Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Γιατί ελέγχονται Βρούτσης και (πρώην) Γραμματέας ΣΕΠΕ


Γιατί ελέγχονται Βρούτσης και (πρώην) Γραμματέας ΣΕΠΕ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ Πετρόπουλος Ανδρέας

Από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης - Στο "φως" το πόρισμα που έχει ήδη κοινοποιηθεί μεταξύ άλλων και στην Γενική Γραμματεία καταπολέμησης της Διαφθοράς αλλά και στον Αρμόδιο Εισαγγελέα. Η περίεργη ιστορία του 2014 με την σκανδαλώδη τροποποίηση σύμβασης υπέρ συγκεκριμένης εταιρίας.

Ένα σκάνδαλο στο ΣΕΠΕ από το 2014 συνεχίζει να ακολουθεί τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, ο οποίος επανήλθε στο υπουργείο και προΐσταται του Σώματος Επιθεωρητών το οποίο πρόσφατα υποβαθμίστηκε (καταργήθηκε σκανδαλωδώς η αυτοτέλειά του) και ανατέθηκε στη γ.γ. του υπουργείου Άννα Στρατινάκη.

Μάλιστα, όπως επιβεβαιώνεται και από τα έγγραφα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) που παρουσιάζει σήμερα η "Αυγή" της Κυριακής, ο τότε (και σήμερα) υπουργός Εργασίας, με τον (τότε) ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕ Κώστα Πανταζή (πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ και αποτυχών να εκλεγεί στη Β' Αθήνας τον περασμένο Ιούλιο) υπέγραψαν παρανόμως τροποποιητική σύμβαση ευνοώντας σκανδαλωδώς την εταιρία Planet ώστε η τελευταία να αναλάβει εργολαβικά την εκτέλεση του έργου "Απλούστευση των διαδικασιών του ΣΕΠΕ" που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με σύνολο δαπάνης 1.501.830,00 ευρώ.
Η αρχική σύμβαση

Όπως αποκαλύπτεται, η αρχική σύμβαση υπεγράφη στις 27-2-2014 μεταξύ του ειδικού γραμματέα του ΣΕΠΕ και της ένωσης εταιρειών Planet A.E. και Infogroup A.E. Λίγους μήνες μετά, και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2014, υποβλήθηκε αίτηση με σκοπό να συνεχίσει το έργο μόνο η Planet, ως μόνη ανάδοχος, λόγω μη συμβολής του έτερου μέλους της Infogroup, και μη υλοποίησης του τμήματος που της αντιστοιχούσε, εξαιτίας αδυναμίας διάθεσης πόρων, ισχυριζόμενοι ότι το τμήμα αυτό εκτελέστηκε από την Planet. Βέβαια, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι δήλωναν και με τις αγωγές τους ότι είχαν εργαστεί κανονικά για τον εν λόγω έργο του ΣΕΠΕ!Ωστόσο, η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, με το από 13.10.2014 πρακτικό της, απέρριψε το ανωτέρω αίτημα τροποποίησης της σύμβασης. Το πρακτικό αυτό εγκρίθηκε από τον υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και εγκρίθηκε η τροποποίηση της σύμβασης με μόνη ανάδοχο την Planet! Εν συνεχεία ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ υπέγραψε με την Planet την από 5-11-2014 τροποποίηση της σύμβασης και συμφωνήθηκε να λάβει η Planet το συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα, δηλαδή και το μέρος που αντιστοιχούσε στην Infogroup από την έναρξη της σύμβασης, παρά το γεγονός ότι από τα αρμόδια όργανα είχε απορριφθεί η αναδρομική τροποποίηση της σύμβασης!
Προσφυγή εργαζομένων

Την υπόθεση μετά από επώνυμη καταγγελία εργαζόμενου άρχισε να ερευνά από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Ταυτόχρονα, κατά της συγκεκριμένης απόφασης προσέφυγαν οι εργαζόμενοι της αναδόχου εταιρείας Infogroup, ενημερώνοντας εγγράφως την αναθέτουσα αρχή (δηλ. το ΣΕΠΕ) ότι η ανάδοχος εργοδότις τους δεν τους είχε καταβάλει δεδουλευμένα από τον Μάρτιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2014, δηλαδή για διάστημα επτά μηνών. Στη συνέχεια, άσκησαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτημα για συντηρητική κατάσχεση κάθε περιουσίας του εργοδότη, προκειμένου να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα τους. Στις 15.9.2014 έλαβαν προσωρινή διαταγή με ισχύ μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, κοινοποιώντας, στο ΣΕΠΕ στις 24.9.2014, ώστε να μη δοθεί το ποσό του τιμήματος στην εργοδότρια εταιρεία και τελικά στην Planet, για να μπορέσουν να εξασφαλιστούν οι μισθοί τους. Ωστόσο το αίτημα για τροποποίηση της σύμβασης υπεβλήθη την 15.9.2014 και πριν την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων την 24.10.2014!

Το ερώτημα που θέτει το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με την 83/Α/2018 έκθεση επιθεώρησης ελέγχου τόσο για τον σημερινό υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση όσο και για τον πρώην ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕ είναι:

"Γιατί το ΣΕΠΕ, διά του αρμοδίου ειδικού του γραμματέα, προχώρησε σε αναδρομική τροποποίηση της σύμβασης με μοναδικό δικαιούχο του εργολαβικού ανταλλάγματος την Planet, παρά το γεγονός α) ότι είχαν προηγηθεί έγγραφες οχλήσεις των εργαζομένων της Infogroup στο ΣΕΠΕ και έπρεπε να τους καταβάλει βάσει της διάταξης αυτής, το εργολαβικό αντάλλαγμα προς εξόφληση των δεδουλευμένων τους, β) ότι η Planet είχε εκχωρήσει την απαίτησή της από το εργολαβικό αντάλλαγμα στην ΕΤΕ λόγω δανείου και, εάν τα δεδουλευμένα θεωρούνταν δικές της υποχρεώσεις, υπήρχε ο κίνδυνος να μην ικανοποιηθούν και γ) ότι υπήρχε προσωρινή διαταγή πληρωμής για συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας της Infogroup, άρα και του εργολαβικού ανταλλάγματος, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι εργατικές απαιτήσεις και δεν επιτρεπόταν να εκχωρηθεί ούτε στην Planet, ούτε στην Τράπεζα".
Ερωτήματα που καίνε το υπουργείο Εργασίας

Επιπλέον, τα στοιχεία είναι άκρως επιβαρυντικά τόσο για τον υπουργό Εργασίας όσο και για την πρώην ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕ, καθώς:

Περίπου επτά μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, κατατέθηκε στον Κ. Πανταζή αίτημα τροποποίησης της σύμβασης με ανάδοχο πλέον αποκλειστικά την Planet A.E. και όχι την ένωση των εταιρειών «Planet A.E. - Infogroup A.E.».

Στο αίτημα αυτό, οι εκπρόσωποι της ένωσης εταιρειών δήλωσαν ότι η ένωση εταιρειών είχε ήδη από την υπογραφή της σύμβασης του έργου τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της σύμβασης διότι, όπως ισχυρίζονταν, είχε τροποποιηθεί το οργανωτικό σχήμα της προσφοράς της ένωσης, χωρίς να έχει ενημερωθεί η αναθέτουσα αρχή.

Η ανάδοχος με την αίτησή της αυτή ουδέποτε προσκόμισε νέο οργανωτικό σχήμα προς έγκριση, ως όφειλε.

Επί του ανωτέρω αιτήματος για την τροποποίηση της σύμβασης η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών αποφάσισε ορθώς ότι δεν έχει αρμοδιότητα να γνωμοδοτήσει επί συντελεσμένου γεγονότος κατά παράβαση των συμβατικών όρων.

Ωστόσο, στη συνέχεια, με απόφαση του Βρούτση την 16.10.2014 εγκρίθηκε η τροποποίηση της σύμβασης με ανάδοχο εφεξής την Planet A.E. Την 25.11.2014 υπεγράφη μεταξύ Πανταζή και Planet A.E. η αναδρομική (και όχι εφεξής, όπως όριζε η υπουργική απόφαση) τροποποίηση της σύμβασης και καθίσταται η Planet A.E. δικαιούχος του συνόλου του τιμήματος από 27.02.2014, χωρίς σχετική θετική γνωμοδότηση της ΕΑΠ.

Να σημειωθεί ότι σε κανένα έγγραφο δεν αναφέρεται εξέταση, από τον Πανταζή, αν πληρούνταν οι όροι ανάθεσης και αν εξασφαλιζόταν με νέο οργανωτικό σχήμα ή το με το εναπομείναν η ποιοτική και έγκαιρη εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Και, τέλος, κατά την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η αναδρομική τροποποίηση διοικητικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται. Παράδοξο επίσης και σκανδαλώδες είναι το γεγονός ότι η καταβολή της προκαταβολής για το έργο (20% του συνολικού ποσού) έπρεπε να γίνει με την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή 27.02.2014, και όχι δέκα μήνες μετά, δηλαδή την 9.12.2014.

Αν σκεφτεί κανείς ότι καθ’ όλο το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης οι εργαζόμενοι είχαν απαιτήσεις μισθών από την εργοδότρια Infogroup A.E. και το πότε δόθηκε η προκαταβολή για το έργο, γίνεται σαφές ότι δεν είναι τυχαίο πως η καταβολή της προκαταβολής και τελικά του συνόλου του εργολαβικού τιμήματος, έγινε αφού είχαν πετάξει έξω τη δεύτερη εταιρεία και αφού οι εργαζόμενοί της είχαν μείνει απλήρωτοι!

Ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, οι Δήμοι και τα απορρίμματα


Ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, οι Δήμοι και τα απορρίμματα

Ιδιωτικοποίηση δημοσίων έργων για τα απορρίμματα και υποθήκευση για δεκαετίες των συμφερόντων των πολιτών, καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης στην κυβέρνηση με αφορμή την ένταξη του έργου της ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων) Δυτικού τομέα στα ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα).
Το παράδοξο είναι βέβαια ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Οικολόγων-Πράσινων διατήρησε την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, με τον ίδιο προ του 2015 επικεφαλής και το ίδιο πλαίσιο χρηματοδότησης έργων διαχείρισης απορριμμάτων (επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, δανειοδότηση από ΕΤΕΠ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και μόλις 20% περίπου συμμετοχή του ιδιώτη) και την ίδια χρονική διάρκεια 25 χρόνια, για να κατασκευασθούν και να λειτουργήσουν η ΜΕΑ Δυτ. Μακεδονίας και δρομολόγησε τις ΜΕΑ Πελοποννήσου και Ηλείας. Το ότι η ΜΕΑ Ανατ. Τομέα προωθείται σαν δημόσιο έργο δεν εξηγείται παρά μόνο γιατί έπρεπε να υπάρχει και ένα «άλλοθι» στην εκλογική περιφέρεια του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος.
Πιο σημαντικό όμως είναι να υπενθυμιστεί ότι η Ε.Ε. με το πιο επίσημο τρόπο εδώ και καιρό προειδοποιεί την χώρα μας ότι δεν θα ξαναχρηματοδοτήσει μονάδες διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων. Και αυτό διότι αυτές αντιστρατεύονται τις προσπάθειες για διαλογή στην πηγή ώστε να επιτευχθούν οι υψηλότεροι στόχοι ανακύκλωσης που έχουν τεθεί. Πιο συγκεκριμένα, από το 2016 οι Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Πολιτικής και Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προειδοποιούσαν για αιρεσιμότητα την ελληνική κυβέρνηση: «…όταν οι πόροι της ΕΕ στηρίζουν έργα διαχείρισης αποβλήτων , θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στα έργα στην κορυφή της ιεράρχησης των αποβλήτων και όχι σε μη βέλτιστες επιλογές διαχείρισης αποβλήτων (εργοστάσια μηχανικής –βιολογικής επεξεργασίας και μονάδες αποτέφρωσης )που αναμένεται να λειτουργούν τα επόμενα 20-30 χρόνια» Παρά ταύτα ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης υποστηρίζει ότι πρέπει να κατασκευαστούν οι ΜΕΑ και μάλιστα αποκλειστικά με δημόσια χρηματοδότηση γιατί έτσι θα παράγεται φθηνό δευτερογενές καύσιμο (RDF, SRF) για τις τσιμεντοβιομηχανίες οι οποίες μαζί με τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες θα είναι και οι μόνοι ωφελημένοι.
Τέλος, στα ερωτήματα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν ξεκίνησε η χωριστή συλλογή και επεξεργασία οργανικών αποβλήτων και η διαλογή στην πηγή στους Δήμους, θα έπρεπε να απαντήσουν οι Υπουργοί Εσωτερικών & Περιβάλλοντος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που ως πολιτικά υπεύθυνοι για την εφαρμογή της πολιτικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων, άφησαν τους Δήμους ανεξέλεγκτους στην αδράνεια τους, για να έρθουν σε ελεύθερο πεδίο οι ιδιώτες να αναλάβουν και την αποκομιδή, διότι είχαν προτεραιότητα τα μεγάλα έργα των ΜΕΑ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης που με αποθεματικό πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας, δεν προώθησε την ανακύκλωση ως όφειλε και σύμφωνα με το Τοπικό του Σχέδιο, αλλά ένα αχρείαστο και ακριβό έργο της υπογειοποίησης των κάδων.
Ο δημόσιος χαρακτήρας της διαχείρισης απορριμμάτων δεν διαφυλάχθηκε όπως θα έπρεπε και δεν προωθήθηκαν οι δομές και εκείνες οι λειτουργίες που δεν θα επέτρεπαν τη σημερινή κυβέρνηση να εφαρμόσει απροκάλυπτα πολιτικές που αφενός θα επιβαρύνουν το περιβάλλον αφετέρου θα επιβαρύνουν οικονομικά τους πολίτες. Οι ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας αυτοδιοικητικές, επιστημονικές, πολιτικές θα πρέπει να αντιταχθούν σε αυτούς τους σχεδιασμούς που τίθενται τώρα σε εφαρμογή και θα δημιουργήσουν ανεπίστρεπτα τετελεσμένα και να προτάξουν την εναλλακτική πρόταση της δημόσιας, αποκεντρωμένης, οικολογικής διαχείρισης απορριμμάτων.

Πρωτοβουλία για την Εναλλακτική Θεσσαλονίκη

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Κατάργηση προστίμων σε εξ αμελείας εκπρόθεσμες δηλώσεις «Πόθεν Έσχες»

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αθήνα, 18-10-2019
Αρ. Πρωτ.: 7948                                                   
Προς:   1. Υπ. Οικονομικών
             2. Υπ. Δικαιοσύνης

        Κοιν.:   1. ΑΔΕΔΥ
   2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
   3. ΠΟΕ ΟΤΑ
   4.  Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
Θέμα : Κατάργηση προστίμων σε εξ αμελείας εκπρόθεσμες δηλώσεις «Πόθεν Έσχες» και μη καταβολή προστίμων σε νέες κατηγορίες υπόχρεων του ν.4571/2018 μέχρι τη σύσταση των ηλεκτρονικών καταλόγων από τον αρμόδιο φορέα.
 Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Μεγάλο μέρος των μελών μας συμμετέχει σε πλήθος επιτροπών και είναι υποχρεωμένο  σε υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης «Πόθεν Έσχες».
Απευθυνόμαστε σε εσάς προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις για δύο κατηγορίες συναδέλφων:
1.    γι΄ αυτούς  που όφειλαν υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης «Πόθεν Έσχες» για πρώτη φορά µε απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου το έτος 2018 και δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα (από 18.2.2019 έως 30.4.2019)  λόγω μη ενημέρωσης από τον αρμόδιο φορέα ή το όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται ,
2.    γι΄ αυτούς  που όφειλαν υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης «Πόθεν Έσχες»  και εξ΄ αμελείας δεν υπέβαλλαν εμπρόθεσμα με αποτέλεσμα να οφείλουν υπέρογκα πρόστιμα
Για την (1) κατηγορία συναδέλφων, όπως γνωρίζετε από το 2018, σύμφωνα με το ν.4571/2018 (ΦΕΚ Α 186/30.10.2018) υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων «Πόθεν Έσχες» είναι:
·         Τα τακτικά, αναπληρωματική μέλη και εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων
·          Τα τακτικά, αναπληρωματική μέλη και εισηγητές των Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων και του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων
·          Τα τακτικά, αναπληρωματική μέλη και εισηγητές των Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων και των Κεντρικών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής
·         Τα τακτικά, αναπληρωματική μέλη και εισηγητές του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου
·          Τα τακτικά, αναπληρωματική μέλη και εισηγητές του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων
·         Το προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού που ασκεί καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής καθώς και οι προϊστάμενοι αντίστοιχων μονάδων (με καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής) οποιασδήποτε βαθμίδας του Υπουργείου Τουρισμού (ν.4582/2018 - ΦΕΚ Α 208/11.12.2018).

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

Ποδαρικό (στη διαχείριση απορριμμάτων) με πραξικόπημα ο κ. ΠατούληςΠοδαρικό (στη διαχείριση απορριμμάτων) με πραξικόπημα ο κ. Πατούλης


Στο παραπάνω βίντεο ολόκληρη η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου.
Η παρέμβαση του εκπροσώπου του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ στο 1:20:30

Για «καθαρή» λύση στο Γραμματικό κάνει λόγο ο κ. Πατούλης, μετά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής, την Τετάρτη 16/10/2019. Στην πραγματικότητα, αυτό που έγινε πεντακάθαρο είναι η απουσία ουσιαστικής θέσης για το κρίσιμο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η πλήρης σύμπλευσή του με την παράταξη της κ. Δούρου και η πραξικοπηματική αντίληψη που τον συνοδεύει. Τα πράγματα έχουν ως εξής:

Τέσσερις παρατάξεις της αντιπολίτευσης είχαν ζητήσει τη διεξαγωγή, προ ΗΔ, συζήτησης για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και, ειδικότερα, της περίφημης απόφασης 248/2019 της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ για την προκήρυξη διαγωνισμού «μεταβατικής διαχείρισης», δηλαδή για τη δημιουργία νέου ΧΥΤΑ στη Φυλή, με διάρκεια 3+2 χρόνια και προϋπολογισμό, περίπου, 50 εκατομμύρια ευρώ. Κάποια από τα σχήματα ζητούσαν, επιπλέον, να παρθεί απόφαση, με την οποία θα ζητούνταν η ανάκληση της απόφασης 248/2019.


Η συζήτηση έμεινε μετέωρη, μέχρι να προσέλθει στη συνεδρίαση ο κ. Πατούλης, ο οποίος τοποθετούμενος έδειξε να μην υιοθετεί το αίτημα για συζήτηση, αφού -όπως ανέφερε- περιμένει τις θέσεις των παρατάξεων και των κομμάτων, προτού δημοσιοποιήσει τις δικές του (ανύπαρκτες, για την ώρα) θέσεις. Ξαφνικά, σε μια στιγμιαία έκρηξη δημοκρατικότητας, αλλάζει θέση και συναινεί στη συζήτηση του θέματος. Αυτή τη στιγμή, ελέγχεται αν επρόκειτο για ένα σκηνοθετημένο σόου ή αν θεωρήθηκε κατάλληλη η στιγμή, λόγω της περιορισμένης συμμετοχής πολιτών στη διαδικασία.


Η συζήτηση διεξάγεται, με τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, αλλά και εκπροσώπων φορέων, μεταξύ των οποίων και του Δυτικού Μετώπου, που άνοιξε τη συζήτηση, βάζοντας στο τραπέζι όλα τα επίμαχα θέματα (της νέας χωματερής στη Φυλή, του κυοφορούμενου διαγωνισμού για την επέκταση του ΕΜΑΚ, της νέας προσπάθειας της WATT να νομιμοποιήσει δραστηριότητα επεξεργασίας σύμμεικτων, της ανάγκης για επείγουσα δρομολόγηση νέων ήπιων υποδομών διαχείρισης -συμπεριλαμβανομένων νέων χώρων ασφαλούς διάθεσης- και του εναλλακτικού μοντέλου διαχείρισης, με έμφαση στην πρόληψη, στην προδιαλογή στην πηγή και στην ανάκτηση).


Δεν είναι της ώρας να αναφερθούμε αναλυτικά σε όλες τις τοποθετήσεις. Κρατάμε δύο πράγματα: την αποκάλυψη ότι η απόφαση 248/2019, για τη δημιουργία νέας χωματερής στη Φυλή, πάρθηκε με πλήρη συναίνεση των παρατάξεων Πατούλη - Δούρου και την θλιβερή στάση της κ. Δούρου, η οποία επιχείρησε να παρουσιάσει σαν επίτευγμα την πλήρη εναρμόνισή της με τα εργολαβικά συμφέροντα και την κατάσταση ακραίας κρίσης που άφησε πίσω της. Με τα πολλά, η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την ψηφοφορία επί της πρότασης να ζητηθεί από το περιφερειακό συμβούλιο η ακύρωση της καταστρεπτικής για τη Δυτική Αθήνα - Αττική απόφασης 248/2019 της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ. Η πρόταση καταψηφίζεται μετά πολλών επαίνων, με το συμπαγές μπλοκ των παρατάξεων Πατούλη – Δούρου να δίνει τον τόνο και με τη συνεπικουρία της παράταξης Τζήμερου.


Έστω και έτσι, πάντως, ολοκληρώνεται η πολιτική διαδικασία. Τα εξωθεσμικά και τα πραξικοπηματικά αρχίζουν αμέσως μετά. Αφού έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση και η ψηφοφορία, ο κ. Πατούλης θέτει θέμα νέας ψηφοφορίας, με αντικείμενο την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Γραμματικού, επικαλούμενος την απαίτηση της ΕΕ για επιστροφή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης (20 εκ. ευρώ), στην περίπτωση που αυτό δε γίνει. Ο ίδιος λήγει ώρα πριν έλεγε ότι περιμένει τις απόψεις παρατάξεων και κομμάτων προτού τοποθετηθεί και τις υπηρεσιακές απόψεις για το θέμα του Γραμματικού. Ο πρόεδρος του ΠΣ (από την παράταξη Πατούλη), για αρκετή ώρα, υποστηρίζει ότι αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος εισαγωγής του θέματος, με τον κ. Πατούλη να επιμένει. Είπαμε, βρήκαμε παπά, να θάψουμε καμιά δεκαριά!


Από τη δύσκολη θέση τούς βγάζει στέλεχος της παράταξης Δούρου, με την καινοφανή ιδέα να θεωρηθεί η ψηφοφορία για το Γραμματικό τροπολογία στην, ήδη ολοκληρωμένη, ψηφοφορία για τη δημιουργία νέας χωματερής στη Φυλή. Εντελώς αντιδημοκρατική και πραξικοπηματική διαδικασία, όχι μόνο γιατί αντίκειται στον κανονισμό του ΠΣ, αλλά και στην κοινή λογική, που λέει ότι δεν μπορεί να παίρνεται απόφαση για ένα θέμα, για το οποίο δεν έχει προηγηθεί ουσιαστική συζήτηση.


Η επιμονή στη διαδικασία αυτή, όπως είναι φυσικό, προκαλεί θύελλα αντιδράσεων και καταγγελιών και οδηγεί στην αποχώρηση τεσσάρων παρατάξεων, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του κ. Σγουρού. Ψιλά γράμματα αυτά για το προεδρείο και για το σύμπλεγμα των παρατάξεων Πατούλη - Δούρου, των μόνων που υπερψηφίζουν την πρόταση του κ. Πατούλη, μια πρόταση που σίγουρα θα ξεσηκώσει νέο κύκλο (δικαιολογημένων) αντιδράσεων.


Ίσως, ο κ. Πατούλης να πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτό ξεμπερδεύει με τα επίμαχα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής, συγκαλύπτοντας ταυτόχρονα την ουσιαστική του άγνοια και την έλλειψη συγκροτημένου σχεδίου για την αντιμετώπιση της τεράστιας κρίσης που επίκειται. Ίσως και η κ. Δούρου να βολεύεται, αφού έχει βρει ένα «άξιο» συνεχιστή του έργου της και έναν πολύτιμο συνεργάτη, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που αυτός θα την «αδειάσει» με πάταγο. Αυτό που, ίσως, δεν ξέρουν -και καλά είναι να το συνειδητοποιήσουν έγκαιρα- είναι ότι η Δυτική Αθήνα και η Δυτική Αττική είναι ένα καζάνι που βράζει. Δήμοι εκδίδουν αποφάσεις κατά της συνέχισης της λειτουργίας της εγκατάστασης της Φυλής, φορείς και συλλογικότητες συντονίζουν τη δράση τους, νεολαία και μαθητές βγαίνουν στους δρόμους. Αναμφίβολα, θα έχουμε ένα πολύ θερμό χειμώνα και είναι καιρός όλοι να διαλέξουν στρατόπεδο …

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Συμπεράσματα από τις πρόσφατες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για τον Ν. 4387/16 (ποσοστά αναπλήρωσης, επικουρικές συντάξεις κλπ)

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 7944 Αθήνα, 17-10-2019
Προς: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
2. Συμβ. Επιτροπή Επιστημόνων ΕΦΚΑ
3. Α’βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα: Συμπεράσματα από τις πρόσφατες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για τον Ν. 4387/16 (ποσοστά αναπλήρωσης, επικουρικές συντάξεις κλπ)

Με το παρόν σας αποστέλλουμε τα πρώτα συμπεράσματα μας από τις πρόσφατες Αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για τον Ν. 4387/16:
 • Το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε νόμιμη και συνταγματική την Δημιουργία και συνέχιση ύπαρξης του Ενιαίου Ταμείου (ΕΦΚΑ). Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε η κοινή προσφυγή Μηχανικών, Δικηγόρων και Γιατρών για αυτοτέλεια του πρώην ΕΤΑΑ και δυστυχώς νομιμοποιείται η ενοποίηση Ταμείων και αποθεματικών και η προς τα κάτω ισοπέδωση ασφαλιστικών δικαιωμάτων, τα οποία προέκυψαν από πολυετής εισφορές και χωρίς την κρατική συμμετοχή.
 • Το Συμβούλιο Επικρατείας, με οριακή πλειοψηφία 13 – 12, κρίνει νόμιμο και συνταγματικό το νόμο Κατρούγκαλου (Ν.4387/16) για τον επανυπολογισμό των συντάξεων Κύριας Ασφάλισης, με βάση τον Δεκέμβριο 2014. Ο επανυπολογισμός αυτός, δημιουργεί μια μεγάλη προσωπική διαφορά, η οποία ήδη εμφανίστηκε στα εκκαθαριστικά που έλαβαν πολλοί συνάδελφοι. Από την εφαρμογή της Απόφασης αυτής, εφόσον γίνει δεκτή από την Πολιτική Ηγεσία (Πολιτική Απόφαση), θα νομιμοποιηθούν οι υφιστάμενες σοβαρές μειώσεις στις συντάξεις. Δηλαδή μια τέτοια Πολιτική Απόφαση της Κυβέρνησης, δεν καταργεί τις νέες δυσβάστακτες περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου. Παραβιάζεται η προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης, αλλά και η μετεκλογική του καθ’ ύλην Υπουργού κ. Γ. Βρούτση, ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές – μειώσεις στις συντάξεις.
 • Το Συμβούλιο Επικρατείας δέχθηκε τις περικοπές του Β’ Μνημονίου (Ν.4093/12). Ιδιαίτερα έκρινε αρνητικά όλες τις προσφυγές για τις Κύριες Συντάξεις. Είναι πολύ αρνητική η Απόφαση που αναφέρεται στις διεκδικήσεις για τα αναδρομικά. Όλες οι προηγούμενες Αποφάσεις του Σ.τ.Ε που έκριναν ως αντισυνταγματικές τις περικοπές του Β΄ Μνημονίου, τώρα, με τις παρούσες αποφάσεις κρίθηκαν ως συνταγματικές και βέβαια απορρίφθηκαν όλες οι προσφυγές. Αυτό σημαίνει ότι η σχετική Απόφαση απαιτεί νέα νομοθετική ρύθμιση (Πολιτική Απόφαση της Κυβέρνησης).
 • Το Σ.τ.Ε. δέχθηκε τις δυσβάστακτες περικοπές για τους νέους ασφαλισμένους του Νόμου Κατρούγκαλου (σε ποσοστά 35%) απορρίπτοντας σχετικές προσφυγές.
 • Το Σ.τ.Ε. δέχθηκε ως αντισυνταγματικές μόνο τις μειώσεις των Επικουρικών, επειδή δεν υπήρχαν Αναλογιστικές Μελέτες. Δηλαδή, αφήνει ανοικτό το θέμα των Επικουρικών για να επανέλθει με νομοθετική ρύθμιση με τη συνοδεία Αναλογιστικών Μελετών.
 • Το Συμβούλιο Επικρατείας δέχθηκε ως αντισυνταγματική τη μείωση των επικουρικών εκείνων των Συντάξεων που αθροιστικά ξεπερνούν το ποσό των 1.300,00 ευρώ μηνιαίως. Αυτή η απόφαση όμως, χρειάζεται διευκρίνηση και νομοθετική ρύθμιση (Πολιτική Απόφαση), γιατί θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι, η Κυβέρνηση προωθεί ένα νέο ασφαλιστικό με τρεις Πυλώνες. Ο Πυλώνας των Επικουρικών εισάγει όρους Ιδιωτικής Ασφάλισης και «κεφαλαιοποίησης» των εισφορών των από 1/120121 ασφαλισμένων με απρόβλεπτες συνέπειες για τους ήδη συνταξιούχους και υπόλοιπους ασφαλισμένους που δικαιούνται επικουρικής σύνταξης. Σύμφωνα όμως με το Σύνταγμα, η Επικουρική Ασφάλιση είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη για το Δημόσιο χαρακτήρα της. Κατά συνέπεια η ιδιωτικοποίηση των Επικουρικών Συντάξεων είναι αντισυνταγματική. Να ληφθεί υπόψη ότι και οι κρίσιμες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για τα θέματα αυτά ελήφθησαν με οριακή Απόφαση13- 12.
 • Πολύ κρίσιμη και σοβαρή είναι η Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία δίνει το δικαίωμα ισχύος των σχετικών Αποφάσεων από την ημερομηνία 4 Οκτωβρίου 2019. Δηλαδή, δεν έχουν αναδρομική εφαρμογή οι όποιες διεκδικήσεις. Η Πολιτική βούληση της Κυβέρνησης στο σημείο αυτό, δυστυχώς αποτυπώθηκε με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή στον οποίον δεν εμφανίζεται καμία σχετική επιβάρυνση.
 • Τέλος, στα κατ’ αρχήν συμπεράσματα, να συμπεριληφθεί η σχετική Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που αφορά το λεγόμενο ποσοστό αναπλήρωσης. Στο σκεπτικό της αυτής Απόφασης χορηγείται πριμ στην επιμήκυνση του εργασιακού βίου. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη το προσδόκιμο ζωής, ιδιαίτερα μετά τις συνθήκες της δεκαετούς κρίσης που συνεχίζεται, οι Έλληνες θα πρέπει να εργάζονται μέχρι να πεθάνουν.


Με βάση τα παραπάνω, το ΤΕΕ πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση υπεράσπισης των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.          
a

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Εναρμόνιση του Οργανισμού του Δήμου Νίκαιας Ρέντη με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αθήνα, 14-10-2019
Αρ. Πρωτ.: 7941                                                   
Προς:   1. Δήμαρχο Νίκαιας κ. Ιωακειμίδη
2.  Γεν. Γραμματέα Δήμου                  κα Παπαχελά Νέλλη
         
Κοιν.:  1.  Συντονιστή Αποκεντρωμένης      
                 Διοίκησης Αττικής
                                                                     2.  ΔΕ ΤΕΕ
                                                                     3.  ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής
                                                                   
Θέμα : Εναρμόνιση του Οργανισμού του Δήμου Νίκαιας Ρέντη με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
Κύριε Δήμαρχε, κυρία Γενικέ
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σε σχέση με τον υπό διαμόρφωση νέο Οργανισμό του Δήμου Νίκαιας Ρέντη. Όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοι μας το σχέδιο Οργανισμού που επεξεργάζεται η Υπηρεσία σας, διατηρεί στις θέσεις ευθύνης οργανικών μονάδων (Διευθύνσεις, Τμήματα) Τεχνικού Χαρακτήρα που μας αφορούν, τη διαζευκτική επιλογή υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ).
Με αφορμή αυτό, σας ενημερώνουμε ότι στις 16/1/2018, καθαρογράφτηκαν και εκδόθηκαν έξι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με το θεσπιζόμενο από το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπάλληλων ΝΠΔΔ προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, οι οποίες ακυρώνουν ΠΔ Οργανισμών μεταξύ αυτών 149/2010 (Α’ 242/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» και το 135/2010 («Οργανισμός της ΑΠΔ Αττικής») κατά το μέρος που στις διατάξεις του, που αφορούν στον ορισμό προϊσταμένων στις σχετικές οργανικές μονάδες, ορίζεται ότι επιλέγονται διαζευκτικά υπάλληλοι διαφορετικής κατηγορίες (ΠΕ ή ΤΕ), χωρίς να ορίζεται ότι η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ. Το σκεπτικό έχει ως εξής:
«………, ο προσβαλλόμενος οργανισμός παρανόμως προβλέπει την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις ή Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ…….»
Η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007) και με το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007).
Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη το δίχως άλλο, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την αληθινή βούληση του νομοθέτη, η οποία δεν είναι άλλη από την πρόθεση του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ, που με τη σειρά τους προηγούνται σε σχέση με τους υπαλλήλους ΔΕ κ.ο.κ.

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

"Σφήνα" ΣτΕ σε 130.000 εκκρεμείς συντάξεις

"Σφήνα" ΣτΕ σε 130.000 εκκρεμείς συντάξεις


Του Δ. Κατσαγάνη

Μία νέα εκκρεμότητα προστίθεται στην υπόθεση των εκκρεμών συντάξεων. Ενώ μέχρι πρότινος, ήταν μόνο εκκρεμής ο χρόνος καταβολής τους, μετά τη δημοσίευση της περίληψης των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), ενδεχομένως, πλέον, να καταστεί εκκρεμής και ο τρόπος υπολογισμός τους, ανοίγοντας "παράθυρο" για περαιτέρω επέκταση του χρόνου αναμονής τους.Και αυτό γιατί το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές διατάξεις που διέπουν τον υπολογισμό τόσο των κύριων, όσο και των επικουρικών συντάξεων βάσει του νόμου Κατρούγκαλου.


Οι περί τις 80.000 ληξιπρόθεσμες αιτήσεις για κύριες συντάξεις (σ.σ. κόστος εξόφλησης 320 εκατ. ευρώ) και οι άλλες, περίπου 50.000 ληξιπρόθεσμες αιτήσεις για επικουρικές συντάξεις (σ.σ. κόστος εξόφλησης 50 εκατ. ευρώ) έχουν "τρέξει" σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. Κατρούγκαλου. Δηλαδή οι συνολικά 130.000 εκκρεμείς κύριες και επικουρικές συντάξεις έχουν υπολογισθεί βάσει του ν. Κατρούγκαλου.


Οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Αυτό σημαίνει πως, καταρχάς, αφορούν μόνο τις συντάξεις τις οποίες θα αιτηθούν ασφαλισμένοι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των τελικών (σ.σ. όχι των περιλήψεων) αποφάσεων του και όχι εκείνες τις οποίες αιτήθηκαν συνταξιούχοι πριν από αυτή την ημερομηνία. Με άλλα λόγια, εκείνες που πρέπει να υπολογισθούν με βάση τις διατάξεις που θα ετοιμάσει η κυβέρνηση, είναι εκείνες που θα αιτηθούν ασφαλισμένοι μετά τη δημοσίευση των τελικών αποφάσεων του ΣτΕ. 


Ωστόσο, κύκλοι των ταμείων με τους οποίους ήλθε σε επαφή το Capital.gr, δεν αποκλείουν η κυβέρνηση να αποφασίσει να αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού (σ.σ. με νομοσχέδιο που θα ψηφίσει μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους) όχι μόνο των μελλοντικών συντάξεων, αλλά και των "νέων" συντάξεων, δηλαδή εκείνων που έχουν υπολογισθεί με βάση το ν. Κατρούγκαλου, είτε έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους τους, είτε όχι –όπως συμβαίνει στους 160.000 εν αναμονή συνταξιούχους. Παράλληλα, δεν αποκλείεται ακόμα και ο επανυπολογισμός των "παλιών" συντάξεων, δηλαδή εκείνων που είχαν υπολογισθεί με διατάξεις προ του ν. Κατρούγκαλου.


Στην περίπτωση, των "παλιών" και των "νέων" ήδη καταβαλλομένων συντάξεων, εφόσον η κυβέρνηση αποφασίσει τον επανυπολογισμό τους με βάση τις διατάξεις που αναμένεται να ψηφίσει τον ερχόμενο Δεκέμβριο, μία μερίδα δικαιούχων τους θα πρέπει να περιμένει μία ορισμένη αύξηση, είτε πραγματική, στην περίπτωση των επικουρικών συντάξεων, είτε, πιθανότατα, λογιστική στην περίπτωση των κύριων συντάξεων.Δηλαδή, αμφότερες οι δυο κατηγορίες συνταξιούχων θα αναμένουν αύξηση στις ήδη καταβαλλόμενες αποδοχές τους.


Αντίθετα, οι 160.000 εν αναμονή συνταξιούχοι, δηλαδή ασφαλισμένοι που είχαν "βγει" στη σύνταξη, δεν την έχουν πάρει στα χέρια τους, ενώ έως τώρα ανάμεναν να λάβουν τις ήδη υπολογισμένες (βάσει του ν. Κατρούγκαλου) οριστικές (στην περίπτωση των κύριων) συντάξεις, ενδεχομένως από εδώ και στο εξής να αναμένουν να επανυπολογισθούν, με βάση τις νέες διατάξεις που ετοιμάζει το Υπ. Εργασίας οι συντάξεις τους και, έπειτα, πάλι να αναμένουν έως ότου τους καταβληθούν οι επανυπολογισμένες αποδοχές τους. 


Αυτό σημαίνει πως, είναι πολύ πιθανόν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να επεκταθεί ο χρόνος αναμονής τους. Και αυτό την ώρα που οι θεσμοί, λίγο πριν την δημοσίευση των περιλήψεων των αποφάσεων του ΣτΕ, είχαν ζητήσει από το Υπ. Εργασίας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των εκκρεμών κύριων συντάξεων, σε συνθήκες που μετεκλογικά είχε σημειωθεί μία ορισμένη κάμψη στην απόδοση νέων συντάξεων. Έτσι, αρμόδια στελέχη των ταμείων αναφέρουν στο Capital.gr πως (σε περίπτωση που η κυβέρνηση αποφασίσει να θεσπίσει τον επανυπολογισμό και των "νέων" και εκκρεμών "νέων" συντάξεων) δύο είναι τα σενάρια τα οποία εξετάζει η κυβέρνηση.


Σύμφωνα με το πρώτο, η κυβέρνηση δεν θα καταβάλλει καμία εκκρεμή σύνταξη, θα προχωρήσει στον επανυπολογισμό τους και, έπειτα, θα τις αποδώσει.


Το δεύτερο σενάριο προβλέπει καταβολή των εκκρεμών συντάξεων όπως έχουν υπολογισθεί (με βάση τις διατάξεις του ν. Κατρούγκαλου) προκειμένου να μην παραταθεί η αναμονή των συνταξιούχων, μαζί και οι οικονομικές δυσκολίες τους λόγω της έλλειψης της σύνταξης. Έπειτα, όμως, θα προχωρήσει στο "λογιστικό" επανυπολογισμό τους με βάση τις διατάξεις του νόμου που ετοιμάζει η κυβέρνηση) και αναδρομική καταβολή της "θετικής" διαφοράς τους.

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Εντωμεταξύ, κατέρρευσε ξενοδοχείο της εταιρείας που θέλει το καζίνο στο Ελληνικό

Εντωμεταξύ, κατέρρευσε ξενοδοχείο της εταιρείας που θέλει το καζίνο στο Ελληνικό

Ο τρόπος με τον οποίο συστήθηκε η Hard Rock International στο Ελληνικό κοινό μάλλον δεν είναι αυτός που ήθελεΈναν ακόμα καλύτερο τρόπο να μας συστηθεί από την Καρυάτιδα της εταιρείας Mohegan βρήκε άθελά της μία από τις άλλες εταιρείες που ενδιαφέρονται για το καζίνο του Ελληνικού. Η εν λόγω εταιρεία είναι η Hard Rock International, η οποία έχει υποβάλει τη δική της προσφορά στον διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για το τουριστικό συγκρότημα στο Ελληνικό, με το πακέτο να περιλαμβάνει καζίνο, ξενοδοχείο και πολιτιστικό κέντρο (ελπίζουμε το ίδιο το καζίνο να είναι το πολιτιστικό κέντρο).

Μάλιστα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει στο διαγωνισμό μόνη της. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:
«[…] μόνη της, ως εταιρεία που βασίζεται αποκλειστικά στη δική της ικανότητα να σχεδιάσει, να κατασκευάσει, να λειτουργήσει και να χρηματοδοτήσει το έργο.»

Ενώ στην ίδια ανακοίνωση λέγεται και το εξής:

«[Η Hard Rock International] δεσμεύεται να διαθέσει τις μοναδικές της ικανότητες προκειμένου να δημιουργήσει στο Ελληνικό ένα Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα διεθνών προδιαγραφών για τον Ελληνικό λαό.»


Εκτός από αυτά τα οραματικά, η Hard Rock International δηλώνει ότι θα οργανώσει συνέντευξη τύπου για να μάθει η Ελλάδα και ο κόσμος το σχέδιό τους. Μέχρι τότε βέβαια είναι αρκετά πιθανό η εταιρεία να έχει γίνει γνωστή με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, ο οποίος σίγουρα δεν είναι ο ιδανικός γι’αυτή: Με την θεαματική (και φονική) κατάρρευση ενός ξενοδοχείου που φέρει το όνομά της.


Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για το χωρητικότητας 350 δωματίων Hard Rock Hotel στη Νέα Ορλεάνη, το οποίο σωριάστηκε το πρωί του Σαββάτου ενώ βρισκόταν ακόμη υπό κατασκευή με θύματα 2 νεκρούς, 20 τραυματίες και έναν αγνοούμενο. Τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη – παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ακόμη φόβοι ότι το ασταθές ερείπιο μπορεί να καταρρεύσει για δεύτερη φορά.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Πρόσθετες αρνητικές διατάξεις του Σχεδίου Νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα»

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.:                                                 Αθήνα,  16-10-2019                         
Προς:   Α’ Βάθμιες Ενώσεις
            (κοινοποίηση στα μέλη)
                          Κοιν.:   1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
                                      2. ΑΔΕΔΥ              
                           
Θέμα:  Πρόσθετες αρνητικές διατάξεις του Σχεδίου Νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα».

Σε συνέχεια του με Αρ. Πρωτ. 7925/17-9-2019 εγγράφου μας επανερχόμαστε σχετικά με το κατατεθειμένο πλέον στη Βουλή Νομοσχέδιο με τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». Σε σχέση με το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε ολιγοήμερη διαβούλευση, προστέθηκαν πληθώρα πρόσθετων διατάξεων, οι οποίες χωρίς να επιλύουν τα θέματα που είχαμε επισημάνει στο αρχικό μας έγγραφο, εισάγουν πρόσθετα προβληματικά άρθρα (φτάνοντας στα 213 από τα 88 αρχικά!).
Βασική του φιλοσοφία παραμένει η με «πάση θυσία» διευκόλυνση των επενδύσεων σε βάρος κοινωνικών δικαιωμάτων, Δημοσίου Ελέγχου και περιβαλλοντικής προστασίας. Για το λόγο αυτό ζητάμε και την απόσυρση του και τον εξ αρχής διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επαναλαμβάνουμε τις διατάξεις που θεωρούμε προβληματικές, ξεκινώντας από τις πρόσθετες που καταφέραμε να επισημάνουμε στην νέα του εκδοχή.
Στα άρθρα 169 – 171 ορίζονται νέες ευέλικτες διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, των πτυχίων των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων μέσω του ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) του Υπ. Παιδείας. Πτυχία δηλαδή, μη αναγνωρισμένων ακαδημαϊκά από το Σύνταγμα της χώρας μας, ιδιωτικών ιδρυμάτων σε σύμπραξη με ξένα ιδρύματα, θα αποκτούν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των εγχώριων Πολυτεχνείων, αλλά και με όσους έχουν πράξεις ισοτίμησης και αντιστοίχησης του ΔΟΑΤΑΠ (ή του ΔΙΚΑΤΣΑ). Η θέση μας ταυτίζεται με το πρόσφατο Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για απόσυρση κάθε αντίστοιχης διάταξης που συνιστά ισοπέδωση Διπλωμάτων και δικαιωμάτων.
Στο άρθρο 157 για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης με προγραμματική σύμβαση, της ανάληψης καθηκόντων Αναθέτουσας Αρχής σε ιδιώτη τεχνικό σύμβουλο που πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια τεχνικής επάρκειας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 44 του ν.4412/2016, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται «άμεση ανάγκη εκτέλεσης τεχνικών εργασιών για επείγουσα αντιμετώπιση στατικών και τεχνικών ζητημάτων σε κτιριακές υποδομές οι οποίες στεγάζουν υπηρεσίες Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων αυτών», τα οποία, είτε τα ίδια, είτε τα συστεγαζόμενα ή συνεργαζόμενα με αυτά σε κοινές δράσεις δεν διαθέτουν, τεχνική υπηρεσία ή η τεχνική υπηρεσία τους δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας.  Η καινοφανής αυτή ρύθμιση ανοίγει την πόρτα για την πλήρη κατάργηση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, την ιδιωτικοποίησή τους και είναι σε αντίθεση και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Με το άρθρο 179 καταργεί την παρ. 1, αρ. 24 του ν.4479/17 και δίνει το δικαίωμα στους δήμους να εκχωρούν σε ιδιώτες τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, ήτοι την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό και το πράσινο των πόλεων. Με αυτή τη νέα Νομοθετική ρύθμιση, οι Δήμαρχοι ουσιαστικά μετατρέπονται σε μάνατζερ όπου θα φροντίζουν να διασφαλίζουν τα κέρδη των μεγαλοεργολάβων και επιχειρηματιών εκχωρώντας τους υπηρεσίες του Δήμου και μετακυλώντας βέβαια το κόστος στα ήδη υπερχρεωμένα νοικοκυριά των Δημοτών, αυξάνοντας τα Δημοτικά τέλη.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: προτάσεις αλλαγής Νομοθεσίας για θέματα συντήρησης του Οδικού Δικτύου.


Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ, τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410
Αρ. Πρωτ.: 7942 Αθήνα, 15-10-2019


Προς: 1. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμανλή Κ.
2. Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο Τ.
Κοιν.: 1. Πρόεδρο και ΔΕ του ΤΕΕ
2. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ 

Θέμα: Αίτημα συνάντησης και προτάσεις αλλαγής Νομοθεσίας για θέματα συντήρησης του Οδικού Δικτύου.


Κύριοι Υπουργοί, 

Καθημερινά, ενημερωνόμαστε για κατηγορητήρια, κλίσεις σε απολογία, καταδικαστικές αποφάσεις πρώτου και δεύτερου βαθμού, συναδέλφων μας που απασχολούνται σε Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου.

Με αφορμή τις πρόσφατες καταδικαστικές Αποφάσεις Ποινικών Δικαστηρίων, για τις οποίες ενημερωθήκαμε, κατά του Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΜΕΘ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναφέρονται σε πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, λόγω της μη επαρκούς συντήρησης του Οδικού Δικτύου, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σε αυτού του είδους τις δικαστικές υποθέσεις, 
 • δεν λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό γεγονός, 
 • δεν ερευνάται η πραγματική κατάσταση που ευθύνεται για το αποτέλεσμα και 
 • οι αποφάσεις στηρίζονται σε μια ανεπαρκή νομοθεσία, για την οποία επί σειρά ετών, ζητάμε την αναπροσαρμογή της. 
Υπάλληλοι και προϊστάμενοι μηχανικοί εγκαλούνται, ως Φυσικά Πρόσωπα ενώπιον της Δικαιοσύνης, ποινικά αλλά και βάσει διατάξεων του Ν.3481/2006, για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια ή παράβαση καθήκοντος εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του Οδικού Δικτύου, χωρίς όμως καμία δική τους πραγματική και ουσιαστική ευθύνη.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως, στα παλιά οδικά δίκτυα, μελετημένα για άλλους κυκλοφοριακούς φόρτους από αυτούς που δέχονται σήμερα, ελάχιστα συντηρημένα, με ανύπαρκτες έως ελάχιστες βελτιώσεις γεωμετρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών.

Όπως γνωρίζετε, ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης ενός έργου συντήρησης, που εντάσσεται σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, προσεγγίζει κατά μέσο όρο τους 30 μήνες και τα ποσά που διατίθενται δεν καλύπτουν ούτε κατ' ελάχιστο τις αντικειμενικές ανάγκες ενός οδικού δικτύου, που παρέμεινε κατά γενική ομολογία, για πολλά χρόνια χωρίς τακτική συντήρηση, λόγω μηδενικής έως ελάχιστης χρηματοδότησής του, κατά την επταετία 2010 -2016 .