Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Εισήγηση για μετατροπή του ΤΜΕΔΕ σε επαγγελματικό ταμείο

Αναρτούμε την (προσωπική) εισήγηση του προέδρου της ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ ενόψει της σημερινής συνεδρίασης της ΔΕ του ΤΕΕ με θέμα τη μεταφορά κλάδων ασφάλισης στο υπό ίδρυση ΝΠΙΔ ΤΜΕΔΕ. Αποτελεί πρόκληση και μόνο το γεγονός ότι ενώ οι τρεις τελευταίες συνεδριάσεις της Α/ΤΕΕ ακυρώθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας (με την απουσία βασικά των κυρίαρχων παρατάξεων) να έρχεται -20 μόλις ημέρες πριν τις εκλογές του ΤΕΕ- προς απόφαση ένα τόσο σημαντικό θέμα από ένα πιο περιορισμένο όργανο όπως η ΔΕ και χωρίς να έχει προηγηθεί καμία σχετική συζήτηση. Είναι προφανές ότι πέρα από κύκλους του ΤΕΕ, η κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης έχει και τη στήριξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά Ταμεία διαβάστε εδώ:

Επαγγελματικό Ταμείο; - Όχι ευχαριστώ...Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4387/16 (άρθρα 86 – 89) ιδρύεται την 1η Ιανουαρίου 2017, Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και με αντικείμενο την εγγυοδοσία - πιστοδοσία των μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων.
Πρόσθετα, και με πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Οι επαγγελματικοί κλάδοι, τα μέλη των οποίων ασφαλίζονταν λόγω ιδιότητας στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), μπορεί να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο ΕΤΕΑΕΠ, εφόσον τούτο ζητηθεί από τα ΝΠΔΔ που τους εκπροσωπούν, προκειμένου να ασφαλίζονται στο εξής ως προς την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή σε επαγγελματικά ή αλληλοβοηθητικά ταμεία που θα οργανωθούν ανά κλάδο. Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις των εν λόγω κλάδων θα καταβάλλονται στους δικαιούχους τους μετά την ίδρυση των ως άνω επαγγελματικών ή αλληλοβοηθητικών ταμείων από τα τελευταία, σύμφωνα με τους καταστατικούς τους όρους. Θέματα σχετικά με την μεταφορά περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν σε εισφορές για επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ από το ΕΤΕΑΕΠ στα συνιστώμενα ταμεία ορίζονται, μετά σχετική οικονομική μελέτη και γνώμη του ΕΤΕΑΕΠ, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης».
Προς ενίσχυση της βιωσιμότητας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. προτείνουμε στο αρμόδιο Υπουργείο, οι εξαιρούμενοι τομείς επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων να ενταχθούν, ως αυτοτελείς κλάδοι στο νεοϊδρυθέν Ταμείο, με σκοπό την υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση.
Τα παραπάνω απαιτούν τη θέσπιση νομοθετικής διάταξης που θα προβλέπει, αφενός, την εν λόγω δυνατότητα υποχρεωτικής ασφάλισης και, αφετέρου την συναφώς απένταξη από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σε συνδυασμό με τη διατήρηση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών στα σημερινά επίπεδα των ≈ 77 € / μηνιαίως.
Συγκεκριμένα:
a.       Ασφαλιστικές Εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης49 € / μηνιαίως
(7% Χ 700 € 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας)
b.       Ασφαλιστικές Εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης ≈ 28 € / μηνιαίως
(4% Χ 700 € 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας)
Οι ειδικοί όροι για τη λειτουργία του Τομέα, την καταβολή των επικουρικών συντάξεων και την μεταφορά περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν στις ήδη καταβληθείσες εισφορές για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή, θα προκύψουν κατόπιν οικονομοτεχνικής μελέτης.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία της ένταξης των αυτοτελών τομέων του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. απαιτεί την υποβολή αίτηση για απένταξη από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., που θα πρέπει να υποβληθεί από το ΤΕΕ προς το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ η πρωτοβουλία σύνταξης του καταστατικού και εν συνεχεία του κανονισμού παροχών ανήκει στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., που έχει την ευθύνη συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την εκπόνηση ενός κοινά αποδεκτού κειμένου, υπό την εποπτεία και τη συνεργασία με το Υπουργείο. Το καταστατικό που θα καταρτισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο υποβάλλεται στον αρμόδιο Υπουργό για έγκρισή και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.
Τονίζεται ότι το ΤΜΕΔΕ θα υποχρεούται σε αποκλειστική συνεργασία με διαχειριστή επενδύσεων και θα υπόκεινται στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τις επενδύσεις του.
Για την καλύτερη δυνατή διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων, καθώς και της επάρκειας των παροχών, το ΤΜΕΔΕ θα υποχρεούται:
·         Να θεσπίσει πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και να αναθέσει την λειτουργία της διαχείρισης κινδύνου σε εξειδικευμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
·         Να θεσπίσει αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και να ορίσει ένα ανεξάρτητο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπεύθυνο για τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου
·         Να αναθέσει την αναλογιστική λειτουργία σε εξειδικευμένο αναλογιστή. Ο αναλογιστής θα είναι συνυπεύθυνος με το ΔΣ για την ετήσια αναλογιστική έκθεση - μελέτη και θα υποχρεούται να προτείνει ενδεδειγμένες στρατηγικές επενδύσεων.
·         Να συντάσσει οικονομικές καταστάσεις (δηλαδή ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ανά κλάδο, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων) και προϋπολογισμό για κάθε οικονομική χρήση.
·         Να διορίζει ορκωτό ελεγκτή ο οποίος θα πρέπει να έχει γνώση και εμπειρία στο δημόσιο λογιστικό και ενιαίο κλαδικό λογιστικό σχέδιο σε συνδυασμό με τα διεθνή πρότυπα
·         Να συστήσει επενδυτική επιτροπή και να απασχολεί διαχειριστή επενδύσεων.
Τέλος τα μέλη του ΔΣ ελέγχονται σε περίπτωση παράβασης των εξειδικευμένων καθηκόντων που τυχόν τους έχουν ανατεθεί αλλά και των γενικών καθηκόντων τους ως μελών του ΔΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις της νομοθεσίας για την ευθύνη των μελών των συλλογικών οργάνων. Επίσης το ΔΣ σε περίπτωση υπαίτιας παραβίασης των καθηκόντων τους θα μπορεί να αξιώσει την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη το Ταμείο από την συμπεριφορά τους. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου