Σάββατο 11 Αυγούστου 2018

Ενημέρωση από την ανοικτή συνέλευση μηχανικών

Ενημέρωση

Από την παρέμβαση ομάδας της ΑΣΜ στο τ. ΤΣΜΕΔΕ και την συνάντηση της με τον πρόεδρο της συμβουλευτικής επιτροπής του πρώην ΕΤΑΑ στον ΕΦΚΑ, Κ. Μακέδο - που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2/8/2018 - προκύπτουν οι εξής πληροφορίες:

1. Ορίστηκε δικάσιμη ημερομηνία στις αρχές Δεκεμβρίου 2018, για την διεξαγωγή της πρότυπης δίκης στο ΣτΕ που αφορά τις Αναδρομικές Εισφορές του Ν.3986/2011 

2. Αναμένεται εντός του Σεπτέμβρη 2018 η έκδοση απόφασης του ΣτΕ, μετά την εκδίκαση των 23 προσφυγών κατά του ασφαλιστικού νόμου Ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) - ως προς το ύψος και την ανταποδοτικότητα των εισφορών των μηχανικών αλλά και την ένταξη των αυτοαπασχολούμενων στον ΕΦΚΑ. 

3. Καμία πρόοδος δεν έχει συντελεστεί, μέχρι στιγμής, ως προς το ζήτημα της ενεργοποίησης της διοικούσας επιτροπής μηχανικών του ΕΦΚΑ και της απόδοσης αρμοδιοτήτων στον πρόεδρο και τα μέλη της. 

4. Συζητήθηκε το θέμα της συνέχισης μη εφαρμογής της Εγκυκλίου του υπουργείου εργασίας (που εκδόθηκε στις 26/3/2018, με Αριθ. πρωτ. : Δ.15 / Δ΄ / οικ.17506 / 458) που αφορά την Δυνατότητα Αναδρομικής Διαγραφής από το πρώην ΕΤΑΑ / ΤΣΜΕΔΕ. Η αναμονή παρατείνεται και το πρόβλημα διαρκώς διογκώνεται για τους μηχανικούς που ενώ έχουν διακόψει το επάγγελμα συνεχίζουν να θεωρούνται οφειλέτες και να δέχονται τις ανάλογες συνέπειες… Από την παριστάμενη ομάδα της ΑΣΜ κρίθηκε ως απόλυτα αναγκαία η δυναμική παρέμβαση των ίδιων των εγκλωβισμένων στο τ. ΤΣΜΕΔΕ συναδέλφων και η εκ μέρους τους άσκηση πίεσης προς τους διοικητικούς υπαλλήλους προκειμένου να εφαρμόσουν άμεσα την εν λόγω εγκύκλιο. 

Επισημαίνεται ότι οι συνάδελφοι που έχουν υποβάλλει αιτήσεις θεραπείας, σχετικά με τον προσδιορισμό του χρόνου διαγραφής τους από το τ. ΤΣΜΕΔΕ, δικαιούνται να ζητήσουν αντίγραφο της εισήγησης της υπηρεσίας επί των αιτήσεων τους, όπως ορίζεται από το νόμο.

5. Έγινε αναφορά στο θέμα της Ασφαλιστικής Ικανότητας και επισημάνθηκε ο παραλογισμός του πλαισίου παράτασης ισχύος του Ν.4254/2014 (Νόμος Βρούτση)

Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018

Airbnb: Από τις σύνθετες προεκτάσεις στην ανάγκη συνολικής πολιτικής για τη στέγηΗ πρόσφατη εξάπλωση της Airbnb βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων έχει ήδη αποτυπωθεί στον Τύπο, έχει αποτελέσει αντικείμενο θεσμικής ρύθμισης και έχει απασχολήσει και την πλευρά των κινημάτων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.

Μέσω των πα­ρα­πά­νω, αλλά και μέσω εμπει­ρι­κών αφη­γή­σε­ων, έχουν ανα­δει­χθεί σε ένα πρώτο επί­πε­δο οι σύν­θε­τες πτυ­χές του φαι­νο­μέ­νου και η πο­λυ­πλο­κό­τη­τα που το χα­ρα­κτη­ρί­ζει. Πο­λυ­πλο­κό­τη­τα όσον αφορά την κοι­νω­νι­κή και οι­κο­νο­μι­κή γε­ω­γρα­φία του, τους εμπλε­κό­με­νους πα­ρό­χους, τις επι­πτώ­σεις του στον αστι­κό χώρο, στην αγορά ακι­νή­των, καθώς και στην κα­θη­με­ρι­νή ζωή των κα­τοί­κων των πό­λε­ων.

Μέ­γε­θος και γε­ω­γρα­φία του φαι­νο­μέ­νου

Σύμ­φω­να με πρό­σφα­τα δη­μο­σιεύ­μα­τα, η Αθήνα είναι η πόλη με το δεύ­τε­ρο τα­χύ­τε­ρο πο­σο­στό αύ­ξη­σης ως προς τον αριθ­μό των του­ρι­στών στην Ευ­ρώ­πη, ενώ κατά το 2017 οι Airbnb κα­τα­χω­ρή­σεις ακι­νή­των ξε­περ­νού­σαν τις 5.000 στο Δήμο Αθη­ναί­ων. Μέσω σχε­τι­κής εν εξε­λί­ξει έρευ­νας (των Δ. Μπα­λα­μπα­νί­δη, Ε. Πα­πα­τζα­νή, Δ. Πέττα), προ­κύ­πτει η άνιση γε­ω­γρα­φι­κή ανά­πτυ­ξη του φαι­νο­μέ­νου στην Αθήνα, ταυ­τό­χρο­να χω­ρι­κά και κοι­νω­νι­κο-οι­κο­νο­μι­κά. Οι με­γα­λύ­τε­ρες και αρ­κε­τά προ­φα­νείς συ­γκε­ντρώ­σεις εντο­πί­ζο­νται στις πιο του­ρι­στι­κές πε­ριο­χές της πόλης (Κου­κά­κι, Ακρό­πο­λη, Θη­σείο κ.α.), ενώ ταυ­τό­χρο­να το φαι­νό­με­νο δια­χέ­ε­ται σε όλη την έκτα­ση του Δήμου.

Επι­πλέ­ον, πα­ρα­τη­ρού­νται ση­μα­ντι­κές δια­φο­ρές στις ημε­ρή­σιες τιμές μί­σθω­σης με­τα­ξύ πε­ριο­χών της Αθή­νας με δια­φο­ρε­τι­κές τιμές ζώνης και με νοι­κο­κυ­ριά δια­φο­ρε­τι­κών ει­σο­δη­μά­των. Για πα­ρά­δειγ­μα, ενώ στις προ­α­να­φερ­θεί­σες πε­ριο­χές η μέση ημε­ρή­σια τιμή μί­σθω­σης αγ­γί­ζει τα 80 ευρώ, στις πιο απο­μα­κρυ­σμέ­νες από το κέ­ντρο πε­ριο­χές χα­μη­λό­τε­ρων ει­σο­δη­μα­τι­κών κα­τη­γο­ριών οι τιμές πέ­φτουν κάτω από τα 40 ή 30 ευρώ (π.χ. στα Πα­τή­σια, τον Άγιο Νι­κό­λαο και τα Σε­πό­λια). Η δια­φο­ρά στις τιμές είναι ακόμα με­γα­λύ­τε­ρη σε πε­ριο­χές όπως τα νότια προ­ά­στια, όπου η μέση ημε­ρή­σια τιμή ξε­περ­νά σε ορι­σμέ­νες πε­ρι­πτώ­σεις τα 90 ευρώ. Γί­νε­ται έτσι κα­ταρ­χάς σαφής η με­γά­λη δια­φο­ρά κερ­δών που μπο­ρεί να απο­φέ­ρει η Airbnb πρα­κτι­κή σε δια­φο­ρε­τι­κές πε­ριο­χές της πόλης και σε εκ­μι­σθω­τές δια­φο­ρε­τι­κών ει­σο­δη­μά­των.

Στρα­τη­γι­κή επι­βί­ω­σης ή κερ­δο­σκο­πία;

Το ανέφικτο των πρωθυπουργικών δεσμεύσεων.

Τέσσερις μηχανικοί σχολιάζουν τις εξαγγελίες για τα αυθαίρετα

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ


Τον υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της πρώτης κυβέρνησης του 1981, Αντώνη Τρίτση, μνημόνευσε στην εξαγγελία της δέσμης των 20 άμεσων παρεμβάσεων της κυβέρνησης ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Βάσει των εξαγγελιών, το υπουργείο Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο, θα δημιουργήσει νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την παρακολούθηση της αυθαίρετης δόμησης και των σχετικών καταγγελιών.

Ζητήσαμε τη γνώμη έμπειρων μηχανικών του ΤΕΕ και καθηγητών Πανεπιστημίου σχετικά με το κατά πόσον τα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση και αν μπορούν να υλοποιηθούν έστω και 35 χρόνια μετά τις πρωτοποριακές, αλλά δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό ανεφάρμοστες διατάξεις του νόμου Τρίτση (1337/83).

Μετά 35 χρόνια, μόνο το 15% των ακτογραμμών έχει καθοριστεί

Του ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΟΥΝΗ, Μέλους Δ.Σ. (τέως πρόεδρος) του Τμήματος Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων


Με την εξαγγελία των 20 μέτρων από τον πρωθυπουργό η συζήτηση μετά τις πυρκαγιές για την κατάρρευση της πολιτικής προστασίας μετατοπίζεται στα θέματα των αυθαιρέτων και του χωρικού σχεδιασμού. Επισημαίνω κατ’ αρχάς το ανέφικτο των πρωθυπουργικών δεσμεύσεων.

Ενδεικτικά: Η Ελλάδα κατατάσσεται παγκοσμίως ανάμεσα στις 10 πρώτες χώρες σε μήκος ακτογραμμών. Οταν ψηφίστηκε ο νόμος Τρίτση, η χάραξη των ακτογραμμών με όρους διοικητικών πράξεων ήταν πρακτικά ανύπαρκτη. Εξ ου και ναυάγησε από το πρώτο κιόλας βήμα η τότε αναγγελθείσα μετά τυμπανοκρουσιών «επιχείρηση απελευθέρωσης των ακτών»: Πώς να κατεδαφιστούν οι περιφράξεις σε μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων της οποίας η μία πλευρά (η ακτογραμμή) δεν είχε νόμιμα οριστεί;

Για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων

Αναρτούμε σχόλια του συναδέλφου Δ. Κλεφτοδήμου για το ζήτημα των κατεδαφίσεων αυθαιρέτων.

Για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων: ανέκαθεν, με το εκάστοτε σε ισχύ νομοθετικό πλαίσιο, θα μπορούσαν να είχαν γίνει κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών αρχίζοντας , από κατασκευές ''μεγαλοσχημόνων'' (από τις βίλες εντος δασικών περιοχών, εντός αιγιαλού , σε αρχαιολογικούς χώρους), από μεγάλα αυθαίρετα που ''βγάζουν μάτι'' (Mall στο Μαρούσι, Badmigton στο Γουδή κλπ). Αυτά όμως είναι ''υπό την προστασία'' της εκάστοτε εξουσίας και παραμένουν στο απυρόβλητο. Μια ιστορία όσον αφορά την ''διαδικασία παραγωγής αυθαιρέτου'': είναι γνωστό ότι για να γίνει η παραμικρή αυθαίρετη κατασκευή θα πρέπει ο αυθαιρετών ιδιοκτήτης να ''αναθέσει'' την υλοποίηση της κατασκευής στον τοπικό εργολάβο αυθαιρέτων ,ο οποίος [είτε σε συνεργασία με τοπικά όργανα της αστυνομίας είτε εκμεταλλευόμενος την αδυναμία αστυνόμευσης της περιοχής είτε λόγω της πάγιας επιλογής/πολιτικής της εκάστοτε εξουσίας να διαθέτει αστυνομικές δυνάμεις για την μείζονα απειλή από τους πολίτες που διαδηλώνουν για την υπεράσπιση/ διεκδίκηση δικαιωμάτων/αιτημάτων κλπ] εκτελεί τις αυθαίρετες εργασίες στη συνέχεια γίνεται η καταγγελία ή η περιπολία του αστυνομικού οργάνου και το αστυνομικό σήμα στην αρμόδια υποστελεχωμένη πολεοδομική υπηρεσία η οποία θα διενεργήσει αυτοψία και θα συντάξει/τοιχοκολλήσει/κοινοποιήσει την σχετική έκθεση αυθαιρέτου, υπολογίζοντας και το ανάλογο(με την κατασκευή) πρόστιμο ανέγερσης & διατήρησης. Η (τυχούσα) ένσταση του ιδιοκτήτη κατα της έκθεσης αυτοψίας θα εκδικαστεί από το αρμόδιο Συμβούλιο της Περιφέρειας (ΣΥΠΟΘΑ) και μετά την απόρριψη της ένστασης κοινοποιείται η σχετική απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία (νυν Υπηρεσία Δόμησης-Υ.ΔΟΜ.) για τον καταλογισμό (μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.) κλπ ενέργειες (προς ΙΚΑ , Εισαγγελία κα). Σχετικός ΠΙΝΑΚΑΣ ,με τις αυθαίρετες κατασκευές που έχουν απορριφθεί οι ενστάσεις από το ΣΥΠΟΘΑ, κοινοποιείται από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. στην οικεία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ , η οποία θα πρέπει να κατεδαφίσει τις αυθαίρετες κατασκευές και δή αυτές που ''βγάζουν μάτι''. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να διατεθεί το σχετικό ποσό (από την κεντρική εξουσία) για να γίνουν οι σχετικές δημοπρασίες εφόσον οι ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ δεν διαθέτουν τα κατάλληλα μηχανήματα. Όμως η εκάστοτε πολιτική εξουσία έχει ...άλλες προτεραιότητες κι όχι να ''θιγούν'' τα συμφέροντα ψηφοφόρων τους (εν δυνάμει και μη). Είναι γνωστό οτι η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ όταν ''αδυνατεί'' να προβεί σε κατεδαφίσεις μέσω δημοπρασιών/εργολαβιών στέλνει έγγραφο στον οικείο Δήμο για να την συνδράμει στην κατεδάφιση με την διάθεση τεχνικών μέσων. Όμως και αυτό είναι' 'δύσκολο'' να υλοποιηθεί, αφού η κατεδάφιση θα γίνει ΕΝΤΟΣ των ορίων του Δήμου και επομένως πάλι θα θιγούν κάποιοι εν δυνάμει ή μη ψηφοφόροι. Αν βέβαια ''παραστεί ανάγκη'' για την τεχνικά έργα (λχ ασφαλτόστρωση οδού) σε εκτός σχεδίου περιοχή ή διάνοιξη χωματόδρομου (που στη συνέχεια μπορεί και να ασφαλτιστρωθεί) για την ''εξυπηρέτηση'' πολιτών του οικείου Δήμου τότε τα τεχνικά μέσα μπορούν να ''βρεθούν''. 
Και μιά ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Μπορεί να ανακοινωθεί από την αρμόδια ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ σχετικός ΠΙΝΑΚΑΣ με τα τελεσίδικα αυθαίρετα (που έχουν αποσταλεί από τις οικείες Υ.ΔΟΜ.) με κατηγοριοποίηση (μέγεθος/ειδος αυθαιρέτου, υψος προστίμου, έτος κατασκεής κλπ) και με τις σχετικές ενέργειες της ΑΠΟΚ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την υλοποίηση της κατεδάφισης (εργολαβία, έγγραφο προς οικείο Δήμο, έγγραφο προς ΥΠ.ΕΝ. κλπ ''συναρμόδιους'' φορείς).Έτσι μπορεί πιθανά να ''δούμε'' ποιός/ποιοί ''ολιγώρησαν'' εσκεμμένα ή μη.

Επίσης με τα άρθρα 99 και 100 του Ν.3852/2010-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ υπήρχε η δυνατότητα διαδημοτικών κα συνεργασιών για την διάθεση προσωπικού , τεχνικών μέσων κλπ για την υλοποίηση δραστηριοτήτων, έργων κλπ ενεργειών . Υπήρχε (υπάρχει) όμως η πολιτική βούληση για στελέχωση εκείνων των δομών που θα δρούσαν προληπτικά (για την αντιπυρική/αντιπλημμυρική/αντισεισμική θωράκιση) και κατασταλτικά (κατεδαφίσεις αυθαιρέτων , αρχίζοντας από βίλες κλπ);

Στο άρθρο-δήλωση Δούρου '' Ετσι θα κατεδαφιστούν τα αυθαίρετα'' , η Δούρου επικαλείται την νομοθεσία(Καλλικράτης-ν.3852/2010) για την αρμοδιότητα της ΥΔΟΜ Δ.ΠΑΛΛΗΝΗΣ για την διενέργεια αυτοψιών για αυθαίρετες &επικίνδυνες κατασκευές , ενώ γνωρίζει ότι αυτό είναι πρακτικά αδύνατο λόγω της δραματικής υποστελέχωσης των ΥΔΟΜ (βλ. σχετ. έγγραφό μου που έχει αποσταλεί). Επίσης είναι γνωστό ότι οι δήμοι δεν συνδράμουν τις ΥΔΟΜ με τεχνικό προσωπικό και υπηρεσιακά αυτοκίνητα για διενέργεια αυτοψιών εντός των διοικητικών ορίων των δήμων τους, αφού ''βλέπουν'' πολιτικό κόστος από ενδεχόμενη δυσαρέστηση ψηφοφόρων τους. Επίσης το ΥΠ.ΕΣ. (στο οποίο απευθύνθηκε το έγγραφο , αλλά και οι λοιποί συναρμόδιοι φορείς ) ....ποίησαν την νήσσαν. Ο σάκος του μποξ παραμένει το Δημόσιο, Δημ.Υπηρεσίες και Δ.Υ (ΥΔΟΜ, ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ κλπ) ώστε:
1) να ανατεθούν αρμοδιότητες σε ιδιώτες αντί να στελεχωθούν οι δημ. υπηρεσίες και να τηρηθούν οι μνημονιακές υποχρεώσεις για μείωση του Δ.Τ. προς όφελος της ''αγοράς'',της ανάπτυξης κλπ. 
2) να τροφοδοτηθεί ο κοινωνικός κανιβαλισμός και ο κοινωνικός αυτοματισμός και
3) να λειτουργήσει το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ για καταπολέμηση της διαφθοράς (με αποδομπιαίους τράγους τους Δ.Υ. που δεν συμορφώνονται με τις άνωθεν -πολλές φορές παράνομες-'' υποδείξεις'') αφού εκεί θα ''παίξει'' ο ΣΥΡΙΖΑ (μετα την NOVARTIS) γιατί και ο χρόνος μειώνεται μέχρι τις εκλογές και θα πρέπει να ''πιαστεί'' από κάποιο ''πιασάρικο'' για την εκλογική πελατεία στόχο σύνθημα, αποπροσανατολίζοντας τους πολίτες από τα πραγματικά αίτια των προβλημάτων.
Δ.ΚΛ.

Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018

2015 - 2018: Δασοκτόνοι Νόμοι και Αυθαίρετα
Ο «Ριζοσπάστης» αποκαλύπτει όλο το νομικό πλαίσιο που θέσπισε η κυβέρνηση τα τελευταία τρία χρόνια, σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων, που ευνοεί την καταπάτηση δασών και τη διατήρηση αυθαιρέτων για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους

Ενα ακόμα σκηνικό συγκάλυψης των εγκληματικών ευθυνών, αλλά και αποπροσανατολισμού πάνω στα αποκαΐδια που προκαλεί η αντιλαϊκή πολιτική τους, στήθηκε χτες στο Τεχνολογικό Πάρκο του Λαυρίου, με πρωταγωνιστή τον πρωθυπουργό.

Οι εξαγγελίες και η «δέσμη μέτρων» (βλέπε ρεπορτάζ σε διπλανή σελίδα) που ούτε λίγο ούτε πολύ παρέπεμπαν στο ότι η σημερινή κυβέρνηση θα βάλει τέλος στις αυθαιρεσίες, θα προστατέψει τα δάση, θα θεσπίσει νόμους και κανόνες «ώστε να μην γίνει ποτέ ξανά το κακό που έγινε στο Μάτι», αποτελούν στην πραγματικότητα ένα μνημείο κοροϊδίας και ψεύδους.

Οχι μόνο επειδή ο Αλ. Τσίπρας εστίασε σκόπιμα και μόνο στο ζήτημα των αυθαιρέτων, αλλά πολύ περισσότερο επειδή από το Γενάρη του 2015, που υπάρχει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, μέχρι και σήμερα, έχει ψηφίσει νόμους δασοκτόνους, νόμους που νομιμοποιούν στην ουσία τα αυθαίρετα, νόμους που ανάβουν το «πράσινο φως» στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να καταπατήσουν δασικές εκτάσεις για να υλοποιήσουν επενδυτικά πλάνα, συνεχίζοντας απαρέγκλιτα την πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ:
Διευκόλυνε με νόμους ακόμα περισσότερο τη δράση των μονοπωλιακών ομίλων στα κρατικά δασικά οικοσυστήματα.
Διατήρησε όλο το νομικό πλαίσιο που θωρακίζει τη διείσδυση των μονοπωλιακών ομίλων, με τη διεύρυνση των νόμιμων επεμβάσεων στα δασικά οικοσυστήματα με την παραχώρηση της χρήσης.
Προώθησε την ένταση της εμπορευματοποίησης της δασικής γης, μέσω κυρίως της αλλαγής χρήσης της και της εξασφάλισης παράλληλα του απαραίτητου γι' αυτό χωροταξικού και περιβαλλοντικού πλαισίου.


Ο «Ριζοσπάστης» καταγράφει πιο κάτω τους βασικούς σταθμούς αυτής της εγκληματικής πολιτικής.


Ενα προς ένα τα βήματα της εγκληματικής πολιτικής

1. Η κυβέρνηση, με το νόμο 4351/2015 για τις «βοσκήσιμες γαίες» αποχαρακτήρισε εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων. Με αυτόν τον τρόπο άνοιξε ο δρόμος ώστε τεράστιες εκτάσεις που εποφθαλμιούσαν τα επιχειρηματικά συμφέροντα να μετατραπούν σε πεδίο για κερδοφόρες μπίζνες.

2. Η κυβέρνηση, με το νόμο 4389/2016, που αφορά την «επιτάχυνση κατάρτισης δασικών χαρτών», στην ουσία νομιμοποίησε έμμεσα τους οικισμούς αυθαιρέτων, τους οποίους «βάφτισε» «οικιστικές πυκνώσεις». Τι επιχείρημα βρήκε για να δικαιολογήσει τη διατήρηση των αυθαιρέτων; Οτι είναι «ζωτικής σημασίας» να ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες και το τι θα γίνει με τις «οικιστικές πυκνώσεις θα το λύσει αργότερα»! Ετσι, οι οικισμοί αυτοί αποτυπώνονται στους δασικούς χάρτες με ξεχωριστό χρώμα και αφού εξαιρεθούν από τη διαδικασία ανάρτησης, θα αποστέλλονται τελικά στις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στο υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο θα αποφασίσει για την περιβαλλοντική και πολεοδομική τους διαχείριση. Να σημειώσουμε ότι οι οικισμοί αυθαιρέτων που κατά τον ΣΥΡΙΖΑ λέγονται πλέον «οικιστικές πυκνώσεις», σε ποσοστό τουλάχιστον 95% βρίσκονται σε καταπατημένες δημόσιες δασικές εκτάσεις, δάση και αιγιαλό.

3. Η κυβέρνηση, με το νόμο 4467/2017, που αφορά τροποποιήσεις διατάξεων για τη δασική νομοθεσία, καταργεί την προστασία των χορτολιβαδικών εκτάσεων στα νησιά από τη δασική νομοθεσία! Αυτό, ως γνωστόν, ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατασκευαστικών, τουριστικών ομίλων και ξένων επενδυτών, που χρόνια τώρα ζητούν τέτοιες εκτάσεις για να επενδύσουν. Κάτι που ξεκίνησε να γίνεται, τουλάχιστον σε επίπεδο σχεδιασμών, μετά το συγκεκριμένο νόμο...

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παράνομος αποκλεισμός από τις κρίσεις συναδέλφων

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                          
Αθήνα, 8/8/2018
Αρ. Πρωτ.: 7468
                                                                                                                                 Προς :     Πίνακας Αποδεκτών
         
ΘΕΜΑ: Παράνομος αποκλεισμός από τις κρίσεις συναδέλφων λόγω καθυστερήσεων κατατάξεων σε Α’ βαθμό -αναγνωρίσεων προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα-ποινικοποίησης του δικαιώματος της απεργίας. Μη ανάρτηση πίνακα με τη μοριοδότηση των κρινόμενων Γεν. Διευθυντών.

Με αφορμή την αριθμ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ /ΤΔΜΠ / 378060 /25523 /20586 / 6007 / 31-7-2018 (ΑΔΑ:ΨΖΕΥ4653Π4-ΟΨΟ) Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης, για τη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, και προβλέποντας μία εκτεταμένη ένταση σχετικά με τις επικείμενες κρίσεις που θα επακολουθήσουν για το επόμενο χρονικό διάστημα, δεδομένων των πολλαπλών κρουσμάτων καταπάτησης των δικαιωμάτων των υπαλλήλων από το Γ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ, 

Η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ συντάσσεται με τους συναδέλφους μηχανικούς που: 

· Στερούνται του δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας διότι δεν κατατάχθηκαν όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία στον Α’ βαθμό, λόγω εξαντλητικών καθυστερήσεων των αρμοδίων οργάνων και τμημάτων και όχι με δική τους υπαιτιότητα. 

· Στερούνται του δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας διότι μέχρι σήμερα δεν τους αναγνωρίστηκε, λόγω επάλληλων καθυστερήσεων, η προϋπηρεσία τους. 

· Στερούνται του δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας διότι άσκησαν το δικαίωμα τους στην συμμετοχή στην κηρυγμένη από την ΑΔΕΔΥ και την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, απεργία – αποχή από την αξιολόγηση. 

· Στερούνται του δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας διότι σύμφωνα με την προκήρυξη δεν «κατέχουν οργανική θέση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού)». 

Για τους λόγους αυτούς η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ απαιτεί: 

· την άμεση κατάταξη σε Α’ βαθμό όλων των περιπτώσεων που εκκρεμούν από τα αρμόδια όργανα και τμήματα, όπως δίκαια προβλέπει η νομοθεσία και όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα έτη, εντός των προθεσμιών που τρέχουν. 

· την άμεση αναγνώριση των ετών προϋπηρεσίας όλων των περιπτώσεων που εκκρεμούν εντός των προθεσμιών που τρέχουν. 

· Τη διόρθωση της σχετικής προκήρυξης σύμφωνα με τα παραπάνω. 

ΣΜΤ: Καταγγελία για πρωτοφανή παραβίαση προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων

Στη SELLER HELLAS ζητούνε δακτυλικά αποτυπώματα των εργαζόμενων και εγκαθιστούν κάμερες παρακολούθησής τους!

Βγαλμένη από οργουελικά μυθιστορήματα η πρακτική της εργοδοσία στην SELLER HELLAS, που κατασκευάζει ηλεκτρολογικό υλικό, όπου πρόσφατα ενημέρωσε το προσωπικό της ότι η είσοδος στην εταιρεία θα πιστοποιείται μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων! και όχι μέσω κάρτας όπως ίσχυε μέχρι πρόσφατα. Επιπλέον, γνωστοποίησε πως θα εγκαταστήσει στους χώρους της παραγωγής σύστημα με κάμερες, προκειμένου, όπως προφορικά ειπώθηκε, «να διαπιστώσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πόσο παραγωγικό χρόνο χάνουν στη διάρκεια του ωραρίου τους»!

Μάλιστα, ζήτησε από τους εργαζόμενους να υπογράψουν έντυπο συγκατάθεσης στις πρωτοφανείς αντεργατικές μεθοδεύσεις της, το οποίο δεν έχει καμία νομική βάση και καμία νομική ισχύ. Στο έντυπο αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η μη συναίνεση των εργαζόμενων στη χρήση των μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης ή στην παράδοση βιομετρικών δεδομένων θα επιφέρει ποινές! Πρόκειται για ξεκάθαρη πρακτική τρομοκράτησης των εργαζόμενων.

Η στόχευση της εργοδοσίας είναι προφανής: Να γίνει ακόμα πιο εντατική η εργασία και να αυξηθεί η πίεση προς τους εργαζόμενους, οι οποίοι όχι μόνο είναι εξαιρετικά χαμηλόμισθοι και αρκετοί αμείβονται με μισθούς στο ύψος του βασικού μισθού των 586 ευρώ, αλλά δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα εργαλεία για να εκτελέσουν τις εργασίες που τους ανατίθενται. Αυτά βέβαια, δεν εμποδίζουνε την εργοδοσία να «επενδύει» σε συστήματα «αστυνομικού» ελέγχου της εργασίας.

Ξεκαθαρίζουμε:

• Δεν έχει κανένα δικαίωμα η εργοδοσία να ζητά δακτυλικά αποτυπώματα ή να εγκαθιστά οπτικά συστήματα παρακολούθησης στους χώρους εργασίας

• Κανένας εργαζόμενος δεν υποχρεωμένος να δώσει δακτυλικό αποτύπωμα ή άλλα βιομετρικά στοιχεία στον εργοδότη του όπως και σε όποιον άλλο του τα ζητήσει. Το αντίθετο συνιστά παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

• Το σωματείο μισθωτών τεχνικών παρεμβαίνει άμεσα ενάντια σε κάθε περιστατικό εργοδοτικής αυθαιρεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων.

ΩΣ ΕΔΩ!

Να μην υπογράψει κανένας συνάδελφος! Δε θα ανεχθούμε καμιά απόλυση ή ποινή εργαζόμενου που αρνείται την παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων!

Απαιτούμε η εργοδοσία να ακυρώσει τώρα όλες τις μεθόδους παρακολούθησης και να καταστρέψει τυχόν αρχεία που διαθέτει και αφορούν προσωπικά δεδομένα εργαζόμενων!

Τέρμα τώρα στα εργασιακά κάτεργα 

Πλήρης προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζόμενων – δημοκρατία στους χώρους δουλειάς 

Αυξήσεις στους μισθούς – αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας 

Με τους αγώνες μας σπάμε την εργοδοτική τρομοκρατία

Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018

Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατ. Κρήτης: Χωρίς τεκμηρίωση το αεροδρόμιο στο Καστέλλι

Ειρήνη Βρέντζου, πρόεδρος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Η πρόεδρος του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Ειρήνη Βρέντζου
Την απουσία σχεδιασμού και τεκμηρίωσης για τη χωροθέτηση του αεροδρομίου στο Καστέλλι επισημαίνει η πρόεδρος του Τμήματος Ανατολικής Κρήτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Ειρήνη Βρέντζου.
Η κα. Βρέντζου τονίζει πως δεν έχει απαντηθεί καμία από τις ανησυχίες των τοπικών φορέων της Κρήτης για το συγκεκριμένο έργο. Θυμίζει πως δεν παρουσιάστηκε ποτέ η περίφημη «Μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης θέσεων» από την οποία, υποτίθεται, πως προέκυψε η εγκατάσταση του αεροδρομίου στην εύφορη γη της Πεδιάδας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή αγροτικού εισοδήματος μετά τον κάμπο της Μεσσαράς.
«Θα αλλάξει τελείως η φυσιογνωμία της περιοχής και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από αυτή που φαίνεται. Θα μιλάμε για έναν άλλο τόπο, που πιθανώς δεν θα τον αναγνωρίζουμε» λέει η κ. Βρέντζου. Τονίζει πως πρέπει επιτέλους να σταματήσει ο σχεδιασμός των έργων μόνο σε πολιτικό επίπεδο και πως «χρειάζεται υπόβαθρο και επιστημονικά δεδομένα ώστε η κοινωνία να μπορεί να κρίνει και να αποφασίζει».
Το ΤΕΕ δεν έχει πάρει θέση για το αεροδρόμιο καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει τα απαραίτητα στοιχεία για τη σκοπιμότητα του έργου, δεν υπάρχει ούτε Στρατηγική Μελέτη, ούτε τεχνικοοικονομική έκθεση για την κατασκευή και λειτουργία του, δεδομένα που επιβάλλονται πλέον και από τη νομοθεσία. Αντίθετα, το έργο προωθείται μόνο με την αναθεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 2009, βασικά προβλήματα της οποίας παραμένουν άλυτα.
Όπως λέει η κα. Βρέντζου, δεν απαντώνται θέματα όπως το τι θα γίνει με τις καθαιρέσεις τεράστιων όγκων από τα γύρω βουνά ή το ζήτημα της μεταφοράς των καυσίμων αλλά και οι χρήσεις γης στις γύρω περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από το αεροδρόμιο. Επίσης μένουν άλυτα θέματα όπως η συνύπαρξη με το στρατιωτικό αεροδρόμιο αλλά κα η αναγκαία μετεγκατάσταση των τοπικών οικισμών.
«Οι μελέτες  περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) δεν γίνονται για να... επιβάλλουν ένα έργο. Αντίθετα  γίνονται για να εξετάσουν αν πράγματι μπορεί αυτό να γίνει σε μία περιοχή και η συζήτηση αυτή δεν έχει γίνει ποτέ σε βάθος» τονίζει η πρόεδρος του ΤΕΕ-ΤΑΚ επισημαίνοντας επίσης πως εξετάστηκε ποτέ συγκριτικά και η λύση επέκτασης του υπάρχοντος αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης». 
Τέλος, απαντώντας στο επιχείρημα της προσέλκυσης κατά πολύ μεγαλύτερου αριθμού τουριστών στην Κρήτη (μέσω του νέου αεροδρομίου) η κ. Βρέντζου σχολιάζει πως ποτέ η Κρήτη δεν προέβαλε τη μεγάλη κλίμακα και τα υπερμεγέθη νούμερα του μαζικού τουρισμού. 
«Συνήθως προβάλουμε το μικρό, το ποιοτικό, το παραδοσιακό στοιχείο του νησιού και αυτό πρέπει να διατηρήσουμε. Υπάρχει ένας φόβος ότι αν ταχθούμε εναντίον ενός έργου τασσόμαστε εναντίον της ανάπτυξης. Δεν φέρνουν όλα τα έργα ανάπτυξη»τονίζει η ίδια. 

Στο τσιγκέλι οι υποδομές ενέργειας - ΔΕΗ, ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ φεύγουν από τα χέρια του δημοσίου
Ενεργειακός «πυρετός» κυριαρχεί αυτή την περίοδο στο οικονομικό επιτελείο, καθώς η επιτυχής και εντός χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωση των αποκρατικοποιήσεων σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και ΔΕΣΦΑ, θα κρίνει εν πολλοίς την εκπλήρωση του στόχου των 2,7 δισ. εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις το 2018.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, δύο ενδιαφερόμενες εταιρείες προκρίνονται αμφότερες στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού των ΕΛΠΕ, ενώ, παράλληλα, η Κομισιόν, μέσα σε χρόνο - ρεκόρ, άνοιξε τον δρόμο για την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης του ΔΕΣΦΑ από την ιταλική Snam. Στο μέτωπο της ΔΕΗ δύο από τα έξι σχήματα που διεκδικούν τις λιγνιτικές μονάδες, δηλαδή αυτά της ΓΕΚ Τέρνα και του Ομίλου Κοπελούζου, δείχνουν να αποκτούν πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων «μνηστήρων».
Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα ΕΛΠΕ, οι πληροφορίες λένε ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει εγκρίνει τη συμμετοχή των δύο ενδιαφερομένων, Glencore και Vitol, στη β’ φάση του διαγωνισμού πώλησης του 50,1% των μετοχών των EΛΠΕ. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει δοθεί από την κυβέρνηση το πράσινο φως. Στις στρατηγικού ενδιαφέροντος αποκρατικοποιήσεις, όπως εκείνες του τομέα ενέργειας, δίδεται η σύμφωνη γνώμη τόσο του αρμόδιου υπουργείου (ΥΠΕΝ) όσο και του υπουργείου Εξωτερικών.

Πεσκέσι στους Ιταλούς
Αναφορικά με τον ΔΕΣΦΑ, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) έδωσε το πράσινο φως να προχωρήσει η αποκρατικοποίηση. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη εξαγορά (σ.σ.: του ΔΕΣΦΑ από την ιταλική Snam) δεν εγείρει ανησυχίες για τον ανταγωνισμό, διότι οι εταιρείες δεν δραστηριοποιούνται στην ίδια γεωγραφική περιοχή». Η Κομισιόν σημειώνει ότι ο ΔΕΣΦΑ διαχειρίζεται το δίκτυο αγωγών υψηλής πίεσης και έναν τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα, ενώ η Snam είναι ο διαχειριστής του βασικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ιταλία.
Είναι αξιοσημείωτος, ωστόσο, ο χρόνος που απαιτήθηκε ώστε η Κομισιόν να ξεδιαλύνει το καθεστώς ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αποκρατικοποίηση. Απαιτήθηκαν λιγότερο από 40 ημέρες προκειμένου οι υπηρεσίες της να εκφέρουν γνώμη, δεδομένου ότι η κοινοποίηση της σχετικής συγκέντρωσης (μέσω εξαγοράς) έγινε μόλις στις 8 Ιουνίου 2018. Και παρόλο που ανεπισήμως οι κοινοτικές αρχές ενημερώνονταν από την ελληνική κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ για τις κινήσεις που γίνονται στον ΔΕΣΦΑ, η ταχύτητα με την οποία αποκρίθηκε η Κομισιόν εξέπληξε.

Με αυτό ως δεδομένο, θεωρείται πλέον θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της συναλλαγής. Εκκρεμεί ακόμη η έγκριση της συμφωνίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά θεωρείται πλέον υπόθεση λίγων εβδομάδων το κλείσιμο της μεταβίβασης του 66% του ΔΕΣΦΑ.

Η «κούρσα» για τους λιγνίτες

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στο ΥΠΠΟΑ

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 7/8/2018
Αρ. Πρωτ.: 7462
Προς : Πίνακας Αποδεκτών


Θέμα: Σχετικά με την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων


κ. Υπουργέ, κ. Γενική Γραμματέα, κ. Γ. Διευθυντές, κ. Διευθυντές.

Ενημερωθήκαμε από συναδέλφους μέλη μας καθώς και από το Τμήμα Υπ. Πολιτισμού της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής ότι ανατέθηκαν παράλληλα καθήκοντα σε Διπλωματούχους Μηχανικούς της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και σε άλλες Εφορίες του Αρχαιοτήτων του Υπουργείου (Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων). 

Οι εντολές ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων (Μάϊος 2018), δεν είναι σύμφωνες με το άρθρο 30 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) γιατί δεν ορίζουν με σαφήνεια το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών για το οποίο μπορούν να ασκούν παράλληλα καθήκοντα, ούτε συνοδεύονται από την «αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου», ώστε να επεκταθούν το μέγιστο κατά έξι (6) μήνες ακόμα. Επίσης ουδέποτε συνοδεύτηκαν από γραπτές οδηγίες προς του συναδέλφους.

Συνεπώς οι εντολές αυτές, είναι ανενεργές (έχει παρέλθει το δίμηνο) και μη εκτελεστέες και σας καλούμε να τις αποσύρετε και να ακολουθήσετε την προβλεπόμενη διαδικασία γνωμοδότησης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση οι γνωστές σε όλους, μεγάλες ελλείψεις στο απαιτούμενο προσωπικό, δε μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτά τα ημίμετρα, αλλά μονάχα με προσλήψεις προσωπικού (και ειδικά Μηχανικών) με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας. Προσωρινά και μόνο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός της κινητικότητας του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης για προσέλκυση συναδέλφων ή εναλλακτικά η προσωρινή ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων στο τμήμα στο οποίο ήδη υπηρετούν και στο οποίο είναι ήδη επιφορτισμένοι με πολλαπλά καθήκοντα (αυτή και μόνο την έννοια είχε και η «δια του τμήματος» προσφορά των συναδέλφων).

Τρίτη 7 Αυγούστου 2018

Αστική διάχυση και αυθαίρετη δόμηση στον παράκτιο χώρο. Προς τη διαμόρφωση μιας χωρικής πολιτικής για τις παράκτιες περιοχές. Το παράδειγμα του Δ. Νέας Μάκρης

Με αφορμή την θλιβερή επικαιρότητα των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική, αναρτάμε μια ενδιαφέρουσα διπλωματική εργασία που αναλύει την πολεοδομική εξέλιξη της Νέας Μάκρης, μιας παράκτιας περιοχής όμορης της πληγείσας (Μάτι).

Μήλα Μαρία, ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΧΩΡΟ. ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ. Διπλωματική εργασία στο Διεπιστημονικό – Διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” Ε.Μ.Π.– ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2009, σελ. 211, κείμενο, βιβλιογραφία, πίνακες, φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες, χάρτες. Αναρτάται στην ATTIKIPEDIA στις 31.07.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εξέλιξη μιας περιαστικής περιοχής όπως ο Δήμος της Νέας Μάκρης από τις αρχές του 20ου αιώνα που ξεκίνησε ως ένας αμιγής προσφυγικός πυρήνας στο κέντρο και τόπος παραθερισμού περιφερειακά, κυρίως κατά τα μεταπολεμικά χρόνια και εντεύθεν, ενώ από τη δεκαετία του 90’ έως σήμερα μετατρέπεται σε περιοχή Α’ κατοικίας. Ο Δήμος Νέας Μάκρης έχει έκταση 36.368 τ.μ. και βρίσκεται στα ΒΑ του Νομού Αττικής, σε απόσταση 34 χιλ. από το κέντρο της Αθήνας, στη δυτική ακτή του νότιου Ευβοϊκού Κόλπου. Η εν λόγω περιοχή συνδυάζει φυσικογεωγραφικά το ήπιο κλίμα, την παρουσία του Πεντελικού όρους με τις μεγάλες δασωμένες εκτάσεις και τη μεγάλου μήκους ακτογραμμή της με τους πολυάριθμους αμμώδεις κολπίσκους της. Τα πλεονεκτήματα αυτά σε σχέση με την μικρή απόσταση από την πόλη προσέλκυσαν και προσελκύουν ένα μεγάλο αριθμό παραθεριστών, τουριστών και σήμερα πλέον μόνιμων κατοίκων. Σημαντικό ρόλο στη φυσιογνωμία της περιοχής διαδραματίζουν, ο πλούσιος υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, τα ρέματα που δημιουργούν ζώνες πρασίνου και παρεισφρύουν στον πολεοδομικό ιστό του Δήμου, καθώς και η ευρύτερη έκταση του μοναδικού έλους της περιοχής. Η οικιστική ανάπτυξη είτε με αυθαίρετη δόμηση, είτε με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου νομοθεσίας, κυριάρχησε σε κάθε είδους ανάπτυξη που προϋπήρξε στην περιοχή ή θα μπορούσε να δημιουργηθεί, πολιτιστική και τεχνολογική επιφέροντας πολλές επιπτώσεις στο φυσικό και κοινωνικοοικονομικό χώρο. Η οικιστική και τουριστική ανάπτυξη του Δήμου, δεν έγιναν κατόπιν ενός γενικότερου σχεδιασμού, αλλά ακολούθησαν την οικιστική εξέλιξη. Ως εκ τούτου, σημειώνονται έντονα προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Τα σπουδαιότερα από αυτά είναι η διάσπαρτη δόμηση, το οδικό δίκτυο, η έλλειψη συγκοινωνιών, η έλλειψη κοινοχρήστων χώρων, κοινωφελών δικτύων και υποδομών, τα απορρίμματα των οικισμών, τα λύματα, η μόλυνση των υπόγειων υδάτων, η ποιότητα του πόσιμου νερού και των υδάτων κολύμβησης, η μείωση αστικού και περιαστικού πρασίνου, η υποβάθμιση της αιγιαλίτιδας ζώνης και η ρύπανση της ατμόσφαιρας. Συμπερασματικά, η εργασία κατέδειξε ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη: 
για χωρικό αναπτυξιακό σχεδιασμό στο Δήμο, που θα εστιάζει στην προστασία και διαφύλαξη του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος της περιοχής, 
πολιτική βούληση από όλους τους φορείς κεντρικού κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης για εφαρμογή της νομοθεσίας και κινητοποίησης των μηχανισμών ελέγχου αυτής και πάνω από όλα 
μεγαλύτερη συμμετοχή των ίδιων των κατοίκων στα προβλήματα και το σχεδιασμό του Δήμου. 


Πυρκαγιές στην Αττική 23.7.2018: Εγκληματική Αδράνεια – Ακαριαία ΣυγκάλυψηΑπό τη φονική Δευτέρα 23.7.2018 έχουν περάσει ήδη 7 ημέρες. Σημερινή ανακοίνωση της Πυροσβεστικής μιλάει για 91 νεκρούς και 25 αγνοούμενους μέχρι αυτή τη στιγμή.

Θα ξεκινήσω από το συμπέρασμα όπως φωτίζεται από τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας θέτοντας δύο ερωτήματα:

Πώς πρέπει να αντιδράσει μια κοινωνία όταν διαπιστώνει πως ο πρωθυπουργός της χώρας συμπεριφέρεται σαν κοινός κακοποιός όπου αμέσως μετά το έγκλημα που διαπράχθηκε από τερατώδη λάθη και παραλήψεις της κυβέρνησής του, το πρώτο πράγμα που οργανώνει είναι η παραπλάνηση του λαού με στόχο την αδρανοποίηση της κοινωνικής κατακραυγής και την ασφαλή διαφυγή του από τις ευθύνες και τις συνέπειες;

Πώς πρέπει να αντιδράσει μια κοινωνία όταν διαπιστώνει πως ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός από κοινού με την κυβέρνηση και τα μέλη του κυβερνώντος κόμματος ενεργούν από την πρώτη στιγμή σαν μέλη συμμορίας με κατανεμημένα καθήκοντα και σκοπό να συνδράμουν από κοινού στην όσο το δυνατόν πληρέστερη συγκάλυψη των ευθυνών της κυβέρνησης, να συσκοτίσουν την αλήθεια και να αποπροσανατολίσουν την αντίληψη της κοινωνίας για τα πραγματικά γεγονότα;

Τώρα που τα γεγονότα έχουν πάρει πια μια εξηγήσιμη διαδοχή ας πάμε προς τα πίσω για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς και γιατί μεθοδεύτηκε.

1. Το μεσημέρι της Δευτέρας 23.7.2018 ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναχωρεί για το Μόσταρ της Βοσνίας Ερζεγοβίνης όπου μαζί με τους ομολόγους του, τον πρωθυπουργό της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ (συμφωνία των Πρεσπών) και τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου Ντούσκο Μάρκοβιτς, θα βραβευτούν λέει για τη συνεισφορά τους στη συνεργασία και την ειρήνη της περιοχής.

Λίγο πριν ο Τσίπρας αναχωρήσει για τη Βοσνία ξεσπάει η πρώτη από τις δύο πυρκαγιές στα Γεράνεια Όρη, στη Δυτική Αττική, στις 12:03 που φτάνει τελικά μέχρι την Κινέτα. Αυτός δεν είναι λόγος φυσικά να αναβάλλει ο Τσίπρας το ταξίδι της βράβευσής του στη Βοσνία. Έτσι αναχωρεί και βρίσκεται σε διαρκή ενημέρωση για τις εξελίξεις, όπως δηλώνει ο ίδιος.

Άνεμος Δυτικός 9-10 μποφόρ.

Πέντε περίπου ώρες αργότερα, στις 16:49, ξεσπάει η δεύτερη πυρκαγιά, στο Νταού Πεντέλης, στην Ανατολική Αττική που φτάνει τελικά στις 18:18 στον οικισμό Μάτι (1.30 ώρα μετά), καίει τα πάντα μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας και αφήνει πίσω της 91 μέχρι στιγμής νεκρούς και 25 αγνοούμενους.

Ο πρωθυπουργός ο οποίος ενημερώνεται συνεχώς, στη Βοσνία όπου βρίσκεται, γράφει δύο διαδοχικά tweet με ώρα 20:22 (δηλαδή την ώρα που η καταστροφή στο Μάτι έχει ήδη συντελεστεί και οι διασωθέντες από την πυρκαγιά βρίσκονται ήδη στην παραλία και τη θάλασσα) και δηλώνει κατά την έναρξη της ομιλίας του από το βήμα:

«Πριν ξεκινήσω να κάνω μια αναφορά σε μια μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα και έχει να κάνει με τρία παράλληλα μέτωπα στην Αττική, μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην Αττική. Είμαι σε ανοιχτή επικοινωνία με τους υπουργούς. Όλες οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν. Θέλω να πιστεύω ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες θα καταφέρουμε να κάνουμε ότι είναι δυνατό για να τεθούν σε έλεγχο. Με προβληματίζουν τα παράλληλα τρία μέτωπα, οι παράλληλες εστίες , η σκέψη μου είναι εκεί».

Η ανάπτυξή τους δολοφονείΙ!

Ανακοίνωση για τις δολοφονικές πυρκαγιέςΤο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες και τους φίλους των ανθρώπων που χάσανε τη ζωή τους στις φονικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στους οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, στους ανθρώπους που αναζητούνται ακόμη, στους εκατοντάδες τραυματίες και πληγέντες.

Μέσα σε μόλις λίγους μήνες βρεθήκαμε για ακόμη μία φορά θεατές στο ίδιο έργο, μπροστά σε μια νέα τραγωδία. Χιλιάδες συμπολίτες μας, χτυπήθηκαν από τις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών αβοήθητοι από τον κρατικό μηχανισμό, χωρίς κανένα ουσιαστικά προληπτικό μέτρο προστασίας, με την πυροσβεστική αποδιαρθρωμένη και αποστελεχωμένη, παρά τις ηρωικές προσπάθειες από το προσωπικό της και τα μέσα που διαθέτει.

Σαρωνικός, Μάνδρα, Πεντέλη και τώρα αυτές οι πυρκαγιές στην Αττική, έρχονται να προστεθούν στον μακρύ κατάλογο των καταστροφών, ενώ ο πρωθυπουργός και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι αποποιούμενοι τις τεράστιες ευθύνες τους κάνουν και πάλι λόγο για «ασύμμετρα φαινόμενα», αποδεικνύοντας ότι το μόνο μέλημα τους είναι η διαχείριση της δημόσιας εικόνας τους. Για ακόμα μία φορά ακούμε ότι έφταιξε ο καιρός, ο στρατηγός άνεμος, τα ακραία καιρικά φαινόμενα…

Ωστόσο γίνεται ξεκάθαρο πως πρόκειται για ένα ακόμη φονικό έγκλημα με συγκεκριμένα αίτια και με πολιτικούς και ηθικούς αυτουργούς!

Είναι αδιανόητο να βαφτίζονται ως «ασύμμετρα φαινόμενα» οι τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και οχήματα πυρόσβεσης, αλλά και η υποστελέχωση σε μονάδες δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας, όταν μάλιστα συνεχίζεται η πολιτική διάθεσης υπέρογκων κονδυλίων για στρατιωτικές δαπάνες !

Είναι εγκληματικό το να αποδίδεται στους ισχυρούς ανέμους, η αδυναμία της Πυροσβεστικής να αντιμετωπίσει μια πυρκαγιά μέσα στην Αττική, όταν στο όνομα της εξυπηρέτησης του χρέους χιλιάδες θέσεις «εξαφανίστηκαν» από το πυροσβεστικό σώμα τα τελευταία χρόνια!

Το πιο εξοργιστικό απ’ όλα είναι όμως το γεγονός ότι κυβερνητικά στελέχη ρίχνουν τις ευθύνες στα ίδια τα… θύματα.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, οι δημοτικές αρχές και η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), έχουν βαρύτατες ευθύνες για τη συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών, για τις περικοπές σε υποδομές και εξοπλισμό, για την υποστελέχωση του πυροσβεστικού σώματος, για την ανετοιμότητα στην πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών! Είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα που θρηνούσαμε δεκάδες θύματα, η κυβέρνηση έφερε στα μουλωχτά τροπολογία για αύξηση των μισθών στελεχών του «υπερταμείου», η οποία αποσύρθηκε μετά από θύελλα αντιδράσεων! Η Περιφέρεια Αττικής ακόμα και μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στην Μάνδρα, συνεχίζει να προσφέρει δώρα από τον προϋπολογισμό της, δηλαδή δημόσιο χρήμα, προς τους καπιταλιστές και τους επιχειρηματίες (βλ. προσφορά 20 εκ. ευρώ στον Μελισσανίδη για το γήπεδο στη Ν.Φιλαδέλφεια), τη στιγμή που υπάρχουν μεγάλες ανάγκες σε έργα πολιτικής προστασίας, αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά κλπ.

Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018

Το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο

και οι τοπικές δημοτικές αρχές; καλά κουμάσια και αυτοί...


"...έναρξη διαδικασίας μεταβολής δασικής μορφής εκτάσεων εντός οικισμών στερούμενης νόμιμης έγκρισης (όπως είναι οι περιοχές Διασταύρωσης, Περιβολάκια, Βγένα, Αύρα, περιοχή κτήμα Πασά, Δασαμάρι κλπ) ...ώστε να εξαιρεθούν από το δασικό χαρακτήρα"
Ευάγγελος Μπουρνούς, Παναγιώτης Καλφαντής κ.α.
[αίτηση προς το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, Μάρτης του 2012 !!!]

"...και μετά θα γίνει μια διαπραγμάτευση ώστε κάποιοι από αυτούς τους οικισμούς να μπορέσουν να απενταχθούν από το δασικό βραχνά που έχουν."
Παναγιώτης Καλφαντής, Αντιδήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
[εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου, 9/2/2015]
Οι παραπάνω δασοφοβικές φράσεις των νυν διοικούντων το δήμο Ραφήνας-Πικερμίου —από την εποχή ακόμα που δεν είχαν αναλάβει τη διοίκηση— αποτελούν ένα πολύ μικρό δείγμα της απαξιωτικής αντίληψης που έχουν για τα δασικά οικοσυστήματα και για το φυσικό περιβάλλον. Οι συνεχείς οικιστικές αυθαιρεσίες, η αλλαγή χρήσης της δασικής γης, οι κάθε λογής καταπατήσεις, τα πρωτότυπα τεχνάσματα για τη νομιμοποίησή τους και η συνολικότερη καταστροφή των δασών και των ρεμάτων της περιοχής είναι μια πολύ παλιά και ολοζώντανη ιστορία σε τούτο το δήμο. Ενα δήμο, "πεδίο βολής φτηνό", πεδίο δοκιμών κάθε οικολογικής παρανομίας, πάντα βέβαια με την ανοχή, την υποβοήθηση ή την ανοιχτή σύμπραξη της εκάστοτε τοπικής και κεντρικής διοίκησης. Πράγματι, η διοίκηση όλων των βαθμίδων δεν παύει να ενθαρρύνει τις ιδιωτικές αυθαιρεσίες, που στο σύνολό τους αποδίδουν ένα πληθυσμό εκλογικών ομήρων, τόσο αποδοτικό ώστε να τον διαιωνίζουν παρά τον κίνδυνο οι όμηροι κάποια στιγμή να χάσουν τη ζωή τους. Το ρίσκο είναι συνειδητό και η διοίκηση επιλέγει να μην επιλύει το πρόβλημα βάσει ενός σχεδιασμού με κοινωνικά πρόσφορες προσεγγίσεις.

Δημοσιογράφος: "Ποιοί έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη; Εσείς συναισθάνεσθε ότι φέρετε ένα μέρος της ευθύνης για όλη τη διαχειρισιακή ανεπάρκεια που είδαμε, για την έλλειψη συντονισμού;"
Ε. Μπουρνούς: "KANENA!!!"
Και τώρα που οι όμηροι αυτού του ιδιότυπου πολέμου εναντίον της φύσης, θυσιάζονται ξανά, ο θεσμός ο πλησιέστερος στους αδικοχαμένους ανθρώπους επιδεικνύει το μεγαλείο της ανευθυνότητας! Καμμία παράλειψη; καμμία αναρώτηση, όπως συμβαίνει πάντα όταν κάτι πάει απλά λάθος —πόσω μάλλον καταστροφικά; Καμμία; Ούτε μεσούσης της φωτιάς, ούτε κατά την οφειλόμενη πρόληψη;

Ούτε καν, π.χ., για τους εν αφθονία στην περιοχή αθροιστικούς σωρούς κλαδεμάτων, παρατημένους στην άκρη των δρόμων από πολίτες και Δήμο, που ίσως να συνάντησε η φωτιά στην αρχή της, που ίσως να την τροφοδότησαν στο διάβα της; Ούτε καν για τα δημοτικά φορτηγά που ποτέ δεν προλαβαίνουν την περισυλλογή τους; Ούτε για την πολιτική του Δήμου να χρεώνει 50 ευρώ για να συλλέξει τα κηπευτικά κλαδέματα των δημοτών που ούτως ή άλλως πληρώνουν δημοτικά τέλη; Πολιτική που οδηγεί κάποιους —κάκιστα— να σωρεύουν τα κλαδευτικά μπάζα τους στους δρόμους.

Ποιάν ευθύνη όμως να αναλάβουν αυτοί που με λόγια και έργα υποβαθμίζουν διαρκώς το φυσικό περιβάλλον; Αυτοί που στέλνουν μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση ότι το δάσος είναι βραχνάς απ' τον οποίο χρειάζεται να απαλλαγούμε. Βάλαμε το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα! Οι κοινωνικές συνειδήσεις και το πολιτικό υπόβαθρο διαμορφώνονται κατάλληλα και το έγκλημα είναι πλέον προδιαγεγραμμένο. Η πυρκαγιά είναι "μια κάποια λύσις", μόνο που συχνά αυτή η λύση γίνεται ανεξέλεγκτη κι εκεί που θα έκαιγε μερικά στρέμματα δασικών εκτάσεων (το βραχνά τους δηλαδή) καταλήγει να καίει ανθρώπους και ανθρώπινες κατασκευές. Οι ανεύθυνοι συνυπεύθυνοι του εγκλήματος είναι οι πλέον ακατάλληλοι να διαχειριστούν μια δασική πυρκαγιά.

Από τον «στρατηγό» άνεμο, στην «αναρχική» δόμηση…

Από τον «στρατηγό» άνεμο, στην «αναρχική» δόμηση…


Γράφει ο Μιχάλης Καλογιαννάκης, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Ως εκπρόσωπος επαγγελματιών και επιστημόνων που δραστηροποιούνται στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (δάσος, παραλία, κλπ) και γενικότερα την διαχείριση γης, οφείλω να εκφραστώ για όλα όσα γράφονται και ακούγονται για τους λόγους που οδήγησαν στην εθνική τραγωδία.
Η απάντηση των ερωτημάτων που τίθενται παρακάτω δόθηκε μόνο μετά από αυτοψία που διενήργησα ο ίδιος στην περιοχή, άλλα και έχοντας τη σχετική γνώση. Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες ακούμε από περισσότερο ή λιγότερο μη σχετικούς να τοποθετούνται σε ζητήματα που δεν έγκεινται στο αντικείμενο τους· γεωλόγος να εμφανίζεται ως ειδικός για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την εναέρια αποτύπωση μιας περιοχής.
Τα ερωτήματα είναι τα εξής:
  1. Η περιοχή δεν είχε σχέδιο;
Η περιοχή του Ν. Βουτσά εντάχθηκε στο σχέδιο το 1969 (ΦΕΚ 59Δ/1969) και συγκεκριμένα εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού του Οικοδομικού και Παραγωγικού Συνεταιρισμού «Ο ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ». Παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα του ΦΕΚ.
 

Όσον αφορά στην περιοχή του Κόκκινου Λιμανιού, εντάχθηκε τελικά μέρος του, στο σχέδιο το 2012 (ΦΕΚ 43ΑΑΠ/2012). Το τμήμα αυτό είναι πολύ κοντά στο αγροτεμάχιο όπου δεν κατάφεραν να φύγουν οι συνάνθρωποί μας. Επισυνάπτεται και η σχετική εικόνα. Δυστυχώς βέβαια, η περιοχή δεν αντιμετωπίστηκε πολεοδομικά ως σύνολο και ενιαία, ενώ επισημαίνεται ότι εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. 4748/16−7−1999 τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού Δασάρχη Πεντέλης.
Τα χαρακτηριστικά της περιοχής αυτής δεν είναι πολύ διαφορετικά από την περιοχή του Ματιού. Όσον αφορά στην απόφαση του Υπουργού που βγήκε στην δημοσιότητα για το 2017 (ΦΕΚ 43ΑΑΠ/2017), αυτή αφορά σε τροποποίηση δύο οικοδομικών τετραγώνων του ανωτέρω σχεδίου πόλης και όχι ένταξη στο σχέδιο πόλης. Σίγουρα βέβαια, η υπογραφή του Υπουργού στη σχετική τροποποίηση τεκμηριώνει τη γνώση του για το πολεοδομικό καθεστώς στην περιοχή.
 

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Θέματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΜηΜΕΔ και Αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.: 7450                                                            Αθήνα,  26/7/2018

                                                                 Προς :   Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,
                                                                                          κ. Χ. Σπίρτζη
                                                                                 Κοιν. : Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών, Δ/νση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) του ΥΠΥΜΕ
                                                                                              

Θέμα: Θέματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΜηΜΕΔ

Σχετικά με το ΜηΜΕΔ και σε συνέχεια των υπ’αρ. 7335/29-3-18, 7312/6-3-18 εγγράφων μας, καθώς και του υπ’αρ. 4551/3-7-18 σχετικού της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, σας ενημερώνουμε ότι καθημερινά στην Ομοσπονδία μας δεχόμαστε διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας για προβλήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με δυσλειτουργίες του ΜηΜΕΔ. Συνοπτικά σας αναφέρουμε:

1. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων που συμπεριλήφθησαν στον πίνακα του ΜηΜΕΔ από τις Αναθέτουσες Αρχές, δεν έχουν την απαιτούμενη ειδική επιμόρφωση στο χειρισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με την ΔΣΝ/61034/ΦΝ466/4-12-2018 Υπουργική Απόφαση σας, γεγονός που θέτει σε επισφάλεια το αποτέλεσμα της επιτροπής που θα συμμετέχει ο κληρωθείς υπάλληλος. Μάλιστα, υπάρχουν φορείς, όπως ο Δ. Αθηναίων, που προχώρησαν σε προγραμματική συμφωνία με ιδιωτικό φορέα για την επιμόρφωση των υπαλλήλων του, εφόσον το ΙΝΕΠ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην επαυξημένη ζήτηση. Συνεπεία αυτού, πάρα πολλές Αναθέτουσες Αρχές δεν ενέταξαν στο Μητρώο τους υπαλλήλους τους, αναμένοντας την σειρά προτεραιότητας από το ΙΝΕΠ, με αποτέλεσμα να κληρώνονται οι ίδιοι υπάλληλοι.

2. Η δυνητική ερμηνεία της παρ. 2ii του άρθρου 3 της ΔΣΝ/61034/ΦΝ466/4-12-2018 Υπουργικής Απόφασης για την απαραίτητη διετή εμπειρία σε καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής του υπαλλήλου που θα στελεχώσει το ΜηΜΕΔ, επιφέρει επιπλοκές (γεγονός που έχει επισημάνει και η ΕΑΑΔΗΣΥ) διότι, αφενός, υπάρχουν υπάλληλοι που έχουν υπηρετήσει σε Διευθύνουσες Υπηρεσίες χωρίς όμως να έχουν ασχοληθεί απαραίτητα στις διαδικασίες σύνταξης διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού κλπ και αφετέρου, υπάρχουν υπάλληλοι, όπως οι υπηρετούντες στις ΥΔΟΜ, που ουδέποτε ασχολήθηκαν με σχετικό αντικείμενο και, αναμφίβολα η συμμετοχή τους ως μέλη σε ελάχιστες επιτροπές μειοδοτικών διαγωνισμών δεν πληροί την απαραίτητη διετή εμπειρία.

Επιπροσθέτως και ειδικότερα για τους υπηρετούντες στις ΥΔΟΜ, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι η συμπερίληψή τους εξαρτήθηκε από τις βουλές του εκάστοτε δημάρχου και δεν υπήρξε ενιαία αντιμετώπιση. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι συνάδελφοι ορισμένων Δήμων να κληρώνονται συνεχώς σε διαγωνισμούς, όπως μας έχει καταγγελθεί σε πολλές περιπτώσεις. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι στις ΥΔΟΜ η πλειοψηφία των τεχνικών υπαλλήλων, εκτός του ότι υπηρετούν σε Υπηρεσία που δέχεται κοινό σε καθημερινή βάση, ασχολείται με τη σύνταξη εγγράφων για δικαστική χρήση και πολύ συχνά καλούνται από δικαστικό ή αστυνομικό όργανο για κατάθεση. Η ενασχόληση αυτή απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, πολύ χρόνο και άμεσες ενέργειες - λόγω προθεσμιών - από πλευράς του υπαλλήλου.

3. Θα πρέπει να αντισταθμιστεί και ο παράγοντας της υποχρεωτικής επίβλεψης κατά το νόμο, των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε κατασκευή. Ο συνάδελφος επιβλέπων μηχανικός εάν κληρωθεί, αδυνατεί τότε να παρέχει τις υπηρεσίες του στο έργο, με αποτέλεσμα την καθυστέρησή του.

Ο συνάδελφος που θα κληθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σ’ άλλον φορέα απ’ αυτόν που διορίσθηκε, θα πρέπει να μετακινηθεί με σχετική απόφαση, διότι για όσο χρονικό διάστημα θα συνεδριάζει στην επιτροπή που κληρώθηκε, θ’ απουσιάζει από την υπηρεσία του. Στην εν λόγω απόφαση μετακίνησής του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γίνεται μνεία της κάλυψης των εξόδων μετακίνησής του.Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.: 7451                                                                                     Αθήνα,  26/7/2018       
  Προς:  Υπ. Υποδομών και Μεταφ. κο Σπίρτζη Χρ.
                    

Θέμα: Αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για θέματα του Κλάδου των Μηχανικών Δημοσίου


Κε Υπουργέ

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι το ανώτερο όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στον Δημόσιο Τομέα με επιστημονικό και συνδικαλιστικό χαρακτήρα. 

Παρακαλούμε να μας ορίσετε ημερομηνία συνάντησης για να σας ενημερώσουμε για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τον Κλάδο μας. Η ατζέντα συζήτησης από πλευράς μας περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα: 
  1. Τροποποίηση της Νομοθεσίας για τον έλεγχο, την επίβλεψη συντήρησης και την πρόληψη των προβλημάτων των δημοσίων οδών, των αντιπλημμυρικών έργων, των παιδικών χαρών κλπ 
  2. Νομική Κάλυψη Μηχανικών ΠΕ και ΤΕ. 
  3. Θέματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΜηΜΕΔ (βλέπε και σχετικό μας έγγραφο). 
  4. Υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού. 
  5. Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους επιβλέποντες Μηχανικούς σε έργα και για τους διενεργούντες αυτοψιών ετοιμόρροπων ή επί τόπου φυσικών καταστροφών. 
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.