Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής: Αποκατάσταση νομιμότητας στο ΣΜΑ

        Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 98-100,  114 75  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 64.64.282           FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr

    
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2016
Αρ. Πρωτ. : 4358

                                                                                          Προς : 1. Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ
                                                                                      Μέλη της Ε.Ε.
                                                                                     
                                                                                          Κοιν.:1. Γεν. Γραμματέα ΕΔΣΝΑ
                                                                                                     2. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
                                                                                                     3. Πρόεδρο και μέλη ΔΕ ΤΕΕ
                                                                                                      4. Σωματείο Εργαζομένων ΕΔΣΝΑ

Θέμα: «Αποκατάσταση νομιμότητας στο ΣΜΑ»

Κα Πρόεδρε
Στην Ένωσή μας κοινοποιήθηκε έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων στον ΕΔΣΝΑ, στο οποίο αναφέρεται ότι έχει τοποθετηθεί ως αναπληρωτής προϊστάμενος  τμήματος στο ΣΜΑ υπάλληλος με δίπλωμα πλοιάρχου Γ’ τάξης.
Κα πρόεδρε, θεωρούμε πως αυτή η τοποθέτηση είναι απαράδεκτη από κάθε άποψη, παραβιάζει κανόνες δικαίου (ΦΕΚ 515/Β/28-2-14 ΟΕΥ ΕΔΣΝΑ), ηθικούς, δεοντολογικούς και σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου του σωματείου, σας επισημαίνουμε ότι η ανεύθυνη αυτή ενέργεια καθιστά δυσλειτουργική τη δ/νση Σταθμών Μεταφόρτωσης, επιπρόσθετα δε, ελλοχεύει κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
Με βάση τα παραπάνω, σας ζητούμε την ΑΜΕΣΗ ανάκληση αυτής της απόφασης και την προώθηση της διαδικασίας τοποθέτησης προϊσταμένου στο συγκεκριμένο τμήμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

ΣΥΝ.: έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων στον ΕΔΣΝΑ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ               Αθήνα,  18 Οκτωβρίου 2016
ΣΤΟΝ Ε.Δ.Σ.Ν.Α                                        Προς: κ. Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ
                                                                                   Μέλη της Ε.Ε                                                                       
                                           Κοιν: Γεν. Γραμματέα ΕΔΣΝΑ
                                                                                                     ΕΜΔΥΔΑΣ: Παράσχου 98-100 Αθήνα


ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 27-09-216 αποφάσισε ομόφωνα να αποστείλει έγγραφο στην Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, θέτοντας σημαντικά ζητήματα που χρειάζονται  άμεσα να επιλυθούν.

1.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΜΑ.
Η εγκατάσταση του Σταθμού μεταφόρτωσης του Σχιστού είναι μία μη απλή μηχανολογική εγκατάσταση διότι υπερβαίνει σε αξία τα  5 εκατ. δρχ.  Η επίβλεψη της λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.6422/34 δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι διπλωματούχος μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος ή ναυπηγός ανώτατης εκπαίδευσης. Η άσκηση καθηκόντων από υπάλληλο που δεν είναι απολύτως εξειδικευμένος εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τις ζωές των εργαζομένων και για την ασφάλεια των  εγκαταστάσεων που είναι περιουσία του Ελληνικού λαού. «Διεθνή και Ελληνικά δεδομένα αναδεικνύουν ότι τα ατυχήματα από την χρήση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων είναι τουλάχιστον ισοδύναμα αυτών από φυσικές καταστροφές (πχ ηλεκτροπληξίες έναντι σεισμών)» Στον (Ο.Ε.Υ) οργανισμό εσωτερικής Υπηρεσίας  (ΦΕΚ 515/Β/28-2-2014) του Ε.Δ.Σ.Ν.Α και ειδικότερα στο άρθρο 13 για τις αρμοδιότητες του τμήματος κεντρικών σταθμών μεταφόρτωσης παρ 13.1 αναφέρεται:  Η οργάνωση, ο συντονισμός, η λειτουργία των μονάδων, η συντήρηση και η επισκευή του κινητού εξοπλισμού και των πάγιων εγκαταστάσεων καθώς και η παρακολούθηση των συναφών ηλεκτρομηχ/κών έργων και εργασιών της μεταφόρτωσης. Η διοικητική και τεχνική επίβλεψη της συντήρησης του κινητού εξοπλισμού λειτουργίας του, καθώς και η συντήρηση του κινητού τεχνικού εξοπλισμού. Η λειτουργία της μονάδας πλυντηρίου οχημάτων του ΣΜΑ Σχιστού. Η διοικητική και τεχνική επίβλεψη της συντήρησης των πάγιων εγκαταστάσεων του ΣΜΑ Σχιστού. Για τις αρμοδιότητες αυτές η διοιηκούσα επιτροπή του ΤΕΕ στην συνεδρίαση,  στις  20-11-12 με αρ. 28  αποφάσισε ότι «όλα τα Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα πρέπει να μελετώνται και να επιβλέπονται  από τις Επιστημονικές Ειδικότητες Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόλων και Ναυπηγών-μηχανολόγων.» Η στελέχωση του τμήματος αυτού σύμφωνα με τον (Ο.Ε.Υ) προβλέπει τις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εν ελλείψει ΠΕ μηχανικών (λοιπές ειδικότητες) ή ΠΕ Γεωτεχνικών (όλες οι ειδικότητες) ή Πε Περιβάλλοντος (όλες οι ειδικότητες) ή ΠΕ Βιομηχανικών χημικών ή ΤΕ Μηχανικών (όλες οι ειδικότητες) ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Τεχ. Ανωτ. Τεχνικής.
Η πρόβλεψη των κατηγοριών και κλάδων για την κατάρτιση του νέου Ο.Ε.Υ από την Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ,   έγινε σύμφωνα με την απόφαση  αρ. 28/20-11-12 του ΤΕΕ    καθώς και των  νόμων που προβλέπουν τις επιστημονικές ειδικότητες την επίβλεψη και λειτουργία τέτοιων  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στην Διεύθυνση σταθμών μεταφόρτωσης υπηρετούν:  Υπάλληλος ΠE Μηχανολόγος Μηχανικός, ΠΕ Χημικός Μηχανικός, ΤΕ Μηχανικών, δηλαδή αντίστοιχης εξειδίκευσης με τα οριζόμενα απο τις διατάξεις του Ν. 6422/34, τα οριζόμενα στην απόφαση του ΤΕΕ με αρ. 28/20-11-12, και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) για το τμήμα κεντρικών σταθμών μεταφότρωσης, κατηγορίες και κλάδους που δύνανται να προΐστανται  και να επιβλέπουν την λειτουργία της συγκεκριμένης μηχανολογικής εγκατάστασης.
Αντί αυτών έχει ορισθεί ως Αναπληρωτής προϊστάμενος του προαναφερόμενου  τμήματος υπάλληλος ο οποίος έχει πτυχίο καπετάνιου!!!!!!,  δηλ. Δίπλωμα πλοιάρχου Γ΄ τάξης του 1981, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3450/2006 δεν αναγνωρίζεται ως  ισότιμο με την κατηγορία ΤΕ  (και θα πρέπει να ελεγχτεί   ο φάκελος του συνολικά από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο), αλλά  και ως προς την εξειδίκευση καμία σχέση δεν έχουν οι σπουδές με την μηχανολογία και ηλεκτρολογία. Ο προαναφερόμενος υπάλληλος δεν έχει κριθεί ως προϊστάμενος  από το υπηρεσιακό συμβούλιο, και μέχρι πριν δύο χρόνια δεν είχε εκτελέσει ανάλογα καθήκοντα τεχνικής επίβλεψης, και ειδικότερα  μιας τόσο σύνθετης μηχανολογικής εγκατάστασης. Η ανεπάρκεια στην άσκηση  των λειτουργικών και διοικητικών  καθηκόντων του έγινε εμφανής σε πολύ σύντομο  χρονικό διάστημα.   Πλέον αξιοσημείωτα της ανεπάρκειας  είναι: Όρισε επόπτη του ΣΜΑ και βοηθούς του, υπαλλήλους οδηγούς αυτοκινήτων. Μεταξύ δηλ. Υπαλλήλων του τμήματος με τεχνικές γνώσεις, απόφοιτους λυκείων μηχανολογικής και ηλεκτρολογικής  κατεύθυνσης επέλεξε οδηγούς!!!!! Με ποια αρμοδιότητα ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  αναθέτει καθήκοντα;; με ενδιαφέρον αναμένουμε να μάθουμε. Από παράλειψη του, ο Σταθμός Μεταφόρτωσης δεν λειτουργούσε επί ένα και πλέον μήνα αφού δεν φρόντισε έγκαιρα να μεταβιβαστούν στον ΕΔΣΝΑ οι άδειες των οχημάτων  που είχαν αποκτηθεί με λίζινγκ, επιπλέον στο παρελθόν ο σταθμός υπολειτουργούσε εξ αιτίας της  έλλειψης καυσίμων για τα οχήματα, καθώς και από έλλειψη ελαστικών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όχημα με  ραδιενεργά (παρά την ύπαρξη συστήματος εντοπισμού ραδιενεργών στην είσοδο οχημάτων του σταθμού) δεν εντοπίστηκε κατά την είσοδο του στο χώρο και  εντοπίστηκε στον ΧΥΤΑ Φυλής, με αποτέλεσμα να μην ελεγχτεί και να μην  εντοπιστεί από πού  προέρχεται το φορτίο  ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.  Αυτό όμως που ξεφεύγει από κάθε νομιμότητα είναι η χρησιμοποίηση ιδιωτών οδηγών χωρίς σύμβαση  σε οχήματα του ΕΔΣΝΑ, για την λειτουργία της Μεταφόρτωσης καθώς και η χορήγηση καυσίμων σε απορριμματοφόρα Δήμων χρηστών του ΣΜΑ (με τι κριτήρια άραγε και με ποια εντολή;;;).
 Εκτός των λειτουργικών,  παρατηρείται και ανεπάρκεια διαχείρισης  του προσωπικού  του  Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων,  με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί  με  την συμπεριφορά του αρνητικό κλίμα στους συναδέλφους εργαζόμενους του Σταθμού  Μεταφόρτωσης  Απορριμμάτων, το οποίο εκφράστηκε προς την διοίκηση με έγγραφο  υπογεγραμμένο από τους συναδέλφους του χώρου. Στο  έγγραφο  αυτό είναι εμφανής η αγάνακτηση για την άνιση μεταχείριση των εργαζομένων,  η προκλητική ευνοιοκρατία στα «δικά μας» παιδιά με παράλληλη απαλλαγή  από τα  καθήκοντα τους  και ανάθεση  καθηκόντων  που απαιτούν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,  χωρίς αξιολόγηση των τυπικών τους προσόντων,  της  προϋπηρεσίας των  και της εμπειρίας που απαιτείται για αυτά τα καθήκοντα. Το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει είναι η αρνητική  ψυχολογική  διάθεση  που έχει επίπτωση και στην εργασία τους.  Το Σωματείο μας με ανακοίνωση του στις 18-4-2016 είχε ξαναθέσει το ζήτημα αυτό. Εάν από τότε είχαμε εισακουστεί,  ο Σταθμός μεταφόρτωσης δεν θα είχε βρεθεί εκτός λειτουργίας από τα μέσα Ιουλίου έως και τον Αύγουστο, γεγονός που τον δυσφήμησε και  απώλεσε  έσοδα, αλλά και η εν γένει λειτουργικότητα του θα ήταν σε καλύτερα επίπεδα της παρούσας. 
Ζητάμε από την Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ:
  • Τον επανέλεγχο της συγκεκριμένης επιλογής και την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης με  συνάδελφο  που πληροί τις προυποθέσεις και έχει την εξειδίκευση που απαιτείται.
  • Να αποσταλεί ο φάκελος του συναδέλφου με το πτυχίο του πλοιάρχου Γ΄ τάξης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για το εάν πληροί τις προϋποθέσεις κατάταξης στην ΤΕ κατηγορία, και εάν νόμιμα του καταβάλλεται ο αντίστοιχος μισθός και το επίδομα του Αναπληρωτή Προϊσταμένου.


2.  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Στο κτίριο του ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ βρίσκονται  οι μοναδικοί χώροι ατομικής καθαριότητας σε ολόκληρη την ΟΕΔΑ, τα αποδυτήρια και οι  ατομικές ιματιοθήκες, ο χώρος συγκέντρωσης και συζήτησης θεμάτων που αφορούν τους εργαζόμενους, καθώς και γραφεία.

Στον χώρο της ατομικής καθαριότητας χρειάζεται άμεση επισκευή των φθαρμένων ή χαλασμένων υδραυλικών, συντήρηση των διαρροών νερού όπου υπάρχουν, ελαιοχρωματισμοί των τοίχων, καθώς και  τοποθέτηση θερμαντικών συστημάτων αφού ο χώρος αυτός   έχει άμεση  σχέση με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Στον χώρο των αποδυτηρίων όπου βρίσκονται οι ατομικές ιματιοθήκες, θα πρέπει να αντικατασταθούν οι χαλασμένες,  να συντηρηθούν και να φρεσκαριστούν οι τοίχοι,  να συντηρηθούν οι κλιματιστικές μονάδες και να τοποθετηθούν και πρόσθετες αυτών που υπάρχουν εάν απαιτείται.

Στα ανοίγματα του κτιρίου όπου υπάρχουν υαλοπίνακες πρέπει να τοποθετηθούν αντικλεπτικά πάνελ για την προστασία του χώρου απο διαρρήξεις. Επιπλεόν χρειάζεται να συντηρηθούν και να επισκευασθούν οι ηλεκτικές εγκαταστάσεις του κτιρίου.

Στον ενιαίο χώρο που βρίσκεται η αίθουσα συνεδριάσεων των εργαζομένων, χρειάζεται να συντηρηθεί ο κλιματισμός που υπάρχει, να γίνει ελαιοχρωματισμός των τοίχων και να αντικατασταθούν οι χαλασμένες καρέκλες και τα τραπέζια. Ως γνωστό ο συγκεκριμένος χώρος είναι ο μοναδικός που υπάρχει στον ΕΔΣΝΑ και έχει την δυνατότητα να υποδεχθεί το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτόν. Επιπλέον είναι  κατάλληλος και για εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις και ενημερώσεις των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας αλλά και άλλες παρουσιάσεις σχετικές με το αντικείμενο του φορέα μας.

Πέραν του  προαναφερομένου κτιρίου χρειάζεται να παραχωρηθεί στο σωματείο και την επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας, γραφείο με υπολογιστή και τηλέφωνο,  για υποβοήθηση  του έργου τους.

 Στο κτίριο αφού πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συντηρήσεις και  επισκευές και τοποθετηθούν τα προαναφερόμενα είδη, θα πρέπει να υπάρχει φύλακας επί 24ωρης βάσης.
Ζητάμε από την Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ:
  • Την άμεση συντήρηση και επισκευή του κτιρίου του ΧΥΤΑ Ανω Λιοσίων.
  • Την 24ωρη Φύλαξή του με καθιέρωση βαρδιών προσωπικού.


3. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΜΕΤΡΟ
Ως γνωστόν, στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης  υπάρχει μικρό λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού του ΕΔΣΝΑ. Το λεωφορείο αυτό δεν χρησιμοποιείται  λόγω έλλειψης οδηγών, όπως μας έχει γίνει γνωστό. Επειδή ο φορέας μας διαθέτει οδηγούς που πιθανόν κάποιοι να απασχολούνται με άλλα καθήκοντα,  πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία και το λεωφορείο αυτό να ενεργοποιηθεί, και να εκτελεί τον σκοπό για τον οποίο το έχουμε προμηθευτεί.

Είναι γνωστό σε όλους ότι η τοποθεσία που βρίσκεται ο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ, δεν εξυπηρετείται από μέσα μαζικής μεταφοράς, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι που δεν έχουν δικό τους μέσο να υπόκεινται σε μια ταλαιπωρία άνευ προηγουμένου για να φθάσουν στον χώρο εργασίας των.

 Η ενεργοποίηση του λεωφορείου του ΕΔΣΝΑ και ο καθορισμός των δρομολογίων του, σε συμφωνία  μαζί σας, θα ανακουφίσει τους εργαζόμενους του ΧΥΤΑ και του ΕΜΑΚ από την καθημερινή  ταλαιπωρία που υφίστανται.
Ζητάμε από την διοίκηση του ΕΔΣΝΑ,
  • την διάθεση των απαραίτητων οδηγών και την επαναχρησιμοποίηση του Λεωφορείου για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων του ΧΥΤΑ και ΕΜΑΚ.
   

4. ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Για επιπλέον μια ακόμα φορά παρατηρείται το φαινόμενο να διακόπτεται η παροχή γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 Παρά το γεγονός ότι η αρμόδια υπηρεσία συνέταξε έγκαιρα την μελέτη για την προμήθεια γάλακτος, παρατηρήθηκε μια μεγάλη αδράνεια στην διαδικασία της δημοπράτησης, ενώ ο πρώτος άγονος διαγωνισμός τελείωσε τον Αύγουστο η διαδικασία της επαναληπτικής δημοπρασίας καθυστέρησε πλέον του χρονικού διασήματος του ενός μηνός, με αποτέλεσμα να μην χορηγείται μέχρι σήμερα στους δικαιούχους εργαζόμενους το γάλα που δικαιούνται.
Η  χορήγηση  γάλακτος  θεσμοθετήθηκε  λόγω  της  ιδιαιτερότητας  που  έχει  όταν  καταναλώνεται  πριν  και  μετά  από  τις  ανθυγιεινές  εργασίες,  που  παρέχουν  οι   υπάλληλοι  σε  δυσμενείς  συνθήκες  εργασίας,  να  θωρακίζει  τον  ανθρώπινο  οργανισμό  και  ταυτόχρονα να τον  βοηθά  να  αποβάλει  μεγάλη  ομάδα  βλαβερών  για  την  υγεία του  παθογόνων  στοιχείων.

 Συνεπώς  καθοριστική  σημασία  έχει  η  τακτική  χορήγηση  στους  δικαιούχους,  ώστε  να  καθίσταται χρήσιμη  η  χορήγηση  του  και είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας των.
Ζητάμε απο την διοίκηση:
  • Να  πάρει άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να χορηγηθεί το συντομότερο δυνατό το γάλα στους δικαιούχους εργαζόμενους.


5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Από τον μήνα Μάρτιο μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους οι δεδουλευμένες προς συμπλήρωση ώρες.

 Επειδή τέτοιες καθυστερήσεις έχουν επαναληφθεί και κατά την προηγούμενη χρονιά σας καλούμε άμεσα να λύσετε το θέμα και να καταβάλλεται στους δικαιούχους εργαζόμενους τα δεδουλευμένα.
Ζητάμε  από την διοίκηση:
  • Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων ωρών που εκκρεμούν από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα.


                                                                    ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Γ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ                                                                            Ι. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου