Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων: πρόταση για ακύρωση των προηγούμενων ψηφοφοριών συγκρότησης του ΔΣ του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ

Υποβάλλουμε πρόταση για ακύρωση των προηγούμενων ψηφοφοριών συγκρότησης του ΔΣ του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ


Προς το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής

31.5.2018

1. Την 11.3.18 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, του ΔΣ των Τοπικών Τμημάτων και των Ελεγκτικών Επιτροπών σύμφωνα με το Καταστατικό του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ και τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Τοπικών Τμημάτων.

2. Την 14.3 η Εφορευτική Επιτροπή του Τμήματος Αττικής ανακοίνωσε το εκλογικό αποτέλεσμα για το ΔΣ του Τμήματος (1ο συνημμένο).
Στην ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνονται 3 μέλη του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, με την σύνθεση που είχε στις 14.3 (οι σ. Κατερίνη, Κεκάτος, Πλατσάκης).

3. Την 17.4.2018 έγινε πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ (2ο - 3οσυνημμένο).
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την 24.4, με συμμετοχή των τριών προαναφερθέντων συναδέλφων.

4. Την 17.4 έγινε πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση του ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής (4ο συνημμένο).
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε και διακόπηκε την 25.4.

5. Την 5.5 έγινε υπενθύμιση της απόφασης για την συνέχεια της 1ης συνεδρίασης του ΔΣ του Τμήματος την 7.5 (5ο συνημμένο)

6. Την 6.5 η σ. Σελιανίτη διατύπωσε την άποψη ότι για να είναι έγκυρη η σύνθεσή του ΔΣ, πρέπει τα μέλη του ΔΣ του Τμήματος που είναι και μέλη του απερχόμενου ΔΣ του Πανελλήνιου να έχουν παραιτηθεί πριν από τη μέρα της συνεδρίασης από τη μία από τις δύο θέσεις τους (6οσυνημμένο).

7. Την 7.5 η σ. Κατερίνη υπέβαλε την παραίτησή της από το ΔΣ του Τμήματος (7ο και 8οσυνημμένο).

8. Την 7.5 κατά την συζήτηση της πρότασης Σελιανίτη, έγινε αποδεκτό ότι θα τηρηθεί επί λέξει το Άρθρο 4.1 του Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος (9ο συνημμένο), κατά το οποίο «Είναι ασυμβίβαστο σε μέλος του ΔΣ του Τμήματος να ανήκει ταυτόχρονα στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ».

Στην ίδια συνεδρίαση ο σ. Κεκάτος δήλωσε ότι πράγματι η συμμετοχή του στα 2 ΔΣ ήταν αποτέλεσμα άγνοιας του Κανονισμού και παράτυπη, καταλήγοντας ότι θα παραιτηθεί αμέσως από το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ (8΄57’’ της ηχογράφησης της συνεδρίασης).

Στην ίδια συνεδρίαση η σ. Τσαλίκη, αναφερόμενη στους σ. Κεκάτο και Πλατσάκη δήλωσε ότι η πρόσκλησή τους στο ΔΣ του Τμήματος αντίκειται ευθέως στο άρθρο 4.1 [βλ. προηγουμένη παράγραφο] και ως εκ τούτου πρέπει να ακυρωθεί και να γίνει με τα κανονικά μέλη του Συμβουλίου (16΄10΄΄ έως 16΄31’’ της ηχογράφησης).

Στην ίδια συνεδρίαση:

Ο σ. Κεκάτος δήλωσε εκ των υστέρων την παραίτηση από το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ (1 09΄50΄΄ της ηχογράφησης)

Ο σ. Πλατσάκης δήλωσε ότι επιφυλάσσεται ως προς την επιλογή της δικής του παραίτησης, προκειμένου να αποφασίσει με συνεδρίαση της παράταξής του (1 09΄58΄΄ της ηχογράφησης).

Η συνεδρίαση αυτή (της 7.5) κατέληξε με την συμφωνία του ΔΣ ότι οι σ. Κεκάτος και Πλατσάκης μπορούν να επιλέξουν μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του Τμήματος σε ποιο από τα 2 ΔΣ θα συνεχίσουν να συμμετέχουν.

9. Ο σ. Πλατσάκης παραιτήθηκε από το ΔΣ του Τμήματος την 14.5 (10ο συνημμένο).

10. Κατά την συνεδρίαση της 23.5 το ΔΣ του Τμήματος, με συμμετοχή του σ. Κεκάτου, εξέλεξε:
Πρόεδρο, την σ. Τσαλίκη με 5 ψήφους έναντι 4 (Μαούνη) και με 4 λευκά, Αντιπρόεδρο, τον σ. Κεκάτο με 5 ψήφους και 10 λευκά.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος Αττικής είναι ασυμβίβαστο σε μέλος του ΔΣ του Τμήματος να ανήκει ταυτόχρονα στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ

Επειδή για αυτόν τον λόγο η συμμετοχή των συναδέλφων Κατερίνη, Κεκάτου και Πλατσάκη στις συνεδριάσεις του ΔΣ του Τμήματος ήταν εξ αρχής (25.5) άκυρη, αφού από την 14.3, ημέρα της Ανακοίνωσης του εκλογικού αποτελέσματος, οι σ. Κατερίνη και Πλατσάκης αποτελούν μέλη του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ μέχρι σήμερα, ενώ ο σ. Κεκάτος αποτελούσε μέλος του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ μέχρι την 7.5 οπότε παραιτήθηκε (όπως σημειώνεται παραπάνω, σημείο 7), ενώ και οι τρεις συμμετείχαν στην συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ στις 24.4 (όπως σημειώνεται παραπάνω, σημείο 3), που προηγήθηκε της έναρξης των συνεδριάσεων του ΔΣ του Τμήματος Αττικής την 25.4

Επειδή για τον ίδιο λόγο (άρθρο 4.1 Κανονισμού) είναι άκυρη η συμφωνία του ΔΣ της 7.5 (όπως σημειώνεται παραπάνω, σημείο 3), ότι οι σ. Κεκάτος και Πλατσάκης μπορούσαν να επιλέξουν μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του Τμήματος σε ποιο από τα 2 ΔΣ θα συνέχιζαν να συμμετέχουν, αφού η μέχρι τότε συμμετοχή τους στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ δεν τους επέτρεπε ήδη να είναι μέλη του ΔΣ του Τμήματος Αττικής

Επειδή για τον ίδιο λόγο η εκλογή του σ. Κεκάτου στην θέση του Αντιπροέδρου είναι άκυρη, γιατί σύμφωνα με τα προηγούμενα δεν αποτελεί μέλος του ΔΣ του Τμήματος Αττικής

Επειδή για τον ίδιο λόγο η εκλογή της σ. Τσαλίκη στην θέση της Προέδρου του Τμήματος είναι άκυρη, αφού έγινε με την άκυρη συμμετοχή του σ. Κεκάτου και με 1 ψήφο διαφορά από τον δεύτερο υποψήφιο

Επειδή πρόκειται για σοβαρό θέμα εξαρχής σχηματισμού της διοίκησης του Τμήματος για την επόμενη θητεία

Για αυτούς τους λόγους

Υποβάλλουμε πρόταση:

1. για ακύρωση των προηγούμενων ψηφοφοριών συγκρότησης του ΔΣ
2. για τον ορισμό νέας συνεδρίασης με νόμιμη σύνθεση του ΔΣ και με θέμα την συγκρότησή του, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος Αττικής.

Εφόσον αυτή η πρότασή μας δεν γίνει δεκτή κατά την έναρξη της συνεδρίασης του ΔΣ, η συμμετοχή μας στις διαδικασίες συγκρότησης και της λειτουργίας του θα συνεχιστεί στο συλλογικό πνεύμα που έχουμε μέχρι σήμερα επιδείξει, με επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μας.


Υ.Γ. Στις 31.5.2018, η παραπάνω πρόταση της Συσπείρωσης για επανάληψη των εκλογών με νόμιμη σύνθεση του οργάνου, απορρίφθηκε από το ΔΣ με ψήφους 6 (ΡΣΑ 2, ΕΛΕΜ 2, ΣΑΕ 1, ΝΚΑ 1) έναντι 5 (ΣΑΑ 3, ΑΚΕΑ 2) και 2 αποχές (ΔΠΚΑ).

Το ΝΚΑ απέρριψε την πρόταση της Συσπείρωσης ως έωλη και προκλητική. Με την ψήφο του έδωσε την οριακή πλειοψηφία στις παρατάξεις ΡΣΑ, ΕΛΕΜ, ΣΑΕ, που υποστήριξαν ως νόμιμες τις προηγούμενες ψηφοφορίες. 
Διαβάστε επίσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου