Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Παρεμβάσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης και ασφαλιστικές κρατήσεις

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                     
                                                                                                                                         
Αθήνα, 8-6-2018
Αρ. Πρωτ. : 7392

Προς:   1.  Υπουργείο Οικονομικών, ΓΛΚ, Γεν.
                Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής, Διεύθυνση           Εισοδηματικής Πολιτικής
2.    Υπουργείο Εσωτερικών
3.    Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου
4.    Δήμος Κορίνθου

                                                  Κοιν.:  1 Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ.
                                                              2 ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Θέμα :  Παράνομη Περικοπή της Υπερβάλλουσας Μείωσης Μεταταγέντων Υπαλλήλων.

Κύριοι ,
          Απευθυνόμαστε σε εσάς για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με την περικοπή της Υπερβάλλουσας Μείωσης σε συναδέλφους Διπλωματούχους Μηχανικούς που πρόσφατα μετατάχθησαν στο Δήμο Κορίνθου.
          Με το υπ' Αριθμ. Πρωτ. το 2/27420 /ΔΕΠ/26-4-2018 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρεται ότι “από 1/1/2016 σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς του υπαλλήλου με τις διατάξεις των άρθρων 74, 78, 181, 182 του Ν.3584/2007, σε άλλο φορέα, η προσωπική διαφορά του ανωτέρω άρθρου παύει να καταβάλλεται” .
Σύμφωνα όμως με το μεταγενέστερο άρθρο 99 του Ν.4483/2017 και τη Σχετική Υπ. Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39456/17-11-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:
“Παρ. 2: Εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης
Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 99 προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 για τους υπαλλήλους των εξής περιπτώσεων:
1.    των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
2.    των υπαλλήλων που έχουν μεταταγεί, στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α'287), όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού,
3.    των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων, καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4093/2012 (Α' 222), 4172/2013 (Α' 167), 4199/2013 (Α'216), 4316/2014 (Α'270) και 4257/2014 (Α' 93), των σχολικών φυλάκων που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά σε νοσοκομεία,
4.    των πρώην δημοτικών αστυνομικών που παρέμειναν στις υπηρεσίες των σωφρονιστικών καταστημάτων ή όσων επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τα άρθρα 14, 17 και 21 του ν. 4325/2015 (Α' 47),
5.    των απασχολούμενων σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΥΕ καθαριστριών, που συστήθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
6.    Των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν / μεταφέρθηκαν σε Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, σύμφωνα με τα άρθρα 74, 78, 181 και 182 του ν. 3584/2007 (Α' 143) και 246 του ν. 3852/2010 (Α' 87).
Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ισχύει αναδρομικά από την έναρξη ισχύος των διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες επήλθε, ανά περίπτωση, η περικοπή.
Για την ορθή εφαρμογή της ως άνω διάταξης σας επισημαίνουμε τα εξής: Η υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 που θα καταβληθεί στους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 99 του ν. 4483/2017 είναι αυτή που καταβαλλόταν κατά το χρόνο της περικοπής της και θα καταβληθεί αναδρομικά από την ημερομηνία που επήλθε η περικοπή (δηλαδή από την ημερομηνία επαναφοράς του υπαλλήλου).”

Συνεπώς σύμφωνα με το Νόμο 4483/17 και το άρθρο 99 αυτού, προκύπτει σαφώς ότι οι Μετατάξεις που πραγματοποιήθηκαν με το άρθρο 74 του Ν.3584/2007, όπως αυτή της συναδέλφου μας εξαιρούνται από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης.

Ελπίζουμε ότι θα προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες ώστε το πρόβλημα να επιλυθεί σύντομα και να αποκαταστήσετε τις αποδοχές της συναδέλφου μας.


Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                     
                                                                                                                                         
Αθήνα, 8-6-2018
Αρ. Πρωτ. : 7393

Προς:   1.  ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)
  Περιφερειακό Αυτοτελές Γραφείο Αν. Μακεδονίας & Θράκης.  
2.  Δήμο Καβάλας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσία & Αποζημιώσεις, Υπόψη κου. Νώλη Χρήστου (mail: misthos@kavala.gov.gr )

                                                    Κοιν.:  1.   Υφ. Εργασίας,  Κοιν. Ασφάλισης 
                                                                     και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
                                                                     κ. Αν. Πετρόπουλο
                                                                2.   Υποδκτη ΕΦΚΑ
                                                                3.   Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ.
                                                                4.   Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

Θέμα :  Ασφαλιστικές Κρατήσεις σε μεταταχθέντες Μηχανικούς του Δήμου Καβάλας.

          Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις πρόσφατα μεταταγέντων στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών υπαλλήλων του Δήμου Καβάλας.
Μετά από σχετική επικοινωνία με συνάδελφο που πρόσφατα μετατάχθηκε στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών στο Δήμο Καβάλας ενημερωθήκαμε ότι συνεχίζεται η προηγούμενη της ασφάλιση.
Σύμφωνα την εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ. Φ.10043 / οικ.14224 / 430 της 31/3/2017, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που επαναλαμβάνεται και στην πρόσφατη εγκύκλιο 11 του ΕΦΚΑ (http://www.efka.gov.gr/_memos/files/EGK_11_2018.pdf) αναφέρεται σαφώς ότι είτε πρόκειται για παλαιούς ασφαλισμένους είτε για νέους, ο φορέας κύριας σύνταξης είναι πλέον ο ΕΦΚΑ με το καθεστώς του πρώην ΤΣΜΕΔΕ και συνεπώς για το φορέα αυτό θα πρέπει να πραγματοποιούνται κρατήσεις, όπως ακριβώς και στους υπόλοιπους Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς.
Ελπίζουμε ότι θα προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες ώστε το πρόβλημα να επιλυθεί σύντομα. Σας καλούμε να αποκαταστήσετε τη δυσλειτουργία αυτή και να αποκατασταθούν οι προβλέψεις ασφάλισης των Διπλωματούχων Μηχανικών για τη συνάδελφο.

1 σχόλιο: