Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Προβάδισμα των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ για τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης

 Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 98-100,  114 75  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 64.64.282           FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. :4200

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ύστερα από πολλές αναφορές στην ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής συναδέλφων – μελών  που αφορούν στην τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης Τ.Ε. μηχανικών, οι οποίοι προΐστανται  Π.Ε. διπλωματούχων μηχανικών, το Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής αποφάσισε  ομόφωνα ότι η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής θα είναι αρωγός στους συναδέλφους που θα προσφύγουν κατά των υπηρεσιακών οργανισμών τους.
Παραθέτουμε παρακάτω 1)το σχετικό έγγραφο της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης,2)Το με αρ.πρωτ. ΔΟΑ/Φ.13/620/21689/13.09.2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής  Οργάνωσης & Διαδικασιών του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης, στα οποία υπάρχει εκτενής αναφορά στη νομοθεσία και στη συλλογή αποφάσεων ΣτΕ.


ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Αρτεμισίας & Διονύσου 13 Α,
Τ.Κ. 716 01, Νέα Αλικαρνασσός
Τηλ.: 2813409850 / 6970470598 /  Φαξ: 2813409850
Email: emdydas.ak@gmail.com    
ΘΕΜΑ: Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α’ και β' βαθμού.


        Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να κάνουμε μια αναφορά στο προβάδισμα των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ σε σχέση με τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ, στο προβάδισμα των υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ έναντι των συναδέλφων τους της κατηγορίας ΔΕ ως προς την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
Η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007) και με το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007).

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 99 του Ν. 3584/2007 : «Το προβάδισμα μεταξύ των Υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α)Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ»
Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη το δίχως άλλο, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την αληθινή βούληση του νομοθέτη, η οποία δεν είναι άλλη από την πρόθεση του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ, που με τη σειρά τους προηγούνται σε σχέση με τους υπαλλήλους ΔΕ κ.ο.κ.
Το προβάδισμα αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο και δεν καθιερώνεται τυχαία από τον νομοθέτη, αφού κατά κανόνα οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας προορίζονται για επιτελικές θέσεις που αν μη τι άλλο είναι θέσεις ευθύνης. Και βεβαίως δεν είναι υπερβολικό να υποστηριχθεί ότι οι υπάλληλοι ΠΕ γνωρίζουν καλύτερα το αντικείμενο της εργασίας τους, έχουν μεγαλύτερη διοικητική και εργασιακή εμπειρία και διαθέτουν καλύτερα επαγγελματικά προσόντα σε σχέση με τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ. Όσον αφορά ειδικότερα τους Διπλωματούχους Μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ, είναι δεδομένο το ευρύτατο τεχνικό γνωστικό τους αντικείμενο, το οποίο καθορίζεται με τα Προγράμματα Σπουδών όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, διδάσκεται κατά την πενταετή διάρκεια των σπουδών σ’ αυτές και τελικά αναγνωρίζεται σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του τεχνικού συμβούλου του Κράτους που είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Άλλωστε το προβάδισμα των Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών σε θέσεις ευθύνης είναι πολύ συνηθισμένο, απαντάται σε αρκετά βασικά και πολύ σημαντικά νομοθετήματα και κατοχυρώνεται αναγνωριζόμενο από το νομοθέτη,  όπως για παράδειγμα:
·στο άρθρο 5 του Ν. 4030/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 άρθρου 49 του Ν. 4042/2012  «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης ….» στο οποίο ορίζεται ότι:
      «Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για την έγκριση δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω από πτυχιούχος μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή από τεχνικούς κατωτέρων βαθμίδων.».
·στο άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 3316/2005 «περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων» στο οποίο ορίζεται ότι :
      «Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα που έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν την μελέτη. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.»  Ο Ν.3316/05 αποτελεί το βασικό νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο γίνονται οι αναθέσεις και επιβλέψεις εκπόνησης μελετών από ιδιώτες μελετητές και σύμφωνα με το οποίο υπάρχει ρητή πρόβλεψη τόσο για την κατηγορία τεχνικών υπαλλήλων (κατηγορία ΠΕ) οι οποίοι μπορούν να επιβλέψουν την εκπόνηση των αντιστοίχου ειδικότητας μελετών, όσο και (εμμέσως πλην σαφέστατα) για την κατηγορία στην οποία θα πρέπει να ανήκει ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η οποία είναι η κατηγορία ΠΕ. Μάλιστα, με τον τρόπο που διατυπώνεται αυτό στο νόμο προκύπτει ότι ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας (Δ/σας Υπηρεσίας) Υπηρεσίας αποτελεί την έσχατη λύση στο τυχόν πρόβλημα μη ύπαρξης τεχνικών υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ στην Υπηρεσία, αφού στην περίπτωση αυτή μπορεί να ασκήσει καθήκοντα επιβλέποντα, επομένως συνάγεται ότι τουλάχιστον αυτός πρέπει να ανήκει στην κατηγορία ΠΕ.
·στο άρθρο 4 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42),αρμοδιότητας των Περιφερειών» στο οποίο ορίζεται ότι :
«1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων το οποίο αποτελείται από: α?β. Δύο τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’, που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους και θα ορισθούν με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου και σε περίπτωση έλλειψης από τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ με βαθμό Α΄. γ. Ένα Τεχνικό Υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της έδρας του Νομού που εδρεύει το Τεχνικό Συμβούλιο και ο οποίος υποδεικνύεται από το Δήμαρχο»
·στο άρθρο 10 του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» στο οποίο ορίζεται ότι :
«1. Αι μελέται δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών θεωρούνται υπό του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ , προκειμένου δε περί δήμων εχόντων ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν υπό του Προϊσταμένου ταύτης. Ως θεώρησις νοείται η κατόπιν ελέγχου αναγνώρισις της μελέτης από τεχνικοοικονομικής και συμβατικής απόψεως.
2.   Εφ` όσον παρά τη ΤΥΔΚ δεν υπηρετεί διπλωματούχος μηχανικός, ως τακτικός υπάλληλος, αι μελέται δημοτικών και  κοινοτικών  έργων  ποσού άνω  των  "διακοσίων εκατομμυρίων  (200.000.000)"  δραχμών  θεωρούνται υπό του Προϊσταμένου  της  ΤΥΔΚ  άλλου  νομού,  οριζομένου  υπό  του  Υπουργού Εσωτερικών.  Εάν όμως υπηρετή διπλωματούχος μηχανικός, επί συμβάσει, η θεώρησις των μελετών προϋπολογισμού μέχρι "διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών  γίνεται  παρά  τούτου.   Μελέται  προϋπολογισμού  μέχρι "διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών θεωρούνται παρά υπομηχανικού της ΤΥΔΚ  εφ`όσον ούτος τυγχάνει και προϊστάμενος αυτής, πλην των  συντασσομένων  παρά  διπλωματούχων  μηχανικών  των  οποίων  η  θεώρησις  γίνεται  υπό  διπλωματούχου μηχανικού Προϊσταμένου ΤΥΔΚ ετέρου νομού οριζομένου  υπό του Υπουργού Εσωτερικών.
***Τα εντός " " ανωτέρω ποσά όπως είχαν τελευταία τροποποιηθεί με την ΥΑ(ΕΣ)114944/1991, αυξήθηκαν όλα όσα άνω σε 200.000.000 δρχ. με την ΥΑ(ΕΣ) 29113/2000 (Β 1111)
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την  ΥΑ 114944/1991 (Β`970) αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια " Της παρ.2 του άρθρου 10,από 3.000.000, 6.000.000 και 3.000.000 δρχ. όπως ορίσθηκε με την αρ.26424/13.4.1984 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, σε 15.000.000, 30.000.000 και 15.000.000 δρχ., αντίστοιχα.
3.   Προκειμένου  περί  δήμων  ή  κοινοτήτων εχόντων ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν, παρά τη οποία  δεν  ύπηρετεί  διπλωματούχος  μηχανικός,  αι μελέται  έργων  άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών θεωρούνται παρά του προϊσταμένου της ΤΥΔΚ, εκτός εάν δεν ύπηρετεί  παρ`  αυτή  διπλωματούχος μηχανικός, ότε εφαρμόζονται τα εν παρ. 2 οριζόμενα.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την  ΥΑ 114944/1991 (Β`970) αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια " Της παρ.3 του άρθρου 10,από 3.000.000 δρχ., όπως ορίσθηκε με την αρ. 26424/13.4.1984 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών,       σε δραχμές 15.000.000".».

Τέλος προβάδισμα των Διπλωματούχων μηχανικών δίδεται και σε πλήθος άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις με επαγγελματικά δικαιώματα όπως η σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, οι μελέτες στους παραδοσιακούς οικισμούς, η προεκτίμηση των αμοιβών μελετών κ.α.

Άλλωστε η Oλομέλεια του Συμβουλίου της Eπικρατείας, ακύρωσε κατά ένα μέρος το Προεδρικό Διάταγμα 318/94 που είχε καθορίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων TEI που ασχολούνται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών έργων.  Mε την απόφαση 678/05 το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η πλήρης επαγγελματική εξομοίωση μεταξύ των πτυχιούχων AEI και TEI, ενώ είναι συνταγματικά ανεκτή μόνο η μερική εξομοίωση και ακυρώνει την παρ.2 του άρθρου 1 του ΠΔ 318/94. Και τούτο διότι η πλήρης επαγγελματική εξομοίωση οδηγεί σε καταστρατήγηση του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει τη διάκριση των AEI από  τις σχολές που παρέχουν επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση και που επιτρέπει την άσκηση εκείνων μόνο των επαγγελματικών δικαιωμάτων που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το περιεχόμενο και το επίπεδο των σπουδών τους. Η απόφαση αυτή έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση και στάλθηκε υπό μορφή εγκυκλίου με τον αρ. 12 και με αρ. πρωτ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 30189/07-07-2005. Μέχρι σήμερα δεν έχουν καθοριστεί επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους Τ.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 84 έως και 87 με τον Ν. 3839/2010 και , σύμφωνα με το Ν. 3905/2010 (παρ. δ του άρθρου 51), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011, η διαδικασία και τα κριτήρια του Ν. 3839/2010 εφαρμόζονται και για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού,  και που αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του Ν. 4024/2011 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 4275/2014,  το προβάδισμα στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ για τις θέσεις των προϊσταμένων,  προκύπτει, και αναφέρουμε αναλυτικά:
Σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 3528/2007, για τη Γενική Διεύθυνση επιλέγονται μόνο υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, με το άρθρο 10 του Ν. 4024/2011, για τη Γενική Διεύθυνση επιλέγονται μόνο υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και με το άρθρο 1 του Ν.4275/2014 επιλέγονται μόνο υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ.
Σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 3528/2007 , για τη Διεύθυνση επιλέγονται όλες οι κατηγορίες υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ. Με το Άρθρο 10 του Ν. 4024/2011, για τη Διεύθυνση επιλέγονται μόνο οι κατηγορίες υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ και με το άρθρο 1 του Ν.4275/2014 επιλέγονται μόνο υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ.
Σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 3528/2007, για τα τμήματα και τα αυτοτελή γραφεία επιλέγονται όλες οι κατηγορίες υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ. Με το άρθρο 10 του Ν. 4024/2011, για τα τμήματα επιλέγονται οι κατηγορίες υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και με το άρθρο 1 του Ν.4275/2014 επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

 Το μόνο που άλλαξε με την τροποποίηση του νόμου ως προς τις κατηγορίες υπαλλήλων είναι ότι στους προϊσταμένους Διεύθυνσης επιλέγονται μόνο οι κατηγορίες υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ. Το προβάδισμα όμως στην επιλογή δίνεται από το άρθρο  97 του Ν. 3528/2007 το οποίο παραμένει  και ισχύει ως και σήμερα όπως και το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007.
Επίσης στο άρθρο 85 του Ν. 3528/2007 αναφέρεται ότι «βασικός τίτλος σπουδών : άριστα 300 μόρια, λίαν καλώς 250 μόρια, καλώς 200 μόρια». Στο ίδιο άρθρο όπως τροποποιήθηκε στο Ν. 3839/10 αναφέρεται ότι «ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 25». Δεν έχουμε λοιπόν «πριμοδότηση» για καμία από τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΥΕ. 
Για τους παραπάνω λόγους, όλες οι παρακάτω αναφερόμενες πράξεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, αν και έχουν εκδοθεί πριν την τροποποίηση του Ν. 3528/2007 με τον Ν. 4024/2011 ισχύουν μέχρι και σήμερα.

Την αναγνώριση προβαδίσματος στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες και στα λοιπά ν.π.δ.δ γνωστοποίησε προς άρση κάθε αμφισβήτησης και το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με σχετική για το θέμα εγκύκλιο (αρ. πρωτ ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ.15725-18-6-2007) που απέστειλε για το σκοπό αυτό σε όλα τα Υπουργεία, τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες-Διευθύνσεις Διοικητικού, καθώς και σε όλες τις Περιφέρειας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Γεν. Γραμματεία της Περιφέρειας Κρήτης (νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση).
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Εγκυκλίου: «Δεν είναι επιτρεπτό να συντρέχουν για την ίδια θέση προϊσταμένου υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών επί ίσοις όροις. Όπως έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης, ερμηνευομένης σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, όπου προβλέπεται από τους οικείους οργανισμούς, η πλήρωση θέσης προϊσταμένου από υπαλλήλους περισσότερων κατηγοριών, προηγούνται οι υπάλληλοι της ανώτερης κατηγορίας και ακολουθούν οι των άλλων κατηγοριών. Συνεπώς είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα, κατηγορίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας (Οράτε Πρακτικό Επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμ. 235/2005).
Κατόπιν των ανωτέρω και με βάση τα όσα αναφέρει η εγκύκλιος, οι προτεινόμενες στο εξής ρυθμίσεις στους Οργανισμούς των υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με τους προϊσταμένους πρέπει να προβλέπουν δυνατότητα επιλογής ως προϊσταμένων υπαλλήλων κατά σειρά προτεραιότητας κατηγορίας ΠΕ, εφόσον φυσικά κρίνεται ότι οι λειτουργίες της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας απαιτούν γνωστική υποδομή πανεπιστημιακού επιπέδου και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, ακολουθούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, ακολουθούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ.
Μάλιστα σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η γνωστική υποδομή υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ θεωρείται υπερβολική για την άσκηση καθηκόντων συγκεκριμένων υπηρεσιακών μονάδων ιεραρχικά κατώτερου επιπέδου Διεύθυνσης (όπως π.χ. Τμήματος ή  Γραφείου Πρωτοκόλλου, Αρχείου, Αποθήκης κ.λπ), θα μπορούσε να προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ότι οι προϊστάμενοι αυτών των οργανικών μονάδων θα προέρχονται αποκλειστικά από κατώτερη της ΠΕ κατηγορίας…».

Στην ίδια κατεύθυνση εκδόθηκε και η Εγκύκλιος με αριθμ.: 36 /α.π.: οικ. 48255/ 29 Ιουλίου 2008 της Δ/νσης Οργ. & Λειτ. ΟΤΑ της Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Περιφέρειες της Χώρας με θέμα «Υπηρεσιακά Συμβούλια - Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του ΚΚΔΚΥ (ν. 3584/2007) όπου μεταξύ άλλων αναγράφεται: «Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιτρεπτό να συντρέχουν για την ίδια θέση προϊσταμένου υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών επί ίσοις όροις. Όπως έχει γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου προβλέπεται από τους οικείους οργανισμούς η πλήρωση θέσης προϊσταμένου από υπαλλήλους περισσοτέρων κατηγοριών, προηγούνται οι υπάλληλοι της ανώτερης κατηγορίας και ακολουθούν οι των άλλων κατηγοριών. Συνεπώς είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται στον ΚΚΔΚΥ, κατηγορίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας[1]. Βεβαίως, όπου από τον ΟΕΥ προβλέπεται η πλήρωση των θέσεων από υπαλλήλους μόνο κλάδου ΤΕ ή μόνο κλάδου ΔΕ αυτό ισχύει.»
Σας ενημερώνουμε επίσης για την ύπαρξη του υπ’ αριθμ. 34/4-11-2008 Πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, στην οποία προσφύγαμε τόσο εμείς ως Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής Κρήτης όσο και τα Επιμελητήρια του Νομού Ηρακλείου (Τεχνικό, Οικονομικό και Γεωτεχνικό) με το οποίο έγινε δεκτή η από 8-10-2008 προσφυγή μας κατά της με αρ. 20639/12.9.2008 Απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία είχε προηγουμένως απορριφθεί η από 12-8-2008 προσφυγή μας ενώπιον του Γ.Γ. για την ακύρωση της υπ’άριθμ. 603/28-7-2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου (που αφορούσε τροποποίηση του εσωτερικού Οργανισμού και στη μη αναγνώριση προβαδίσματος στους υπαλλήλους ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ).
Παραθέτουμε απόσπασμα του υπ’ αριθμ. 34/4-11-2008 Πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006:
«Περαιτέρω, από το  άρθρο 99 περίπτ. δ΄ του ν. 3584 / 2007 (που ορίζει ότι όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα, δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών) δεν μπορεί να συναχθεί επιχείρημα υπέρ της τοποθέτησης προϊσταμένων αδιακρίτως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, όπως ισχυρίζεται ο Δήμος Ηρακλείου στην από 3-11-2008 έκθεση απόψεών του στην παρούσα Επιτροπή. Και τούτο, διότι τέτοια ερμηνεία της παραπάνω διάταξης θα μεταχειριζόταν με όμοιο τρόπο ανόμοιες περιπτώσεις και θα παραβίαζε τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση,  οι οποίες ειδικότερα πηγάζουν από τα άρθρα 4 (παρ.1) και 5 (παρ.1) του Συντάγματος. Η παραπάνω διάταξη πρέπει λοιπόν να ερμηνευτεί  υπό το φώς των παραπάνω συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας και αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου πληρώνεται θέση προϊσταμένου με υπάλληλο Α΄ Βαθμού της κατηγορίας Τ.Ε. ή Δ.Ε. , όταν το προβλέπουν οι οικείες οργανικές διατάξεις, διότι στη δεδομένη χρονική στιγμή επιλογής προϊσταμένου στη συγκεκριμένη οργανική μονάδα (δηλαδή: Διεύθυνση, Τμήμα ή αυτοτελές γραφείο) :
Α) ΕΙΤΕ δεν υπάρχουν υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε.
Β) ΕΙΤΕ υπάρχουν μεν υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε., κανείς όμως από αυτούς δεν έχει τον Α΄ βαθμό (λόγω λιγότερων ετών υπηρεσίας από τα εκ του νόμου απαιτούμενα για απονομή του Α΄ Βαθμού, τον οποίο έχουν συνάδελφοί τους των κατηγοριών Τ.Ε. ή Δ.Ε. με περισσότερα έτη υπηρεσίας)
Γ) ΕΙΤΕ  υπάρχουν μεν υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. και με βαθμό Α΄,  έχουν όμως όλοι δηλώσει εγγράφως κατά το άρθρο 89 του ν. 3584 / 2007 ότι δεν επιθυμούν να κριθούν ως προϊστάμενοι και οι δηλώσεις τους έγιναν δεκτές από το υπηρεσιακό συμβούλιο.
Αυτές τις τρεις περιπτώσεις θέλησε να καλύψει η διάταξη της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 99 του ν. 3584 / 2007 περί  της κατ’ εξαίρεση μη ισχύος του προβαδίσματος των κατηγοριών, διότι στις περιπτώσεις αυτές (και μόνον σε αυτές) θα επιλεγεί Προϊστάμενος των κατηγοριών Τ.Ε. ή Δ.Ε., μολονότι υπηρετούν (ή εκ των υστέρων ενδεχομένως να τοποθετηθούν) στην ίδια οργανική μονάδα και υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε.
Περαιτέρω, αν προς στιγμήν δεχθούμε ότι στην ίδια επιλογή Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου μπορεί να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. αδιακρίτως), θα αχθούμε στο αποτέλεσμα, με βάση τη μοριοδότηση των υποψηφίων κατά το άρθρο 88 του ν. 3584 / 2007, να έχει την ίδια μοριοδότηση ένα πανεπιστημιακό πτυχίο με ένα πτυχίο Τ.Ε.Ι. και ένα απολυτήριο λυκείου (ήτοι 300 μόρια το άριστα, 250 μόρια το λίαν καλώς και 200 μόρια το καλώς), διότι και τα τρία αποτελούν τους “βασικούς τίτλους σπουδών” για τους υποψηφίους κάθε παραπάνω κατηγορίας. Το αποτέλεσμα αυτό όμως θα ήταν αντίθετο όχι μόνον στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας αλλά και αντίθετο στην (κατά τη μεθοδολογία του δικαίου) αρχή του έλλογου νομοθέτη. Αν, δηλαδή, ο νομοθέτης ήθελε πράγματι την ταυτόχρονη υποψηφιότητα υπαλλήλων από όλες τις κατηγορίες (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) για επιλογή σε θέση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας, θα έδινε διαφορετικό αριθμό μορίων στο πανεπιστημιακό πτυχίο ως “βασικό τίτλο σπουδών” από ό,τι στο πτυχίο Τ.Ε.Ι. και, περαιτέρω, διαφορετικό αριθμό μορίων στο πτυχίο Τ.Ε.Ι. από ό,τι στο απολυτήριο λυκείου ως “βασικό τίτλο σπουδών”, στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων».

             Εκτός από το 34/4-11-2008 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Περιφέρειας Κρήτης, σας ενημερώνουμε ότι:

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης με την με αρ. πρωτ. 9974/08-05-2009 απόφασή του έκανε δεκτή την από 08-05-2009 προσφυγή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής Κρήτης και ακύρωσε την με αρ. 98/04-03-09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Αλικαρνασσού, που τροποποιούσε τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου χωρίς να δίνει προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων.

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου,  η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Νομού Δωδεκανήσου με την υπ’αριθ. 36/2011 απόφαση της ,έκανε δεκτή την 45/ 8-11-2011 προσφυγή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου και ακύρωσε την υπ’αριθμ. 10130/3-10-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που αρχικά απέρριψε την προσφυγή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου σχετικά με τη με αρ. 386/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου για τη σύσταση του οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας χωρίς να δίνει προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων.

Υλοποιώντας το Ν. 4275/2014 για την επιλογή προϊσταμένων ο τότε Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέδωσε την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2024/ΟΙΚ.23441/25-09-2014 Απόφαση με την οποία καθορίζει αποδέκτες βασικών πτυχίων ή διπλωμάτων και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης , και καθορίζει μόνο απόφοιτους ΑΕΙ  (ΑΔΑ: 7Ψ33Χ-ΡΚΥ).

Με το Π.Δ. 100/2014 συστάθηκε ο Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όπου: στο άρθρο 60 ορίζονται ως προϊστάμενοι όλων των Γενικών Διευθύνσεων υπάλληλοι κατηγορίας μόνο Π.Ε., στο άρθρο 61 ορίζονται ως προϊστάμενοι όλων των  Διευθύνσεων υπάλληλοι κατηγορίας μόνο Π.Ε. και στο άρθρο 62 ως προϊστάμενοι τμημάτων σε όλα τα τεχνικά τμήματα προΐστανται υπάλληλοι μόνο του κλάδου Π.Ε.

Με το Π.Δ. 109/2014 συστάθηκε ο Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων όπου στο άρθρο 64 ορίζονται ως προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων μόνο από την κατηγορία Π.Ε.

Επιπλέον θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πριμοδότηση στο βαθμό πτυχίου και οι Διπλωματούχοι στο Δημόσιο προσλήφθηκαν τα τελευταία χρόνια,  η έλλειψη προβαδίσματος θα επιφέρει απουσία στελεχών Π.Ε. στις θέσεις υψηλής ευθύνης.
Τέλος σας επισημαίνουμε ότι προκειμένου να υλοποιηθούν:

1.Η Συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 4 παρ.1 Συντάγματος) αρχή της ισότητας,
2.οι με αριθμ. 235/2005 και  678/05 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,
3.η με αρ. 34/4-11-2008 Απόφαση  της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 στην Περιφέρειας Κρήτης,
4.η με αρ. 36/2011 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Νομού Δωδεκανήσου,
5.το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ,
6.το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, 

αλλά και μια Χρηστή Διοίκηση υψηλών προσόντων όπως είμαστε σίγουροι ότι επιθυμείτε,  παρακαλούμε να διαμορφώσετε τους οργανισμούς εσωτερικής λειτουργίας με το ''ελλείψει'' έτσι ώστε να υλοποιείται το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων στις οργανικές σας μονάδες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βας. Σοφίας 15
103 74 Αθήνα
Πληροφορίες: Γρατσία Avτιγόνη
Τηλέφωνο: 213-1313.129
Fax:213-1313.117
E-mail: a.gratsia@ydmed.gov.gr
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/620/21689
Σχετ: 21262
ΘΕΜΑ: Προβάδισμα κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων
Σχετ: η αριθ. 43/2-8-2013 επιστολή σας
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και ειδικότερα αν οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών προηγούνται έναντι των υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Μηχανικών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων στης υπηρεσίες των Δήμων, σας πληροφορούμε, στο πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, τα ακόλουθα:
Το σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων καθορίζεται στα άρθρα 84,85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α').
Ειδικότερα, στην παρ. 7 του άρθρου 84 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων» του Υ.Κ., όπως ισχύει, προβλέπεται ότι με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
Επίσης, σύμφωνα με την περ α) του άρθρου 97 «Προβάδισμα» του Υ.Κ., μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν, κατά σειρά, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ. Μόνη περίπτωση όπου δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών είναι, σύμφωνα την περ. δ) του ιδίου άρθρου και νόμου όταν από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα.
Σχετικά με το θέμα αυτό και με σκοπό τη διευκόλυνση των υπηρεσιών με την παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του Υ.Κ., η υπηρεσία μας έχει εκδώσει τις αριθ.:
Α) ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ. 5725/18-6-2007 εγκύκλιο με θέμα «Προβάδισμα των κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων», σύμφωνα με την οποία στις προτεινόμενες εφεξής ρυθμίσεις στους Οργανισμούς των υπηρεσιών και των Ν.Π,Δ.Δ πρέπει να προβλέπεται (Εφόσον  κρίνεται ότι οι λειτουργίες της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας απαιτούν γνωστική υποδομή πανεπιστημιακού επιπέδου) η δυνατότητα επιλογής προϊσταμένων κατά σειρά προτεραιότητας κατηγορίας ΠΕ και
β) ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010 εγκύκλιο με θέμα «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων......», σύμφωνα με την οποία όταν οι οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπουν διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής προϊσταμένων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, τότε δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών. Όταν όμως από τις οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπεται, «εν ελλείψει» υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας, η δυνατότητα επιλογής προϊσταμένων κατηγορίας που έπεται στο προβάδισμα, τότε ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών.
Τέλος, όπως έχει γνωμοδοτήσει σχετικά και το Συμβούλιο της Επικρατείας (Γνωμοδότηση αριθ. 235/2005), σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, είναι μεν, καταρχήν, επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται με τον Υπαλληλικό Κώδικα κατηγορίας, μόνον, όμως εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας».
Από τα ανωτέρω, συνάγεται ότι εναπόκειται στους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού και στο εποπτεύον αυτούς Υπουργείο Εσωτερικών να καθορίσουν, στους Ο.Ε.Υ. αυτών, τον τρόπο επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη την κατηγοριοποίηση των υπαλλήλων ως ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, η οποία σηματοδοτεί και αντίστοιχο προβάδισμα των κατηγοριών.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Νίκος Μιχαλόπουλος[1]
            [1] Πρακτικό Επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθμ. 235/2005, η με Α.Π.: ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ.15725/18-6-2007 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το με Α.Π.: 3378/7-3-2008 έγγραφο της υπηρεσίας μας.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου