Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΜΕΔΕ και Τράπεζα Αττικής

Αναρτούμε ενδιαφέρον κείμενο του συναδέλφου Ανδρέα Ψαθάγια τη σχέση ΤΣΜΕΔΕ και Τράπεζας Αττικής.

ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Θέση του ΤΣΜΕΔΕ στην μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Αττικής.Το ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ μετά από την "επιτυχημένη" ανακεφαλαιοποίηση του 2013, ύψους 400 εκ ευρώ (το ταμείο διέθεσε 100 εκ σε μετρητά και 100 εκ σε Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο), αύξησε την συμμετοχή του στη μετοχική σύνθεση της Τράπεζας από 43% σε 51 %.Από το 1997 μέχρι το 2013, το ΤΣΜΕΔΕ έχει επενδύσει στην Τράπεζα Αττικής περί τα 218 εκ €, ποσό που με την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση του 2013, ανήλθε περίπου στα 420 εκ. ευρώ.2. Σημερινή οικονομική κατάσταση της Τράπεζας ΑττικήςΤο α τρίμηνο του 2014, η τράπεζα κατέγραψε κέρδη προ φόρων 2,8 εκ. € έναντι ζημίας 25,9 εκ € το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Το αντίστοιχο μετά φόρων αποτέλεσμα ήταν κέρδος 653 χιλ. € έναντι ζημίας 18,7 εκ. € το 2013.Το ενεργητικό της τράπεζας ανέρχεται σε 4,025 δις €, οι υποχρεώσεις της σε 3,6 δις ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 412 εκ. €.


Σημειώνεται ότι τα κερδοφόρα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2014, εν πολλοίς οφείλονται στην προηγηθείσα ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας του 2013, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την βελτίωση των οικονομικών δεικτών της.Χρηματιστηριακή αξία :Η αξία της μετοχής (1/07/2014) ήταν 0,14 €/τεμ. Ο συνολικός αριθμός χρεογράφων (μετοχών) είναι 1.041.560.993 τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας ανέρχεται σε 146.860.100 €.


Μια πρόχειρη και χοντροκομμένη προσέγγιση της θέσης της αξίας του ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ στην τράπεζα είναι : 0,51*146.860.100 = 74.898.651 €.Η μέχρι τώρα συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην τράπεζα είναι της τάξης των 420 εκ. €, ενώ η κεφαλαιοποίηση της ανέρχεται στα 146.860.100 € εκ. €.
3. Αλλαγή μελών του ΔΣ της ΤράπεζαςΤην 07/02/2014 η τράπεζα αττικής, μόνο μερικούς μήνες μετά την "επιτυχημένη" ανακεφαλαιοποίηση, προχώρησε σε αλλαγές στις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου, του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, αλλά και στην αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του ΔΣ.Μετά την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας και την πλειοψηφική πλέον θέση του ΤΣΜΕΔΕ στην μετοχική σύνθεση αυτής, εύλογα θα ανέμενε κανείς και την αυξημένη παρουσία εκπροσώπων των μηχανικών στη διοίκηση της. Τα κυβερνητικά επιτελεία και το τραπεζικό σύστημα είχαν άλλη άποψη.Απέρριψαν την πρόταση του ΤΣΜΕΔΕ για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, αξιώνοντας την τοποθέτηση του Γκίκα Μάναλη καθώς και των κκ Μπακατσέλου και Γραμματίδη, που αμφότεροι έχουν στενές σχέσεις τόσο με την κυβέρνηση όσο και με τα ξένα συμφέροντα.Τελικά με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης Γαμβρίλη, οι προτάσεις αυτές έγιναν δεκτές.Σε ανακοίνωση της ΡΠΜ της 18/02/2014 που ακολουθεί, φαίνονται αναλυτικά τα έργα και οι ημέρες των προαναφερθέντων κυρίων.4. Νέα ανακεφαλαιοποίηση με βάση την έκθεση της τράπεζα της ΕλλάδοςΜε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδας τον Μάρτιο του 2014 και με βάση έκθεση της Black Rock , περιγράφει τις κεφαλαιακές ανάγκες των Ελληνικών τραπεζών σε 6,382 δισ. ευρώ. Οι μοναδικές τράπεζες που δεν περιλαμβάνονται στις συστημικές είναι η Τράπεζα Αττικής και η Πανελλήνια.Με βάση την " Άσκηση Προσομοίωσης για τον Ελληνικό Τραπεζικό τομέα 2013-2016", οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί :

Συγκεκριμένα για την τράπεζα Αττικής οι κεφαλαιακές ανάγκες προσδιορίζονται σε 397 εκ. € στο βασικό σενάριο και σε 434 εκ. στο δυσμενές σενάριο.Μετά από την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών το 2013, με 50 δις για τις συστημικές τράπεζες και 400 εκ. ευρώ γι την Αττικής, η τράπεζα της Ελλάδας αναφέρει στην έκθεσή της ότι η επικαιροποίηση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών , ήταν αναγκαία για την περίοδο 2013-2016 με βάση δύο στοιχεία :

  1. τη διαγνωστική μελέτη των χαρτοφυλακίων δανείων των τραπεζών, που εκπόνησε ανεξάρτητα η BlackRock
  2. μια συντηρητική προσαρμογή της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου που προέβλεπαν τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τραπεζών.Για την άσκηση προσομοίωσης χρησιμοποιήθηκαν δυο βασικά σενάρια σε σχέση με τις μακροοικονομικές προβλέψεις.Το βασικό σενάριο στηρίζεται στις μακροοικονομικές προβλέψεις που περιλαμβάνονται στην τέταρτη επισκόπηση του ΔΝΤ του Ιουλίου του 2013 και αναλυτικά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

Στο δυσμενές σενάριο η ανάκαμψη καθυστερεί περισσότερο από τις προβλέψεις του βασικού σεναρίου, κι όταν συντελείται αυτό γίνεται σε μικρότερο βαθμό από τον αναμενόμενο. Στο δυσμενές σενάριο οι κεφαλαιακές ανάγκες εκτινάσσονται στα 9,42 δις € από τα 6,38 δις €.Το σημείο κλειδί στη διαδικασία υπολογισμού των κεφαλαιακών αναγκών είναι η εκτίμηση των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου (CLPs) που περιλαμβάνει το σύνολο των χαρτοφυλακίων δανείων.Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα κόκκινα δάνεια, με βάση τα οποία υπολογίζονται οι κεφαλαιακές ανάγκες.Για την τράπεζα Αττικής σε σύνολο χορηγήσεων 3,549 δις υπολογίζονται στο μεν βασικό σενάριο στα 888 εκ. €, ήτοι 24.4 % επί του συνόλου. Στο δυσμενές σενάριο ανέρχονται σε 1,074 δις, ήτοι 30.3 %.

Το σύνολο των δανείων που έχει χορηγήσει η Τράπεζα Αττικής, επιμερίζονται ανά κατηγορία όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΔΑΝΕΙΟΥ            ΠΟΣΟ   (εκ . €) ΠΟΣΟΣΤΟ
Στεγαστικά      
560
15.78%
Καταναλωτικά  
288
8.11%
Χρηματοδοτήσεις  εταιρικές
1094
30.83%
ΜΕ Επιχειρήσεις  
1122
31.61%
Leasing    
307
8.65%
Δημοσίων  Φορέων   
178
5.02%
ΣΥΝΟΛΟ
3549
100.00%

Στις εταιρικές χρηματοδοτήσεις (1094 εκ €) το ποσοστό των ενήμερων δανείων είναι 83 %, ενώ οι εγγυήσεις που τα συνοδεύουν ανέρχονται σε ποσοστό 54%. Τα αντίστοιχα στοιχεία για τις συστημικές είναι παραπλήσια, πλην των εξασφαλίσεων που παρουσιάζουν μια καλύτερη εικόνα της τάξης του 10 %.Στις χρηματοδοτήσεις μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων (1122 εκ €),το ποσοστό των ενήμερων δανείων είναι μόλις 43%, ενώ το 39% έχει καταγγελθεί. Οι πάσης φύσεως εγγυήσεις που συνοδεύουν τα δάνεια αυτά ανέρχονται σε ποσοστό 57%.

Το ποσοστό του 39% που έχει καταγγελθεί αντιστοιχεί σε 438 εκ €!!!
Σε αντιδιαστολή στις συστημικές τράπεζες (πλην της Πειραιώς ), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί η κατάσταση είναι αισθητά καλύτερη, αφού το 61-63 % των δανείων είναι ενήμερα, ενώ το ποσοστό δανείων που συνοδεύονται με εγγυήσεις ανέρχεται από 78- 88 %.Προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα, ότι έχουν χορηγηθεί δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις…

5. Εναπομείναντα αποθεματικά ΤΣΜΕΔΕΣτον πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος προέρχεται από την Τράπεζα της Ελλάδας, φαίνεται ότι από τα 3,3 δις αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, έχουν απομείνει περί το 1 δις €.Η αξία λοιπόν της επένδυσης στην Τράπεζα Αττικής η ποία ανέρχεται περί τα 420 € €, αποτελεί περίπου το 40% των εναπομεινάντων αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ.Όλα αυτά τη στιγμή που η σημερινή κεφαλαιοποίηση της τράπεζας Αττικής είναι 146.860.100 €!!!Λογαριασμοί ΤτΕ
Ονομαστική Αξία 09/03/12
Ονομαστική Αξία 12/3/2012
Τρέχουσα Αξία
12/3/2012
Τρέχουσα Αξία
30/3/2012
ΚΣ 250651-1
2.801.229.232
1.601.873.237
856.633.959
782.540.919,17
ΤΥΜΕΔΕ 250980-0
30.251.798,00
17.299.386,00
9.251.195,00
8.757.958,05
Επικουρικό 250115111
238.280.826,00
136.260.065,00
72.867.813,00
68.982.790,19
Πρόνοια 250115127
225.702.827,00
129.067.380,00
69.021.379,00
65.341.433,49
Σύνολα
3.295.464.683
1.884.500.068
1.007.774.346
925.623.1007. Δημοσιογραφικές πληροφορίες και διαρροές από την Τράπεζα Αττικής.Πλήθος δημοσιευμάτων που κυκλοφορούν στον έντυπο και ηλεκτρονικός τύπο, όσο και οι δηλώσεις Γαμβρίλη στην γενική συνέλευση της τράπεζας, αναφέρουν ότι η Τράπεζα προσανατολίζεται στην ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή με στόχο, την παραμονή του ΤΣΜΕΔΕ στην τράπεζα ως καταστατική μειοψηφία στο 34%.Άσχετα με το αν η εκφρασμένη βούληση Γαμβρίλη ευοδωθεί, τα σενάρια που υπάρχουν και προκύπτουν από την αρθρογραφία είναι τα εξής :1)Ή να αποφασίσει να δώσει το 50% της Τράπεζας Αττικής και μαζί και τον έλεγχο της τράπεζας σε ξένο επενδυτή

2)Να συμμετάσχει και το ΤΣΜΕΔΕ στην αύξηση και να αναζητήσει σχήμα στρατηγικών επενδυτών – μετόχων τύπου Eurobank.

3)Να συνδυάσει αυτές τις δύο επιλογές.Η διοίκηση της τράπεζας με αλλότρια από τα δικά μας συμφέροντα προτάσσει λύσεις, οι οποίες όμως δεν είναι κατ’ ανάγκην αυτές που πρέπει να ακολουθηθούν.


8. Συμπεράσματα.1. Από τα ανωτέρω αβίαστα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η τοποθέτηση στην τράπεζα αττικής 420 εκ €, αποτελεί μια κίνηση η οποία ουσιαστικά έχει αποτύχει. Χαρακτηριστικότερο όλων, το γεγονός ότι 8 μήνες μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2013 με 400 εκ. €, με την έκθεσή της η τράπεζα της Ελλάδας προσδιόρισε νέες κεφαλαιακές ανάγκες της τάξης των 400 εκ € για το διάστημα 2013-2016.2.Στελέχη της τράπεζας καθώς και ο Γαμβρίλης, υποστηρίζουν ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες τεχνηέντως μεγεθύνθηκαν, προκειμένου να απολεσθεί η πλειοψηφική θέση του ΤΣΜΕΔΕ σε αυτήν. Αν αυτό ισχύει, τότε πρέπει να κινηθούν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες άμεσα.3. Αν ισχύουν τα ανωτέρω, δηλαδή ένας σχεδιασμός από την πλευρά του οικονομικού κατεστημένου, προκειμένου να πάρουν την τράπεζα στην οποία έχουν τοποθετηθεί 420 εκ.€ από τις εισφορές των μηχανικών, τότε ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να αποτραπεί.4. Δεδομένου ότι πλέον όλες οι δυνάμεις της Αριστεράς στους μηχανικούς, έχουν δημόσια δηλώσει αντίθετοι σε οποιαδήποτε νέα συμμετοχή του ταμείου, σε νέα ανακεφαλαιοποίηση, πρέπει να αναζητηθούν τρόποι απαγκίστρωσης του ταμείου από την επένδυση.

Ενδεχομένως ένας τρόπος να είναι η συμμετοχή του κράτους στην τράπεζα, αντί για ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή, με κάποιου τύπου συμψηφισμό με τα χρήματα που οφείλει στο ταμείο από την τριμερή χρηματοδότηση κι ανέρχονται σε 600 εκ. €.5. Σε κάθε περίπτωση, η θέση μας για την τράπεζα Αττικής είναι πρωτίστως ζήτημα πολιτικό και όχι τεχνικό. Για αυτό το λόγο η ΟΜ πρέπει να συζητήσει και να καταλήξει σε μια πολιτική απόφαση με την οποία θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα.Ο ρόλος ενός ταμείου δεν είναι σε καμία περίπτωση να παριστάνει τον τραπεζίτη, αλλά να προασπίζει τα χρήματα των ασφαλισμένων του, εξασφαλίζοντας τους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και τις συντάξεις. Την ώρα που 50.000 συνάδελφοί οφείλουν εισφορές και ουσιαστικά α) δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα και β) δεν έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είναι εξοργιστικό να αναλύουμε τις τεράστιες απώλειες του ταμείου μας από την εμπλοκή του στην τράπεζα και πολύ δε περισσότερο να συζητάμε για τις νέες κεφαλαιακές ανάγκες της.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου