Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Μετά τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές και οι Ενεργειακοί Ελεγκτές

Μόλις κατατέθηκε στη Βουλή
 Σχέδιο Νόμου (331 σελίδες) με τίτλο:
 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ».

Όπως συνηθιζεται στα μνημονιακά κοινοβουλευτικά ήθη υπάρχουν μέσα δεκάδες άσχετες τροπολογίες από διάφορα υπουργεία με πάρα πολλά μαργαριτάρια που χρειάζονται προσεκτική ανάγνωση....


Στο άρθρο 33 δίνεται παράταση έως 30 Ιουνίου 2016 για τις εξετάσεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών και τα ΠΕΑ που εκδίδονται έως τότε θεωρούνται έγκυρα...
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ο λόγος της μη επαρκούς συμμετοχής υποψηφίων στην εξεταστική διαδικασία και κατά συνέπεια ο μη αναγκαίος αριθμός εν.επιθεωρητών για την κάλυψη των αναγκών σε όλη την επικράτεια!!!
Αρνούνται βέβαια να καταργήσουν κάτι που στην πράξη έχουν καταργήσει χιλιάδες συνάδελφοι με την αποχή τους από τη διαδικασία των εξετάσεων..

 Όσον αφορά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση είναι το ίδιο σχέδιο νόμου που είχε  βγει το καλοκαίρι στη διαβούλευση με υπουργό Λαφαζάνη:
Μεταξύ πολλών άλλων στο άρθρο 10 του σχεδίου νόμου «Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης» (άρθρο 9 της διαβούλευσης) αναφέρονται τα εξής:
2.   Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται ανεξάρτητα από ειδικευμένους ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι είναι:
α)   διπλωματούχοι μηχανικοί με ειδικότητα αρχιτέκτονα, πολιτικού, μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και χημικού, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ),
β)   πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων, αυτοματισμού, βιομηχανικής πληροφορικής, βιομηχανικού σχεδιασμού, ενεργειακής τεχνολογίας, τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, μηχανολόγου, πολιτικού δομικών έργων,
γ)   μηχανικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας,
δ) ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα,

ε)   ενεργειακοί ελεγκτές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εντάσσονται σε τάξη ενεργειακού ελεγκτή της επόμενης παραγράφου, σε εφαρμογής της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
3.   Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους ανωτέρω ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται σε αντίστοιχες τάξεις ως εξής:
α) Τάξη Α΄: εντάσσονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί από την κτήση του διπλώματός τους και οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ένα (1) έτος μετά την κτήση του πτυχίου τους, καθώς επίσης και οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Α΄.
β)   Τάξη Β΄: εντάσσονται οι ενεργειακοί ελεγκτές Α΄ Τάξης μετά από δύο (2) έτη και εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς ελέγχους Α΄ Τάξης, καθώς επίσης και οι μηχανικοί που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε συναφή ενεργειακά θέματα, όπως αυτή θα οριστεί με την Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παραγράφου 1 του άρθρου 16, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Α΄. και Β΄.
γ)  Τάξη Γ΄: εντάσσονται οι ενεργειακοί ελεγκτές Β΄ Τάξης με ειδικότητα μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και χημικού μηχανικού, μετά από δύο (2) έτη και εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς ελέγχους Β΄ Τάξης, καθώς επίσης και μηχανικοί με ειδικότητα μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και χημικού μηχανικού που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε συναφή ενεργειακά θέματα, όπως αυτή θα οριστεί με την Απόφαση Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παραγράφου 1 του άρθρου 16, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Α΄, Β΄ και Γ΄.
4.   Οι ενεργειακοί έλεγχοι δύνανται να διενεργούνται και από εσωτερικούς εμπειρογνώμονες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια.
5.   Οι ενεργειακοί ελεγκτές, προκειμένου να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους, εγγράφονται σε Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του οποίου υπάγεται στην αρμοδιότητα των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων.
Σε ξεχωριστή μερίδα του παραπάνω Μητρώου δύνανται να εγγράφονται τα νομικά πρόσωπα, οιασδήποτε νομικής μορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος  με εξαρτημένη σχέση εργασίας είναι ενεργειακός ελεγκτής.
Επίσης στο άρθρο 17 του σχεδίου νόμου «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης» (άρθρο 16 της διαβούλευσης) αναφέρονται τα εξής:
1.   Με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος θεσπίζεται διαφανές και αξιόπιστο προς τους καταναλωτές καθεστώς πιστοποίησης ενεργειακών ελεγκτών και καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι φορείς ελέγχου και οι διαδικασίες για την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, η διαδικασία διενέργειας των ενεργειακών ελέγχων, η διαδικασία αξιολόγησης των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
2.   Με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος δύναται να θεσπίζονται καθεστώτα πιστοποίησης των εγκαταστατών που σχετίζονται με την ενέργεια στοιχείων κτιρίου – κτιριακής μονάδας, όπως ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2  του ν. 4122/2013.
3. Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσιοποιεί επαρκώς τα καθεστώτα πιστοποίησης της παραγράφου 1, έτσι ώστε οι τελικοί καταναλωτές να γνωρίζουν την ύπαρξή τους.
Έπειτα από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές έρχονται από την ΕΕ και οι Ενεργειακοί Ελεγκτές για να εδραιωθεί το δόγμα των διαρκών πιστοποιήσεων, καταρτίσεων και εξετάσεων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών. Οι εφαρμοστές  των πολιτικών αυτών στα υπουργεία και στο τεχνικό επιμελητήριο θα μας βρουν απέναντι τόσο στη διαρκή υποβάθμιση των πτυχίων μας όσο και στο εργασιακό μεσαίωνα που μας επιφυλάσσουν.

1 σχόλιο:

  1. η διαδικασία των εξετάσεων είτε δεξιά είναι είτε αριστερή παραμένει να είναι προσβλητική και ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
    Συνεπώς .... ο κάθε αξιοπρεπείς συνάδελφος πρέπει να διαμαρτυρηθεί για το γεγονός

    ΑπάντησηΔιαγραφή