Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Καταγγελία για τα εξώδικα και τις απειλές της συναδέλφου μας στην Τ.Υ. του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 14-3-2017
Αρ. Πρωτ.: 7068                                         
Προς:     Δικέφαλος 1924 – Κατασκευαστική Α.Ε.
               Ολύμπου και Πάτμου
               Μαρούσι Τ.Κ.151 23
               ΤΗΛ. 210 6855850
               ΦΑΞ 210 6855150
Κοιν: 1.   Υπουργό Περιβάλλοντος και  Ενέργειας     
               κ. Σταθάκη
2.    Περιφερειάρχη Αττικής                             κα. Δούρου
3.    Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο           Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος
4.    Πρόεδρο και Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.
5.    Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ
6.    Α΄ βάθμιες Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
Θέμα :       Καταγγελία για τα εξώδικα και τις απειλές της συναδέλφου μας στην Τ.Υ. του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος
                    
  Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ καταδικάζει το κλίμα πιέσεων και εκφοβισμού που καλλιεργείται το τελευταίο διάστημα στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος σε βάρος των εργαζομένων του Δήμου και ειδικά απέναντι στα μέλη μας, διπλωματούχους μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας. Κλίμα που εντείνεται με απανωτά εξώδικα, το τελευταίο των οποίων από την εταιρία σας προς την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και με τη συνεχή και επιθετική παρουσία “αγανακτισμένων οπαδών” στο χώρο του Δήμου.
                      Γνωρίζοντας και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αλλά και τις ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που με απόλυτη πιστότητα εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα (ακολουθεί αναλυτική περιγραφή) σας γνωστοποιούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε συνάδελφοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη μας, να αποτελέσουν τα εξιλαστήρια θύματα της όποιας διένεξης.
                      Σας ενημερώνουμε ότι οι Δημόσιοι και Δημοτικοί υπάλληλοι οποιασδήποτε ειδικότητας στα πλαίσια του Υπαλληλικού Κώδικα, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, του Συντάγματος και της Νομοθεσίας, υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη σχετική με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους νομοθεσία " είτε αρέσει είτε όχι " στους εκάστοτε ενδιαφερόμενους.
                      Όσον αφορά το ζήτημα έγκρισης των υψομετρικών μελετών που έχουν υποβληθεί από τη «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, στις οποίες αναφέρεται το εξώδικο της εταιρίας, πρέπει να διευκρινισθεί ότι πρόκειται:
α) για έγκριση υψομετρικών μελετών των εγκεκριμένων με το άρθρο 42 του Ν.4277/2014 αδιάνοικτων πεζόδρομων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απαιτούμενη έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού εντός σχεδίου από το Δ.Σ. του Δήμου «…είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα και πρέπει να επικυρώνεται από τον Περιφερειάρχη (πρώην αρμοδιότητα Νομάρχη). Τυχόν Αποφάσεις των Ο.Τ.Α. χωρίς επικύρωση είναι ακυρωτέες»,

β) για τροποποίηση υφιστάμενων υψομέτρων των οδών Πατριάρχου Κωνσταντίνου, Φωκών, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Ιωνίας, και Καππαδοκίας, που υπαγορεύονται από την υλοποίηση μείζονος συγκοινωνιακού έργου (υπογειοποίηση οδών Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Φωκών, κατασκευή εντός των ορίων της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης ράμπας εισόδου σε υπόγειο χώρο του γηπέδου, πεζοδρομήσεις κ.λ.π.). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισης τους από τους αρμόδιους φορείς είναι η ύπαρξη οριστικής μελέτης αυτού του έργου αρμοδίως εγκεκριμένης, στην οποία να οριστικοποιούνται τα προτεινόμενα υψόμετρα.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί στο Δήμο από τον επισπεύδοντα πλήρης φάκελος σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στο υπ’ αρ. πρωτ. 3840/21-02-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Φ.Χ. και τον «ΟΔΗΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2016, Τεύχος 4Α: Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ», παρ. 2.7. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων υψομετρικών μελετών οδού (Χ7).
Στη συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία αφού εξετάσει τα ανωτέρω διαβιβάζει το θέμα στα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος για γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση του Δήμου θα διαβιβαστεί στην Περιφέρεια Αττικής για να εγκριθεί αρμοδίως.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17796/17-10-2014 έγγραφο προς τη «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και κατόπιν συναντήσεων με τους μελετητές της, είχε επισημάνει και απαντήσει σε σχετικό αίτημα για έγκριση υψομετρικών μελετών των εγκεκριμένων με το άρθρο 42 του Ν.4277/2014 αδιάνοικτων πεζόδρομων, αναλυτικά και τεχνικά τεκμηριωμένα αναφορικά με τις ελλείψεις των υποβληθεισών μελετών.
Η «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» επανήλθε για το ζήτημα των υψομετρικών μελετών στις 25 Οκτώβρη του 2016, δύο ολόκληρα χρόνια μετά το αρχικό έγγραφο του Δήμου!
Ο Δήμος προέβη σε αλληλογραφία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για σχετικές διευκρινήσεις ενημερώνοντας κάθε φορά και την «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Κατόπιν αυτών η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3840/21-02-2017 έγγραφο απάντησε στην αιτούσα, καταγράφοντας όλες τις ελλείψεις και παρατηρήσεις επί των υψομετρικών μελετών και περιγράφοντας αναλυτικά όλα όσα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος για να μπορεί να μελετηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και στη συνέχεια να διαβιβασθεί για γνωμοδότηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου.
Στις 09-03-2017 κατετέθη εξώδικο προς τη Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Φ.Χ. από τη «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», στο οποίο την καλεί να εγκρίνει την ελλιπή υψομετρική μελέτη που είχε κατατεθεί με το υπ’ αρ. πρωτ. 188/25-10-2016 έγγραφο της (αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 20779/25-10-2016), χωρίς να λάβει υπόψη το υπ’ αριθμ. 3840/21-02-2017 έγγραφο του Δήμου και εμμένοντας πάραυτα στις απόψεις της ότι οι αρχικά υποβληθείσες μελέτες είναι υπερπλήρεις.
Απορίας άξιο δε αποτελεί το γεγονός ότι, αντί να προβεί σε συμμόρφωση των τεχνικών παρατηρήσεων της Υπηρεσίας ως επιβάλλεται εκ της ισχύουσας νομοθεσίας, εμμένει με εξώδικους εκβιασμούς ώστε η Υπηρεσία να θεωρήσει μια μη τεχνικά άρτια μελέτη με σωρεία παραλείψεων.
Είναι αυτονόητο και ουδέποτε μέχρι σήμερα η Τεχνική Υπηρεσία επέδειξε διαφορετική αντιμετώπιση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, ότι εφόσον οι υψομετρικές μελέτες καταστούν άρτιες τεχνικά και πλήρεις, οφείλει και θα προβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε :

Να σταματήσετε την μέσω εξώδικων ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου  άσκηση πιέσεων προς τα μέλη μας Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δήμου και να σεβαστείτε τη νομιμότητα και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

1 σχόλιο:

  1. Εμπλοκή Πετρόπουλου και ΕΤΑΑ
    https://www.efsyn.gr/arthro/sta-malaka-4-ypalliloi-gia-afaimaxi-toy-etaa

    ΑπάντησηΔιαγραφή