Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Βασικοί Νόμοι και επιπτώσεις τους στο υπό κατάργηση ΤΣΜΕΔΕ και στους ασφαλισμένους του

Αναρτούμε την Εισήγηση του Δημήτρη Πετρόπουλου, στην εκδήλωση της Ανοικτής Συνέλευσης Μηχανικών για το ασφαλιστικό στις 25/4/2016.


Βασικοί Νόμοι :
Αναγκαστικός Νόμος 2326/40 (ΦΕΚ 145Α/40) «Περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων»
Β.Δ. 20-11/4.12.1940 «Περί εκτελέσεως του Α.Ν. 2326/1940 περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων»
Ν. 915/79 (ΦΕΚ 103Α/1979) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων νομοθεσίας
Υ.Α. 43/3/715 της 8/15.4.81 (ΦΕΚ 223Β/81) «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού Παροχών του συσταθέντος στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών».
1992: Ψηφίζεται ο Ν.2084/92, διαχωρισμός ασφαλσιμένων σε προ και μετά 93, τριμερής χρηματοδότηση, αυξήσεις εισφορών και μειώσεις συντάξεων ειδικά για τους νεοεισερχόμενους. Ασφαλιστικές κατηγορίες προεραιτικές για τους μετά το 93, είσοδος της ανταποδοτικότητας
2002: Ψηφίζεται ο ασφαλιστικός νόμος 3029/2002. Επανορίζονται τα ποσοστά αναπλήρωσης στο 70% για 35 χρόνια με μεταβατικές διατάξεις
2006: Ν3518/06 «Αναδιάρθρωση κλάδω του ΤΣΜΕΔΕ», ένταξη στην Ειδική Προσαύξηση (πρώην ΕΛΠΠ) όλων, αύξηση εισφορών
2008: Ν3655/08 «Ενοποίηση Ταμείων»), ενοποίηση ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ και ΤΣΑΥ στο ΕΤΑΑ
2010: Ν.3865/10: Νόμος Λοβέρδου, διαχωρισμός σε βασική και ανταποδοτική σύνταξη με μεγάλες μειώσεις, η εφαρμογή του ξεκινούσε το 2015
2011: Ν3986/11: «Μεσοπρόθεσμο», Υποχρεωτική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας ανά τριετία στους μετά το 93, αυξήσεις και στους προ 93

Επιπτώσεις στο ΤΣΜΕΔΕ
α. Δραματική απομείωση του αποθεματικού κεφαλαίου του Ταμείου από την κλοπή του PSI, ύψους 2,6 δις (για όλους τους τομείς), εκ των οποίων 1,8 δις για το ΤΣΜΕΔΕ.
β. Γιγάντωση της οφειλής του Κράτους από την τριμερή χρηματοδότηση των ΦΚΑ (Ν. 2084/92) ύψους μεγαλύτερου του 1 δις € και η πλήρης απόσυρση της συμμετοχής του ακόμα και από το πενιχρό βοήθημα των 360 € (Ν. 3863/10).
γ. Κατάργηση πόρων του Ταμείου με το πρόσχημα των “κοινωνικών πόρων”.
δ. Δραματική επιδείνωση της σχέσης ασφαλισμένων -συνταξιούχων, παραμέτρου κρίσιμης για τη βιωσιμότητα του Ταμείου. Ενδεικτικά κατά την περίοδο της ενοποίησης η σχέση αυτή ήταν:
1. ΤΣΜΕΔΕ 7,2: 1, το 2015 η σχέση είναι περίπου 4 : 1
2. ΤΣΑΥ 5 : 1, το 2015 η σχέση είναι περίπου 3,5 : 1
3. Ταμείο Νομικών 3 : 1, το 2015 η σχέση είναι περίπου 2,5 : 1
ε. Η δραματική οικονομική καθίζηση, η τεράστια ανεργία (κυρίως νέων επιστημόνων), η μαζική μετανάστευση (κυρίως Μηχανικών και Γιατρών), η σχεδόν καθολική επέκταση της ελαστικοποίησης της μισθωτής εργασίας (ΔΠΥ, μπλοκάκια), έχουν δημιουργήσει μεγάλες εισπρακτικές απώλειες στο Ταμείο και ταυτόχρονα δυσβάστακτες οφειλές που με τα τοκογλυφικά πρόστιμα καθιστούν αδύνατη την αποπληρωμή τους, με συνέπεια τη συνεχή μαζική έξοδο από την ασφάλιση χιλιάδων και τη συσσώρευση τεράστιων ποσών οφειλής που δεν θα εισπραχθούν ποτέ από το Ταμείο, δημιουργώντας ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Οι διαπιστώσεις αυτές γίνονται εμφανείς από τους παρακάτω πίνακες:
στ. Οι παράλογες αυξήσεις που επέβαλε ο Ν. 3986/11 επιτείνουν τη ζοφερή πραγματικότητα που περιγράφηκε στο προηγούμενο σημείο και οδηγούν το Ταμείο στην πλήρη κατάρρευση, αυξάνοντας τη φυγή (με διάφορους τρόπους) ασφαλισμένων από το Ταμείο.
ζ. Πάνω από τους μισούς (35000) ΕΕ, αυτοαπασχολούμενους, ανέργους και εργαζόμενους με ΔΠΥ έχουν οφειλές στο ταμείο, 10.000 εκ των οποίων υπερβαίνουν τα όρια που θέτει το ΚΕΑΟ. Κανείς από τους παραπάνω δε δικαιούται Ταμείο Ανεργίας παρά το γεγονός ότι από το 2011 και μετά καταβάλλουν και σχετική εισφορά.

ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑ – ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΕ ΤΣΜΕΔΕ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ
ΠΟΣΟ
ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟ
Α2010
65359
104.124.951,69
47516
75.528.490,69
Β2010
66109
105.753.419,51
48684
77.721.731,00
Α2011
68039
108.528.141,79
45689
72.502.436,30
Β2011
68489
109.678.545,07
46167
73.566.431,45
Α2012
69361
111.822.309,32
43119
69.198.500,00
Β2012
69818
113.189.750,98
41890
67.638.966,28
Α2013
69982
135.547.036,89
43018
78.731.134,00
Β2013
70002
118.745.352,00
41021
69.698.693,72
Α2014
67794
133.356.579,26
35543
65.221.297,00
Β2014
67791
134.538.642,22
32450
65.022.991,91
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΣΜΕΔΕ
Ελεύθεροι Επαγγελματίες ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993
Ασφ.Κατ./
Ποσό
Κ.Σ
(20%)
Ειδ.Προσ
(12%)
Επικουρ
(6%)
Εφάπαξ
(4%)
ΚΥΤ
(6.45%)
ΟΑΕΔ
Σύνολο/
μήνα
1η / 693,35€
138,7€(>5ετίας)
83,2€(>5ετίας)
41,6€(>5ετίας)
27,73€
44,72€
10€
346€
69,3€(<5 b="">
58,2€(<5 b="">
20,8€(<5 b="">
231€
2η /852,63€
170,53€(>5ετίας)
102,32€(>5ετίας)
51,16€(>5ετίας)
34,1€
55€
10€
423€
85,27€(<5 b="">
71,62€(<5 b="">
25,6€(<5 b="">
281,6€
3η / 1010,86€
202,2€
121,3€
60,7€
40,4€
65,2€
10€
500€
4η / 1168,6€
233,7€
140,2€
70,12€
46,7€
75,4€
10€
576,12€
5η / 1319,65€
264€
158,4€
79,2€
52,8€
85,12€
10€
650€
.....................
..............
..............
.............
..............
..............
.............
..............
14η / 2333€
..............
..............
.............
...............
..............
..............
1.140,35 €
ΠΙΝΑΚΕΣ
  Συγκριτικά Οικονομικά Στοιχεία ΤΣΜΕΔΕ           από Ιαν. 2012   (προ PSI ) μέχρι Φεβ. 2014
Ημερομηνία
Ιανουάριος 2012
Δεκέμβριος 2012
Αύγουστος 2013
Φεβρουάριος 2014
Λογαριασμός    Ταμιακής   Διαχείρισης

413.828.535

336.788.286

232.165.269

291.005.495
Διαθέσιμα
Τράπεζας
Ελλάδας

3.259.142.485

1.369.791.082

1.507.737.992

1.744.183.575
Ακίνητα
28.509.176
28.509.176
28.509.176
28.509.176
Μετοχές
66.843.107
85.919.387
126.830.960
160.016.381
Αμοιβαία
Κεφάλαια
5.038.719
6.393.414
6.623.944
8.965.734
Λοιπές
Επενδύσεις
(ΟΕΔ)
157.542.186
43.003.488
136.154.260
95.393.023
Σύνολο
Περιουσίας
3.930.904.208
1.870.404.833
2.038.021.601
2.328.073.384
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  ΚΙΝΗΤΗΣ  &  ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΤΟΜΕΩΝ  ΕΤΑΑ
ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  31/12/2012  (χωρίς τους Κλάδους Υγείας)

ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ


ΤΣΜΕΔΕ
1.866.413.138,77
65,17  %


ΤΣΑΥ
397.527.377,44
13,88  %


ΤΑΝ
410.569.732,84
14,34  %


ΤΠΕΔΕ
64.772.429,79
2,26  %


ΤΕΑΔ
68.698.251,72
2,40  %


ΤΠΔΑ
4.898.896,26
0,38  %


ΤΠΔΕ
1.052.995,56
0,25  %


ΤΑΣ
6.708.516,32
1,33  %


ΣΥΝΟΛΟ
2.864.015.710,23
100  %

 Το κούρεμα των αποθεματικών των φορέων  κοινωνικής ασφάλισης  (τα ποσά σε €)
Διαθέσιμα
Ομόλογα
προ PSI
μετά PSI
Απώλειες
προ PSI
μετά PSI
Απώλειες
ΙΚΑ ΕΤΑΜ
103.994.281
80.874.582
23.119.699
1.408.548.271
1.138.546.046
270.002.226
ΟΓΑ Κ.Κ.Α.
164.828.167
94.256.422
70.571.745
905.092.000
285.103.980
619.988.020
ΟΓΑ Κ.Α.
224.819.000
79.783.846
145.035.154
ΟΑΕΕ
160.627.693
91.854.390
68.773.303
162.259.114
83.361.500
78.897.614
ΕΤΑΑ
5.558.580.197
3.180.146.840
2.378.433.357
823.710.715
622.010.639
201.700.076
ΕΤΑΠ ΜΜΕ
1.665.556.367
533.063.504
1.132.492.863
382.810.000
178.006.590
204.803.410
ΕΤΕΑΜ
79.459
40.723
38.736
18.414.000
15.257.964
3.156.036
ΤΕΑΔΥ
1.798.902.879
1.028.696.383
770.206.496
1.537.518.000
818.260.787
719.257.213
ΤΑΥΤΕΚΩ
1.015.788.309
580.875.599
434.912.709
216.626.811
98.895.605
117.731.206
ΤΕΑΙΤ
2.347.249.115
1.203.031.759
1.144.217.356
709.766.670
351.553.510
358.213.160
ΤΕΑΠΑΣΑ
519.718.654
266.355.802
253.362.852
16.600.000
13.205.584
3.394.416
ΤΑΠΙΤ
1.210.978.822
692.494.047
518.484.775
12.950.000
6.021.750
6.928.250
ΤΠΔΥ
351.547.242
201.031.073
150.516.169
28.000.000
13.020.000
14.980.000
ΕΤΑΤ
508.542.661
260.628.106
247.914.556
0
ΟΠΑΔ
686.303.648
351.730.609
334.573.039
66.400.000
32.698.800
33.701.200
ΜΤΠΥ
201.176.953
112.715.619
88.461.334
70.320.000
32.698.800
37.621.200
ΝΑΤ
47.814.993
36.253.369
11.561.624
ΤΑΠΕΤ
3.945.730
2.022.187
1.923.544
ΑΚΑΓΕ
2.190.304.518
1.122.531.031
1.067.773.487
ΟΑΕΔ
7.734.549
3.596.565
4.137.984
ΟΕΕ
232.000.000
107.880.000
124.120.000
ΟΕΚ
365.000.000
187.000.000
178.000.000
ΣΥΝΟΛΟ
19.140.674.238
10.137.078.612
9.003.595.627
6.583.834.582
3.768.425.399
2.815.409.182 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΣΜΕΔΕ 
ΕΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
2010
4296
840
2011
3479
1275
2012
2301
2273
2013
2063
2942
2014
1807
2972
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΣΑΥ
ΕΤΟΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
30/4/13
566
30/4/14
865
30/4/15
1049
ΠΙΝΑΚΑΣ Τ. ΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
2010
1895
262
2011
1714
351
2012
1561
554
2013
1879
1204
2014
1764
1034

Α. Ενημέρωση από τη ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με τα σημειώματα οφειλών ΤΣΜΕΔΕ:
1. Οι οφειλέτες με αρύθμιστες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ οφειλές είναι 9.622
2. Έχουν σταλεί 2.639 "προσκλήσεις"  με πλήρη στοιχεία (σημειώματα - 1η "πρόσκληση") και κάποιες άλλες χωρίς πλήρη στοιχεία, στο σύνολο οι "προσκλήσεις" είναι 2.811 (1η "πρόσκληση")
3. Έχουν σταλεί 50 σημειώματα (2η "πρόσκληση" που έπεται της 1ης)
4. Φυσικά πρόσωπα που κατέληξαν στο ΚΕΑΟ  είναι 85, για τις εταιρείες είναι 398
5. Τελευταία αποστολή στο ΚΕΑΟ έγινε 12/12/2014
6. Οι εισπράξεις από ΚΕΑΟ ήταν 12.000 ευρώ το 2014 και κοντά στο 1 εκατομμύριο το 2015 χωρίς να γνωρίζουν τα ειδικά χαρακτηριστικά των εισπράξεων (δηλ. ποιό το ποσοστό από εισπράξεις από εταιρείες και ποιό από φυσικά πρόσωπα)
7. Το ΚΕΑΟ ανά μήνα στέλνει πίσω στο ΤΣΜΕΔΕ τα εισπραχθέντα, χωρίς να γνωρίζουν σε ποιό κωδικό αποδίδονται τα χρήματα και ποιά η παρακράτηση που κάνει το ΚΕΑΟ για τα έξοδά του
8. Υπάρχουν 3 ΚΥΑ που ρυθμίζουν τη λειτουργία του ΚΕΑΟ, με την πρώτη στις 13/4/2009 (ορίζει τις αρμοδιότητες του ΚΕΑΟ) και τις άλλες 2 που ορίζει τα χαρακτηριστικά των οφειλετών

1. Εγινε εισήγηση να διατηρηθούν στις τιμές του 2015 οι εισφορές του 2016 (να μην γίνουν αυξήσεις για όσους είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν.4331/15) βάσει της αναλογιστικής μελέτης του ΤΕΕ, της αρχής κοινής ισότητας, κ.α.
2. Την προηγούμενη Τετάρτη αναβλήθηκε η συζήτηση για τις εισφορές στο ΕΤΑΑ καθώς ο επίτροπος ζήτησε γνωμάτευση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για το θέμα
3. Το 62% των ασφαλισμένων πλήρωσε το Β' εξάμηνο του 2015Τα παραπάνω βαθαίνουν με το πρόσφατο νομοσχέδιο. Όπως γράφαμε "Βαθύτερος στόχος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όπως και όλων όσων (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-Ποτάμι) ψήφισαν το 3ο μνημόνιο (Ν4336/15), είναι:
-        η απόσυρση του κράτους από την υποχρέωση χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης, ώστε οι “εξοικονομούμενοι πόροι” να κατευθύνονται στην αποπληρωμή του τοκογλυφικού χρέους
-        η εξόντωση των αυτοαπασχολούμενων και η μισθοτοποίηση τους, ώστε να υπάρξει συγκέντρωση δραστηριοτήτων σε μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα και νέα συμπίεση μισθών
-        η προετοιμασία του εδάφους για την είσοδο της ιδιωτικής ασφάλισης, μετά την πλήρη κατάρρευση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα και με την δυνατότητα σύστασης επαγγελματικών ταμείων ως ΝΠΙΔ
Σήμερα επιδιώκουν να μεταφέρουν σταδιακά  όλη την ευθύνη στον ασφαλισμένο, αλλάζοντας το χαραχτήρα του συστήματος
= από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό .
= από ένα σύστημα αλληλεγγύης σε ένα άθροισμα ατομικών κουμπαράδων
= Από  δημόσια κοινωνική ασφάλιση σε ιδιωτική .
= Από ένα σύστημα που δίνει  χαμηλές συντάξεις σε ένα συνταξιοδοτικό  φτωχοκομείο."


Δημήτρης Πετρόπουλος
Ηλ. Μηχ & Μηχ. Η/Υ
Γεν. Γραμ. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου