Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ : Σχετικά με την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                          
Αθήνα,  15-10-2018      
Αρ. Πρωτ.:  7532 
                                                                                                                                 Προς :     Πίνακας Αποδεκτών
         
                                                
Θέμα: Σχετικά με την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων 

κα. Υπουργέ, κα. Γενική Γραμματέα, κ. Γ. Διευθυντές, κ. Διευθυντές.

Σε συνέχεια προηγούμενου εγγράφου μας επανερχόμαστε σχετικά με το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε Διπλωματούχους Μηχανικούς της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και σε άλλες Εφορείες του Αρχαιοτήτων του Υπουργείου (Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων). 

Σύμφωνα με την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.64/198/31973 28/9/2018 απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο με Αριθ. Πρωτ. 7494/10.9.2018 έγγραφο μας. που απευθύνεται και στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού: 

“Με την παρ. 2 του άρθρου 30 του Υ.Κ. επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) η Η επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη, δηλαδή ανεπίδεκτη αναβολής λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της και β) η αδυναμία κάλυψής της με άλλο τρόπο, δηλαδή η ανυπαρξία ή πρόσκαιρη αδυναμία αρμόδιου υπαλλήλου για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του Υ.Κ. θέτει απαράβατα όρια διάρκειας της ανάθεσης. Η ανάθεση δεν επιτρέπεται να αποτελέσει καταστρατήγηση των διατάξεων για άλλες υπηρεσιακές μεταβολές (λχ μετάταξη). Γι’ αυτόν τον λόγο, εκτός της υποχρέωσης η απόφαση των προϊσταμένων να είναι «αιτιολογημένη», η παρ. 3 προβλέπει τη δυνατότητα στο αρμόδιο όργανο για ανάθεση «έως δύο (2) μήνες», υπό την έννοια εντός του ίδιου έτους. Η διάρκεια των δύο μηνών θα πρέπει να υπολογίζεται αθροιστικά και όχι κάθε φορά δύο μήνες. Αλλιώς, η εξαίρεση των παρ. 2-3 θα ανατρέπει τον κανόνα της παρ. 1. Πέρα από δύο μήνες και «έως έξι (6) μήνες ακόμη», απαιτείται να προηγηθεί «αιτιολογημένη» γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η πρόσθετη διάρκεια των έξι μηνών θα πρέπει να υπολογίζεται όπως των δύο μηνών (Βλ. Α. Τάχος – Ι. Συμεωνίδης «Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα», Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2007, Γ’ Έκδοση, σελ. 357). 
Όπως είναι προφανές, με τις ανωτέρω διατάξεις προστατεύεται ο υπάλληλος από την κατ’ επανάληψη ανάθεση σ’ αυτόν παράλληλων καθηκόντων διαφορετικού κλάδου ή ειδικότητας. Άλλωστε η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων αποτελεί εξαιρετικό μέτρο προσωρινής θεραπείας των υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δέον όπως καλύπτονται με άλλες διοικητικές διαδικασίες. Δυνάμει των ανωτέρω, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, οι διατάξεις του άρθρου 30 του Υ.Κ. δε συνιστούν τη νομιμοποιητική βάση για την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε διαφορετικές οργανικές μονάδες του ίδιου φορέα.
Το Υπουργείο Πολιτισμού ως το μόνο αρμόδιο να εκτιμήσει τις υπηρεσιακές του ανάγκες παρακαλείται να μεριμνήσει για την στελέχωση των υπηρεσιών του με πάγιο τρόπο έτσι ώστε κατά το δυνατόν να αποφεύγεται για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν η εφαρμογή αυτής της διοικητικής πρακτικής ιδίως σε περιπτώσεις που οι οργανικές μονάδες που καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του ο υπάλληλος βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. "

Επιπρόσθετα και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών “θεωρεί ότι είναι απόλυτη ανάγκη η πλήρης επανένταξη των προαναφερθέντων υπαλλήλων στο δυναμικό της, καθώς πλέον έχουν ενταχθεί και έχει εκκινήσει η εκτέλεσή δι’ αυτεπιστασίας τριών έργων ΕΣΠΑ της Εφορείας”. 

Κατόπιν των παραπάνω σας καλούμε να αποκαταστήσετε άμεσα την παραπάνω και να καλύψετε τις προφανείς ανάγκες στελέχωσης των Υπηρεσιών σας με προσλήψεις (ή μετατάξεις) μόνιμου προσωπικού Διπλωματούχων Μηχανικών.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Πίνακας Αποδεκτών:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου