Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Οι μεταβολές των αμοιβών εργασίας στον δημόσιο τομέα της Ελλάδας 2006-2016Οι μεταβολές των αμοιβών εργασίας στον δημόσιο τομέα της Ελλάδας 2006-2016
1. ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 
 2006-2016 κυριότερα συμπεράσματα 2016 Δεκέμβριος 2016 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΔΕΔΥ
2. ΟΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ της Γενικής Κυβέρνησης
3. Διάγραμμα 2. Συνολικό κόστος και αμοιβές 0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% εκατομευρώανάτρίμηνο 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Πηγή: Eurostat 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Το καλοκαίρι του 2016, οι μισθολογικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ήταν κατά 30% μικρότερες από τις αντίστοιχες του 2009 (Διάγραμμα 1). Η μείωση πραγματοποιήθηκε από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 έως και το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Από το καλοκαίρι του 2014, η μείωση ανακόπηκε και το σύνολο των αμοιβών εργασίας που καταβληθήκαν από την γενική κυβέρνηση έκτοτε σταθεροποιήθηκε στο επίπεδο των 21,8 δις εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η περιστολή των μισθολογικών δαπανών πραγματοποιήθηκε αναλογικά με την μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους* της γενικής κυβέρνησης (διάγραμμα 2), έτσι ώστε η συμμετοχή του κόστους εργασίας στο συνολικό κόστος παρέμεινε περίπου αμετάβλητη. *Το συνολικό κόστος λειτουργίας του Δημόσιου (που είναι το άθροισμα = μισθολογική δαπάνη + ενδιάμεσες αναλώσεις + κατανάλωση πάγιου κεφαλαίου) ισούται προς το Ακαθάριστο Προϊόν του Δημοσίου. Οι μισθολογικές δαπάνες 
 της γενικής κυβέρνησης. Οι μισθολογικές δαπάνες είναι το άθροισμα των αμοιβών εργασίας 
 του σύνολου των εργαζομένων. Διάγραμμα 1. Μισθολογικές δαπάνες %μεταβολές(έναντιαντίστοιχουτριμήνουπαρελθόντοςέτους) -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% τριμηνιαίοσύνολοαμοιβώνεργασίας(εκατομ.ευρώ) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Πηγή: Eurostat 2006 2008 2010 2012 2014 2016 -30% Τρίτο τρίμηνο 2014 Συνολικό κόστος 
 γενικής κυβέρνησης 
 (μισθολογική δαπάνη 
 + ενδιάμεσες αναλώσεις 
 + κατανάλωση παγίου 
 κεφαλαίου) Αμοιβές εργασίας Σύνολο αμοιβών εργασίας 
 % του ακαθάριστου προϊόντος
4. Η αγοραστική δύναμη των αμοιβών εργασίας που καταβλήθηκαν από την γενική κυβέρνηση. Οι μισθολογικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης είναι εισόδημα για τους εργαζόμενους, τους οποίους επομένως ενδιαφέρει η αγοραστική του δύναμη. Η αγοραστική δύναμη των αμοιβών είναι το γινόμενο της αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθού επί τον αριθμό των απασχολούμενων. 
 Ο αποπληθωρισμός του εισοδήματος έγινε με βάση τον δείκτη τιμών της ιδιωτικής κατανάλωσης. 1. Η αγοραστική δύναμη των αμοιβών εργασίας το 2016 ήταν κατά 30% μικρότερη από το 2009 (διάγραμμα 3). 2. Η αντίστοιχη μείωση έναντι του 2006 ανέρχεται σε 17%. Οφείλεται σε τρεις παράγοντες: στις χαμηλότερες ονομαστικές αποδοχές, στον πληθωρισμό των ετών 2006-2010 και στην μείωση του αριθμού απασχολουμένων. 3. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης πραγματοποιήθηκε από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 έως και το δεύτερο τρίμηνο του 2014 ενώ στη συνέχεια ανακόπηκε. Διάγραμμα 3. Αγοραστική δύναμη αμοιβών τριμηνιαίοσύνολοαμοιβώνεργασίας(2006:1=100) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Πηγή: Eurostat 2006 2008 2010 2012 2014 2016 σε τρέχουσες τιμές: 
 2006-2016 = -9,6% 
 2009-2016 = -30,2% σε αγοραστική δύναμη: 
 2006-2016 = -17,0% 
 2009-2016 = -30,0%
5. Διάγραμμα 4. Σύνολο αμοιβών % του ΑΕΠ %τουΑΕΠ 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0% 10,5% 11,0% 11,5% 12,0% 12,5% 13,0% 13,5% 14,0% 14,5% 15,0% Πηγή: Eurostat 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Τέταρτο τρίμηνο 2013 Σύνολο αμοιβών εργασίας 
 % του ΑΕΠ Η μισθολογική δαπάνη της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η μισθολογική δαπάνη % του ΑΕΠ αποτελεί δείκτη του κόστους εργασίας του Δημόσιου (είναι η δαπάνη για εργασία που απαιτείται για την παραγωγή μιας μονάδας του ΑΕΠ). Ο υπολογισμός του δείκτη πραγματοποιήθηκε σε τρέχουσες τιμές. 1. Η μισθολογική δαπάνη της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 έως και το τρίτο τρίμηνο του 2014 από 12,8% σε 12,4% (διάγραμμα 4). Αυτό συνέβη επειδή οι συνολικές αμοιβές εργασίας που καταβάλλει το Δημόσιο μειώθηκαν περισσότερο από όσο το ΑΕΠ κατά την ίδια χρονική περίοδο. 2. Η μισθολογική δαπάνη % του ΑΕΠ σταθεροποιήθηκε στη συνέχεια στο επίπεδο του 12,4%.
6. 1. Ο υπολογισμός των δαπανών 
 της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του δυνητικού ΑΕΠ δείχνει ότι οι αμοιβές εργασίας θα είναι κατά τουλάχιστον μία μονάδα του ΑΕΠ μικρότερες όταν θα έχει χρησιμοποιηθεί το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού. 2. Μετά την διόρθωση αυτή, η σύγκριση με τις άλλες αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 (διάγραμμα 6), δείχνει ότι με κριτήριο τις διορθωμένες μισθολογικές δαπάνες ως ποσοστό του δυνητικού ΑΕΠ, η Ελλάδα κατέχει ενδιάμεση θέση (σε αντίθεση με τον τρέχοντα δείκτη που δείχνει ότι η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με υψηλές μισθολογικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης). Οι μισθολογικές δαπάνες 
 της γενικής κυβέρνησης % του δυνητικού ΑΕΠ. Οι μισθολογικές δαπάνες υπολογισμένες ως ποσοστό του τρέχοντος ΑΕΠ είναι ανεπαρκής δείκτης διότι το κόστος εργασίας ανάγεται σε προϊόν το οποίο είναι συγκυριακά μειωμένο εξαιτίας της ύφεσης, Ακριβώς όπως άλλα δημοσιονομικά μεγέθη υπολογίζονται ως ποσοστά του δυνητικού ΑΕΠ αντί του τρέχοντος ΑΕΠ ώστε να εξαλείφεται η επίπτωση της συγκυρίας από τους δείκτες (π.χ. κυκλικά διορθωμένα έσοδα, έξοδα και δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του δυνητικού ΑΕΠ), η ίδια μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί και για τις μισθολογικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Διάγραμμα 5. Σύνολο αμοιβών 
 % του δυνητικού ΑΕΠ %τουδυνητικούΑΕΠ 8% 9% 9% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 13% 13% 14% 14% 15% 15% 16% Πηγή: Eurostat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % του ΑΕΠ % του δυνητικού ΑΕΠ Διάγραμμα 6. Σύνολο αμοιβών 
 % του δυνητικού ΑΕΠ στην ΕΕ-15 Δανία Φιλανδία Γαλλία Σουηδία Κύπρος Βέλγιο Πορτογαλία Ελλάδα Ισπανία Αυστρία Ιταλία Βρετανία Ολλανδία Ιρλανδία Γερμανία Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Ameco 7,5 7,4 9,0 9,2 9,8 10,7 10,9 12,5 11,3 12,4 12,5 12,5 12,8 13,6 16,3 7,5 7,5 8,9 9,3 9,6 10,6 10,7 11,2 11,2 12,3 12,4 12,6 12,6 13,4 15,9
7. ΟΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στον Δημόσιο Τομέα
8. 1. Όπως φαίνεται στο ιστόγραμμα κατανομής των μηνιαίων καθαρών αποδοχών που καταβάλλει ο δημόσιος τομέας (διάγραμμα 7), οι αποδοχές βρίσκονται συγκεντρωμένες γύρω από την μέση τιμή των 1043 ευρώ. 2. Οι αποκλίσεις των καθαρών αποδοχών γύρω από την μέση τιμή είναι περιορισμένες: Το 50% των εργαζομένων στο δημόσιο είχαν αποδοχές μεταξύ 900 και 1200 ευρώ. Μόνο το 1/4 των μισθωτών απολάμβανε καθαρών αποδοχών υψηλότερων των 1200 ευρώ. Οι καθαρές αποδοχές εργασίας στον δημόσιο τομέα. Οι καθαρές αποδοχές των μισθωτών 
 του δημόσιου τομέα είναι στοιχεία που περιέχονται στις Έρευνες Εργατικού Δυναμικού. Στους μισθωτούς που συμμετέχουν στην Έρευνα τίθεται το ερώτημα ποιες είναι οι συνολικές καθαρές αποδοχές τους συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων και άλλων πρόσθετων αμοιβών. Ως δημόσιο τομέα θεωρήσαμε στην ανάλυσή μας τους δημόσιους φορείς, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τους Δήμους, τις κοινότητες και τις δημοτικές επιχειρήσεις. Διάγραμμα 7. Κατανομή των μηνιαίων καθαρών αποδοχών στον δημόσιο τομέα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2016.
9. Διάγραμμα 9. Μεταβολή της κατανομής 
 των αμοιβών μεταξύ 2013 και 2016 %εργαζομένων 0% 5% 10% 15% 20% 25% σε ευρώ <499 0="" 1.="" 1043="" 10="" 1100-1299="" 15="" 1600-1749="" 2.="" 2009="" 2010-2013="" 2012-2013="" 2013="" 2014-2016="" 2016.="" 2016="" 20="" 25="" 5="" 700-799="" 8.="" 8="" 900-999="" 9="" div="">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου