Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης

Από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

 Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, το Ελεγκτικό Συνέδριο με απόφασή του δικαίωσε τις απόψεις και παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας και του Συλλόγου μας αναφορικά με τον παράνομο χαρακτήρα της αιφνίδιας περικοπής της υπερβάλλουσας μείωσης στους μεταταχθέντες συναδέλφους.
Ειδικότερα, με την με αριθμό 135/2015 πράξη του, το Ι Τμήμα του ως άνω δικαστηρίου έκρινε ότι η περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης στους μεταταγμένους υπαλλήλους δεν ερείδεται πουθενά στην κείμενη νομοθεσία, αντίθετα προσβάλλει βάναυσα την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Κατόπιν τούτων πρέπει να επανακαταβάλλεται σε όλους τους θιγόμενους υπαλλήλους η υπερβάλλουσα μείωση του  ν. 4024/2011 και μάλιστα αναδρομικά, από τη χρονική στιγμή που, κατ’ επίκληση της παράνομης εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περικόπηκαν κατά το μέρος αυτό οι αποδοχές των ως άνω υπαλλήλων.
Η νομική μας υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αυτή εξέλιξη, και προκειμένου να αρθεί η ως άνω παράνομη περικοπή των αποδοχών των θιγόμενων συναδέλφων, καλεί όσους εκ των μελών μας έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία για τις ανωτέρω αιτίες να υποβάλλουν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία μισθοδοσίας τους αίτηση με το κάτωθι περιεχόμενο:

Προς την (αρμόδια υπηρεσία μισθοδοσίας)
ΑΙΤΗΣΗ
ΤΟΥ/ΤΗΣ ……
Όπως προκύπτει από τον υπηρεσιακό μου φάκελο, από την ………. (να συμπληρωθεί η ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε η περικοπή στις μηνιαίες αποδοχές της υπερβάλλουσας μείωσης) παύσατε να μου καταβάλλετε στις μηνιαίες μου αποδοχές το ποσό που αντιστοιχεί στην υπερβάλλουσα μείωση του ν. 4024/2011, κατ’ επίκληση, όπως με πληροφορήσατε, της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/3057/ΔΕΠ/23-3-2015 εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Ήδη όμως το Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την με αριθμό 135/2015 πράξη του, έκρινε ότι είναι παράνομη η περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης στους μεταταχθέντες υπαλλήλους και ότι συνεπώς και το ποσό αυτό αποτελεί μέρος των δικαιούμενων αποδοχών των εν λόγω υπαλλήλων.
Επειδή ως εκ τούτου είναι παράνομη η συμπεριφορά σας και υποχρεούστε να μου καταβάλλετε μηνιαίως και το ποσό που αντιστοιχεί στην υπερβάλλουσα μείωση του ν. 4024/2011, το οποίο παρανόμως παύσατε να μου καταβάλλετε από την …..
Επειδή υποχρεούστε περαιτέρω να μου καταβάλλετε νομιμοτόκως και το ποσό που παρανόμως δεν μου αποδώσατε για τις παραπάνω αιτίες από την …… .
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου
ΣΑΣ ΚΑΛΩ
Να προβείτε άμεσα σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και συμπεριλάβετε άμεσα στις δικαιούμενες από εμένα αποδοχές και το ποσό που αντιστοιχεί στην υπερβάλλουσα μείωση του ν. 4024/2011 που παρανόμως μου περικόψατε. Να μου καταβάλλετε νομιμοτόκως το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των αποδοχών που παρανόμως δεν μου καταβάλλατε κατά τα ανωτέρω.
…………………., 2-12-2015

Ο αιτών/η αιτούσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου