Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

Όποιος δεν έχει χρήματα να αλλάζει κάθε χρόνο Σύστημα Θέρμανσης έχει το δικαίωμα να πεθάνει πάνω από ένα μαγκάλι

Επιδοτούν για θέρμανση  το πετρέλαιο το οποίο υποχρεωτικά με πρόσφατο Νόμο απαγορεύουν (4936/2022) και εξοβελίζουν το Φυσικό Αέριο αφού πρώτα το κατέστησαν υποχρεωτικό σε όλες τις νέες οικοδομές...
Επιδοτούν επίσης τις αντλίες θερμότητας (με ηλεκτρικό ρεύμα) τι στιγμή που το κόστος του έχει εκτιναχθεί...
Και όποιος δεν έχει χρήματα να αλλάζει κάθε χρόνο Σύστημα Θέρμανσης (ώστε να προσαρμοστεί δηλαδή στους κερδοσκόπους της ενέργειας) έχει το δικαίωμα να πεθάνει πάνω από ένα μαγκάλι ή να περάσει έναν παγωμένο χειμώνα.


Η ΔΕ/ΤΕΕ για τις εξαγγελίες αλλαγής του τρόπου θέρμανσης στα κτίρια
15-09-2022 - Πηγή: web.tee.gr

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχεδιάζεται να δοθεί επιδότηση για την αλλαγή του τρόπου θέρμανσης από το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο, σηματοδοτώντας μία σημαντική στροφή στην ακολουθούμενη πολιτική.

Ταυτόχρονα όμως εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση κατασκευής υποδομής φυσικού αερίου στα νέα κτίρια.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ εκφράζει τον προβληματισμό της για την αντίφαση αυτή και καλεί τους αρμόδιους φορείς να συντονίζουν τις ενέργειές τους σε τόσο κρίσιμα ζητήματα προκειμένου να ακολουθείται κοινή στρατηγική και οι προωθούμενες παρεμβάσεις να είναι ολοκληρωμένες και σε κοινή κατεύθυνση.


Σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ ∆3/Α/11346 ΦΕΚ 963/Β/15-7-2003 των υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ∆Ε και σε ότι αφορά στη σύνταξη της μελέτης Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, επισημαίνονται τα εξής:
Α. Γενικά θέματα
Σύμφωνα με το Ν. 3175/2003 «αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις για την εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν. 3175/2003 σε συνδυασμό με το νέο κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων αναφέρονται τα ακόλουθα:
1. Σε όλες τις νέες οικοδομές που κατασκευάζονται στις περιοχές που αναφέρονται στο Π.∆. 420/87 όπως συμπληρώνεται από το άρθρο 30 του Ν. 3175/2003, είναι απαραίτητο να εκπονείται μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου (αερίων καυσίμων) και να κατατίθεται στις κατά τόπους πολεοδομίες αφού πρώτα ελεγχθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Εταιρεία Αερίου προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια εργασιών από την αρμόδια πολεοδομία. Η υποβολή της μελέτης στην Εταιρεία Αερίου γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου (κατασκευαστή ή ιδιοκτήτη ή καταναλωτή). Ο έλεγχος της μελέτης πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 8 εργάσιμων ημερών από την υποβολή αντίστοιχης αίτησης στην αρμόδια ΕΠΑ

Πότε ξεκινά απαγόρευση πώλησης και εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης στα κτίρια

Από πότε τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση πώλησης και εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης στα κτίρια με το νέο κλιματικό νόμο

Με διάταξη στο νόμο 4936/2022 (ο νέος κλιματικός νόμος) προβλέπεται ότι από την 1 Ιανουαρίου 2025 απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Από την 1 Ιανουαρίου 2030, επιτρέπεται αποκλειστικά η πώληση πετρελαίου θέρμανσης το οποίο είναι αναμεμειγμένο σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό κατ’ όγκο με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα.


Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος.

Άρθρο 17

Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τα κτίρια

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Σε όποιον πωλεί ή εγκαθιστά καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου επιβάλλονται πρόστιμο και σφράγιση του καυστήρα. Το ύψος του προστίμου ορίζεται σε ποσό τριπλάσιο της τιμής πώλησης του καυστήρα. Τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νόμους δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2030, επιτρέπεται αποκλειστικά η πώληση πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο είναι αναμεμειγμένο σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) κατ’ όγκο με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα. Σε όποιον πωλεί πετρέλαιο θέρμανσης κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιμο. Το ύψος του προστίμου ορίζεται σε ποσό τριπλάσιο της αξίας του πωληθέντος καυσίμου στον τελικό καταναλωτή. Τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νόμους και ιδίως τον ν. 3054/2002 (Α’ 230), δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επαναξιολογεί την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο ημερομηνία εφαρμογής του ως άνω μέτρου και εισηγείται στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Ουδετερότητα την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 33. Σε περίπτωση έκδοσης της απόφασης αυτής, η απαγόρευση εφαρμόζεται τρία (3) τουλάχιστον έτη μετά τη δημοσίευσή της.

3. Για αιτήσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών ανέγερσης νέων κτιρίων ή προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια που υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2023, τα ειδικά κτίρια της παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων και των ναών, με κάλυψη μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) τ.μ., υποχρεούνται να τοποθετούν συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον της κάλυψης. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του άρθρου 7 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) ή, ειδικώς για κτίρια με συνολική προσμετρώμενη στον συντελεστή δόμησης επιφάνεια άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) τ.μ., με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του άρθρου 13 του ως άνω νόμου δύνανται να εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση μεμονωμένα κτίρια, εφόσον τεκμηριώνεται η σχετική αναγκαιότητα για μορφολογικούς ή αισθητικούς λόγους.

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, στο Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), συμπεριλαμβάνεται ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος των κτιρίων, σύμφωνα με το πρότυπο «ISO 14064-1:2018», κατηγορίας 1 και 2 ή με άλλη αντίστοιχη μέθοδο.

5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 37 του ν. 4608/2019 (Α’ 66), δικαιούχοι του προγράμματος χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων είναι ο δημόσιος τομέας της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως εξειδικεύεται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4608/2019. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4608/2019, αίτημα για την ένταξη στο πρόγραμμα δύναται να υποβάλει τόσο ο φορέας στον οποίο ανήκει το κτίριο, όσο και ο φορέας που έχει νομίμως τη χρήση του κτιρίου.

6. Στoν Κανονισμό Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4843/2021 (Α’ 193) καθορίζονται επιπρόσθετα και η δυνατότητα μεταφοράς ελλειμμάτων των υπόχρεων από την περίοδο 2014 - 2020 στην περίοδο 2021 - 2030, καθώς και ο τρόπος εκπλήρωσης της δυνατότητας αυτής.

7. Επεκτείνονται οι χρηματοδοτούμενες δράσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 28 του ν. 4304/2014 (Α’ 234) και στην αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης που λειτουργούν με στερεά καύσιμα ή συνδέονται με σύστημα τηλεθέρμανσης από συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ως άνω νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου