Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

Αλλάζουν τα πάντα στις μετακινήσεις των Δημοσίων υπαλλήλων με μόλις 3 ημέρες διαβούλευση


Σχέδιο Νόμου «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας»

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας». Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας καλεί όλους τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00, ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Δημήτριος Μάρδας

3 ημέρες αργίας η διαβούλευση για πολύ σημαντικές αλλαγές στα εκτός έδρας των Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών (μείωση αποζημειώσεων από 56€ σε 40 ή 20 ή τίποτα!!!, αύξηση χιλιομετρικών αποστάσεων κλπ).

http://www.opengov.gr/minfin/?p=5126

Άρθρο 11 – Ημερήσια αποζημίωση

1. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινούμενου. Το ανωτέρω ποσό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Ποσά ημερήσιας αποζημίωσης υψηλότερα από αυτό της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να ισχύουν.
2. Η ημερήσια αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται :
Α. Ολόκληρη :
α. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος νόμου.
β. Όταν οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να διανυκτερεύσουν ή σε πλοίο ή σε τρένο.
γ. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο ή σε φιλικό σπίτι.
δ. Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.
Β. Κατά το ήμισυ:
α. σε περίπτωση που παρέχεται ημιδιατροφή και
β. όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι i) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ή ii) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο, ή iii) μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί.
Γ. Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα για τους μηχανικούς - μετά τις μνημονιακές περικοπές...

Μείωση της εκτός έδρας αποζημίωσης για τους μηχανικούς

Στο ΦΕΚ 1069 τεύχος Β δημοσιεύεται η Υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών η οποία μειώνει ξαφνικά από 1/6/2011 (σε εφαρμογή του Νόμου 3833/2010) την Ημερήσια Αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των μηχανικών από 70 € σε 56 €. Αντίστοιχα μειώνει και τη δαπάνη ξενοδοχείου από έως 80 € σε έως 64 €.
"2 α. Η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 της αριθμ. 10428/ΕΥΣΣΑΑΠ 663/16−3−2005 (ΦΕΚ 370 B΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/30762/0022/3−7−2006 (ΦΕΚ 1034 B΄) όμοια, ορίζεται στο ποσό των πενήντα έξι (56) ευρώ.
β. Η παράγραφος 2 της ανωτέρω πρώτης απόφασης, τροποποιείται ως εξής:
«2. Η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινήσεις ορίζεται στο ποσό των πενήντα έξι (56) ευρώ.».
γ. Τα ποσά της παρ. 5 της ίδιας απόφασης, αναπροσαρμόζονται από ογδόντα (80) και εκατόν δέκα (110) ευρώ σε εξήντα τέσσερα (64) και ογδόντα οκτώ (88)
ευρώ αντίστοιχα.
3. α. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 της αριθμ. 2/52971/0022/31−8−2007 (ΦΕΚ 1781 Β΄/5−9−2007) κοινής υπουργικής απόφασης και η ημερήσια αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, ορίζεται στο ποσό των πενήντα έξι (56) ευρώ.
"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου