Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Απόφαση Δ.Σ. ΠΣΔΜ-Η σχετικά με ΠΔ 141/2014 "Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις"

Βλέπε και προηγούμενη ανάρτηση, κινητοποίηση σήμερα στις 12:30μμ στο Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

Στουρνάρη 49 Α, Αθήνα, E-mail: psdmh@otenet.gr, www.psdmh.gr 
Τηλ. Επικοινωνίας: ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 6944-643580 

Αθήνα, 15/12/2015 
Αριθμ.Πρωτ.:1164 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. ΠΣΔΜ-Η σχετικά με ΠΔ 141/2014 "Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις" 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων στηρίζει τα αιτήματα των φοιτητών Ναυπηγών Μηχανολόγων ΕΜΠ αναφορικά με τις μεταβολές που επέφερε το ΠΔ 141/2014 "Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις" εις το επαγγελματικό καθεστώς ασκήσεως του επαγγέλματος του Ναυπηγού Μηχανικού. Ειδικότερα ο σύλλογός μας θεωρεί ότι: 

α) Εις το εδάφιο β, παράγραφος 1 του άρθρου 13 η οποία αφορά την απόκτηση του Διπλώματος Μηχανικού Γ πρέπει να προστεθεί και η ειδικότητα του Ναυπηγού Μηχανικού δια την απόκτηση του διπλώματος μηχανικού Γ' τάξεως Ε.Ν. για λόγους αποκαταστάσεως της τάξεως, του ορθολογισμού και της δεοντολογίας αφού η ειδικότητα αυτή έχει κατ' εξοχήν εις τον γνωστικό της αντικείμενο την Ναυτική Μηχανολογία και Ηλεκτρολογία. 

β) Θα πρέπει ο χρόνος της θαλάσσιας υπηρεσίας ο οποίος ορίστηκε αυθαιρέτως εις τους 12 μήνες με το νέο διάταγμα, να επανέλθει εις τους 6 μήνες όπως ίσχυε με το παλαιότερο ΠΔ 243/1998, προκειμένου το ΠΔ 141/2014 να εναρμονίζεται τόσο με την επιστημονική δεοντολογία όσο και με τον νόμο 6422/34 καθώς και με τον νέο νόμο 4254/2014 με τους οποίους προβλέπεται η δυνατότητα ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου από τις ειδικότητες αυτές χωρίς περιορισμό από την πρώτη ημέρα εγγραφής των διπλωματούχων αυτών μηχανικών εις το ΤΕΕ. 

γ) Εις το άρθρο 35 του ΠΔ 141/2014 θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος με την οποία να διευκρινίζεται ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί αυτοδικαίως έχουν τα απαιτούμενα προσόντα δια την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 13 χωρίς δι' αυτό να απαιτείται η κρίση της εν λόγω Επιτροπής. 

Ο ΠΣΔΜ-Η καλεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να συμβάλει εις την αναβάθμιση της θέσεως του Διπλωματούχου Μηχανικού εις την Ναυτιλία, διότι μόνο τότε θα αποκατασταθεί η επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία και ιεραρχία εις την ναυτιλία και θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της ηγετικής θέσεως της Ελληνικής Ναυτιλίας της χώρας, σε μία περίοδο μάλιστα όπου η Ναυτιλία στηρίζει ένα σημαντικό μέρος της εργασίας στην χώρα μας εν μέσω οικονομικής κρίσεως και επομένως χρειάζεται την στήριξη όλων. 

Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Μ-Η 

Ο Προεδρεύων 

Ευσταθίου Αναστάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου