Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Αποδοχές προσωπικού πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) που μετατάχθηκε σε Δήμους

Αναρτούμε έγγραφο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογικού η οποία επιβεβαιώνει το κόψιμο του 2% για τους μεταταχθέντες συναδέλφους και για το 2011 αποφασίζει ότι οι μισθοί και τα έξοδα κίνησης θα καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τους Δήμους. Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/5/2011
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 2/36602/0022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Σχετ.: 2/35493/0022
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β
ΠΡΟΣ:1) ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Μανουσογιαννάκη 6
Τ.Κ. 546 21 Θεσσαλονίκη

2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο.Τ.Α.
Σταδίου 27
Τ.Κ. 101 83 Αθήνα


ΘΕΜΑ: «Αποδοχές προσωπικού πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) που μετατάχθηκε σε Δήμους».
ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 29/37258/3-5-2011 έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του Δήμου Θεσσαλονίκης, και από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σάς πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/2010, όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010, όσοι υπάλληλοι από 1-1-2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, δικαιούνται από 1-1-2011 μόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται.
Σύμφωνα επίσης με την αριθμ. 2/17986/0022/22-2-2011 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 4ΑΛΧΗ-Γ), το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Γραφείων, Αυτοτελών Γραφείων) των πρώην Ν.Α., αρμοδιότητες των οποίων απονέμονται στους Δήμους και το οποίο μετατάσσεται, είτε με αίτησή του είτε αυτοδικαίως, από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν. 3852/2010, θα λαμβάνει από 1-1-2011 μόνο τις αποδοχές και λοιπές απολαβές που λαμβάνουν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι των Δήμων.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9§1 του Ν. 3899/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η μισθοδοσία του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, που υπηρετούσε στις Ν.Α. την 31-12-2010 και από 1-1-2011 κατέστη αυτοδίκαια προσωπικό των Περιφερειών ή μετατάχθηκε σε Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, καταβάλλεται έως και τον Δεκέμβριο του 2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ειδικότερα σε βάρος των οικείων ΚΑΕ του Ε.Φ. 07-120 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την ίδια έως την 31-12-2010 διαδικασία. Με έναρξη τον Ιούνιο του 2011 γίνεται σταδιακή τακτοποίηση των πληρωμών αυτών με μεταφορά στον ανωτέρω Ε.Φ. και τους σχετικούς ΚΑΕ αντίστοιχων κατά περίπτωση ποσών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των άρθρων 259 και 260 του Ν. 3852/2010.
Συνεπώς, το σύνολο των τακτικών δικαιούμενων αποδοχών (βασικός μισθός και επιδόματα) του ανωτέρω προσωπικού των πρώην Ν.Α. που μετατάχθηκε σε Δήμους, συμπεριλαμβανομένων και των μηνιαίων κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης, θα καταβάλλονται, για τη μεταβατική περίοδο από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2011, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο οποίο συναποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για την κοινοποίηση αυτού σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου