Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Μεθοδολογία Υπολογισμού της Προσωπικής Διαφοράς

Σε συνέχεια της προηγούμενης μας ανάρτησης με τον υπολογισμό σύνταξης ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού, συνεχίζουμε σήμερα με τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, η οποία αφορά τόσο τους ήδη συνταξιούχους (γιατί θα περικοπεί από 1/1/2019 μέχρι ύψους 18%, όσο και όσους συνταξιοδοτηθούν τα έτη 2016-2018 γιατί θα διατηρήσουν μέρος της ((διατηρούν το 50% της προσωπικής διαφοράς το 2016, το 2017 το 33% και το 2018 25%. Η σύγκριση επίσης αναδεικνύει τις τεράστιες περικοπές του Ν.4387/16. Για τα ίδια χρόνια ασφάλισης η σύνταξη ήταν 2145 € μεικτά και 1617 καθαρά προ φόρων (μετά τις μνημονιακές περικοπές) ενώ τώρα μόλις 995 € (προ φόρων).

Β) ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΝΟΝΟΘΕΣΙΑ (ν. 3518/2016)
Κύρια Σύνταξη: 993,48   46,31 % επί του συνόλου
Ειδική προσαύξηση: 1151,92   53,69% επί του συνόλου
Σύνολο: 2145,40
1. Κράτηση ν. 3863/2010 αρθ. 38 και ν. 3986, άρθ. 44 (ΕΑΣ)
Κλιμακωτή κράτηση στο σύνολο των συντάξεων από 3% έως 14% . Για ποσό 2000,01 - 2300,00: 7%
Συνεπώς, 2145,40*7% = 150,18
Η κράτηση επιμερίζεται κατ' αναλογία στις δυο συντάξεις, δηλαδή 
150,18*46,31% =  69,55 στην κύρια σύνταξη
150,18*53,69% = 80,63 στην ειδική πρασαύξηση
150,18
Κύρια σύνταξη: 993,48 - 69,55 = 923,93
Ειδική προσαύξηση: 1151,92 - 80,63 =  1071,29
1995,22
2. Κράτηση ν. 3986/2011 άρθ. 44 (πρόσθετη ΕΑΣ)
Δεν υπάρχει διότι είναι άνω των 60 ετών.
3. Κράτηση ν. 4024/2011 αρθ. 2
Ξεχωριστά σε κάθε σύνταξη που υπεβαίνει τα 1200,00 € μετά την αφαίρεση των ανωτέρω δυο κρατήσεων
Δεν υπάρχει διότι και οι δυο συντάξεις είναι κάτω των 1200,00 € 
4. Κράτηση ν. 4051/2012 αρθ. 6 
Κράτηση 12% στο σύνολο των συντάξεων για ποσό άνω των 1300,00 € μετά την αφαίρεση των ανωτέρω τριών κρατήσεων. Πλαφόν 1300,00 €.
1995,22 - 1300,00 =  695,22 * 12% =  83,43
Συνεπώς: 1995,22 - 83,43 =  1911,80
5. Κράτηση ν. 4093/2012 υποπαρ. ΙΑ.5 
Κλιμακωτή κράτηση 5% έως 20% στο σύνολο των συντάξεων εάν υπερβαίνουν αθροιστικά τα 1000,00 €, αφού έχουν αφαιρεθεί οι ανωτέρω 
κρατήσεις 
Για τα 1911,80 € : 10% με πλαφόν τα 1425,01 €.
 1911,80 * 10% =  191,18
Συνεπώς:  1911,80 - 191,18 =  1720,62
6. Υγειονομική περίθαλψη (ΕΟΠΥΥ) στο σύνολο των συντάξεων, αφού έχου αφαιρεθεί οι ανωτέρω κρατήσεις
1720,62 * 6% = 103,24
Άρα καθαρό ποσό σύνταξης προ φόρου  1720,62 - 103,24 = 1617,38
Προσωπική διαφορά:
1617,38 - 995,14 =  622,24 (άνω του 20%)

Καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά:
311,12  (624,24*50%)
Συνεπώς καταβαλλόμενη σύνταξη προ φόρων: 995,14 + 311,12 = 1306,262 σχόλια: