Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

Οι αριθμοί που... δεν λένε την αλήθεια για το ασφαλιστικό

Γιατί η εστίαση στην αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα. Τα αισιόδοξα μηνύματα για το ασφαλιστικό σύστημα που στέλνουν οι εκθέσεις των δανειστών. Γράφουν οι Σάββας Ρομπόλης και Βασίλης Μπέτσης.των Σάββα Γ. Ρομπόλη και Bασίλειου Γ. Μπέτση*

Τις τελευταίες, ιδιαίτερα, δύο δεκαετίες στην Ελλάδα, αποτελεί συνήθης πρακτική περιορισμένου αριθμού παραγόντων της οικονομικής, κοινωνικής, δημοσιογραφικής, κ.λπ. ζωής, η αναφορά ότι το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) στη χώρα μας απειλείται ανησυχητικά από τις παθογένειές του, την οικονομική κρίση, την υψηλή ανεργία, την ευελιξία της απασχόλησης, τους χαμηλούς μισθούς [μέσος μηνιαίος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.170 ευρώ (μεικτά) και μερικής απασχόλησης 404 ευρώ (μεικτά), ΕΦΚΑ-Απρίλιος 2019], τις δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις, κ.λπ.

Στις συνθήκες αυτές, υποστηρίζεται λανθασμένα ότι οι σημερινοί νέοι δεν θα λάβουν σύνταξη παρά την καταβολή από μέρους τους των νομοθετημένων εισφορών. Η αναφορά αυτή, προφανώς για ευνόητους λόγους, έχει σχέση με την άποψη αλλαγής του αναδιανεμητικού χαρακτήρα του ΣΚΑ σε ultra-κεφαλαιοποιητικό και ιδιωτικοποιημένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Όμως, αξίζει να σημειωθεί ότι οι προαναφερόμενες απειλές, όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν σημαίνει ότι υπονομεύουν υπαρξιακά την προοπτική του ΣΚΑ στην Ελλάδα. Κι αυτό γιατί αν και πολύπλοκο, πολυπαραγοντικό και δυσνόητο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ακόμη και για οικονομολόγους, εντούτοις η ανάπτυξη, τα τελευταία χρόνια, σε πανεπιστημιακό επίπεδο της εξειδίκευσης των οικονομικών της κοινωνικής ασφάλισης, παρέχει τεχνικά και αναλυτικά τη δυνατότητα κατανόησης της συνθετότητας και πολυπλοκότητας της λειτουργίας της.

Πράγματι, η δυσκολία κατανόησης της λειτουργίας και της μακροχρόνιας προοπτικής του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος από τους παράγοντες της κοινωνικο-οικονομικής και δημοσιογραφικής ζωής συνίσταται, κατά βάση, στην εμπλοκή των εργαζομένων, των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων διαφορετικών γενεών καθώς και στον ετεροχρονισμό της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και της χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών.

Έτσι, η εστίαση αποκλειστικά και μόνο στην αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους ως παράγοντα για την αποτίμηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του ΣΚΑ δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, λόγω ακριβώς της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Κι αυτό γιατί οι σχετικές μελέτες ακόμη και των δανειστών (2018) δείχνουν την οικονομική βιωσιμότητα του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος της Ελλάδας μέχρι το 2070, με επίπεδο συντάξεων [άθροισμα κύριας και επικουρικής ασφάλισης 935 ευρώ (μεικτά) σε τρέχουσες τιμές, 54% αναπλήρωση].

Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι με αυτό το ποσό της σύνταξης, η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη διαμορφώνεται το 2070 στο 10,6% του ΑΕΠ (από 17% που είναι σήμερα) και ο κρατικός προϋπολογισμός θα χρηματοδοτήσει το ΣΚΑ με πόρους που αντιστοιχούν μόλις στο 4,5% του ΑΕΠ από 9% του ΑΕΠ που καταβάλλει σήμερα.

Στην προοπτική αυτή, όπου η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη (10,6% του ΑΕΠ το 2070) υπολείπεται του ανώτερου επιπέδου του 16,2% του ΑΕΠ (Ε.Ε.-28, 11% του ΑΕΠ το 2070), δημιουργούνται σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και όχι κατάρρευσης, όπως υποστηρίζεται, των συνταξιοδοτικών παροχών, επιτυγχάνοντας έτσι την αναγκαία ισορροπία οικονομικής βιωσιμότητας και κοινωνικής αποτελεσματικότητας του ΣΚΑ στην Ελλάδα.

Επιπλέον, οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ με τις αναγκαίες, κατάλληλες και ποσοτικοποιημένες αλλαγές που θα συντελεσθούν δεν πρόκειται να παρεκκλίνουν από το ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα και ως εκ τούτου να απειλήσουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ΣΚΑ.


Παράλληλα, ο βασικός δημογραφικός δείκτης που δείχνει τη γήρανση του πληθυσμού και επηρεάζει σημαντικά ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων (Old - dependency ratio) και εκφράζεται από τον λόγο του πληθυσμού ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό που είναι τα άτομα ηλικίας 15-64 ετών.

Ο δείκτης αυτός σύμφωνα με τις πρόσφατες (2018) προβολές της Eurostat για την Ελλάδα από 34,1% που ήταν το 2018 θα αυξηθεί στο 58,4% το 2070 (όταν στις προηγούμενες δημογραφικές προβολές η εκτίμηση για το 2070 ήταν στο 63,1%), σημειώνοντας βελτίωση στη σχετική πρόβλεψη της Eurostat για την Ελλάδα. Επιπλέον προβλέπεται ότι το 2070 αυτοί που θα εισφέρουν (εκτιμάται μέσος μηνιαίος μισθός 1.800 ευρώ μεικτά) στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα θα είναι 3,9 εκατ. άτομα και οι συνταξιούχοι 2,58 εκατ. άτομα, θεωρώντας ως υπόθεση εργασίας την απαισιόδοξη και δυσμενή για την Ελλάδα προοπτική ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα είναι μόλις 0,8%.

Με άλλα λόγια, ακόμη και με την απαισιόδοξη προοπτική (μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ 0,8%) της ελληνικής οικονομίας μέχρι το 2070, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα διατηρείται οικονομικά βιώσιμο, έχοντας ταυτόχρονα σημαντικά περιθώρια (συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη 10,6% του ΑΕΠ το 2070) διεύρυνσης της κοινωνικής του αποτελεσματικότητας, διαμέσου των αυξήσεων των συνταξιοδοτικών παροχών, σε βαθμό που να αποδεικνύεται με τον πιο εύληπτο τρόπο η μη επαλήθευση των φημολογούμενων απειλών του ΣΚΑ, με την έννοια της αδυναμίας ικανοποίησης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών στο μέλλον.

Βιαιοπραγίες εις βάρος Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. κατά την άσκηση των Υπηρεσιακών τους καθηκόντων.


Κρούσματα βίας & πρόταση επανεξέτασης του βαθμού ποινικοποίησης του επαγγέλματος του μηχανικού

Την επανεξέταση του βαθμού ποινικοποίησης του επαγγέλματος του μηχανικού προτείνει η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. με παρέμβασή της προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών με αφορμή τα κρούσματα βιαιοπραγιών εις βάρος διπλωματούχων μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ο.Τ.Α. κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή της η Ομοσπονδία αναφέρει τα εξής:

Προς :
1) Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκο
2) Υπουργό Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα

Κοιν :
1) Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
2) Α' Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Βιαιοπραγίες εις βάρος Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. κατά την άσκηση των Υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Κύριοι Υπουργοί,

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Με την παρούσα θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σχετικά με τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα βίας εις βάρος Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Αφορμή το πρόσφατο περιστατικό βίας το οποίο έλαβε χώρα στη Ρόδο με θύμα Διπλωματούχο Μηχανικό υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α' του Υπουργείου Οικονομικών. Ο εν λόγω συνάδελφος, στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου και ενώ εκτελούσε τα καθήκοντά του, διενεργώντας αυτοψία σε παράνομη καντίνα σε παραλία της Δ.Ε. Αφάντου στη Ρόδο, δέχθηκε επίθεση από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος του άσκησε σωματική βία.Μετά τη λήξη του περιστατικού, το οποίο ευτυχώς δεν επέφερε σοβαρό τραυματισμό στο συνάδελφο, κατατέθηκαν μηνύσεις από την υπηρεσία και από το θύμα. Δυστυχώς όμως η υπόθεση ενδέχεται να μην έχει σταματήσει εκεί. Προ ολίγων ημερών και συγκεκριμένα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 07.11.2019, ξέσπασε πυρκαγιά στο αυτοκίνητο του συναδέλφου, από την οποία καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα και γειτονικό αυτού (συγγενικού προσώπου του συναδέλφου), ενώ τρίτο όχημα (της συζύγου του συναδέλφου) υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου απεφάνθη ότι πρόκειται περί εμπρησμού. Οι αρχές της Ρόδου ερευνούν την υπόθεση και υπάρχει πεποίθηση ότι θα διαλευκανθεί.

Σαφώς και μέχρι της απόδοσης ευθυνών και εκδίκασης της υπόθεσης δεν θέλουμε να προδικάσουμε και να προβούμε σε λαϊκό δικαστήριο. Σημειώνουμε όμως την σύμπτωση, που μας παραπέμπει άμεσα σε πιθανή σύνδεση των δύο περιστατικών. Οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες για την εξιχνίαση της υπόθεσης και σε συνδυασμό με την ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο/οι υπαίτιος-οι θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν. Να επισημάνουμε εδώ ότι, πέραν των δύο προαναφερθέντων περιστατικών, στην υπηρεσία που εργάζεται ο συνάδελφος έγινε απόπειρα εμπρησμού (άνευ επιτυχίας ευτυχώς) στις 4 Ιουλίου του 2019.

Στη Ρόδο έχουν συμβεί κατά το παρελθόν διάφορα περιστατικά και στη Δ/νση Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου. Τα περιστατικά αυτά ήταν φραστικές επιθέσεις με προσβλητικές εκφράσεις, σωματική βία, δολιοφθορά σε αυτοκίνητα συναδέλφων (οξύ στο αμάξωμα) κ.α. Ποτέ όμως έως σήμερα δεν υπήρξε συνέχεια στα περιστατικά αυτά. Στην αντίληψή μας έχουν υποπέσει επίσης μεμονωμένα περιστατικά βίας πανελλαδικά, κατά υπαλλήλων Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλων ελεγκτικών μηχανισμών κατά τη διενέργεια ελέγχων.

Εάν επαληθευτεί ότι ο εμπρησμός των οχημάτων συνδέεται με αντίποινα στην άσκηση υπηρεσιακών καθηκόντων από τον Μηχανικό, γίνεται αντιληπτό ότι το φαινόμενο βιαιοπραγιών παίρνει άλλη διάσταση και σοβαρότητα. Τα περιστατικά βιαιοπραγιών κατά δημοσίων λειτουργών είναι ένα φαινόμενο, το οποίο έχει αρχίσει να διογκώνεται.

Το επάγγελμα του Μηχανικού όπως γνωρίζετε είναι πλήρως ποινικοποιημένο. Οι καταγγελίες και οι κατηγορίες απευθύνονται προσωπικά σε Μηχανικούς, οι οποίοι βρίσκονται συχνά στο εδώλιο του κατηγορουμένου για αμέλεια της Πολιτείας. Τις περισσότερες φορές οι αποφάσεις είναι αθωωτικές, οι συνάδελφοι απαλλάσσονται, αλλά η αγωνία και το άγχος κατά τη διάρκεια και μέχρι τη λήξη της υπόθεσης αφήνουν συχνά τα σημάδια τους. Σε αυτό το βάρος έρχεται να προστεθεί τελευταία η απειλή της βιαιοπραγίας από τον ελεγχόμενο. Οι συνάδελφοι Μηχανικοί θα φοβούνται πλέον να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και να υποβάλουν κυρώσεις στους παρανομούντες.

Ως ΔΣ της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. θεωρούμε επιβεβλημένη, με αφορμή το προαναφερθέν περιστατικό, την προστασία των μελών μας πανελλαδικά κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Η θεσμοθέτηση μέτρων από την πολιτεία θα μπορούσε να αμβλύνει το φαινόμενο των εν λόγω βιαιοπραγιών. Ενδεικτικά προτείνουμε τη θεσμοθέτηση αστυνομικής συνοδείας κατά τη διενέργεια αυτοψιών – ελέγχων σε αυθαίρετες κατασκευές, καταπατήσεων, κ.ο.κ., την αυστηροποίηση των ποινών σε αυτούς που βιαιοπραγούν κατά των δημόσιων λειτουργών εν ώρα υπηρεσίας κ.α. Βέβαια στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμη και η επανεξέταση του βαθμού ποινικοποίησης του επαγγέλματος του μηχανικού.

Κύριοι Υπουργέ,

Η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. θεωρεί ότι η βιαιοπραγία κατά δημόσιων λειτουργών κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων είναι ένα σοβαρότατο φαινόμενο, το οποίο γίνεται όλο πιο συχνό και έντονο και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να αγνοηθεί από την Πολιτεία. Αναμένουμε ενέργειες προς την αντιμετώπιση του φαινομένου που προαναφέρθηκε.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία – διευκρίνηση.

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019

Καθολική η συμμετοχή στην απεργία διαρκείας των εργαζομένων ΟΤΕ. Απεργοσπασία με εργολάβους από τη διοίκηση

Καθολική η συμμετοχή στην απεργία διαρκείας των εργαζομένων ΟΤΕ. Απεργοσπασία με εργολάβους από τη διοίκηση
Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΟΤΕ συνεχίζουν τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις, «έναν αγώνα που όλοι οι συνάδελφοι έχουν αγκαλιάσει συμμετέχοντας μαζικά», όπως λέει χαρακτηριστικά, σε ανακοίνωσή της, η ΟΜΕ-ΟΤΕ. Τα ποσοστά συμμετοχής αγγίζουν το απόλυτο παρά τα ψέματα της Διοίκησης και τις πιέσεις των επιθεωρητών.

Όπως καταγγέλλει, όμως, η Ομοσπονδία, «η Διοίκηση του Ομίλου τρομοκρατημένη με αυτή τη μαζική συμμετοχή στήνει καθημερινά απεργοσπαστικούς μηχανισμούς. Το τελευταίο που ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να βάλει εργολάβους σε τεχνικά τμήματα της Βορειοανατολικής Αττικής, παραβιάζοντας σαφώς το δικαίωμα της απεργίας και το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών».

Η ΟΜΕ-ΟΤΕ καλεί «τη Διοίκηση του ΟΤΕ να μην προχωρήσει σε παράνομες τέτοιες ενέργειες και κάνει ξεκάθαρο ότι θα κινηθεί με κάθε μέσο για να διαφυλάξει τη νομιμότητα αλλά και το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών».

Ο αγώνας μας είναι αγώνας ζωής, αγώνας αξιοπρέπειας.

ΜΑΖΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Αποχαιρετισμός στο Θάνο Μικρούτσικο

Δεκατρία τραγούδια από διαφορετικές εποχές που δείχνουν τον πλούτο της μουσικής δημιουργίας του μεγάλου συνθέτη που έφυγε χθες...
Διαβάστε επίσης:  Ο Θάνος δεν είναι πια εδώ... καθώς και εδώ
΄

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019

Τι συμβαίνει στην Γαλλία και δεν θα το μάθετε ποτέ από τα κανάλια


Καλές γιορτές και με το καλό κι εδώ γενική απεργία διαρκείας μπας και γίνει κάτι...

Και να υπενθυμίσω τι άλλο γίνεται στη Γαλλία που δεν θα τα δείτε στα κανάλια, εκτός από τις μπαλαρίνες που απεργούν στην Όπερα του Παρισιού και βγαίνουν και χορεύουν πλέον δωρεάν για όλους στο δρόμο... Φτωχοποιημένα Kίτρινα Γιλέκα στη Νότιο Γαλλία μπαίνουν στα σουπερ μάρκετ Carrefour, γεμίζουν καροτσάκια με τρόφιμα και φεύγουν χωρίς να πληρώσουν, φωνάζοντας «Θέλουμε κι εμείς να κάνουμε Χριστούγεννα», ώσπου να τους σταματήσει η ασφάλεια του καταστήματος και η αστυνομία αλλά όποιος πρόλαβε τον Κύριον είδε... 

Άλλα Κίτρινα γιλέκα, ντυμένοι αγιοβασίληδες πάνε στα γραφεία βουλευτών του Μακρόν να πούνε τάχαμους τα κάλαντα και τους τα ψέλνουν για τα καλά από κοντά τραγουδώντας χαρωπά, με ρυθμό και με στιχάκια, ώσπου να τους πετάξουν έξω. Εξοργισμένοι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, κατά βάση πολυεθνικές, που απολύουν κόσμο, καταλαμβάνουν τις εν λόγω επιχειρήσεις και καταστρέφουν 1.000 ή 100 ή ανάλογο αριθμό πακέτων εμπορευμάτων, ώστε να έρθουν στα ίσα με τον αριθμό των εργαζομένων που απολύονται ή με τις μέρες ανεργίας που υφίστανται ήδη αυτοί και οι οικογένειές τους... 

Κίτρινα γιλέκα στα διόδια, επιβάλουν για όλους το ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, ώσπου να έρθει η αστυνομία, αλλά συνήθως αργεί...

Κίτρινο γιλέκο ανάπηρη, σε καροτσάκι, ποδοπατήθηκε από τα γαλλικά Ματ, στην Τουλούζ, δικάστηκε και πήγε ήδη στη φυλακή για μήνες, για αντίσταση κατά της αρχής...

Συνδικαλιστές εργαζόμενοι στη γαλλική ΔΕΗ κόβουν το ρεύμα από πολυεθνικές τη νύχτα και ξαναβάζουν το ρεύμα στις φτωχογειτονιές, στα νοικοκυριά που τους το έχουν κόψει...

Καθηγητές απεργούν στα λύκεια από τις 5 Δεκέμβρη, κι έτσι δεν είχαμε ελέγχους με βαθμούς Α τριμήνου. Λεωφορεία με φοιτητές και αλληλέγγυους, θα φύγουν από Παρίσι στις 24 Γενάρη το βράδυ για το Λονδίνο, να πάνε μπροστά στη φυλακή που αργοπεθαίνει ο Τζούλιαν Ασάνζ, για ένδειξη συμπαράστασης και διαμαρτυρίας, απαιτώντας την απελευθέρωσή του ιδρυτή των Wikileaks που έχουν βαλθεί να τον ξεκάνουν γιατί άνοιξε τα μάτια του κόσμου σχετικά με τα εγκλήματα των ΗΠΑ και άλλων κυβερνήσεων, στο Ιράκ κλπ. 

Άντε αυτά προς το παρόν, στην υγειά μας.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Λανθασμένη εκκαθάριση εισφορών ΕΦΚΑ Μισθωτού Μηχανικού


Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 8028 Αθήνα, 24-12-2019
Προς: Διεύθυνση Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ
Κοιν.: 1. Διοικητή ΕΦΚΑ κο Χάλαρη Χρ.
2. Α' βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
Θέμα: Λανθασμένη εκκαθάριση εισφορών ΕΦΚΑ Μισθωτού Μηχανικού.
Επικοινωνούμε μαζί σας για να ενημερώσουμε, σχετικά με τη λανθασμένη εκκαθάριση εισφορών συναδέλφου μας Διπλωματούχου Μηχανικού με αποκλειστικά Μισθωτή σχέση Εργασίας στο Δημόσιο. Όπως μας ενημέρωσε η συνάδελφος μας Ελ. Οικ. (με ΑΜΚΑ 19046800181, τα υπόλοιπα στοιχεία της μπορούμε να τα αποστείλουμε αν τα ζητήσετε), κατά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2017, προέκυψε πρόσθετη εισφορά ΕΦΚΑ 226,99 €, λόγω υποτιθέμενης “Επιχειρηματικής Δραστηριότητας”, την οποία όμως ουδέποτε είχε η συνάδελφός μας, η οποία είναι αποκλειστικά Δημόσια Υπάλληλος Μηχανικός με κλειστά βιβλία εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Η δε “οφειλή” έχει μάλιστα μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ με απρόβλεπτες συνέπειες στην ασφαλιστική ικανότητα της συναδέλφου μας.


Σας καλούμε να διορθώσετε το σφάλμα αυτό, το συντομότερο δυνατό καθώς και να βρεθεί ένας μόνιμος τρόπος, ώστε να σταματήσουν να επαναλαμβάνονται αντίστοιχα σφάλματα στους Μισθωτούς Μηχανικούς, που μόνο δυσπιστία προς το ασφαλιστικό σύστημα προκαλούν.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Για το θέμα των Integrated Master των αποφοίτων εξωτερικού

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 8024 Αθήνα, 23/12/2019

Προς: 1. Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κα Κεραμέως Ν.
2. Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Διγαλάκη Β.

Κοιν.: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
2. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
Θέμα: Για το θέμα των Integrated Master των αποφοίτων εξωτερικού.

Κύριοι Υπουργοί
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε το Σεπτέμβρη 2019, σχετικά με πλήθος ζητημάτων που έχουν ανακύψει με τα Integrated Master, ειδικά για το θέμα των αποφοίτων σχολών εξωτερικού που έχουν κριθεί ισότιμα και αντίστοιχα με αυτά των Ελληνικών Πολυτεχνείων. Υπενθυμίζουμε ότι για το θέμα έχει τοποθετηθεί σχετικά και με σχετική επιστολή του το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Η καθυστέρηση αυτή, δημιουργεί πολλαπλές επιπλοκές στους Διπλωματούχους Μηχανικούς μέλη μας γιατί :
Α) είναι σε εξέλιξη διαδικασίες κρίσεων θέσεων ευθύνης, όπου η μοριοδότηση των μάστερ συνυπολογίζεται
Β) αμφισβητούνται πράξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας όπως οι πράξεις αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, ή του ΔΙΚΑΤΣΑ παλαιότερα αλλά και οι άδειες εξάσκησης επαγγέλματος που εκδίδει το ΤΕΕ
Γ) βλάπτουν την Υπηρεσιακή εξέλιξη των συναδέλφων μας
Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε να αποκαταστήσετε το πρόβλημα αυτό σύμφωνα με τις προτάσεις μας, αλλά και του ΤΕΕ. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

Λίνα, να μία μελέτη! (για τη διατήρηση των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου στη θέση τους μέσα στο σταθμό)Πολλά ψέματα είπατε, ας πούμε και μια αλήθεια: η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση φέρνει στο φως την μελέτη ανασχεδιασμού του Σταθμού Βενιζέλου. Και πού τη βρήκαμε; Μα μέσα στο Τεύχος που κατέθεσε η ίδια η Αττικό Μετρό στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο! Το Τεύχος που δεν έκαναν καν τον κόπο τα 13 μέλη του ΚΑΣ να διαβάσουν –γιατί αν το είχαν διαβάσει θα ντρέπονταν να ψηφίσουν την απόσπαση των αρχαιοτήτων!

Δεν έφτανε που έβαλαν μέσα την Αττικό Μετρό να μιλάει για 5 ώρες χωρίς αντίλογο, δε φτάνει που είπαν ένα σωρό ψέματα μέσα στο ΚΑΣ, η υπόθεση συνεχίστηκε μετά με επίσημο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού –και βέβαια με τα γνωστά παπαγαλάκια της Υπουργού- που αναπαράγουν αυτά τα ψέματα.


Μας πληροφορεί λοιπόν η Υπουργός Πολιτισμού σε δήλωσή της, σε επίσημο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι «η δήθεν λύση του 2017 ήταν ανύπαρκτη». Δηλαδή μας πληροφορούν ότι η Αττικό Μετρό δεν πήρε ποτέ την με αρ. 1398(α)/23-1-2017 απόφαση ΔΣ με θέμα το να να παρουσιάσει στο ΚΑΣ την Μελέτη ανασχεδιασμού του σταθμού Βενιζέλου (δείτε στις φωτογραφίες την απόφαση που… δεν υπάρχει, αλλά κατατέθηκε στα πρακτικά του ΚΑΣ για να απαντηθούν τα ψέματα του Ν. Ταχιάου);

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

Αριστερό Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο – Εκλογική διακήρυξη στις εκλογές του οργάνου της Διοικούσας του ΤΕΕ 2019

Αριστερό Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο – Εκλογική διακήρυξη στις εκλογές του οργάνου της Διοικούσας του ΤΕΕ 2019

Έχουν περάσει 10 χρόνια από το ξέσπασμα της κρίσης και την επιβολή των μνημονίων, και κυβέρνηση και αντιπολίτευση συνεχίζουν να διαγκωνίζονται περί ανάπτυξης που έρχεται… Μετά τη δήθεν “έξοδο” από τα μνημόνια του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της ΝΔ από τις πρώτες κιόλας μέρες διατυμπανίζει την “επιστροφή στην κανονικότητα” και την “ανάπτυξη για όλους” μέσω των επενδύσεων. Με σαρωτικό τρόπο μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο («Επενδύω στην Ελλάδα») η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλει μια σειρά από ανατροπές προς όφελος του κεφαλαίου και σε βάρος των εργαζόμενων, της δημόσιας περιουσίας και του περιβάλλοντος.

Η επιστροφή στη κανονικότητα της ΝΔ σημαίνει νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις και δωράκια εκατομμυρίων ευρώ στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και συνέχιση των αντιλαϊκών – αντεργατικών πολιτικών. Σημαίνει ομοβροντία νομοθετικών παρεμβάσεων και νέα αντιλαϊκά μέτρα που χτυπούν ότι έχει απομείνει από τη δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης και σύμβασης και στοχοποιούν τα ίδια τα σωματεία, τη συνδικαλιστική δράση, το δικαίωμα στην απεργία, τα δημοκρατικά δικαιώματα. Όλο αυτά συνοδεύονται από άγρια καταστολή.

Η καπιταλιστική κρίση όχι μόνο δεν έχει ξεπεραστεί, αλλά συνεχίζει να τροφοδοτεί ένα περιβάλλον εργασιακής ζούγκλας, καταπίεσης, πολεμικών εξάρσεων, προσφυγιάς. Οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων χάρισαν και συνεχίζουν να χαρίζουν τα χρωστούμενα στις τράπεζες και στους επιχειρηματίες, ενώ προσπαθούν ανατάξουν την κερδοφορία του κεφαλαίου με την περεταίρω υποτίμηση της. Τη ίδια στιγμή η κοινωνία είναι ένα καζάνι που βράζει μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον ασφυκτικό για τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, την νεολαία, τους άνεργους. Κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, φορολογική αφαίμαξη, ιδιωτικοποιήσεις, διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, συνεχής υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το παζλ της δήθεν ανάπτυξης που μας ετοιμάζουν.

Σε αυτό το πλαίσιο όσοι και όσες συνυπογράφουμε αυτή την εκλογική διακήρυξη, στη βάση και της κοινής διακήρυξης του συνδυασμού στις προηγούμενες εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στη Διοικούσα, παλεύουμε:
Ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ και στην μνημονιακή «αντιπολίτευση» του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, για την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης, ΕΕ, κεφαλαίου. Για την κατάργηση των μνημονίων και όλων των βάρβαρων μέτρων. Για την ήττα της πολιτικής και των στόχων του συμφωνημένου «προγράμματος» μεταμνημονιακής επιτροπείας μέχρι το 2060. Για την διαγραφή του χρέους, τη ρήξη – έξοδο από ευρώ και ΕΕ.
Ενάντια στην εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και τις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων αγαθών, για δημόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία, ενημέρωση, συγκοινωνίες. Για την εθνικοποίηση των τραπεζών και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας.
Για τις λαϊκές ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα, ενάντια στον φασισμό, τον ρατσισμό, την κρατική καταστολή. Να καταργηθούν τα ΜΑΤ και όλες οι δυνάμεις καταστολής.

Η Δυτική Αθήνα ξεσηκώνεται για να κλείσει η εγκατάσταση της Φυλής!

Το συλλαλητήριο της 18ης Δεκέμβρη είναι μόνο η αρχή!


Η Δυτική Αθήνα ξεσηκώνεται για να κλείσει η εγκατάσταση της Φυλής!


Η μεγάλη κινητοποίηση, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Πετρούπολης την Τετάρτη 18 Δεκέμβρη 2019 -με τη συμμετοχή φορέων της πόλης και της Δυτικής Αθήνας και με τη συγκλονιστική παρουσία των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-, έδωσε ηχηρή απάντηση σε όσους εξακολουθούν να φαντάζονται τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική σαν το μόνιμο σκουπιδότοπο ολόκληρης της περιφέρειας Αττικής. Πολλές εκατοντάδες πολίτες, νέοι στην πλειοψηφία τους, παρά τις δυσκολίες της ώρας, ανταποκρίθηκαν θετικά στα σχετικά καλέσματα του Δήμου Πετρούπολης και των φορέων και διαδήλωσαν μαχητικά, απαιτώντας να μη γίνει η νέα χωματερή και να κλείσει –επιτέλους- οριστικά η εγκατάσταση της Φυλής.


Ο δήμαρχος Πετρούπολης κ. Βλάχος, δήλωσε στους συγκεντρωμένους πως η συγκέντρωση είναι μόνο η αρχή και πως θα ακολουθήσουν και άλλες, ακόμη πιο μαζικές διαδηλώσεις, με τη συμμετοχή και των άλλων δήμων της Δυτικής Αθήνας. Από τη μεριά τους, οι εκπρόσωποι των μαθητών και της Ένωσης γονέων Πετρούπολης τόνισαν πως δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτούν την απόφαση του ΕΔΣΝΑ για τη νέα χωματερή και πως θα συνεχίσουν τον αγώνα που άρχισαν, μέχρι να κλείσει ολόκληρη η εγκατάσταση της Φυλής.

Να μείνουν τα αρχαία στο Σταθμό Βενιζέλου Θεσ/νίκης / The Antiquities must remain in situ

Δημιουργός ψηφίσματος: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος κ .
Παραλήπτες: 
Πρωθυπουργός κος Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη
Να διατηρηθούν in situ τα μοναδικά ευρήματα στον Σταθμό Βενιζέλου της Θεσσαλονίκης – και το Μετρό να προχωρήσει ολοταχώς!

Τhe unique antiquities at Thessaloniki's Venizelos Station should remain in situ - and the Metro project should proceed! (For the full text in English, scroll down.)

Μακρές υπήρξαν οι διαβουλεύσεις, εμπεριστατωμένες οι τεχνικές μελέτες και απόλυτα νόμιμες οι διαδικασίες από το 2014 μέχρι την Υπουργική Απόφαση του Φεβρουαρίου 2017. Αυτή διατηρούσε in situ την Μέση Οδό της ρωμαϊκής και χριστιανικής Θεσσαλονίκης, πάνω από τις γραμμές του μετρό.

Η απόφαση αυτή επέτρεπε και να διασωθούν τα απαράμιλλα αυτά αρχαία ως πραγματικά έργα αντί για ψεύτικες ανακατασκευές και να προχωρήσει άμεσα η κατασκευή του Μετρό. Τώρα κινδυνεύει από μία εσπευσμένη κίνηση του ΥΠΠΟΑ που καλεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου τα μέλη του ΚΑΣ – διορισμένα από το ίδιο το Υπουργείο – να την αναθεωρήσει εν μία νυκτί, αποφασίζοντας την άμεση απόσπασή τους με την υπόσχεση πως, θα επανατοποθετηθούν με την αποπεράτωση του Σταθμού.

Όμως η ίδια διαβεβαίωση είχε δοθεί για να αποσπαστεί το Νυμφαίο που είχε ανακαλυφθεί στον παρακείμενο Σταθμό Αγίας Σοφίας, διαβεβαίωση η οποία δεν μπορούσε να τηρηθεί στην πράξη. Ακόμα λιγότερο πιστευτές είναι οι έωλες εκτιμήσεις περί μειώσεως κόστους και διάρκειας του έργου. Αντίθετα, σύμφωνα με τον αρχαιολογικό Νόμο, την τεχνικά προβληματική απόσπαση των ευρημάτων θα ακολουθήσουν αναγκαστικά:

μακροχρόνιες ανασκαφές αδιευκρίνιστου αριθμού αρχαιολογικών στρωμάτων, 
επακόλουθη καθυστέρηση και
κλονισμός της χρηματοδοτικής στήριξης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υψώνουμε ενωμένοι τις φωνές μας ενάντια σε αυτήν την εσπευσμένη κίνηση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ, ιδιαίτερα απροσδόκητη τη απουσία οποιασδήποτε τέτοιας προεκλογικής δέσμευσης από οποιαδήποτε πολιτικό σχήμα στις εθνικές εκλογές. Ζητούμε επίμονα να μη χαθεί για πάντα μία μοναδική εμπειρία της ιστορικής Θεσσαλονίκης και να γίνει σεβαστή η προηγούμενη, σοβαρή και ενδελεχής, απόφαση του ΚΑΣ.

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

Άλλο σκοπό είχε η «καταστολή» στα Εξάρχεια άλλο στο Κουκάκι

Άλλο σκοπό είχε η «καταστολή» στα Εξάρχεια άλλο στο ΚουκάκιΠεριβάλλον: Διάβασες τι έγινε στο Κουκάκι;
Αρχιτέκτονας : Διάβασα.
Περιβάλλον: Τι έχεις να πεις;. 
Αρχιτέκτονας: Τίποτε.
Περιβάλλον: Πως τίποτε. Εδώ «καταστρατηγήθηκαν» βασικά δικαιώματα των πολιτών της περιοχής. και εσύ δεν έχεις να πεις τίποτε;
Αρχιτέκτονας: Και στα Εξάρχεια «καταστρατηγήθηκαν», αλλά κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να δει το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση. Ούτε βέβαια στο Κουκάκι θέλουν να το δουν στην πραγματική του διάσταση. Στα Εξάρχεια η «καταστολή» σκοπό είχε να «καταστείλει» την αντίσταση των κατοίκων στην «container-οποίση» του λαού και της περιοχής. Στο Κουκάκι η «καταστολή» σκοπό είχε να καθαρίσει μια ήδη «container-οποιημένη» περιοχή, για να τοποθετηθούν τα «νέα γυαλιστερά container» που επιθυμούν κάποιοι «επενδυτές», και με αγωνία περιμένουν κάποιοι πολίτες της περιοχής γιατί νομίζουν ότι έτσι θα «αναβαθμιστεί» η περιοχή τους και το βιός τους.
Στα Εξάρχεια επινόησαν τον όρο «παραβατικότητα» και ξεμπέρδεψαν, στο Κουκάκι όμως τι να πουν ότι πολεμούν την «μικρο-airbnb-κανονικότητα» γιατί θέλουν να την καταργήσουν, δεν εξυπηρετεί πιά, πρέπει να κλείσει τον κύκλο της, ότι είχε να προσφέρει το πρόσφερε, και να επιβάλλουν την «μεγαλοεπενδυτική- airbnb- κανονικότητα»; Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν ακόμη να το καταλάβει αυτό ο λαός της περιοχής Κουκάκι, όπως δεν θέλανε να καταλάβει ο λαός ότι στα Εξάρχεια δεν πολεμήθηκε η «παραβατικότητα» αλλά η «λαϊκή αντίσταση». Αυτά θέλουν να κρύψουν, και πολύ τους βολεύει ο ντόρος που γίνεται για την επιθέσεις των «δυνάμεων καταστολής», και γι αυτό τον καλλιεργούν, αυτόν το σκοπό έχουν οι προκλητικές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, και των διάφορων φασιστοειδών, και θα συνεχίσουν να τον καλλιεργούν μέχρι να πετύχουν τον πραγματικό σκοπό τους.

Το θέμα είναι ότι με τους πραγματικούς σκοπούς δεν ασχολείται κανείς. Και αναρωτιέμαι: Γιατί άραγε;
Περιβάλλον: Γιατί πιστεύεις εσύ;
Αρχιτέκτονας: Γιατί κανείς δεν θέλει να «εκτεθεί» στα «επενδυτικά συμφέροντα». Το να απαντάς σε «προκλητικές δηλώσεις» και σε «φασιστοειδή»», χωρίς να αγγίζεις τους πραγματικούς σκοπούς που εξυπηρετούν αυτοί, είναι εύκολο, δεν «θίγει» τα «επενδυτικά συμφέροντα», και δεν έχει κόπο. Είναι η εφαρμογή του «νόμου του ελάχιστου κόπου» όπως έλεγε και ο Γληνός[i]: «Στην Ελλάδα, καθώς ξέρετε ισχύει περισσότερο από κάθε αλλού ο νόμος του ελάχιστου κόπου. Νόμος σωστός, όταν τον εφαρμόζουν οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν σοβαρή δουλειά και επομένως υποτάζονται στους νόμους του έργου και ζητούν να οικονομήσουν μόνο κάθε σπατάλη δυνάμεων. Νόμος ολέθριος, όταν τον εφαρμόζουν οι οκνηροί στη σκέψη και στη δράση, που θέλουν μόνο εικονικό αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από το έργο και για σκοπούς έξω από αυτό.»


Για τον όρο «container-οποίηση» :

Η Τήνος αντιστέκεται στην επέλαση των ανεμογεννητριών

Η ΤΗΝΟΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 

Η Τήνος συνεχίζει να αντιστέκεται και δηλώνει ενάντια στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο νησί. Μετά το επιτυχημένο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στο νησί. Σήμερα, Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου ο Τηνιακός λαός βρέθηκε στο λιμάνι. Ο λόγος για να εμποδίσει την αποβίβαση οχτώ (8) μπετονιερών και μιας (1) πρέσας με σκοπό την μεταφορά μπετόν στο σημείο εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. Έτσι κι έγινε. Οι μπετονιέρες δεν κατέβηκαν στο νησί και όπως αναφέρει η σελίδα "Η Τήνος κατά των ανεμογεννητριών «Το πλοίο έφυγε απόψε οι μπετονιέρες έμειναν μέσα . Αύριο το πρωί (7.45) θα ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ...» 

φωτο: Facebook: Η Τήνος κατά των ανεμογεννητριών

ΠΗΓΗ:http://www.enallaktikos.gr
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

Ο Δελμούζος- το κτίριο της οδού «Μπουμπουλίνας 18» - τα Εξάρχεια

Ο Δελμούζος- το κτίριο της οδού «Μπουμπουλίνας 18» - τα ΕξάρχειαΠεριβάλλον: Έχω μια απορία. Αν δεν έρθω εγώ να συζητήσουμε, ποτέ από μόνος σου δεν μιλάς, δεν γράφεις, δεν … δεν…

Αρχιτέκτονας: Εμένα δεν μου αρέσει ούτε να μιλώ μόνος μου, ούτε να γράφω για να γράψω.

Περιβάλλον: Μα εδώ συμβαίνουν κάθε μέρα τόσα πολλά και έχουν γεμίσει τα blog και οι εφημερίδες με άρθρα, για θέματα που αφορούν τους Αρχιτέκτονες.

Αρχιτέκτονας: Τα διαβάζω.

Περιβάλλον: Και τι έχεις να πεις;

Αρχιτέκτονας: Τίποτε. Ο καθένας λέει την άποψή του. Τις προάλλες διάβασα ένα άρθρο στο tvxs για τον Δελμούζο με τίτλο « Δελμούζος: ο μεγάλος παιδαγωγός που μίσησαν η Εκκλησία και η Πολιτεία»[i] Το άρθρο αναφέρεται στη ζωή του Δελμούζου μέχρι το 1925, λες και δεν έζησε μέχρι το 1956 λες και δεν ήταν αυτός που προκάλεσε την διάσπαση του «Εκπαιδευτικού Ομίλου» λες και δεν έκανε μετά δεξιά στροφή, και τον αγάπησε η δεξιά Πολιτεία, λες… λες….

Περιβάλλον: Μα αυτό είναι ένα άρθρο που δεν αφορά τους Αρχιτέκτονες.

Αρχιτέκτονας: Αφορά όμως την ιστορία του τόπου, και αφορά κάθε επιστήμονα που σέβεται την επιστήμη του. Γιατί με το ίδιο σκεπτικό θα βρεθεί αύριο κάποιος άλλος που θα γράψει την ιστορία του κτιρίου της οδού Μπομπουλίνας 18, και θα αναφερθεί σ’ αυτό από την εποχή που έγινε έδρα του Υπουργείου Πολιτισμού, και θα παραλείψει ότι ήταν τόπος βασανιστηρίων επί χούντας. Και με το ίδιο σκεπτικό θα γράψει κάποιος άλλος για τα Εξάρχεια ότι η σημερινή επίθεση των δυνάμεων καταστολής στα Εξάρχεια σκοπό είχε να καταστείλει την «παραβατικότητα» της περιοχής, και όχι την «αντίσταση» της περιοχής στις ορέξεις των «επενδυτικών συμφερόντων».

Και το άρθρο αυτό για τον Δελμούζο δημοσιεύθηκε σε μία ιστοσελίδα που θέλει να λέγεται «προοδευτική». Η αλήθεια όμως έχει και μια άλλη όψη. Στο blog «Ο παιδαγωγός Κ.Δ. Σωτηρίου 1889-1966» δημοσιεύεται ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ανταίος» το 1947 και αναφέρεται στον Δελμούζο. Ας δούμε τι γράφει[ii]:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

«Παιδεία και κόμμα» Ομιλητής ο κ. Αλέκος Δελμούζος

«Ανταίος» Χρόνος Β αρ. 10-12 σελ. 284, 31 Δεκεμβρίου 1947

Με το θέμα τούτο επιχείρησε να ασχοληθεί ο παιδαγωγός Αλέκος Δελμούζος στη δημόσια ομιλία του, που οργάνωσε τον περασμένο μήνα η Πολιτική Λέσχη «Τρικούπης».

Αντί όμως να αναπτύξει το σπουδαίο τούτο θέμα με την σοβαρότητα που έπρεπε, χρησιμοποίησε το βήμα για δυό άλλους σκοπούς. Πρώτα για να απολογηθεί για την πισωδρομική πορεία που βάδισε με γοργό ρυθμό από τη διάσπαση του «Εκπαιδευτικού Ομίλου» που ο ίδιος προκάλεσε. Και μετά για να δικαιολογήσει τη γνωστή ουτοπιστική και αντικοινωνιολογική αντίληψή του, πως υπάρχει πραγματικά υπερταξική και υπερκομματική παιδεία, και πως η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί και να ριζώσει στη χώρα μας, μόνον άμα σταθεί πάνω από τα κόμματα και τους κοινωνικούς αγώνες.

Υποστήριξε πως στην Ελλάδα ως τα 1922 δεν είχε μπει το κόμμα στην παιδεία. Το κόμμα, είπε, μπορεί να την επηρέαζε έμμεσα, μόνο για να βολέψει με τη φαυλοκρατική διοίκηση τους φίλους του δασκάλους. Το κόμμα πρωτομπαίνει στην παιδεία έπειτα από την μικρασιατική καταστροφή. Το έμπασαν οι αριστεροί εκπαιδευτικοί, που πλήθαιναν μέρα με τη μέρα. Αυτοί λησμόνησαν την καθαρά εκπαιδευτική αποστολή τους, και άρχισαν να προπαγανδίζουν μέσα στα σχολεία ολοένα και εντονότερα την κοσμοθεωρία και το πολιτικό πρόγραμμα του κομμουνιστικού κόμματος. Από τον κίνδυνο τούτον αγωνίστηκε, είπε, να προφυλάξει τον Εκπαιδευτικό Όμιλο, δεν το κατόρθωσε όμως, γιατί υπερίσχυσαν οι αριστεροί εκπαιδευτικοί. Δεν πρέπει, λοιπόν, τόνισε, να παραπονιούνται για το διωγμό τους και δίκαια σήμερα «εξυγιαίνονται». Και κατάληξε κάνοντας έκκληση σ’ όλα τα νόμιμα κόμματα, να καθορίσουν όλα μαζί σε κοινή σύσκεψη το κοινό εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, και ν’ αναλάβουν αλληλέγγυα την υποχρέωση να το σεβαστούν και να το εφαρμόσουν.

Είναι, αλήθεια, λυπηρό, να βλέπουμε έναν παιδαγωγό, που τόσο ψηλά είχε ανεβάσει στη συνείδησή του ο εκπαιδευτικός κλάδος, από ουτοπιστής σοσιαλιστής που ήταν, όταν ξεκίνησε, να καταντήσει στυλοβάτης της αντίδρασης. Είναι ακόμη πιο λυπηρό να τον βλέπουμε, να μην είναι σε θέση να ερμηνέψει και να κατανοήσει πρόσφατα ιστορικά γεγονότα και να δικαιώνει τους αλλεπάλληλους διωγμούς των εκπαιδευτικών τα τελευταία τριάντα χρόνια και τη σημερινή πρωτάκουστη «εξυγίανσή» τους. Είναι ακόμη πιο λυπηρό να τον βλέπουμε να πιστεύει και έπειτα από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πως υπάρχουν αιώνιες και ακατάλυτες αξίες, και ενώ κηρύχνει πως θέλει την παιδεία υπερταξική, υπερκομματική, να καλεί όλα τα σημερινά νόμιμα κόμματα να κάνουν όργανό τους την Παιδεία, για να αναστηλώσουν την κυριαρχία τους και να σταματήσουν την πρόοδο της κοινωνίας.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Και με το άρθρο αυτό, του tvxs, κανείς δεν ασχολήθηκε, κανείς δεν απάντησε. Και μη μου πεις ότι η «αλήθεια» είναι γνωστή. Δεν είναι καθόλου «γνωστή». Και σήμερα κυκλοφορούν άρθρα που αναφέρονται στα Εξάρχεια, και όλα αναφέρονται στην μακράς διάρκειας «παραβατικότητα» της περιοχής. Η «αντίσταση» βαφτίστηκε «παραβατικότητα» και σε πολλούς «άρεσε» η νέα αυτή «λέξη» που επινόησε η κυρίαρχη τάξη όπως παλαιότερα το «άβατο των Εξαρχείων» την δανείστηκαν και την χρησιμοποιούν στις αναλύσεις τους. Η διαφορά όμως ανάμεσα στην «αντίσταση» και την «παράβαση» είναι πολύ μεγάλη.

Βλέπεις λοιπόν ότι το άρθρο για τον Δελμούζο όπως δημοσιεύθηκε στην «προοδευτική» όπως θέλει να λέγεται ιστοσελίδα tvxs, σκοπό είχε να εξυπηρετήσει την κυρίαρχη τάξη, στην επίθεση που κάνει σήμερα στην Παιδεία. Το ίδιο κάνουν και όσοι δημοσιεύουν άρθρα για τα Εξάρχεια και μιλούν για «παραβατικότητα», εξυπηρετούν την κυρίαρχη τάξη στην επίθεση που κάνει στην περιοχή αυτή της πόλης για να την «εξευγενίσει» όπως λέει. 


Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Αυτόνομη Παρέμβαση Μηχανικών Μαγνησίας


Ως μνημείο συνδιαλλαγής και αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος των πρόσφατων εκλογών των μηχανικών, μπορεί να χαρακτηριστεί η ειδική αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας που έγινε τη Δευτέρα 16/12/2019 για την ανάδειξη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας του ΤΕΕ Μαγνησίας. Την κύρια ευθύνη φυσικά όπως φαίνεται και στο άρθρο της εφημερίδας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
φέρουν οι δύο μεγάλες παρατάξεις, η Δ.Κ.Μ. (της Ν.Δ με “αρχηγό” την νυν πρόεδρο της Διοικούσας Νάνσυς Καπούλα) και της Νέα Δυναμική Μηχανικών (του Μπέου με “αρχηγό” τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη) χωρίς βέβαια να υστερούν των ευθυνών τους και οι παρατάξεις ΔΗΣΥΜ(ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ) και Συνεργασία Μηχανικών(ΣΥΡΙΖΑ), με τους τελευταίους τους πιο «άτυχους». Και να γιατί. Με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών των μηχανικών (που έβγαλε τους αντιπροσώπους των παρατάξεων με απλή αναλογική) θα έπρεπε τα 9 μέλη της Διοικούσας (με μέτρο 47 αντιπρόσωποι/ 9 μέλη Δ.Ε.= 5.22 ψήφοι ανά εκλόγιμο μέλος) να κατανέμονταν ως εξείς:
ΔΚΜ(Ν.Δ.)= 23/5.22= 4μέλη και υπόλοιπο 0.406
ΔΗΣΥΜ(ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ)= 5/5.22=0.957 υπόλοιπο
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΣΥΡΙΖΑ)= 4/5.22=0.766 υπόλοιπο
Πανεπιστημονική(ΚΚΕ)= 5/5.22=0.957 υπόλοιπο
ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΜΠΕΟΣ-ΔΙΑΣΠΑΣΗ Ν.Δ.)= 8/5.22=1 μέλος και 0.53 υπόλοιπο
Αυτόνομη Παρέμβαση Μηχανικών (ΑΡΑΓΕΣ)= 3/5.22=0.574 υπόλοιπο
Ελεύθεροι Επαγγελματίες= 1/5.22=0.191 υπόλοιπο
Άρα με βάση τους εκλεγμένους των παρατάξεων, εάν κατέβαζαν τα ψηφοδέλτια τους κανονικά (όπως τους ψήφισαν οι μηχανικοί κατά τις εκλογές δηλ.)θα αναλογούσαν :
ΔΚΜ= 4 Μέλη στη Διοικούσα, ΔΗΣΥΜ= 1 μέλος από τα υπόλοιπα, ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ= 1 μέλος, Πανεπιστημονική= 1 μέλος από τα υπόλοιπα, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ= 1 μέλος από τα υπόλοιπα, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ= 1 μέλος από τα υπόλοιπα. ΣΥΝΟΛΟ 9 μέλη στη Διοικούσα.
Αντί αυτό και κάνοντας την συνδιαλλαγή φτιάχνοντας τεχνητές ξεχωριστές παρατάξεις κατά την εκλογή κατόρθωσαν να εκλέξουν Δ.Κ.Μ.=5 μέλη, ΔΗΣΥΜ= 1 ,ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ=1 και εμείς( η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ παίρνοντας 1 ακόμα ψήφο από τον ήρωα τελικά της βραδιάς που μας ψήφισε βλέποντας την αντιδημοκρατική διαδικασία που ακολουθήθηκε και ένα μεγάλο μπράβο του) μαζί με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ και τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ μπήκαμε στην κλήρωση. Θέμα τύχης πια. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΣΥΡΙΖΑ) η άτυχη της βραδιάς πετάχτηκε απ’έξω. Ξεκάθαρο. Άδικο το αποτέλεσμα για τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ , φέρουν όμως βαθύτατη ευθύνη γιατί όταν στο κάλεσμα των παρατάξεων της κ. Καπούλας(Πρόεδρο του ΤΕΕ Μαγνησίας) εμείς τοποθετηθήκαμε πολιτικά ώστε να αποφευχθεί η αντιδημοκρατική διαδικασία που ακολουθήθηκε τελικά και ζητήσαμε από τις παρατάξεις να τοποθετηθούν ανοιχτά και ξεκάθαρα, βρήκαμε συμμάχους μόνο την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ και τους ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, αντίπαλους την Δ.Κ.Μ., τη ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ και τη ΔΗΣΥΜ (και πως θα μπορούσε άλλωστε αφού ήταν αυτοί που κάνανε την εξώφθαλμη συνδιαλλαγή) και ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ο εκπρόσωπός τους δεν τοποθετήθηκε καθόλου, σίγουρος μάλλον ότι θα εκλεγεί, «υπόφθαλμη συναλλαγή»). Το παραπάνω γεγονός καταγγέλθηκε και κατά την ώρα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των προεδρείων. Και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ αδιάφορος.
Από την πλευρά μας (ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) και με την εκλογή του Κώστα Γαργάλα στη θέση της Δ.Ε.(εμείς τηρούμε την εναλλαγή των προσώπων κατά τη διάρκεια της θητείας της Διοικούσας και Αντιπροσωπείας ) θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των μηχανικών και εν τέλει την ίδια τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, όχι αυτή που τσαλαβουτάνε αλλά την ΕΛΕΥΘΕΡΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη: χωρίς σχεδιασμό, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς χρηματοδότηση

Οι δημόσιες συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη: χωρίς σχεδιασμό, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς χρηματοδότηση 

Οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί με τον μοναδικό φορέα αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) έχουν ήδη σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία της πόλης και στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής στους χώρους εργασίας έχει αυξηθεί τόσο που οξύνει τις ήδη δυσμενείς για τους μισθωτούς σχέσεις εργασίας, προκαλεί αύξηση του κόστους μετακινήσεων που επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς (αύξηση χρήσης Ι.Χ. και ταξί). Ο κυκλοφοριακός φόρτος έχει αυξηθεί προκαλώντας συχνά ασφυκτικές συνθήκες ακόμα και σε δρόμους περιφερειακά του κέντρου της πόλης με επιπτώσεις τόσο στην ασφάλεια των μετακινήσεων, όσο και στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα κ.λπ. Ταυτόχρονα, η όποια συγκρατημένη έστω αισιοδοξία για σύντομη λειτουργία του Μετρό χάθηκε στην εξυπηρέτηση εργολαβικών και μικροπολιτικών συμφερόντων, διαμορφώνοντας μια δυστοπία στις μετακινήσεις των πολιτών μέσα και γύρω από το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Αυτά ωστόσο είναι συμπτώματα μιας μηπολιτικής για τις δημόσιες συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη. 
H δημιουργία και η συντήρηση ενός αξιόπιστου συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα για τις σύγχρονες μεγαλουπόλεις. Έτσι ανάλογα με την έκταση, τον πληθυσμό, τις ανάγκες μετακινήσεων, την τοπογραφία, το κλίμα κ.λπ. επιλέγονται συνδυασμοί μέσων και επιμέρους τεχνολογιών υλοποίησης τους ώστε αφενός να χρησιμοποιείται η πιο ενδεδειγμένη τεχνολογία αφετέρου να μην εξαρτάται η λειτουργία της πόλης από ένα μόνο μέσο. Στην Ελλάδα η Αθήνα έχει πέντε συστήματα: θερμικά λεωφορεία (εκ των οποίων πάνω από 500 αεριοκίνητα), ηλεκτροκίνητα τρόλεϊ και τραμ, διαρκώς επεκτεινόμενο μετρό και προαστιακό σιδηρόδρομο, ενώ έχει και δυο τελεφερίκ, το ένα μάλιστα αστικό για την άνοδο στον Λυκαβηττό. Η Πάτρα έχει λεωφορεία και προαστιακό σιδηρόδρομο, ενώ οριακά μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι λειτουργίες προαστιακού σιδηροδρόμου απαντούν στη Λάρισα και τον Βόλο παράλληλα με τα ενδοαστικά δίκτυα θερμικών λεωφορείων, στον Νομό Ηλείας (Πύργος-Κατάκολο-Ολυμπία) και περιστασιακά στην Καλαμάτα (Καλαμάτα-Μεσσήνη). 

Αξιολόγηση της συνόδου COP25 των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17.12.2019 
Αξιολόγηση της συνόδου COP25 των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή 
Κριτική – θέσεις – προτάσεις για την ενέργεια και το κλίμα 

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece με ανακοίνωση1 που εξέδωσε την 1η Δεκεμβρίου 2019, πριν από την έναρξη της COP25 των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, υπογράμμιζε ότι «25 χρόνια υποκρισίας και κακών πρακτικών είναι αρκετά». 

Δυστυχώς τα αποτελέσματα της COP25 στη Μαδρίτη ξεπέρασαν τη φαντασία κάθε απαισιόδοξου σεναρίου. Η λιτή δήλωση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, λίγο μετά το τέλος της συνόδου είναι μόνο η «κορυφή του παγόβουνου2»:

«Απογοητεύτηκα από το αποτέλεσμα της COP25. Η διεθνής κοινότητα έχασε μια σημαντική ευκαιρία προκειμένου να αποδείξει ότι έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες στον τομέα της μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, της προσαρμογής και της χρηματοδότησης της κλιματικής κρίσης», ανέφερε.

Αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι η COP25 ήταν μια από τις διασκέψεις για το κλίμα με τις μεγαλύτερες παρατάσεις (40 και πλέον ωρών από τη λήξη της την Παρασκευή), γεγονός ενδεικτικό των αντιθέσεων και των διαιρέσεων που προέκυψαν3.

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών/ 17SDGs (AGENDA 2030), και ιδιαίτερα ο στόχος 13 «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ», με τις αοριστίες και τα «απογοητευτικά αποτελέσματα της COP25», έχουν δεχθεί ακόμα ένα πλήγμα στην αξιοπιστία των κυβερνήσεων που τους υπόγραψαν το 2015.

Στηλιτεύοντας την απροθυμία των ισχυρών χωρών να αντιμετωπίσουν με έργα και όχι λόγια την κλιματική αλλαγή, ο εκπρόσωπος στη διάσκεψη του μικρού νησιωτικού κράτους στον Ειρηνικό Τουβαλού, Ίαν Φράι, χαρακτήρισε, όχι άδικα, τη στάση των παγκόσμιων ηγετών «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας3».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει και αυτή σοβαρά προβλήματα, με την Πολωνία να αρνείται να δεσμευτεί και τη Τσεχία να προτείνει τη χρήση της πυρηνική ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μια πρόταση που είναι πολύ πιθανό να στηριχθεί από τη Γαλλία, η οποία είναι leader στον τομέα των κατασκευών πυρηνικών εργοστασίων.

Η Πράσινη Συμφωνία4 (Green Deal) που ανακοίνωσε η Ε.Ε. στο πλαίσιο της COP25, για να γίνει η Ευρώπη «η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο μέχρι το 2050», με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι αξιόπιστη.

Με έκπτωση άνω του 55% ανατέθηκε ένα στα δύο μεγάλα έργα.

Με έκπτωση άνω του 55% ανατέθηκε ένα στα δύο μεγάλα έργα.
Από τα 122 μεγάλα δημόσια έργα (προϋπολογισμού άνω των τριών εκατ. ευρώ) που προκηρύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2019 και έφτασαν μέχρι το στάδιο επιλογής αναδόχου, στα 71 οι εκπτώσεις που προσέφεραν οι μειοδότες ήταν μεγαλύτερες του 50%. Υπάρχουν και εξαιρετικά τολμηροί εργολάβοι που σε διαγωνισμούς για πέντε μεγάλα έργα προσέφεραν έκπτωση άνω του 70%!

Για παράδειγμα, στο διαγωνισμό για τη συντήρηση και καθαρισμό αντιπλημμυρικών έργων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 4,8 εκατ. ευρώ, ο μειοδότης προσέφερε έκπτωση 75,21%, δηλαδή υποσχέθηκε πως θα ολοκληρώσει το έργο με μόλις 1,2 εκατ. ευρώ!

Σε έργο δικτύων αποχέτευσης του δήμου Κομοτηνής, προϋπολογισμού 3,25 εκατ. ευρώ, ο μειοδότης προσέφερε έκπτωση 75%, ενώ για τη «βιοκλιματική αστική ανάπλαση» οδών στο δήμο Αγίας Βαρβάρας επικράτησε εργολάβος με έκπτωση 71,65%. Σε άλλα 20 μεγάλα έργα οι εκπτώσεις ξεπέρασαν το 60%, ενώ είναι κοινός τόπος οι εκπτώσεις του 50%.

Τα απαρχαιωμένα τιμολόγια και οι πανάρχαιες τεχνικές προδιαγραφές με τις οποίες προκηρύσσονται τα δημόσια έργα έχουν δημιουργήσει αυτή την τραγελαφική εικόνα που τελικά επιβαρύνει τους πολίτες. Πρώτον, επειδή πολλά έργα μένουν στη μέση ή παραδίδονται με εξαιρετικά χαμηλή ποιότητα. Δεύτερον, επειδή σε πολλές περιπτώσεις οι τεχνικές εταιρείες εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας και τις σχέσεις με τοπικούς άρχοντες ή στελέχη του δημοσίου προκειμένου να αυξήσουν εκ των υστέρων το κόστος του έργου που υποσχέθηκαν πως θα κατασκευάσουν μισοτιμής.

Οι απίστευτες εκπτώσεις δείχνουν, πάντως, πως η κατάσταση στα δημόσια έργα έχει ξεφύγει, όχι μόνο επειδή τα τιμολόγια με τα οποία προκηρύσσονται οι διαγωνισμοί δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Συνδέονται και με τις δυσκολίες στην αγορά κατασκευών που αναγκάζουν κάποιους εργολάβους να «χτυπήσουν» έργα με την ελπίδα πως στη συνέχεια θα αυξήσουν δια της πλαγίας οδού τα έσοδά τους. Μάλιστα, ακόμα και ισχυρές τεχνικές εταιρείες, που πρωτοστατούν στον αγώνα για την αντιμετώπιση των «παράλογων εκπτώσεων» εμφανίζονται να έχουν αναλάβει έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, κ.α.) με έκπτωση άνω του 60%.

Οι υψηλές εκπτώσεις συνοδεύονται από τεράστιες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση διαγωνισμών. Φέτος, επειδή ήταν προεκλογική χρονιά, προκηρύχθηκαν σχεδόν 270 διαγωνισμοί με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατ. ευρώ, αλλά ολοκληρώθηκαν λιγότεροι από τους μισούς!

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

Γράμμα της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στον Αγιο-ΒασίληΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 2019 Αθήνα, 18-12-2019
Προς: Άγιο Βασίλη
Κοιν.: Α' Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ


Αγαπημένε μας Άγιε Βασίλη, 

Ξέρουμε πως είσαι πολύ απασχολημένος για αυτό σου γράφουμε μια ομαδική επιστολή. Είμαστε οι 8.200 μηχανικοί του Δημοσίου Τομέα. Σου γράφουμε για να σου υπενθυμίσουμε το πόσο καλά παιδιά ήμασταν και φέτος (2019): Δεχτήκαμε αδιαμαρτύρητα τα παράλληλα καθήκοντα που μας ανατέθηκαν, τον υπέρογκο φόρτο εργασίας και όλες τις πειθαρχικές διώξεις με αντάλλαγμα τους πενιχρούς μισθούς μας. Καλύψαμε με κέφι όλες τις παραλείψεις του θεσμικού πλαισίου και κατευνάσαμε τους πολίτες που με το δίκιο τους διαμαρτυρήθηκαν για όλες τις κακοδαιμονίες του ελληνικού δημοσίου. Ανεχθήκαμε κάθε ιδιοτροπία των πολιτικών ηγεσιών (παλαιών και νέων) και μελετήσαμε με επιμέλεια κάθε αλλαγή της νομοθεσίας. Με χαρά τέλος απαντήσαμε στις άπειρες καταγγελίες και παρασταθήκαμε στα ατελείωτα δικαστήρια εναντίον μας! 

Τα δώρα που θέλουμε να μας φέρεις είναι να γίνει πράξη η ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2276 Β΄/11-6-2018 και να ξεκινήσει η κατανομή του αποθεματικού πόρου και να μας προσφέρεις και κανένα δικηγόρο, έτσι για τη νομική κάλυψη, που και που. Α, και κανένα συνάδελφο νεότερο για να κάνουμε παρέα στις άδειες Τεχνικές Υπηρεσίες μας. Υποσχόμαστε ότι και του χρόνου θα είμαστε εξίσου καλά παιδιά φυσικά… 

Σε περιμένουμε με αγωνία! 

Το Δ.Σ. της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ