Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Στα 69,2 εκατ. ευρώ περιόρισε τις ζημιές της η Attica Bank

Άλλη μια επιτυχία της "τράπεζας μας"...

Το αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο στο εννεάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε ζημία 79,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 123,8 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012.

Αντίστοιχα το μετά φόρων αποτέλεσμα για το εννεάμηνο διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 69,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 108,4 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2012. Ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθεί η θεαματική βελτίωση των συγκεντρωτικών λοιπών εσόδων μετά από φόρους, τα οποία περιορίστηκαν σε ζημία 41,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 124,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο.

-  Τα αποτελέσματα προ προβλέψεων για το γ’ τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2 εκατ. ευρώ περίπου

-  Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 447,1 εκατ. Ευρώ

-  Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,95 δισ. ευρώ.

-   Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 30/09/2013 σε 23,2%.

-  Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/09/2013 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις για το εννεάμηνο του 2013 ανέρχονται σε 52,7 εκ. ευρώ περίπου. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 414,4 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 15% περίπου σε σχέση με τη χρήση του 2012. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από σωρευμένες προβλέψεις την 30/09/2013 διαμορφώθηκε σε 42,4%.

-  Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που εξακολουθεί να υπάρχει, συνέχισε την σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 194 μ.β. για το εννεάμηνο του 2013.

-   Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 30,7 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση της τάξης του 20,6% έναντι του εννιαμήνου του 2012 ως συνέπεια του κύκλου ύφεσης στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται η χώρα, που έχει ως απόρροια τη μείωση των εσόδων από τόκους λόγω της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και λόγω της αδυναμίας πρόσβασης των τραπεζών στις αγορές για την άντληση χαμηλού κόστους ρευστότητας. Σημειώνεται ότι  μετά την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας από το μήνα Ιούλιο του τρέχοντος έτους το κόστος άντλησης κεφαλαίων για την Τράπεζα  έχει μειωθεί αισθητά λόγω της απεμπλοκής από τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας (E.L.A.) και της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων καταθέσεων.

-  Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 54,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 6,4% έναντι του εννιαμήνου του 2012.

-  Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 10% περίπου λόγω των εξόδων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Ιδιαίτερα σημειώνεται η μείωση των εξόδων μισθοδοσίας κατά 4% περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του εννιαμήνου 2013 της Attica Bank, ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Ιωάννης Γαμβρίλης δήλωσε:

«Η Attica Bank, μετά την επίτευξη του στόχου της κάλυψης των κεφαλαιακών της αναγκών και της πλήρους ανακεφαλαιοποίησής της από ιδιωτικά κεφάλαια, έχει δημιουργήσει την αναγκαία βάση για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας συμβάλλοντας έτσι στην αναστροφή της υφεσιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας.

Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος που θα είναι αποτέλεσμα της τήρησης των υποχρεώσεων που η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αναλάβει έναντι των διεθνών πιστωτών, η συνεχιζόμενη δημοσιονομική προσαρμογή και αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, θα δημιουργήσουν με βεβαιότητα επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος με μόνιμα χαρακτηριστικά από τον προϋπολογισμό ήδη του τρέχοντος έτους.Ωστόσο η τήρηση των όρων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και η εισροή ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων εξακολουθούν να αποτελούν βασικές προϋποθέσεις, ώστε η χώρα να επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά και να διασφαλίσει με τον τρόπο αυτό την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα που είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάταξη της χώρας.  

Μετά την επίτευξη του στόχου της πλήρους ανακεφαλαιοποίησής της, η Attica Bank έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου μέσω του περιορισμού του λειτουργικού της κόστους, της περαιτέρω αναβάθμισης των υπηρεσιών της, όπως και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Ήδη κατά το γ’ τρίμηνο του 2013 τα αποτελέσματα της Τράπεζας προ προβλέψεων έχουν επανέλθει σε κερδοφόρο τροχιά. Με την ολοκλήρωση και των κινήσεων αναδιάρθρωσης και περιορισμού του λειτουργικού κόστους που θα λάβουν χώρα κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, αναμένεται ότι από το επόμενο έτος τα αποτελέσματα της Τράπεζας θα είναι σε σταθερή κερδοφόρο πορεία.

Δρώντας με γνώμονα την στήριξη των πελατών της και με την υποστήριξη του βασικού της μετόχου, του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, αλλά και όλων των μετόχων της, η Attica Bank δημιουργεί το πλαίσιο ουσιαστικών απαντήσεων στα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει η οικονομική κρίση και ο κύκλος ύφεσης από τον οποίο δεν έχει ακόμα εξέλθει οριστικά η ελληνική οικονομία.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου