Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Προβάδισμα κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                       
Αθήνα, 19-10-2018
Αρ. Πρωτ. : 7525
Προς:   Πίνακα Αποδεκτών
Θέμα :  Προβάδισμα κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των Ο.Τ.Α.  α’ και β’ βαθμού.

ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ’ αριθ. 26109/05-06-2018 (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού», το οποίο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγον.
              2. Το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προβάδισμα κατηγοριών - προϊστάμενοι οργανικών μονάδων», το οποίο χαρακτηρίζεται ως επείγον.
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με το προβάσιμα κατηγοριών στους Οργανισμούς των ΟΤΑ α' και β' βαθμού.
Σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο από 05-06-2018 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών που αφορά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγον, «ενόψει της επικείμενης διενέργειας επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, θα πρέπει οι φορείς άμεσα να προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές των διατάξεων των Οργανισμών τους, σύμφωνα με τα κριθέντα στις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις ».
Συγκεκριμένα στο εν λόγω έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών σε σχέση με τα κριθέντα σε δικαστικές αποφάσεις αναφέρονται τα εξής: « Με πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά 2816/2017, 2817/2017) ακυρώθηκαν διατάξεις οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Περιφερειών που προέβλεπαν την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων στις οικείες οργανικές μονάδες, καταργώντας αδιακρίτως το προβάδισμα των κατηγοριών», καθώς επίσης και το ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2814/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και «Στην περίπτωση αυτή κρίθηκαν νόμιμες οι διατάξεις του ΟΕΥ δήμου που προβλέπουν ότι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ των οριζομένων ειδικοτήτων καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων εν ελλείψει υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, σύμφωνα με το προβάδισμα των κατηγοριών».


Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε σχετικά με το εάν έχουν προχωρήσει άμεσα όπως θα όφειλαν οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού της αρμοδιότητάς σας, στις αναγκαίες - σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών - προσαρμογές των διατάξεων των Οργανισμών τους στην υφιστάμενη νομολογία, έτσι ώστε: «α) να μην αξιοποιούν την εξαιρετική διατύπωση του άρθρου 97 περ. δ’ του Υ.Κ. αδιακρίτως σε όλες τις περιπτώσεις θέσεων ευθύνης, δηλ. να περιορίζονται σε όσες περιπτώσεις μπορεί να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα και σκοπιμότητά της, και  β) να προκύπτει η σχετική τεκμηρίωση, είτε από το σώμα της πράξης είτε από τα στοιχεία του φακέλου, ώστε να διασφαλίζεται ότι η εξαίρεση που υλοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 περ. δ’ του Υ.Κ., δεν οδηγεί σε αδιάκριτη κατάργηση του προβαδίσματος των κατηγοριών, αλλά είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την εξυπηρέτηση της αρχής της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και εντός του πλαισίου των εξουσιοδοτικών διατάξεων», όπως ρητώς και αυτολεξεί αναφέρεται στο επίσης ανωτέρω αναφερόμενο σχετ. 2 από 18-06-2018 έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση επιπρόσθετα οφείλετε να ελέγχετε την ορθή τήρηση των παραπάνω στους Οργανισμούς που σας διαβιβάζονται για έγκριση από τους ΟΤΑ της περιοχής ευθύνης σας.
Σας καλούμε να ενημερώσετε το σύνολο των ΟΤΑ  Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού της αρμοδιότητάς σας για τα παραπάνω, δεδομένου ότι η μη άμεση προσαρμογή των Οργανισμών σε όσα οι αποφάσεις του ΣτΕ και οι σχετικές εγκύκλιοι ορίζουν θα εγείρει θέματα νομιμότητας αυτών.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, τόσο σε σχέση με την ενημέρωσή μας για τις εξελίξεις επί του θέματος, όσο και για την άμεση εφαρμογή των ανωτέρω στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού της αρμοδιότητάς σας.

Πίνακας Αποδεκτών
Αποδέκτες
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
Κοινοποίηση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ.

Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ.
ΕΜΔΥΔΑΣ Στερεάς Ελλάδας.
ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρ. & Δυτ. Ελλάδος.
ΕΜΔΥΔΑΣ Μαγνησίας.
ΕΜΔΥΔΑΣ Ευβοίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου