Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Ενημέρωση από τη συνεδρίαση της ΔΕ του ΤΕΕ

Η απόφαση:


Ενημέρωση από τις διαδικασίες της συνεδρίασης :

Παρόντα μέλη 12

Απόντες 3

Από τα παρόντα 12 μέλη της ΔΕ, Ψήφισαν :

ΥΠΕΡ του συνόλου της απόφασης : 9

ΚΑΤΑ της τελευταίας παραγράφου : «Οι βουλευτές μηχανικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τον Κώδικα Δεοντολογίας των Μηχανικών. Η μη εφαρμογή του συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα
Ψήφισε 1 μέλος

ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ – ΛΕΥΚΟ στην παραπάνω παράγραφο :
Ψήφισαν 2 μέλη

Τα υπόλοιπα σημεία της απόφασης ήταν ομόφωνα.

Η τοποθέτησή μου περιελάμβανε συνοπτικά τα παρακάτω σημεία:

Το νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό και κοινωνικά ανάλγητο.

Δεν έχει ασφαλιστικό αλλά Δημοσιονομικό, Διαρθρωτικό (ως προς τη διάλυση του στρώματος των αυτοαπασχολούμενων και των εργασιακών σχέσεων συνολικότερα), Φορολογικό – Εισπρακτικό- Δημευτικό χαρακτήρα.
 Ταυτόχρονα επιδιώκει την καταλήστευση των αποθεματικών των ταμείων με την παράλληλη απόσυρση ουσιαστικά του κράτους από την ευθύνη της κοινωνικής ασφάλισης.

Το ΤΕΕ πρέπει να δηλώσει την απόφασή του να μην υπακούσει και να μην εφαρμόσει τον νόμο εάν και εφόσον ψηφιστεί και να κάνει από την επόμενη κιόλας συνεδρίαση τις κατάλληλες κινήσεις με τους εκπροσώπους του στους ασφαλιστικούς φορείς των μηχανικών.

Να ζητήσουμε σαν ΤΕΕ τη διακοπή της διαδικασίας ψήφισης και την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Να συμμετέχουμε, φυσικά, σε όλες τις κινητοποιήσεις του τριημέρου.

Για το τελευταίο ζήτημα (του κώδικα δεοντολογίας και του πειθαρχικού παραπτώματος) που τέθηκε από άλλες πλευρές (και από πλευρές που δεν θα περίμενε κανείς) και όχι από εμάς, η τοποθέτησή μου ήταν συνοπτικά η ακόλουθη.

1. Στην παρούσα βουλή όπου οι βουλευτές είναι διορισμένοι από τις ηγεσίες των κομμάτων τους και δεν είναι εκλεγμένοι από το λαό με σταυρό προτίμησης, βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολιτειακή στρέβλωση της αντιπροσώπευσης της λαϊκής βούλησης και της συνταγματικής απαίτησης για διάκριση της εκτελεστικής (κυβέρνηση) από τη νομοθετική (βουλευτές) εξουσία.

2. Στις παρούσες συνθήκες όπως περιγράφονται παραπάνω, οι απόψεις των κοινωνικών φορέων των συνδικάτων, των πολιτικών κομμάτων και της κοινωνίας συνολικότερα πρέπει να γίνονται ιδιαίτερα σεβαστές μιας και αποτελούν τον μοναδικό μηχανισμό ελέγχου και εξισορρόπησης των, διορισμένων από την εκτελεστική εξουσία, βουλευτών.

3. Τόσο στα πλαίσια του (προσχηματικού) διαλόγου που προηγήθηκε της κατάθεσης του νομοσχεδίου με βάση άτυπες διαρροές και προσχέδια, όσο και κατά την ακρόαση των κοινωνικών φορέων στις αρμόδιες επιτροπές της βουλής αποδείχτηκε πως δεν υπήρξε ούτε ένας φορέας που να συγκατατίθεται στο ασφαλιστικό-φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

4. Με βάση το παραπάνω οι (διορισμένοι) βουλευτές οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη προσήλωση στις απόψεις της κοινωνίας και να λάβουν δεσμευτικά υπόψη τους την καθολική και πάνδημη απόρριψη του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

5. Ειδικά για τους βουλευτές που έχουν ταυτόχρονα την επαγγελματική ιδιότητα του μηχανικού, ιδιότητα την οποία μπορούν να ασκούν παράλληλα με το βουλευτικό τους αξίωμα,  ανακύπτει εκ των πραγμάτων σύγκρουση με τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος του μηχανικού αν με τις πράξεις τους από τη θέση του βουλευτή παραβιάσουν το άρθρο 2 του Επαγγελματικού Κώδικα των Ελλήνων Μηχανικών,

«2ον - Να μην προβαίνει εις οιανδήποτε ενέργειαν δυναμένην να θέσει εν κινδύνι την υπόληψιν  αυτού του ιδίου ή της τάξεώς του, αλλ' αντιθέτως να επιδιώκει εν παντί την ανύψωσιν του κύρους αυτής»

Καθώς επίσης και σειρά άλλων παραγράφων επόμενων άρθρων, όπως :

«5ον παρ.1 - Να μην υποτάσσει τας απαιτήσεις της Επιστήμης και της Τάξεώς του εις το ατομικόν του συμφέρον ή εις συμφέροντα τρίτων».

«6ον - Να μην καταχράται οιασδήποτε θέσεως ην κατέχει, και των εκ ταύτης πλεονεκτημάτων ή ασφαλείας του, δια να συναγωνίζεται προς ανάληψιν εντολής ελευθέρους επαγγελματίας Συναδέλφους του ή να καταπιέζει τούτους εν τη ασκήσει του επαγγέλματός των, ιδία δε δια λόγους προσωπικούς ή ιδίου οφέλους.»

«9ον - Να περιβάλλει δια σεβασμού τους αρχαιοτέρους Συναδέλφους και δια στοργής τους νεωτέρους, υποβοηθών τούτους εις την κτήσιν εμπειρίας και την εν γένει πρόοδόν των.
-Να υποβοηθεί τους Συναδέλφους του Δημοσίους Λειτουργούς εις την εκτέλεσιν του καθήκοντός των, ων δε ο ιδιος Δημόσιος Λειτουργός, να εξυπηρετεί πάντα Διπλωματούχον Μηχανικόν, ικανοποιών προθύμως τα λογικά, δίκαια και νόμιμα αιτήματά του.»

Όταν λοιπόν ο βουλευτής με την ιδιότητά του ως (διορισμένος) νομοθέτης έρχεται σε σύγκρουση με την επαγγελματική του υπόσταση και δεοντολογία ας αποφασίσει ο ίδιος ποια από τις δύο υποστάσεις του θα επιλέξει να κρατήσει. Αυτό εναπόκειται στην ελευθερία της συνείδησής του.

Ταυτόχρονα, ο επαγγελματικός φορέας έχει κάθε δικαίωμα και υποχρέωση να αξιολογήσει τη στάση του, όχι ως προς τις απόψεις του, αλλά ως προς τις πράξεις του και τις συνέπειες που αυτές συνεπάγονται για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού πόσο μάλλον αν επέρχονται συνέπειες για το σύνολο των μηχανικών και της υπόστασης ολόκληρου του επαγγέλματος του μηχανικού (όπως συμβαίνει με τον υπό ψήφιση νόμο) και να τον αξιολογήσει πλέον ως προς την τήρηση της δεοντολογίας σαν μέλος του επαγγελματικού φορέα από τον οποίο αντλεί νομιμότητα η άσκηση του δεύτερου επαγγέλματός του (αυτό του μηχανικού).

Η παραπάνω απόφαση δεν συνιστά φυσικά, σε αυτή τη φάση,  παραπομπή στο πειθαρχικό κανενός βουλευτή μηχανικού. 
Όσο και αν ο τύπος θέλει να το παρουσιάσει έτσι για λόγους εντυπωσιασμού.

Αναλυτικότερη ενημέρωση θα κάνω μόλις δημοσιευτούν τα επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης.

8.5.2016

Γιάννης Πάνου
Αρχιτέκτονας
Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου