Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Το τελικό, ψηφισθέν κείμενο για τη ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού

Άρθρο 29
Ρύθµιση επαγγέλµατος µηχανικού

Α. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 του ν. 4254/2014 (Α΄ 85): «Ρυθµίσεις για το επάγγελµα του πολιτικού µηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» αντικαθίστανται ως εξής:

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Διπλωµατούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται µόνο:

α. στους κατόχους διπλώµατος Μηχανικού αντιστοίχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τµηµάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής,

β. σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα ασκήσεως του επαγγέλµατος του Διπλωµατούχου Μηχανικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005», όπως ισχύει.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί:

α. ως «δραστηριότητες Μηχανικής» νοούνται οι εργασίες που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της Μηχανικής στις διάφορες επιµέρους πτυχές της και ιδίως οι εργασίες εκπόνησης µελετών, επίβλεψης εκτέλεσης µελετών, υλοποίησης έργου ή εγκατάστασης, επίβλεψης και ελέγχου καλής λειτουργίας έργου ή εγκατάστασης, επιτήρησης, επισκευής και συντήρησης, χειρισµού εξοπλισµού έργου ή εγκατάστασης, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και πραγµατοποίησης πραγµατογνωµοσυνών·

β. ως «επιστηµονική περιοχή» νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωµατούχου Μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από το οικείο νοµοθετικό πλαίσιο ή/και το κανονιστικό πλαίσιο της αντίστοιχης σχολής ή τµήµατος Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής. Για την περίπτωση ισότιµης σχολής της αλλοδαπής ως γνωστικό αντικείµενο νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωµατούχου Μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραµµα σπουδών της·

γ. ως «επαγγελµατικό περίγραµµα» νοείται το σύνολο των βασικών και επιµέρους επαγγελµατικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων, που συνθέτουν το αντικείµενο εργασίας της ειδικότητας του Μηχανικού, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες αυτές. Με το επαγγελµατικό περίγραµµα συστηµατοποιείται αναλυτικά και καταγράφεται το περιεχόµενο της ειδικότητας του Μηχανικού και των τρόπων απόκτησης των απαιτούµενων για την άσκηση του επαγγέλµατος προσόντων και ικανοτήτων·

δ. ως «επαγγελµατικό δικαίωµα» νοείται η αντιστοίχιση των ειδικοτήτων µε πρόσβαση σε δραστηριότητες Μηχανικής.

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του π. δ. της 27ης Νοεµβρίου /14ης Δεκεµβρίου 1926, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 1486/1984 (Α΄ 161), αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα µέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις ακόλουθες ειδικότητες: α) πολιτικών µηχανικών, β) αρχιτεκτόνων µηχανικών, γ) µηχανολόγων µηχανικών, δ) ηλεκτρολόγων µηχανικών, ε) αγρονόµων-τοπογράφων µηχανικών, στ) χηµικών µηχανικών, ζ) µηχανικών µεταλλείων – µεταλλουργών, η) ναυπηγών µηχανικών, θ) ηλεκτρονικών µηχανικών, ι) µηχανικών χωροταξίας, πολεοδοµίας και ανάπτυξης, ια) µηχανικών περιβάλλοντος, ιβ) µηχανικών ορυκτών πόρων, ιγ) µηχανικών παραγωγής και διοίκησης.

4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ακόλουθα θέµατα:

α. η ρύθµιση του επαγγέλµατος του Μηχανικού µε καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων για κάθε ειδικότητα, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. της 27ης Νοεµβρίου/14ης Δεκεµβρίου 1926, όπως ισχύει και

β. η αναλυτική απαρίθµηση και αντιστοίχιση, µε την κατά περίπτωση απαιτούµενη εξειδίκευση, των δραστηριοτήτων Μηχανικής ανά ειδικότητα βάσει αποδιδόµενων επαγγελµατικών δικαιωµάτων και η διαδικασία άσκησής τους.

5. Με απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνεται και συγκροτείται εννεαµελής Επιτροπή εκπόνησης σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγατος της προηγούµενης παραγράφου. Με την ίδια ή όµοια απόφαση και εντός της ίδιας προθεσµίας συστήνονται και συγκροτούνται δεκατρείς (13) τριµελείς οµάδες έργου, µία ανά ειδικότητα, που υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής του προηγούµενου εδαφίου του παρόντος, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος.

6. Η εννεαµελής Επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου συγκροτείται από τακτικά µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη και αποτελείται από: α) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), β) δύο (2) µέλη της οµάδας έργου της παραγράφου 7 του παρόντος, εκ των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος του συλλόγου διπλωµατούχων µηχανικών και ένας (1) εκπρόσωπος των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας της οποίας το αντικείµενο επεξεργάζεται, γ) τέσσερις (4) εκπροσώπους των συναρµοδίων Υπουργείων της παραγράφου 4, δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού και ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συµµετέχει άνευ ψήφου εκπρόσωπος από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Σε περίπτωση που οι φορείς της περίπτωσης β΄ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συµπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρµόδιους Υπουργούς.

Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση και υποβολή προς τους συναρµόδιους Υπουργούς σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4. Για την υλοποίηση του έργου της λαµβάνει υπόψη τα πορίσµατα των οµάδων έργου της παραγράφου 7 του παρόντος ή, σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής τους, λαµβάνει υπόψη της, µεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου, την επιστηµονική περιοχή, τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, τη διεθνή εµπειρία και τα προγράµµατα σπουδών.

Η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους συναρµόδιους Υπουργούς εντός πέντε (5) µηνών από τη συγκρότησή της. Η Επιτροπή εκκινεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της, άµεσα από τη συγκρότησή της, παράλληλα µε τις εργασίες των Οµάδων Έργου. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε τόπο και χώρο που ορίζεται από τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, που εκτελεί χρέη Προέδρου. Η σύνθεσή της µεταβάλλεται ως προς τη συµµετοχή των µελών της οµάδας έργου ανάλογα µε την ειδικότητα, το αντικείµενο της οποίας συζητείται. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της πέντε (5) από τα εννέα (9) µέλη της εκ των οποίων υποχρεωτικά πρέπει να παρίστανται δύο (2) µέλη από τα τέσσερα (4) συναρµόδια Υπουργεία της παραγράφου 4 και ένα (1) µέλος από τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού. Στην Επιτροπή συµµετέχουν ως παρατηρητές οι Συντονιστές των λοιπών οµάδων έργου.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Επιτροπή δεν υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς µία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσµίας, το προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου εκδίδεται υποχρεωτικά µε πρόταση των συναρµόδιων Υπουργών της παραγράφου 4, για την οποία λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, τα πορίσµατα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου της παραγράφου 7 του παρόντος, άλλως σε περίπτωση έλλειψης πρακτικών, πορισµάτων για µία ή περισσότερες ειδικότητες, λαµβάνεται υπόψη η επιστηµονική περιοχή, τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, η διεθνής εµπειρία και τα προγράµµατα σπουδών.

7. Οι δεκατρείς (13), ανά ειδικότητα, τριµελείς οµάδες έργου της παραγράφου 4, υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής της προηγούµενης παραγράφου και συγκεκριµένα οφείλουν εντός δύο (2) µηνών από τη συγκρότησή τους να υποβάλουν προς την Επιτροπή ανά ειδικότητα πόρισµα µη δεσµευτικού χαρακτήρα για τα θέµατα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 4, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή θα συντάξει για όλες τις ειδικότητες το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4.

Καθεµία τριµελής Οµάδα Έργου εκ των 13 ανά ειδικότητα συγκροτείται µε τακτικά και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη και αποτελείται από: α) δύο (2) εκπροσώπους των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, εκπροσωπώντας το σύνολο των ιδρυµάτων της ειδικότητας και β) έναν (1) εκπρόσωπο από το σύλλογο διπλωµατούχων µηχανικών της αντίστοιχης ειδικότητας. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο ένας εκ των εκπροσώπων των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που οι φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους στην αντίστοιχη οµάδα έργου εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, οι οµάδες έργου συµπληρώνονται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρµόδιους Υπουργούς.

Η µη υποβολή πορίσµατος από τις Οµάδες Έργου εντός της δίµηνης προθεσµίας δεν κωλύει την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο πρότασής της άνευ αυτών. Η επιτροπή λαµβάνει υπόψη, εφόσον υπάρχουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου.

8. Τα Υπουργεία Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής και των οµάδων έργου µέσω της παροχής της αναγκαίας υποδοµής, γραµµατειακής και νοµικής υποστήριξης.

9. Σε περίπτωση αναγνώρισης νέων ειδικοτήτων από το ΤΕΕ ο καθορισµός επαγγελµατικών δικαιωµάτων επί της άσκησης των δραστηριοτήτων Μηχανικής γίνεται µε πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος εντός των ως άνω προθεσµιών.

10. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 4663/1930 (Α΄ 149) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου». Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε την παράλληλη τήρηση της αρχής της επαγγελµατικής ελευθερίας του άρθρου 1 του ν. 3919/2011.

Β. Η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου Α5 εκδίδεται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος.

5 σχόλια:

 1. Συγχαρητήρια νικήσατε …το παρακράτος ενώθηκε και νίκησε σε ένα διαλυμένο κράτος …και με διακομματική στήριξη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι εννοείς συνάδελφε? Δεν έπρεπε να επέλθει μια τάξη? Ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε?
   Ξέρεις μήπως τα νεα δικαιώματα κάθε ειδικότητας? Στα είπε κάποιος??..Κατευθείαν να κράξεις!
   Θεωρώ πως ήταν καιρός να αλλάξει κατι και να μπει σειρά..

   Εισαι Διπλωματολύχος ή ΤΕ?

   Διαγραφή
 2. Αν και διπλωματούχος μηχανικός δεν συμφωνώ με τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης όσον αφορά το επάγγελμα του μηχανικού. Είναι υποτιμητικό να περιλαμβάνεται ένα τόσο σοβαρό θέμα στις λοιπές διατάξεις ενός άσχετου νομοσχεδίου. Το σωστό είναι να καταστρωθεί ένα αυτοτελές σχέδιο νόμου αποκλειστικό για το επάγγελμα του μηχανικού (χωρίς λοιπές και άλλες διατάξεις) το οποίο θα συζητηθεί στις επιτροπές και στην ολομέλεια της βουλής. Σε αυτό το νομοσχέδιο θα αντιμετωπίζεται το θέμα του ελεύθερου επαγγέλματος του μηχανικού ολοκληρωτικά τόσο για τους διπλωματούχους μηχανικούς όσο και για τους πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης με διαβάθμιση ευθυνών και επαγγελματικών δικαιωμάτων.

  Σήμερα τα προσόντα των μηχανικών δεν είναι όπως εκείνα των μηχανικών της δεκαετίας του '70 ή και του '80 ακόμα. Τότε η συντριπτική πλειονότητα των μηχανικών είχε μόνο έναν τίτλο σπουδών: το δίπλωμα μηχανικού. Σήμερα υπάρχουν πολλές κατηγορίες μηχανικών, μερικές από τις οποίες είναι:

  1) Κάτοχοι 2 διπλωμάτων μηχανικού διαφορετικών ειδικοτήτων
  2) Κάτοχοι 1 διπλώματος μηχανικού και 1 συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος
  3) Κάτοχοι 1 διπλώματος μηχανικού και 2 συναφών μεταπτυχιακών διπλωμάτων
  4) Κάτοχοι 1 διπλώματος μηχανικού και 1 διδακτορικού διπλώματος σε επιστήμη μηχανικών
  5) Κάτοχοι 1 διπλώματος μηχανικού, 1 συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος και 1 διδακτορικού διπλώματος σε επιστήμη μηχανικών
  6) Κάτοχοι 1 πτυχίου μηχανικού ΤΕ και 1 διπλώματος μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας
  7) Κάτοχοι 1 πτυχίου μηχανικού ΤΕ και 1 συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος
  8) Κάτοχοι 1 πτυχίου μηχανικού ΤΕ και 2 συναφών μεταπτυχιακών διπλωμάτων
  9) Κάτοχοι 1 πτυχίου μηχανικού ΤΕ, 1 συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος και διδακτορικού διπλώματος σε επιστήμες μηχανικών
  10) Κάτοχοι 2 πτυχίων μηχανικών ΤΕ

  Επίσης στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τόσο των πολυτεχνείων και των πανεπιστημίων όσο και των ΤΕΙ έχουν θεσπιστεί κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου (στα ΤΕΙ και εισαγωγικές κατευθύνσεις). Κάθε κατεύθυνση προσφέρει διαφορετική εξειδίκευση και αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος σπουδών. Όλα αυτά δεν έχουν ληφθεί υπόψη μέχρι σήμερα. Γι αυτό ακριβώς το λόγο μάλλον θα γίνει ένα πασάλειμμα και το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό όταν βγουν τα προεδρικά διατάγματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θεωρείς οταν θα παραμείνει το υπάρχον στρεβλό σύστημα δηλαδη..Σωστά?
   Όσο για τις νέες ειδικότητες, κάποιων τα χωράφια θα θιχτούν θεωρώ αλλιώς δεν θα μπορέσουν να ενσωματωθούν επί ίσοις όροις στο ΤΕΕ και την αγορά εργασίας..
   πχ οι Χωροτάκτες θα μπούνε στα Τοπογραφικά, οι Περιβάλλοντος στα υδραυλικά και ούτω καθεξής..
   Το θέμα είναι τι θα πούνε οι θιγμένες ειδικότητες (ευνοημένες εως σήμερα)..
   Η άλλη εκδοχή είναι να μην γίνει τίποτα απολύτως..
   Να δούμε εάν θα ισχύει και όρος μερική πρόσβαση..Ξέρουμε κάτι?

   Διαγραφή
 3. Θεωρώ ότι με τα προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα θα επιχειρηθεί να διαιωνιστεί το παλαιό καθεστώς, απλά με διαφορετική διατύπωση. Δεν βλέπω το ΤΕΕ να είναι πρόθυμο να λαμβάνει την κατάρτιση κάθε μηχανικού αλλά να βάζει όλους τους μηχανικούς μιας ειδικότητας στο ίδιο τσουβάλι. Κάθε βασική ειδικότητα έχει δευτερεύουσες ειδικότητες. Η κατάρτιση των δευτερευουσών ειδικοτήτων προσφέρεται από το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών της αντίστοιχης κατεύθυνσης προχωρημένου εξαμήνου ή από πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Για παράδειγμα σε μια ευνομούμενη πολιτεία δεν θα είχε δικαίωμα υπογραφής αντισεισμικής μελέτης δομικού έργου μηχανικός που δεν έχει ειδική κατάρτιση στο αντικείμενο αλλά έχει επιλέξει ειδίκευση υδραυλικού ή γεωτεχνικού ή συγκοινωνιολόγου μηχανικού. Εδώ στην Ελλάδα κάθε διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, οποιουδήποτε τομέα, μπορεί να τα κάνει όλα λες και έχει σπουδάσει όλες τις κατευθύνσεις (είτε προσφέρονται προπτυχιακά είτε μεταπτυχιακά).

  Το σωστό είναι ο καθένας να ασχολείται με το αντικείμενο της ειδικότητας του έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος και να προασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. Οι τοπογράφοι θα κάνουν τα τοπογραφικά διαγράμματα, οι πολιτικοί μηχανικοί τις στατικές μελέτες, οι αρχιτέκτονες τις αρχιτεκτονικές μελέτες, οι μηχανολόγοι τα μηχανολογικά (θέρμανση, κλιματισμός, ψύξη, ανελκυστήρες κλπ), οι ηλεκτρολόγοι τα ηλεκτρολογικά (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, θεμελιακή γείωση κλπ), τις πολεοδομικές και χωροταξικές μελέτες οι μηχανικοί πολεοδομίας, χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης και πάει λέγοντας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή