Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Attica Bank: Προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,56 εκατ. ευρώ

Συνολικά 8.554.600 ομολογίες της Attica Bank μετατρέπονται σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της τράπεζας, βάσει των αποτελεσμάτων της προαιρετικής μετατροπής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, έκδοσης της 2.7.2013 και αρχικού συνολικού ύψους 199.406.822,10 ευρώ.
Σε σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι το ΜΟΔ έχει εκδοθεί σύμφωνα με την απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.2.2013, την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 24.4.2013 και το από 3.6.2013 εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο. Όπως αναφέρεται, δικαίωμα μετατροπής ασκήθηκε για συνολικά 8.554.600 ομολογίες, οι οποίες μετατρέπονται σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Τράπεζας.

Συνεπεία των παραπάνω, εντός των επομένων ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας πρόκειται να συνεδριάσει για να αποφασίσει την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank κατά το ποσόν των 2.566.380,00 ευρώ με έκδοση 8.554.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη και να προβεί στην προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και στην πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο προέρχεται εκ της μετατροπής των ομολογιών κατά τα ως άνω.

Οι νέες μετοχές που προκύπτουν από την μετατροπή θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την έγκριση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό.

Κέρδος online   16/1/2014 21:22

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου