλάμε για τους διαχρονικά εισφοροδιαφεύγοντες επιχειρηματίες), των εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρηματιών, των ελευθεροεπαγγελματιών και των (πρώην) μισθωτών που έχουν μείνει άνεργοι. Ποτέ δεν πάνε χαμένοι, τελικά, κάποιοι συνδικαλιστές που έχουν αποδείξει διαχρονικά τη χρησιμότητά τους...

Παράταση προθεσμίας πληρωμής εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΔΜΕΔΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες των εκπροσώπων της Ένωσης στο  Δ.Σ. του ΕΤΑΑ  κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του  αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα :

1. Η παράταση της προθεσμίας πληρωμής ειδοποιητηρίων για τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές του Β' εξαμήνου 2013 έως την 15/12/2013 (και επειδή είναι Κυριακή έως τις 16/12/2013). Η απόφαση ελήφθη ύστερα από πρόταση της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ και εισηγήθη από την Υπηρεσία για λόγους :
 1.1.  εξυπηρέτησης των συναδέλφων από αδυναμία πληρωμής τους την 31/10/2013 και
 1.2.  καθυστέρησης  εκδόσεως των ειδοποιητηρίων από την εταιρεία που έχει αναλάβει την έκδοσή τους.
2. Η  μετάθεση της επιστροφής των επιπλέον καταβληθεισών  εισφορών των συναδέλφων, όσων δηλαδή  πλήρωσαν με τις τότε νέες αυξημένες εισφορές, με τα ειδοποιητήρια του Α' εξαμήνου του 2014, για λόγους νομικούς και τεχνικούς της μηχανογράφησης, ως συνυπολογιστική πράξη.

Συμβολή στο διάλογο μεταξύ των αριστερών δυνάμεων στο ΤΕΕ

31/10/2013

Συντρόφισσες και σύντροφοι της ΑΕΠ – ΕΜ,


Θέλοντας να συμβάλουμε στον ανοιχτό διάλογο που έχει ανοίξει μεταξύ μας έστω και καθυστερημένα, οφείλουμε και δικαιούμαστε μια δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τα σχόλια που καταθέτετε στο κείμενο σας http://www.aepem.gr/node/59.

1. Στο χώρο των μηχανικών, πιο συγκεκριμένα των εργαζόμενων με «μπλοκάκι», των αυτοαπασχολούμενων και ανέργων, επετεύχθη το προηγούμενο διάστημα μια σημαντική νίκη, μέσα από την κινητοποίηση ενός εύρους πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων.
Οι ψηφισμένες με τον 3986/2011 εξοντωτικές αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών δεν έχουν ως σήμερα εφαρμοστεί στους μηχανικούς, παρότι έχουν εφαρμοστεί στους άλλους κλάδους συνασφαλισμένων του ΕΤΑΑ (γιατροί, οδοντίατροι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι), παρότι σχετικά είχε εισηγηθεί η ΔΕ του ΕΤΑΑ στις 23.08.12, με τις ψήφους των εκπροσώπων του ΤΕΕ και παρότι στάλθηκαν ειδοποιητήρια με τις αυξημένες εισφορές για το 1ο εξάμηνο του 20131.
Είναι ίσως η μόνη έμπρακτη ακύρωση νόμου στην εποχή των μνημονίων.
Είναι μια μικρή, αλλά σημαντική νίκη μετά από σχεδόν μια 10ετία συνεχόμενων επιθέσεων εκ μέρους των κυβερνήσεων και των διοικήσεων του ΤΕΕ απέναντι στην μεγάλη πλειοψηφία των μηχανικών, επιθέσεων που έχουν φέρει τον κλάδο στην χειρότερη κατάσταση την τελευταία 50ετία. Εκτίναξη της ανεργίας, έλλειψη πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δραστική μείωση των μισθών για όσους έχουν ακόμα μεροκάματο.
Για να αποφασίσει η ΔΕ του ΕΤΑΑ στις 29/4/13 την μη εφαρμογή του μνημονιακού νόμου, είχαν προηγηθεί από το καλοκαίρι του 2012 αναρίθμητες εξορμήσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας και δυναμικές συγκεντρώσεις στην Αντιπροσωπία του ΤΕΕ, στην Διοικούσα του ΤΕΕ, στην Διοικούσα του ΤΣΜΕΔΕ, στην Διοικούσα του ΕΤΑΑ, με συμμετοχή και πρωτοβουλία της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών, των σωματείων του κλάδου (ΣΜΤ, ΕΜΔΥΔΑΣ), ακόμα και της ηγεσίας του ΤΕΕ, (το οποίο κάτω από την πολιτική πίεση του κινήματος αναγκάστηκε όψιμα να στηρίξει τις κινητοποιήσεις).

Βίντεο για ΑΔΜΗΕ

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Αντιφασιστική - Αντικατασταλτική Πορεία στις γειτονιές της Κυψέλης

Σάββατο 2 Νοέμβρη, Γαλατσίου & Βεΐκου, 11 π.μ. (Λεωφορεία: 444, 608, 036, 622)

Επαναφέρουν διατάξεις που έχουν απορριφθεί από το ΣτΕ

Το υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί νομοσχέδιο με το οποίο νομιμοποιούνται αυθαίρετα που βρίσκονται σε δασικές και καταπατημένες εκτάσεις
Νέα γενιά "φωτογραφικών" διατάξεων για πολεοδομικά θέματα περιλαμβάνει το καινούργιο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, που αναμένεται να δοθεί σε διαβούλευση ώς τα μέσα Νοεμβρίου. Από την πρώτη παρουσίαση, που έγινε χθες στην αρμόδια επιτροπή της Boυλής από τον αναπληρωτή υπουργό Σταύρο Καλαφάτη, είναι φανερό ότι η νέα νομοθετική πρωτοβουλία αφορά τακτοποίηση πολεοδομικών παρανομιών, για τις οποίας έχει εκδοθεί σειρά απορριπτικών αποφάσεων από το ΣτΕ! Με τα προωθούμενα μέτρα ατην ουσία αποκτούν δικαίωμα νομιμοποίησης και άλλες κατηγορίες αυθαιρέτων, παρά την πρόβλεψη του τελευταίου νόμου που εξαιρεί ρητώς παρανομίες οι οποίες έχουν γίνει σε δασικές και καταπατημένες εκτάσεις. Επιπλέον δημιουργούν τετελεσμένα, αφού δεν καθορίζονται κανόνες για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση δασικών περιοχών, με το σχετικό νομοσχέδιο να... αγνοείται μετά τα δίκαια πυρά που δέχτηκε από το σύνολο των οικολογικών φορέων της χώρας.
Συγκεκριμένα το νέο πακέτο του υπουργείου, που προωθείται στο όνομα του... περιβάλλοντης, αφορά:
• Την τακτοποίηση δασικών εκτάσεων σε εντός σχεδίου περιοχές που έχουν οικοδομηθεί. Ευνοούνται ιδιοκτήτες σε Αγιο Στέφανο, Διόνυσο, Σταμάτα και άλλες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, που στο παρελθόν είχαν ενταχθεί ατο σχέδιο παράνομα με απλές αποφάσεις νομαρχών οι οποίες στη συνέχεια ακυρώθηκαν από το ΣτΕ, αφού αντιβαίνουν στο άρθρο 24 του Συντάγματος. Πριν από την ακύρωση των αποφάσεων, οι πολεοδομίες είχαν προχωρήσει στην έκδοση εκατοντάδων οικοδομικών αδειών, που στη συνέχεια έμειναν στον... αέρα.
• Την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου που κατέχουν ιδιώτες για δεκαετίες χωρίς να ενοχληθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αφορούν κυρίως ακίνητα σε Εδεσσα, Καβάλα και Ηλιδα, αλλά και παλιά στρατόπεδα στη βόρεια Ελλάδα.
• Την αντιμετώπιση προβλημάτων των οικοδομικών συνεταιρισμών, τα οποία υποτίθεται ότι είχαν αντιμετωπιστεί με τον τελευταίο νόμο για τα αυθαίρετα. Προφανώς οι ρυθμίσεις δεν κάλυψαν όλες τις εκκρεμότητες ή το υπουργείο επέλεξε την οικοπεδοποίηση δασικών εκτάσεων με τη μέθοδο της σαλαμοποίησης.
Με άλλη ρύθμιση προβλέπεται η αντιμετώπιση ζητημάτων σε οικισμούς, όπως στο Αίγιο και στα Καλάβρυτα, που έχουν χαρακτηριστεί κατολισθαίνοντες και για την έκδοση οικοδομικής άδειας χρειάζεται να προηγηθεί γεωλογική μελέτη.
Χ.ΤΖ.
http://www.efsyn.gr

Εκλογές ΣΜΤ Κεντρικής Μακεδονίας στις 02-03/11/2013

Το προσεχές Σαββατοκύριακο 2-3 Νοέμβρη 2013 θα διεξαχθούν οι εκλογές του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Πλ. Ρωμαϊκής Αγοράς).

Το Σαββάτο 02/11/2013 τις ώρες 10:00 μέχρι 18:00 και
την Κυριακή 03/11/2013 τις ώρες 10:00 μέχρι 19:00

Η συμμετοχή όλων στη διαδικασία της ψηφοφορίας κρίνεται απαραίτητη για να δυναμώσει η φωνή του Σωμετείου. Επικοινωνία στο somtechnik.thes@gmail.com

Αναρτούμε το ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Πρωτοβουλίας (ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ) στην οποία συμμετέχουν μέλη της συσπείρωσης αριστερών μηxανικών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΝΙΚΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
ΔΙΓΚΑ ΑΝΝΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ - ΜΗΧ. ΠΕΡ.
ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του ΝΕΣΤΟΡΑ - ΜΗΧ. ΜΗΧ.
ΛΕΪΣΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΗΛ/ΓΟΣ. Τ.Ε.
ΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΜΗΧ. ΧΩΡ.
ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ - ΜΗΧ. ΜΗΧ.
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΗΛ/ΚΟΣ Τ.Ε.
ΑΝΤΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ - ΑΡΧ. ΜΗΧ.
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΖΑΝΝΗΣ του ΜΙΚΕ - ΜΗΧ. ΜΗΧ. ΗΛ/ΓΟΣ Τ.Ε.
ΓΟΛΣΟΥΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΒΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ - ΜΗΧ. ΜΗΧ.
ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΛΟΥΚΡΗ ΔΩΡΟΘΕΑ (ΝΤΟΡΗ) του ΠΕΤΡΟΥ - ΑΡΧ. ΜΗΧ.
ΜΗΤΖΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ - ΧΗΜ. ΜΗΧ.
ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ - ΜΗΧ. ΜΗΧ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΗΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΥΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΑΜΔΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΟΥΝΑΠΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ - ΜΗΧ. Η/Υ
ΣΤΑΘΗ ΕΦΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ - ΜΗΧ. ΜΗΧ.
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΖΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ - ΜΗΧ. Τ.Ε.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΜΗΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΑΒΒΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΒΡΥΖΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΜΗΧ. ΠΕΡ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 
ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ - ΜΗΧ. ΜΗΧ.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ανακοίνωση της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών - Κινητοποίηση τη Δευτέρα 4/11 στο ΤΣΜΕΔΕ

Η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών αποτελεί εδώ και έναν περίπου χρόνο τον πυρήνα των κινητοποιήσεων των μηχανικών. Αντιδρούμε στην διάλυση της κοινωνίας και της ζωής μας και στην απραξία ή/και συναίνεση των φορέων μας. Στις δεκάδες κινητοποιήσεις μας πετύχαμε κάποιες μικρές νίκες: αναστολή υλοποίησης των εξοντωτικών αυξήσεων και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για κατηγορίες συναδέλφων. Οι νίκες αυτές, αν και αναιρέθηκαν ή κινδυνεύουν να αναιρεθούν (στο διάστημα μάλιστα της «χαλάρωσης» μας οι εξελίξεις υπήρξαν εξαιρετικά ανησυχητικές) αποτελούν τις πρώτες μέχρι στιγμής - και γι' αυτό άκρως ελπιδοφόρες - επιτυχίες σε βάρος του μνημονιακού καθεστώτος.

Ωστόσο:
 • Η ιατροφαρμακευτική κάλυψη κατηγοριών συναδέλφων – μετά από παρέμβαση του Υπ. «Ασφάλισης» - ακυρώθηκε και χιλιάδες συναδέλφων είναι αυτή τη στιγμή ανασφάλιστοι, χωρίς να δικαιούνται ούτε καν την πρόνοια που έχουν οι άποροι.
 • Χιλιάδες συναδέλφων, που έχουν οφειλές στο ΤΣΜΕΔΕ, άνω των 5000 €, κινδυνεύουν από 1/1/2014 να απολέσουν τις όποιες καταθέσεις, αμοιβές ή και ακίνητα έχουν στη κατοχή τους, μια και η ένταξη των οφειλών στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, οδηγεί σε διαδικασίες «αναγκαστικής είσπραξης».
 • Η νέα διαδικασία διακανονισμού οφειλών, αποδεικνύεται επικίνδυνη και πολλαπλά προβληματική μια και γίνεται με τοκογλυφικά επιτόκια (άνω του 8%), απαιτεί φορολογική ενημερότητα, συνδέεται αυτόματα με τραπεζικό λογαριασμό και χάνεται με την δεύτερη αποτυχία πληρωμής μιας δόσης.
 • Οι συντάξεις μειώνονται συνεχώς συντείνοντας στα 360 € που «εγγυάται» το κράτος.
 • Η γενικευμένη αδυναμία πληρωμής των ήδη υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών απαγορεύει σε χιλιάδες ανέργους και υποαπασχολούμενους συναδέλφους να διεκδικήσουν δουλειά, καθώς δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα.
Δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο αυτήν την κατάσταση. Απαιτούμε:
 • Να αναγνωριστεί από το ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ ο άνεργος και υποασχολούμενος μηχανικός ώστε να μην υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να λαμβάνει αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας και ουσιαστικά μέτρα προνοιακής κάλυψης από το ίδιο το ταμείο του.
 • Οριστική κατάργηση των νέων εξοντωτικών ασφαλιστικών εισφορών και δραστική μείωση των ήδη υπέρογκων εισφορών σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται στη σημερινή κατάσταση.
 • Κατάργηση των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων σε όλες τις οφειλές και διαγραφή χρεών σε όσους δεν είχαν επαρκές εισόδημα τα προηγούμενα χρόνια.
 • Iατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους χωρίς προϋποθέσεις.
 • Άμεση καταβολή των οφειλών του κράτους και της εργοδοσίας.
 • Άμεση ακύρωση των διαδικασιών «αναγκαστικής είσπραξης» και των δυσβάσταχτων διακανονισμών.
Καταγγέλουμε το ληστρικό «κούρεμα» των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ από τράπεζες και κυβερνήσεις. Aπαιτούμε την αποκατάσταση των καταληστευμένων αποθεματικών του και την απεμπλοκή του από τραπεζικά και χρηματιστηριακά παιχνίδια

Καλούμε τους συναδέλφους μηχανικούς σε συλλογική και αγωνιστική στάση μαζί με όλον τον κόσμο της εργασίας απέναντι στον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει, σε διαρκή εγρήγορση, σε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή στην Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών (επόμενη συνάντηση την Παρασκευή 8/11 στις 6:30μμ στο ΕΜΠ). 
 
Όλοι στην κινητοποίηση στο ΤΣΜΕΔΕ τη Δευτέρα 4/11 στις 3μμ

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ - ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ – ΝΙΚΑΜΕ

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Όχι στην καταστροφή της Μάνης

ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

32 σύλλογοι και φορείς μαζί και 1.164 ιδιώτες προσέφυγαν τον Ιούνιο του 2012 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση των δύο πρώτων αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΚΑ (α.π.197130/26.3.2012 και α.π.197266/30.3.2012), για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Μάνη.

Μεταξύ των 32 Συλλόγων και Φορέων συμπεριλαμβάνονται η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΗΣ, η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΝΗΣ, ο σύλλογος ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ, η ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, η Παλλακωνική Ομοσπονδία και η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΝΙΑΤΩΝ καθώς και πολλοί τοπικοί σύλλογοι και φορείς. Η προσφυγή συζητείται στο ΣτΕ την 6η Νοεμβρίου 2013.

Η συγκεκριμένη αίτηση ακύρωσης αφορά δύο αιολικά πάρκα της εταιρείας ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ Α.Ε. ένα της «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.» και ένα της «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΓΙΑΣ Α.Ε.». Συνολικά τέσσερα «πάρκα» συνολικού αριθμού 48 ανεμογεννητριών βιομηχανικού τύπου, συνολικής ονομαστικής ισχύος 104 MW.

Με τις αδειοδοτήσεις αυτές εγκρίνονται επίσης:
α. κατασκευή 35 χλμ. οδικού δικτύου σε παρθένο περιοχή, όλη σε Ζώνη Ειδικής προστασίας του Natura 2000
β. κατασκευή υπογείου δικτύου γραμμής υψηλής και μεσαίας τάσης μήκους 75 χλμ. (με ανάλογη εκσκαφή)
γ. Ένα υποσταθμό ανύψωσης τάσης βορείως του Βαχού (θέση Ισιώματα)
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
Ρεαλιστική αναπαράσταση του αιολικού πάρκου «ΔΡΥΜΟΝΑΚΙΑ ΑΕ» που σύμφωνα με την αδειοδότηση της «Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας» και όπως αποτυπώνεται και στον σχετικό χάρτη θα εγκατασταθεί - αν εμείς το επιτρέψουμε - σε απόσταση αναπνοής από τη Βάθεια (1.400 μέτρα), τη Λάγια (1.100 μέτρα) και τα Τσικαλιά (800 μέτρα).

Ο ΣΜΗΒΕ για Εισφορές – Ιατροφαρμακευτική κάλυψη

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μ. Αλεξάνδρου 49 • Τ.Κ. 54643 Θεσ/νίκη • Τηλ.-Fax: 2310 269887 •
smhbe@smhbe.gr • www.smhbe.gr
Θεσσαλονίκη 22/10/2013
Αρ. Πρωτ.: 8212
Προς: ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Υπ’ όψιν Προέδρου κ. Ιωάννη Γαμβρίλη
Κοιν: Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης – Υπόψη: Προϊσταμένης κας Θεοδωρίδου
ΤΕΕ – Υπόψη: Προέδρου κ. Χρ. Σπίρτζη
ΤΕΕ / ΤΚΜ - Υπόψη: Προέδρου κ. Αναστ. Κονακλίδη
ΠΣΔΜ-Η – Υπόψη: Προέδρου κ. Αναστ. Ευσταθίου
Συλλόγους Μηχανικών Θεσσαλονίκης
 
Θέμα: Εισφορές – Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
 
Κύριε Πρόεδρε,
Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα του ΤΣΜΕΔΕ, θέλουμε να σας καταθέσουμε τις απόψεις μας, που έχουν ως ακολούθως:
1. Στάλθηκαν ήδη τα ειδοποιητήρια του Β΄ εξαμήνου του 2013 (χωρίς τις αυξήσεις, μιας και εκκρεμεί η εκδίκαση στο ΣτΕ) αλλά η ημερομηνία εξόφλησης τους παραμένει η 31 Οκτώβρη, οπότε ζητούμε την παράταση της προθεσμίας αποπληρωμής χωρίς επιβαρύνσεις μέχρι 31 Δεκέμβρη.
2. Ζητούμε να καταδικάσετε τη διαδικασία διακανονισμού οφειλών, η οποία είναι εξαιρετικά αυστηρή και επικίνδυνη (αν χάσεις μια δόση χάνεις το διακανονισμό, υποχρέωση τραπεζικού λογαριασμού, εξόφληση των τρεχουσών εισφορών, τοκογλυφικό επιτόκιο 8% κλπ) και θεωρούμε οτι η διαδικασία αυτή πρέπει να επανέλθει στις αρμοδιότητες του ταμείου.
3. Ζητούμε να μη φύγει από το ταμείο κανένα όνομα συναδέλφου με οφειλές άνω των 5000 στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα διεκδίκησης τους με κατασχέσεις, δεσμεύσεις λογαριασμών, σπιτιών κλπ.
4. Ζητούμε να επιστραφούν πίσω τα χρήματα όσων πλήρωσαν το Α΄ εξάμηνο του 2013 με τις αυξημένες εισφορές (ή με προσαυξήσεις μέχρι να βγει η απόφαση παράτασης). Στα ειδοποιητήρια που στάλθηκαν δε συμψηφίζονται τα χρήματα αυτά.
5. Ζητούμε να επανέλθει η ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συναδέλφων με οφειλές η οποία διακόπηκε από το Μάιο. Να υπάρξει επίσης μόνιμη πρόβλεψη για τις περιπτώσεις μισθωτών, όπου ο εργοδότης δεν καταβάλλει την εισφορά και οι συνάδελφοι χάνουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
6. Επίσης, ζητούμε άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κλάδου με δυνατότητα επιλογής από τους συναδέλφους της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας και άμεσο διαχωρισμό των εισφορών που πληρώνουν οι μηχανικοί για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψή τους.
Προσδοκούμε ότι θα επιμεληθήτε άμεσα των θεμάτων σε όφελος των συναδέλφων του κλάδου.
Με τιμή
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Κολότσιος
Η Γεν. Γραμματέας
Μαρία Αντωνιάδου

Σχετικά με τα ειδοποιητήρια ΤΣΜΕΔΕ του Β Εξαμήνου 2013


Αύριο 31/10, λήγουν τα ειδοποιητήρια ΤΣΜΕΔΕ του Β Εξαμήνου του 2013 και κανείς ακόμα δεν ξέρει αν θα δοθεί παράταση ή όχι. Υπενθυμίζουμε ότι η ανοικτή συνέλευση μηχανικών έθεσε το θέμα αυτό στη ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ (να δοθεί δηλαδή παράταση μέχρι τέλους του έτους) το οποίο απάντησε θετικά μεν, αλλά καθυστέρησε στην αποστολή σχετικής εισήγησης στο ΔΣ του ΕΤΑΑ (συνεδριάζει κάθε Πέμπτη), το οποίο ΕΤΑΑ - άλλο που δεν ήθελε -  καταχώνιασε τη σχετική εισήγηση οπότε αυτή δε συζητήθηκε την Πέμπτη 24/10. Συνεπώς το σχετικό θέμα έχει πάει για συζήτηση για αύριο Πέμπτη 31/10 (ημέρα λήξης της προθεσμίας αποπληρωμής) με εισήγηση για παράταση μέχρι τις 15/12/2013 χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις. Κανείς συνεπώς αυτή τη στιγμή δε γνωρίζει αν θα δοθεί τελικά αυτή η παράταση και οι ευθύνες για αυτό (και όχι μόνο) είναι συγκεκριμένες, ανοίκουν κατά κύριο λόγο στην πλειονότητα των "εκπροσώπων" των μηχανικών σε ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ.

update 31/10 6μμ: Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι στο ΕΤΑΑ αποφασίστηκε η παράταση εξόφλησης των ειδοποιητηρίων (δε γνωρίζουμε ακόμα ημ/νία, μάλλον 15/12)

Όπου γης και πατρίς για τους έλληνες μηχανικούς

Αναδημοσίευση από http://www.tovima.gr/. Το Success Story μόλις ξεκίνησε και το Βήμα, η κυβέρνηση, ο Σπίρτζης κλπ προμοτάρουν τη μετανάστευση των συναδέλφων. Δε θα τους περάσει, αντί να διώξουν εμάς να τους διώξουμε εμείς.

Η καθίζηση στον κατασκευαστικό τομέα και στη βιομηχανία τους οδηγεί όλο και περισσότερο στη μετανάστευση

Παλιά, όχι τόσο παλιά, ένα πτυχίο μηχανικού και η εγγραφή στο ΤΕΕ ισοδυναμούσαν σε μεγάλο βαθμό, αν όχι με μια καλοπληρωμένη δουλειά, τουλάχιστον με μια κάποιου είδους εξασφάλιση. Εδώ και λίγα χρόνια όμως η καθίζηση στον κατασκευαστικό τομέα και στη βιομηχανία οδηγεί όλο και περισσότερους έλληνες μηχανικούς στη μετανάστευση.
Ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των ελλήνων μηχανικών που έχουν μεταναστεύσει την τελευταία τριετία δεν υπάρχουν, λέει στο «Βήμα» ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Χρήστος Σπίρτζης. «Το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για χιλιάδες άτομα. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει στο άμεσο μέλλον και αυτό δεν σχετίζεται μόνο με τη συγκυρία αλλά και με τις κυβερνητικές επιλογές. Εφέτος είχαμε αύξηση του αριθμού των εισακτέων στις πολυτεχνικές σχολές, ενώ στην πραγματικότητα χρειαζόμασταν μια μείωση της τάξεως του 50% ώστε σε προοπτική δεκαπενταετίας η αναλογία μηχανικών να προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».
«Και μηχανικός και μάνατζερ»
Η κυρία Ελένη Μελαδάκη, 30 ετών, εργάζεται εδώ και έναν χρόνο ως αρχιτέκτονας μηχανικός σε μελετητικό γραφείο του Λονδίνου. «Προηγήθηκε ένα Μάστερ εδώ, το οποίο εκτιμώ ότι μέτρησε περισσότερο από τα τρία χρόνια της προϋπηρεσίας μου σε αντίστοιχο ελληνικό γραφείο. Και αυτό διότι εδώ συνήθως μιλάμε για έργα και σχέδια πολύ μεγαλύτερου μεγέθους. Η αμοιβή μου, γύρω στις 30.000 στερλίνες ετησίως, χωρίς να είναι άσχημη, θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με την Ελλάδα είναι τα εξοντωτικά ωράρια: εδώ οι έντεκα ώρες την ημέρα είναι συνηθισμένη υπόθεση. Επίσης, σε οτιδήποτε αναλαμβάνεις λειτουργείς όχι μόνο ως μηχανικός αλλά και ως μάνατζερ».
«Ιδιαίτερα στον τομέα των πολιτικών μηχανικών υπάρχει επιπλέον η δυσκολία του ότι εδώ χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τη βρετανική και όχι την ευρωπαϊκή νομοθεσία και σίγουρα είναι πιο δύσκολο να προσλάβουν κάποιον που δεν έχει αυτό το υπόβαθρο» σχολιάζει με τη σειρά της η κυρία Σοφία Γιαννέλου, η οποία εργάζεται από τον Απρίλιο του 2012 ως πολιτικός μηχανικός, επίσης σε μελετητικό γραφείο.
«Το βρετανικό σύστημα προωθεί πολύ το υγιές και πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον. Κάθε εργαζόμενος αξιολογείται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και ο μισθός προσαρμόζεται βάσει της απόδοσής του. Υπάρχουν παροχές, όπως μειωμένα εισιτήρια για τις αστικές συγκοινωνίες, χρηματοδότηση για αγορά ποδηλάτου, για ιατρικές εξετάσεις κτλ. Ο εργαζόμενος παροτρύνεται να παρακολουθεί σεμινάρια με στόχο την περαιτέρω εκπαίδευσή του. Δεν θεωρώ ότι ο πολιτικός μηχανικός στη Βρετανία είναι καλοπληρωμένο επάγγελμα. Η κρίση του 2007 έκανε τις εταιρείες στο νησί να είναι περισσότερο διστακτικές στο να δώσουν καλές αυξήσεις ή μπόνους στον εργαζόμενο. Ως μια γενική εικόνα θεωρείται ότι για να ανεβείς σήμερα μισθολογικά θα πρέπει να αλλάζεις εταιρεία κάθε δύο χρόνια».