Εμπαίζει τους πολίτες η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και παίζει επικίνδυνα με την ασφάλεια των αυθαίρετων κατασκευών έναντι σεισμού, την οποία χρησιμοποιεί ως δέλεαρ προς ένταξη στον νόμο για την τακτοποίηση κάθε είδους αυθαιρεσιών και παρανομιών με την καταβολή ειδικού προστίμου.
Έτσι, λοιπόν, στη διαδικασία τακτοποίησης, στην οποία δεν παρεμβαίνει ούτε ελέγχει ουδεμία δημόσια αρχή, παρά διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μεταξύ του ιδιώτη ενδιαφερόμενου και του ιδιώτη μηχανικού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, από χθες το ΥΠΕΚΑ τάζει ότι το 50% του ειδικού προστίμου μπορεί να συμψηφιστεί με δαπάνες που αφορούν εργασίες στατικής επάρκειας η ενεργειακής αναβάθμισης.
Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, σχέδιο ΚΥΑ προβλέπει πως για κτήρια "που κατασκευάστηκαν προ του 2003 και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α' 174) το ποσό του ειδικού προστίμου που καταβάλλεται δυνάμει του ανωτέρω νόμου δύναται να συμψηφίζεται με το ποσό που δαπανάται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης για τη στατική ενίσχυση των κτηρίων αυτών".
Οι παρεμβάσεις αφορούν την επισκευή - αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντος οργανισμού και υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και προδιαγραφές που ισχύουν για τις υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ), ή σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης του κτηρίου ύστερα από μελέτη και τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό.
Στον συμψηφισμό εντάσσονται δαπάνες για αγορά υλικών - εξοπλισμού, καθώς και για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης - αποκομιδής, τοποθέτησης - εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων κ.λπ. και για την αποζημίωση για τους απαιτούμενους ελέγχους δόμησης.
Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να γίνει ο συμψηφισμός, περιλαμβάνεται η κατάθεση αντιγράφου δελτίου δομικής τρωτότητας και στατικής μελέτης για κτήρια συνάθροισης κοινού κ.ά. όταν η σχετική διαδικασία δεν έχει θεσμοθετηθεί, παρότι προβλεπόταν από τον πρώτο ακυρωμένο ως αντισυνταγματικό νόμο Παπακωνσταντίνου του 2011.
Ο συμψηφισμός του 50%, εφόσον βέβαια καταβληθεί το ειδικό πρόστιμο το οποίο κατευθύνεται στο ταμείο του Μνημονίου, θα εφαρμόζεται για ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτων προ του 2003.