Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

ΤΕΕ ΤΔΚ: Δια­κή­ρυξη Μαχό­με­νων Μηχα­νι­κών και συνερ­γα­ζό­με­νων αρι­στε­ρών μηχανικών

Δια­κή­ρυξη Μαχό­με­νων Μηχα­νι­κών και συνερ­γα­ζό­με­νων αρι­στε­ρών μηχανικών

ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ– ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα χρό­νια που μεσο­λά­βη­σαν από τις τελευ­ταίες εκλο­γές του ΤΕΕ δεν είναι απλά τρία χρό­νια, αλλά πολλά χρό­νια πίσω για τους εργα­ζό­με­νους και την κοι­νω­νία. Οι εργα­ζό­με­νοι, οι άνερ­γοι, οι νέοι και τα λαϊκά στρώ­ματα βου­λιά­ζουν στη φτώ­χεια, την υπε­ρεκ­με­τάλ­λευση, την ανερ­γία. Βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με την εμπέ­δωση ενός καθε­στώ­τος μόνι­μης σφα­γής δικαιω­μά­των και ελευ­θε­ριών, που προω­θεί πλή­ρως η κυβέρ­νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η παρούσα κυβέρ­νηση έχει ανα­λά­βει τη «βρώ­μικη δου­λειά» που ξεκί­νη­σαν οι προη­γού­με­νες προ­σπα­θώ­ντας να παγιώ­σει ένα διαρ­κές ευρω-μνημονιακό καθε­στώς, υπα­γο­ρευό­μενο από τους θεσμο­ποι­η­μέ­νους πλέον τοκο­γλύ­φους των ΕΕ-ΔΝΤ. Το μαρ­τυρά καθη­με­ρινά το φόρ­τωμα του εργα­ζό­με­νου λαού από νέα μνη­μό­νια, σφα­για­στι­κούς «κόφτες» εργα­σια­κών δικαιω­μά­των και παρο­χών, οθω­μα­νι­κού τύπου φορο­λό­γηση, υπερ-ταμεία ξεπου­λή­μα­τος της δημό­σιας περιου­σίας και τον εφιάλτη των πλει­στη­ρια­σμών της λαϊ­κής κατοικίας. 

Όχι στα νέα αντι­δρα­στικά σχέ­δια για τα εργα­σιακά και την συν­δι­κα­λι­στική δράση

Οι ανα­διαρ­θρώ­σεις που επι­χει­ρού­νται στην εργα­σία με τις «βέλ­τι­στες ευρω­παϊ­κές πρα­κτι­κές» και την εργα­λειο­θήκη του ΟΟΣΑ συνι­στούν σημα­ντι­κές αντι­δρα­στι­κές τομές, τόσο στο πεδίο των εργα­σια­κών σχέ­σεων, όσο και σε αυτό των συν­δι­κα­λι­στι­κών ελευ­θε­ριών. Αλλα­γές βέβαια που πολ­λές από αυτές είναι παρού­σες εδώ και σχε­δόν μια δεκα­ε­τία στο χώρο των μηχα­νι­κών με τις ευλο­γίες των «αριστερών-σοσιαλδημακρατικών» διοι­κή­σεων του ΤΕΕ.
Ενδει­κτικά ανα­φέ­ρο­νται, η πλή­ρης κατάρ­γηση των κλα­δι­κών συμ­βά­σεων, η περαι­τέρω μεί­ωση του κατώ­τα­του μισθού, η κατάρ­γηση του 13ου και 14ου μισθού στον ιδιω­τικό τομέα μαζί με τη θέσπιση του αμε­τά­βλη­του ύψους του (βλ. κατάρ­γηση προ­σαυ­ξή­σεων, επι­δο­μά­των, προ­ϋ­πη­ρε­σίας), καθώς και η απε­λευ­θέ­ρωση των ομα­δι­κών απο­λύ­σεων. Σε όλα τα παρα­πάνω μέτρα που στο­χεύ­ουν στην περαι­τέρω μεί­ωση του εργα­τι­κού κόστους και συμπί­εση της αξίας της εργα­τι­κής δύνα­μης, έρχε­ται να προ­στε­θεί η θεσμο­θέ­τηση νέων μορ­φών γενι­κευ­μέ­νης ελα­στι­κής εργα­σίας. Όλη αυτή η «γκρίζα ζώνη» των εργα­σια­κών σχέ­σεων που ανα­πτύσ­σε­ται γύρω από τα προ­γράμ­ματα ΟΑΕΔ–ΕΣΠΑ, σε συν­δυα­σμό με την εργο­δο­τική αυθαι­ρε­σία και την αναί­ρεση κάθε δικαιώ­μα­τος πρό­σβα­σης σε μόνιμη και στα­θερή εργα­σία, απο­κτούν νομική υπό­σταση, προ­δια­γρά­φο­ντας συν­θή­κες μεσαί­ωνα για τους εργα­ζό­με­νους και τη νεολαία.
Η προ­ώ­θηση των παρα­πάνω μέτρων για την ανά­ταση των κερ­δών του κεφα­λαίου, δεν θα ήταν εφι­κτή αν δεν συνο­δεύ­ο­νταν από την ταυ­τό­χρονη αναί­ρεση μιας σει­ράς κατα­κτή­σεων του εργα­τι­κού κινή­μα­τος, (πχ θέσπιση της δυνα­τό­τη­τας ανταπεργίας-λοκ άουτ, περιο­ρι­σμούς στον τρόπο και τον χρόνο κήρυ­ξης απερ­γίας, κατάρ­γηση προ­στα­τευ­τι­κών δια­τά­ξεων για τη συν­δι­κα­λι­στική δράση κα). Επι­χει­ρεί­ται έτσι ένα στρα­τη­γικό πλήγμα στο εργα­τικό κίνημα, σε βαθμό μάλι­στα που αμφι­σβη­τεί­ται ακόμα και το δικαί­ωμα στον αγώνα!

Κόντρα στον επαγ­γελ­μα­τικό και επι­στη­μο­νικό εξευ­τε­λι­σμό μας

Στα έξι χρό­νια των μνη­μο­νίων και της κρί­σης επι­χεί­ρη­σαν να μετα­τρέ­ψουν τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους μηχα­νι­κούς σε φοροει­σπρά­κτο­ρες των δανει­στών με πιστοποιητικά-πιστοποιήσεις, νομι­μο­ποι­ή­σεις αυθαι­ρέ­των, εκτι­μή­σεις ακι­νή­των για την εκποί­ηση τους από τις χρε­ω­κο­πη­μέ­νες τρά­πε­ζες, ΕΣΠΑ κ.ά. Οι ντι­ρε­κτί­βες της ΕΕ και των ευρω­παϊ­κών προ­γραμ­μά­των οδή­γη­σαν στη διά­λυση του τεχνι­κού κλά­δου, στην επι­στη­μο­νική απα­ξί­ωση και την υπο­βάθ­μιση της εργα­σίας, για χιλιά­δες μηχα­νι­κούς. Τα έργα τύπου ΕΣΠΑ πραγ­μα­το­ποιού­νται σε ασφυ­κτικά καθο­ρι­σμέ­νους τομείς, με κρι­τή­ρια των ευρω­παϊ­κών πολυ­ε­θνι­κών και πάντα με ιδιω­τική λει­τουρ­γία. Μόνοι κερ­δι­σμέ­νοι οι κατα­σκευα­στι­κοί όμι­λοι και οι μεγά­λες εται­ρείες του κλά­δου, ενώ οι όποιες εξαι­ρέ­σεις υπάρ­χουν απλά για να ενι­σχύ­ουν τον κανόνα.

Να μεί­νει στα χαρ­τιά η αντι-ασφαλιστική μεταρρύθμιση

Μαζί με όλα τα παρα­πάνω ο νέος ασφα­λι­στι­κός νόμος έρχε­ται να ολο­κλη­ρώ­σει την διά­λυση της ασφά­λι­σης, που ξεκί­νη­σαν οι προη­γού­με­νοι αντι-ασφαλιστικοί νόμοι και κυβερ­νή­σεις. Η αντι­κα­τά­σταση του άθλιου συστή­μα­τος των ασφα­λι­στι­κών κλά­σεων, με ένα σύστημα πρό­σθε­της, εξο­ντω­τι­κής, ατο­μι­κής «φορο­λό­γη­σης» (38,75% επί του εισο­δή­μα­τος), οδη­γεί ακόμα πιο γρή­γορα στην κοι­νω­νική περι­θω­ριο­ποί­ηση των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων και των εργα­ζό­με­νων μηχα­νι­κών με μπλο­κάκι. Παράλληλα ανοί­γει ο δρό­μος στην ιδιω­τική ασφά­λιση. Η ενο­ποί­ηση των ελέγ­χων χρεών σε εφο­ρίες και ασφα­λι­στικά ταμεία επι­τα­χύ­νει τις κατα­σχέ­σεις και φορ­τώ­νει όλο και περισ­σό­τερο τα βάρη του δημό­σιου χρέ­ους στις πλά­τες μας.
Το «μπλο­κάκι» νομι­μο­ποιεί­ται ακόμα περισ­σό­τερο μαζί με τις επι­κοι­νω­νια­κές φού­σκες της κυβέρ­νη­σης ότι δήθεν η εργο­δο­σία θα κατα­βάλ­λει εισφο­ρές στους εργα­ζό­με­νους με δελτίο.
Όλα τα προη­γού­μενα χρό­νια το ΤΕΕ μαζί με τις «πρό­θυ­μους» των ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ υπη­ρέ­τη­σαν και εξα­κο­λου­θούν να υπη­ρε­τούν τις αντι­λαϊ­κές κυβερ­νή­σεις, ενώ μεθό­δευ­σαν ή ανέ­χτη­καν την εξα­θλί­ωσή μας μέσω του ΤΣΜΕΔΕ.
Κινή­θη­καν στη λογική της αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τας ενώ μετα­τρά­πη­καν σε τρα­πε­ζί­τες από τον ιδρώτα των εργα­ζό­με­νων μηχα­νι­κών. Στο όνομα του «αυτο­διοί­κη­του ταμείου» υπο­στή­ρι­ξαν στο παρελ­θόν αυξή­σεις εισφο­ρών, ενώ «αγό­ρα­σαν» την Τράπεζα Αττι­κής, –που την ονό­μα­σαν μάλι­στα και «τρά­πεζα των μηχα­νι­κών»- και πρω­το­στά­τη­σαν στην ανα-κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττι­κής από τις εισφο­ρές μας (800 δις μόνο τα χρό­νια του μνη­μο­νίου). Μετά την ψήφιση του νόμου Κατρού­γκα­λου η ευρω-μνημονιακή ηγε­σία του ΤΕΕ δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται με την κυβέρ­νηση την ίδρυση ιδιωτικού-επαγγελματικού ταμείου και το μέλ­λον της Τράπεζας Αττικής.

Όχι στην απο­σύν­δεση πτυχίου–επαγγέλματος

Εδώ και δεκα­ε­τίες πάγιος στό­χος των δυνά­μεων του κεφα­λαίου και της ΕΕ είναι η “απε­λευ­θέ­ρωση των επαγ­γελ­μά­των”, που πλέον απο­τε­λεί μνη­μο­νιακή υπο­χρέ­ωση. Την «απε­λευ­θέ­ρωση» τους την έχει βιώ­σει στο πετσί του ο εργα­ζό­με­νος μηχα­νι­κός ως την πλήρη απο­ρύθ­μιση των εργα­σια­κών και επαγ­γελ­μα­τι­κών του συν­θη­κών. Στα χρό­νια των μνη­μο­νίων ο αριθ­μός των εθε­λου­σίων δια­γρα­φών από το ΤΣΜΕΔΕ ανέ­βηκε από 59/έτος το 2010 σε 1169/έτος το 2013 (2000 % αύξηση !!!!) και συνε­χί­ζει να βαί­νει αύξον και μετά την έλευση της «ελπίδας».
Το 2011 η κατάρ­γηση των ελά­χι­στων αμοι­βών (ως απο­τέ­λε­σμα της μεί­ω­σης του επαγ­γελ­μα­τι­κού αντι­κει­μέ­νου λόγω των πολι­τι­κών ακραίας λιτό­τη­τας του πρώ­του μνη­μο­νίου) οδή­γησε σε γενική μεί­ωση των αμοι­βών, μεγά­λες εκπτώ­σεις και σε πολ­λές περι­πτώ­σεις πτώση της ποιό­τη­τας των έργων.
Σήμερα, στο πλαί­σιο του «πολυ­νό­μου» της κυβέρ­νη­σης Σαμαρά που υλο­ποιεί η κυβέρ­νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προ­ω­θού­νται με εισή­γηση του ΤΕΕ Προεδρικά Δια­τάγ­ματα για τις ειδι­κό­τη­τες –παλιές και νέες– των μηχα­νι­κών, μέσω των οποίων γίνε­ται το πρώτο βήμα για την εφαρ­μογή ενός μοντέ­λου στο πλαί­σιο του οποίου τα επαγ­γελ­μα­τικά δικαιώ­ματα δεν θα στη­ρί­ζο­νται στους «ακα­δη­μαϊ­κούς τίτλους», δεν θα είναι ενιαία και θα χωρί­ζο­νται σε «επι­μέ­ρους πλευ­ρές των επι­στη­μών μηχα­νι­κού», η πρό­σβαση στις οποίες, θα γίνε­ται με διά­φο­ρους τρό­πους που θα περι­λαμ­βά­νουν και την επαγ­γελ­μα­τική εμπει­ρία. Η θέσπιση του «Μητρώου Τεχνικών Έργων» θα αφορά και τα ιδιω­τικά έργα, με το πτυ­χίο να μετα­τρέ­πε­ται ορι­στικά σε ατο­μικό φάκελο προσόντων.
Οι φραγ­μοί ιδιαί­τερα για τους νέους μηχα­νι­κούς πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται και οι νέοι από­φοι­τοι προ­ο­ρί­ζο­νται για «δόκι­μοι» ή «υπο­ψή­φιοι» μηχα­νι­κοί με μηδε­νικά δικαιώ­ματα. Εδώ πρέ­πει να σημειω­θεί ότι ήδη τα χρό­νια των μνη­μο­νίων η πτώση των εγγρα­φών νέων μηχα­νι­κών στο ΤΕΕ είναι ραγδαία, λόγω της ανερ­γίας και της συνε­πα­γό­με­νης αδυ­να­μίας να πλη­ρω­θούν οι εξο­ντω­τι­κές εισφο­ρές στο ΤΣΜΕΔΕ.

… Και σε όλα αυτά το ΤΕΕ απλός και εγκλη­μα­τικά αδιά­φο­ρος θεατής

Παράλληλα, η θέσπιση «ειδι­κών επαγ­γελ­μα­τι­κών δικαιω­μά­των» επί συγκε­κρι­μέ­νων επι­μέ­ρους αντι­κει­μέ­νων, με εγγραφή σε μητρώα μετά από παρα­κο­λού­θηση σεμι­να­ρίων, δίδα­κτρα, εξε­τά­σεις κ.λπ., δια­λύ­ουν τα επαγ­γελ­μα­τικά δικαιώ­ματα, οδη­γούν τους μηχα­νι­κούς να πλη­ρώ­νουν για να πιστο­ποι­ή­σουν γνώ­σεις οι οποίες απο­τε­λούν κομ­μάτι του γνω­στι­κού τους αντι­κει­μέ­νου και συχνά σχε­τί­ζο­νται με τη μετα­φορά της ευθύ­νης από τη δημό­σια διοί­κηση σε ιδιώ­τες μηχα­νι­κούς. Η ανά­ληψη αυτής της ευθύ­νης μεσο­πρό­θε­σμα θα οδη­γή­σει σε υπο­χρε­ω­τι­κές επαγ­γελ­μα­τι­κές ασφα­λί­σεις επι­τα­χύ­νο­ντας τη συγκέ­ντρωση στον κλάδο.
Τα παρα­πάνω συνε­πά­γο­νται συνο­λικά ένα νέο μοντέλο για τον κλάδο στο οποίο κυριαρ­χεί η συγκέ­ντρωση σε μεγάλα γρα­φεία και εται­ρείες ενώ την ίδια στιγμή ένα κομ­μάτι μηχα­νι­κών περι­θω­ριο­ποιεί­ται και πετιέ­ται εκτός επαγγέλματος.

Το ΤΕΕ απέ­να­ντί μας

Δια­χρο­νικά ο ρόλος και ο χαρα­κτή­ρας του ΤΕΕ υπήρξε πολύ δια­φο­ρε­τι­κός από αυτόν ενός σωμα­τείου. Δια­τα­ξικό εξ’ ορι­σμού το Τεχνικό Επι­με­λη­τή­ριο έχει στις τάξεις του εργα­ζό­με­νους και εργο­δό­τες, εκφρά­ζο­ντας συστη­μα­τικά τα συμ­φέ­ρο­ντα των δεύ­τε­ρων. Ενώ τα τελευ­ταία χρό­νια απο­τε­λεί το συστη­μα­τικό συνή­γορο των κρα­τι­κο­δί­αι­των εργο­λά­βων οι οποίοι δεν έχουν ουδε­μία σχέση με την ιδιω­τική πρω­το­βου­λία που το ίδιο ευαγ­γε­λί­ζε­ται. Πολύ μακριά από το να είναι σε θέση να πρω­τα­γω­νι­στεί στους αγώ­νες των εργα­ζό­με­νων και των άνερ­γων μηχα­νι­κών, το ΤΕΕ απο­τε­λεί θεσμικό σύμ­βουλο του κρά­τους που κάνει περισ­σό­τερο λόμπινγκ παρά συν­δι­κα­λι­σμό, συν­δια­μορ­φώ­νει τη νομο­θε­σία, δια­πλέ­κε­ται και συμ­με­τέ­χει σε κρα­τικά και οιο­νεί κρα­τικά όργανα.
Σήμερα δεν απο­τε­λεί απλά έναν σύμ­βουλο του κρά­τους με δια­τα­ξική σύν­θεση αλλά συγκρο­τεί έναν αντι­δρα­στικό μηχα­νι­σμό που διεκ­δι­κεί με επι­τυ­χία ανα­βαθ­μι­σμένο ρόλο στην εξέ­λιξη της επί­θε­σης ενά­ντια στα δικαιώ­ματα των εργα­ζό­με­νων και άνερ­γων μελών του:
 • Ανα­λαμ­βά­νει ρόλο πιστο­ποι­ητή, φρο­ντι­στή και εξε­τα­στή των μηχα­νι­κών παίρ­νο­ντας μέρος ενερ­γη­τικά και με το αζη­μί­ωτο στη διά­λυση των επαγ­γελ­μα­τι­κών δικαιω­μά­των των μελών του μέσω των μητρώων «ειδι­κών επαγ­γελ­μα­τι­κών δικαιωμάτων».
 • Συνδιαμορφώνει τα Προεδρικά Δια­τάγ­ματα διά­λυ­σης των επαγ­γελ­μα­τι­κών δικαιω­μά­των των ειδι­κο­τή­των και διεκ­δι­κεί να τηρεί τα μητρώα εξα­το­μί­κευ­σης των πτυ­χίων και δημιουρ­γίας φραγ­μών στο επάγ­γελμα (πέραν των ήδη ταξι­κών που συνε­πά­γε­ται η ασφά­λιση της επαγ­γελ­μα­τι­κής ιδιό­τη­τας από το ΤΣΜΕΔΕ).
 • Προετοιμάζει τη δημιουρ­γία «επαγ­γελ­μα­τι­κού ταμείου» διεκ­δι­κώ­ντας ενερ­γη­τικό ρόλο στην ιδιω­τι­κο­ποί­ηση του ασφα­λι­στι­κού συστή­μα­τος και μέσω αυτής ακόμη πιο σκληρή συντε­χνιο­ποί­ηση του επαγγέλματος.
 • Λει­τουρ­γούσε και συνε­χί­ζει να λει­τουρ­γεί σαν τρα­πε­ζί­της μέσω του ΤΣΜΕΔΕ και της Τράπεζας Αττι­κής, εισά­γο­ντας δομικά το στοι­χείο της αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τας και κατα­λή­γο­ντας στην περί­οδο της κρί­σης στο ρόλο του εγκλω­βι­σμέ­νου επεν­δυτή με απο­τέ­λε­σμα τη λεη­λα­σία των απο­θε­μα­τι­κών του Ταμείου (800 εκ. για ανα­κε­φα­λαιο­ποι­ή­σεις τα χρό­νια των μνημονίων).
 • Σε ένα κλάδο που η ανερ­γία αγγί­ζει δυσθε­ώ­ρητα ποσο­στά, ειδικά στους νέους συνα­δέλ­φους, το ΤΕΕ πρω­το­στα­τεί στην εκμε­τάλ­λευση των ανέρ­γων μηχα­νι­κών μέσω των προ­γραμ­μά­των επι­τα­γών κατάρ­τι­σης του ΙΕΚΕΜ–ΤΕΕ. Τα εν λόγω προ­γράμ­ματα «αντι­με­τώ­πι­σης της ανερ­γίας» — όπως βαφτί­ζο­νται από κυβέρ­νηση και Ευρω­παϊκή Ένωση-έχουν ως βασικό στόχο τη μετα­τροπή της εργα­σίας σε «απα­σχο­λη­σι­μό­τητα» προ­σφέ­ρο­ντας στο κεφά­λαιο τη δυνα­τό­τητα «αντι­κα­τά­στα­σης» παλαιό­τε­ρων εργα­ζο­μέ­νων με νέο, ευέ­λι­κτο, φτηνό εργα­τικό δυνα­μικό. Ενδει­κτι­κό­τερο όλων είναι το παρά­δειγμα του προ­γράμ­μα­τος «Κατάρ­τιση με επι­χο­ρή­γηση ανέρ­γων (training voucher) στον παρα­γω­γικό τομέα Β΄ της οικο­νο­μίας με υπο­χρε­ω­τική απα­σχό­ληση»,με το οποίο διο­χε­τεύ­τη­καν στον όμιλο Μπό­μπολα 5000 άνερ­γοι μηχα­νι­κοί και τεχνι­κοί, με πενι­χρές απο­λα­βές και χωρίς δικαιώματα.

Σε σύγκρουση με το «σύστημα ΤΕΕ» — μία νέα πολιτικό-συνδικαλιστική συλ­λο­γι­κό­τητα είναι ανα­γκαία 

Άποψη μας σαν Μαχό­με­νοι Μηχα­νι­κοί είναι ότι απέ­να­ντι σε αυτή την κατά­σταση, χρεια­ζό­μα­στε μια νέα συλ­λο­γι­κό­τητα που θα λει­τουρ­γεί με αμε­σο­δη­μο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σίες, σύν­θεση από­ψεων και λογο­δο­σία. Με εναλ­λαγή και δυνα­τό­τητα ανά­κλη­σης των αντι­προ­σώ­πων που συμ­με­τέ­χουν στα όργανα. Μακριά από λογι­κές συμ­με­το­χής στη δια­χεί­ριση του ΤΕΕ και «σύν­θε­σης» με δυνά­μεις της αστι­κής πολι­τι­κής ή του συντε­χνια­σμού στις επι­τρο­πές, στην Αντι­προ­σω­πεία και την διοι­κούσα. Ενά­ντια στον παρα­γο­ντι­σμό και στη λογική του μικρό­τε­ρου κακού ανά­μεσα στις αστι­κές στρα­τη­γι­κές. Σε μια κατεύ­θυνση που ταυ­τό­χρονα θα πυρο­δο­τεί τους αγώ­νες των εργα­ζό­με­νων μηχα­νι­κών για να βελ­τιώ­σουν τη ζωή τους, θα συντο­νί­ζει και θα συντο­νί­ζε­ται με αγω­νι­στι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες και σωμα­τεία του κλά­δου σε ιδιω­τικό και δημό­σιο τομέα (ΣΜΤ, ΕΜΔΥΔΑΣ κ.ά.), θα μετα­φέ­ρει τη φωνή των κινη­μά­των στα όργανα του ΤΕΕ, θα δια­τυ­πώ­νει μαχη­τι­κές και τεκ­μη­ριω­μέ­νες προ­τά­σεις για την επί­λυση των προ­βλη­μά­των των μηχα­νι­κών αλλά και της κοι­νω­νίας με βάση τις ανά­γκες της κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φίας και όχι τα κέρδη των λόγων και ιδιαί­τερα στα ζητή­ματα που άπτο­νται του αντι­κει­μέ­νου των μηχανικών.
Μια συλ­λο­γι­κό­τητα που θα μπο­ρεί να εκφρά­σει τα ταξικά συμ­φέ­ρο­ντα των μηχα­νι­κών που ζουν ή προ­σπα­θούν να ζήσουν από τη δου­λειά τους:
Πρώτα απ’ όλα τους νέους μηχα­νι­κούς που απο­τε­λούν το πει­ρα­μα­τό­ζωο των νέων εργα­σια­κών συν­θη­κών γαλέ­ρας, ή αυτών που είναι έτοι­μοι να μεταναστεύσουν,
Τους άνερ­γους συνα­δέλ­φους, το πιο πλητ­τό­μενο κομ­μάτι του κλάδου,
Τους μισθω­τούς μηχα­νι­κούς στον ιδιω­τικό τομέα, τους εργα­ζό­με­νους με «μπλο­κάκι», των voucher και των μαθη­τειών οι οποίοι βιώ­νουν την εργα­σιακή ανα­σφά­λεια και την εργο­δο­τική τρομοκρατία,
Τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους μηχα­νι­κούς, οι οποίοι συμπιέ­ζο­νται από το καθε­στώς υπο­α­πα­σχό­λη­σης και τα «μερο­κά­ματα» από νομι­μο­ποι­ή­σεις αυθαι­ρέ­των και ενερ­γεια­κών πιστοποιητικών,
Τους μηχα­νι­κούς του δημο­σίου και των ΔΕΚΟ, που υφί­στα­νται τις μειώ­σεις μισθών, την διά­λυση των δημο­σίων υπηρεσιών
Τους μετα­πτυ­χια­κούς, διδα­κτο­ρι­κούς και διαρ­κώς καταρ­τι­ζό­με­νους μηχανικούς,
Του μηχα­νι­κούς της εκπαί­δευ­σης,
Απευ­θύ­νουμε κάλε­σμα διά­λο­γου και κοι­νής δρά­σης, σε κάθε συνά­δελφο, σε κάθε μαχό­μενη δύναμη, γύρω από ένα απα­ραί­τητο πρό­γραμμα διεκ­δι­κή­σεων στα κρί­σιμα ζητή­ματα του επό­με­νου δια­στή­μα­τος και ενά­ντια στα μνη­μό­νια και την αντι­λαϊκή πολι­τική κυβέρ­νη­σης — ΕΕ – κεφα­λαίου.

Εντός και εκτός του ΤΕΕ διεκδικούμε-παλεύουμε για…

 • ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ της εγγρα­φής στο ΤΕΕ από το ΕΤAA-ΤΣΜΕΔΕ
 • Στήριξη των νέων μηχα­νι­κών με την θέσπιση περιό­δου επαγ­γελ­μα­τι­κής προ­σαρ­μο­γής όπου δεν θα επι­βα­ρύ­νο­νται από τις ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές μέχρι να απο­κτή­σουν εισό­δημα από την δρα­στη­ριό­τητα τους ως μηχανικοί
 • ΜΕΙΩΣΗ των εξο­ντω­τι­κών ασφα­λι­στι­κών εισφορών
 • ΌΧΙ στις εισφο­ρές 38% — ΌΧΙ στην εξό­ντωση των αυτοαπασχολούμενων
 • ΕΞΟΔΟΣ του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με ανά­κτηση του συνό­λου του απο­θε­μα­τι­κού. 800 εκ. την τριε­τία 20132016 για ανα­κε­φα­λαιο­ποι­ή­σεις είναι πάρα πολλά και δεν μας περισέυουν
 • ΟΛΑ τα επαγ­γελ­μα­τικά δικαιώ­ματα στο δίπλωμα του μηχα­νι­κού – ΚΑΜΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 • Πλήρη ιατρο­φαρ­μα­κευ­τική περί­θαλψη για όλους τους μηχα­νι­κούς ανε­ξάρ­τητα από οφει­λές προς το ταμείο.
 • Απο­σύν­δεση της ασφα­λι­στι­κής ενη­με­ρό­τη­τας από τη δυνα­τό­τητα άσκη­σης του επαγ­γέλ­μα­τος και έναρ­ξης επαγ­γέλ­μα­τος για πρώτη φορά, με εξαί­ρεση τις περι­πτώ­σεις εργο­δο­τι­κών οφειλών.
 • Άμεση και ανα­δρο­μική ακύ­ρωση όλων των ληστρι­κών αυξή­σεων εισφο­ρών καθώς και δρα­στική μεί­ωση των προ αυξή­σεων υφισταμένων.
 • Ανα­γκα­στική είσπραξη εργο­δο­τι­κών εισφορών.
 • Ανα­γνώ­ριση των ανέρ­γων, υπο-απασχολούμενων μηχα­νι­κών, παροχή αξιο­πρε­πούς επι­δό­μα­τος ανερ­γίας – υπο­α­πα­σχό­λη­σης, με ανα­δρο­μική ισχύ.
 • Απο­κα­τά­σταση των απο­θε­μα­τι­κών του Ταμείου από το PSI και την οφει­λό­μενη κρα­τική χρη­μα­το­δό­τηση. Παραδειγματική τιμω­ρία των υπευ­θύ­νων διοι­κή­σεων του ΟΑΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ που συνη­γό­ρη­σαν στο έγκλημα του PSI εις βάρος των ασφαλισμένων.
 • Να πατα­χθεί η δια­φυγή πόρων από το ταμείο μέσω του δελ­τίου παρο­χής υπη­ρε­σιών στην εξαρ­τη­μένη σχέση εργασίας.

Η ανα­μέ­τρηση είναι μπρο­στά μας…

Η σημε­ρινή κατά­σταση απαι­τεί την ριζική και ταξική ανα­συ­γκρό­τηση του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινή­μα­τος απέ­να­ντι στον κυβερνητικό-εργοδοτικό συν­δι­κα­λι­σμό. Για να διεκ­δι­κή­σουμε τις ζωτι­κές μας ανά­γκες και δικαιώ­ματα και την ανα­τροπή όλων των μνη­μο­νίων νέων και παλιών και των εφαρ­μο­στι­κών τους νόμων και κάθε κυβέρ­νη­σης που προ­ω­θεί την εφαρ­μογή και υλο­ποί­ησή της αντι­λαϊ­κής πολιτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου