Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Πρόσκληση για διαπραγμάτευση σύναψης Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.)

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 11/2/2019
Αρ. Πρωτ. : 7685
Προς: 1. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Ξενογιαννακοπούλου Μ.
2. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Σπίρτζη Χρ.
3. Υπουργό Εσωτερικών κ. Χαρίτση Αλ.
Κοιν.: 1. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ


Θέμα : Πρόσκληση για διαπραγμάτευση σύναψης Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.)

Κύριοι Υπουργοί
Όπως γνωρίζετε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη 19 Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλη τη χώρα και καλύπτει πάνω από 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς που εργάζονται στα Υπουργεία, στο σύνολο της Αυτοδιοίκησης (OTA A' & B' Βαθμού) και στα ΝΠΔΔ. Με το παρόν σας καλούμε σε διαπραγμάτευση με στόχο τη σύναψη Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των Διπλωματούχων Μηχανικών μελών μας που απασχολούνται στο σύνολο του Δημόσιου Τομέα σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του ν. 2738/1999 και του άρθρου 18, παρ. 13 του Ν.3731/2008.
Με την ευκαιρία εκφράζουμε τη ρητή διαφωνία μας για την εξαίρεση των μισθολογικών θεμάτων από τις Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, ειδικά αυτές που έχουν Κλαδικό και Διυπουργικό Χαρακτήρα, όπως η Ομοσπονδία μας με τα ειδικά χαρακτηριστικά των Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στα σχετικά Παραρτήματα. Εκτιμούμε ότι έχουν ωριμάσει οι Συνθήκες για τροποποίηση του σχετικού Νομοθετικού πλαισίου για τη συμπερίληψη και των μισθολογικών θεμάτων στις Ε.Σ.Σ.Ε. Ειδικά για Ομοσπονδίες που δεν εκπροσωπούνται από κάποια Τριτοβάθμια Ένωση, όπως η δικιά μας από την ΑΔΕΔΥ σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις των συνεδρίων.
Το πλαίσιο που καταθέτουμε προς διαπραγμάτευση είναι το παρακάτω:

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) υπάγονται οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί (με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου αλλά και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
που απασχολούνται στα Υπουργεία, στις Ανεξάρτητες Αρχές, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' και Β' Βαθμού, στα Ν.Π.Δ.Δ. και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των 19 Πρωτοβάθμιων Συλλόγων-Μελών που ανήκουν μόνο στη δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) όπως αυτό προκύπτει από τα Μητρώα των Συλλόγων-Μελών της πιο πάνω συνδικαλιστικής  οργάνωσης.
Για την εφαρμογή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου-Μέλους της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., ότι οι εργαζόμενοι είναι Μέλη του καθώς και Βεβαίωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας.
Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ' έτος υποχρεωτικά.
 1. Διυπουργικός κλάδος ΠΕ Μηχανικών

Συμφωνείται η σύσταση ειδικής επιτροπής στελεχών και εμπειρογνώμων με συμμετοχή της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, για τη μελέτη του Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Διπλωματούχων Μηχανικών, στο πλαίσιο του άρθρου 78 του ν. 2683/99, αξιοποιώντας και το από 4/9/2002 Πόρισμα της Επιτροπής που θεσμοθετήθηκε στην Ειδική Συλλογική Συμφωνία της 10/11/2000 και συνέχισε τη λειτουργία της και μετά την υπογραφή της Ειδικής Συλλογικής Συμφωνίας της 28/8/2001. Η επιτροπή που συστήθηκε με την ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.65/15/οικ. 9888/3-5-2001 απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο της από 10/11/2000 Ειδικής Συλλογικής Συμφωνίας για τα θέματα βαθμολογίου μηχανικών και τη δυνατότητα σύστασης Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Μηχανικών διατηρείται. Επειδή το θέμα έχει ήδη επεξεργαστεί με ολοκληρωμένο τρόπο, το πόρισμα της Επιτροπής μπορεί κάλλιστα να παραδοθεί ενός διμήνου από τη σύσταση της Επιτροπής.
Στην Επιτροπή μετέχουν δύο εκπρόσωποι της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και από ένα στέλεχος του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπ. Εσωτερικών, του Υπ. Οικονομικών και του Υπ/ Υποδομών και Μεταφορών.
Σχετικά με το θέμα και τις θέσεις μας δείτε τα Σχετικά Παραρτήματα:
 1. Ειδική Συλλογική Συμφωνία μεταξύ Υπ. Εσωτερικών και ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ το 2002 
 2. Θέσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για το Διυπουργικό κλάδο το 2002 
 3. Διεκδικήσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για το Διυπουργικό κλάδο το 2017
Η Επιτροπή αυτή θα συμπεριλάβει στο πόρισμα της και τη δυνατότητα δημιουργίας Μισθολογίου Διπλωματούχων Μηχανικών καθώς και όλα τα Θέματα που συμπεριλαμβάνονταν τόσο στην Ειδική Συλλογική Συμφωνία μεταξύ Υπ. Εσωτερικών και ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ το 2002 όσο και στις θέσεις μας:
 1. Συμπλήρωση και ολοκλήρωση διαδικασιών Νομικής Κάλυψης 
 2. Εκτός Έδρας Μετακινήσεις ΠΕ Διπλωματούχων Μηχανικών (Βλέπε Παράρτημα 4) 
 3. Ασφαλιστικά Θέματα (βλέπε άρθρο 8 παράρτημα Ι) 
 4. Εκσυγχρονισμός Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου 
 5. Προβόδισμα ΠΕ Διπλωματούχων Μηχανικών με άμεση εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για τον προσδιορισμό προβαδίσματος για την κατάληψη θέσεων ευθύνης Δ/νσης, Τμήματος ή Γραφείου στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ., των νέων Περιφερειών και των Δήμων, ως προϊσταμένων κατά προτεραιότητα υπαλλήλων του κλάδου Π.Ε. Διπλωματούχων Μηχανικών, και μόνον ελλείψει αυτών, από υπαλλήλους άλλου Κλάδου.

Ωράριο-ΜΑΠ 

1. Στους εργαζόμενους, αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία, στις παρακάτω εργασίες ή ειδικότητες όπως στην
επίβλεψη, εποπτεία και παρακολούθηση έργων στους επιθεωρητές περιβάλλοντος, μειώνεται ο χρόνος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους σε τριανταπέντε (35) ώρες, μία (1) ώρα ημερησίως χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή και χορηγείται δύο (2) ημερών επιπλέον κανονική άδεια τον χρόνο.
Ο καθορισμός των δικαιούχων υπαλλήλων γίνεται με απόφαση της οικείας Οργανικής Μονάδας Προσωπικού, μετά από εισήγηση των Διευθυντών των συγκεκριμένων υπηρεσιών και κοινοποιείται στους Συλλόγους Μέλη της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
Στους εργαζόμενους που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία περιστασιακά, η μείωση των ωρών εργασίας θα γίνεται κατ' αναλογία.
2. Στους υπαλλήλους, οι οποίοι :
α) εργάζονται σε υπηρεσιακές μονάδες, που σύμφωνα με τον οικείο οργανισμό έχουν αρμοδιότητες ανάπτυξης ή υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, και
β) απασχολούνται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής, χορηγείται διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών επιπλέον του προβλεπόμενου στο άρθρο 4 του π.δ. 88/1999 (Α' 94). Το διάλειμμα αυτό δεν επιτρέπεται να χορηγείται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας.
Υποχρεωτική παροχή από τον φορέα, των Μέσων Ατομικής Προστασίας   στους επιβλέποντες μηχανικούς τεχνικών  έργων, τεχνικούς ασφαλείας, μηχανικούς που εκτελούν αυτοψίες επικινδύνως ετοιμόρροπων κτλ. (εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται από έναν η περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, κατάλληλο κράνος ασφαλείας, προστατευτικά ενδύματα, κατάλληλα γυαλιά και γάντια, σχοινιά και ζώνες ασφαλείας, γιλέκα οπτικής σήμανσης κ.α.) εφόσον οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν ή να περιορισθούν επαρκώς µε τεχνικά μέτρα ή μέσα συλλογικής προστασίας ή µε μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.
Επιμόρφωση
Οι Φορείς που απασχολούν Διπλωματούχους Μηχανικούς σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή άλλους δημόσιους φορείς και τους Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. δημιουργούν μηχανισμό διάγνωσης και παρακολούθησης εκπαιδευτικών αναγκών και μηχανισμό παρακολούθησης της πιστοποίησης της επιμόρφωσης των υπαλλήλων. Καταρτίζουν προγράμματα επιμόρφωσης των Διπλωματούχων Μηχανικών, σύμφωνα με τις προκύπτουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο να διασφαλίζεται η συμμετοχή κάθε υπαλλήλου σε τουλάχιστον δύο επιμορφωτικές δραστηριότητες κατ' έτος.
Άδειες
Για τα μέλη
Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χορηγεί μία (1) ημέρα άδεια τον μήνα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του πρωτοβαθμίου για τη συνεδρίαση του συνδικαλιστικού οργάνου και μία (1) ημέρα άδεια τον χρόνο σε όλους τους εργαζόμενους, που είναι μέλη του οικείου Συλλόγου για την πραγματοποίηση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης , και μία (1) ημέρα άδεια σε περίπτωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατ’ έτος, επιπλέον (1) ημέρα άδεια σε περίπτωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατ’ έτος , και μία (1) ημέρα άδεια την ημέρα των εκλογών για την ανάδειξη των αντιπροσώπων.
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί υπάλληλοι των παραπάνω Φορέων δικαιούνται, για σοβαρούς λόγους, ολιγόωρη άδεια απουσίας από την εργασία τους μέχρι τέσσερις (4) ώρες ανά μήνα.
Άδειες Μελών ΔΣ Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και ΔΣ Πρωτοβάθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ
Στον Πρόεδρο της Π. Ο ΕΜΔΥΔΑΣ, , για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του, στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα,, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άδεια απουσίας έως 9 μέρες το μήνα. Στα τα μέλη της ελεγκτικής Επιτροπής 30 μέρες το χρόνο.
Άδειες Αντιπροσώπων
Στους αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν.
Άδειες Γενικού Συμβουλίου
Προστίθενται επιπλέον οι ημέρες του Γενικού συμβουλίου στα μέλη που συμμετέχουν στο Γενικό Συμβούλιο.
Άδειες Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιων
Στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα τον και Ταμία των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων άδεια απουσίας έως 5 μέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι 500 και πάνω, και ως τρεις μέρες αν είναι λιγότερα.
Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων κατά τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας .
Οι αποδοχές των συνδικαλιστικών αδειών των υπαγόμενων στο άρθρο 30 του Ν. 1264/1982 υπαλλήλων, εφαρμογή έχει η παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 1400/1983 (Α ́ 156), η οποία παραμένει σε ισχύ.
Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα συνδικαλιστικές άδειες είναι αμειβόμενες και ο εργοδότης βαρύνεται με την καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών.
Ισχύς-Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2738/1999, όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου και θα καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο.


Παράρτημα Ι
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ  
Στην Αθήνα σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2002 στο κατάστημα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Βασ. Σοφίας 15, μεταξύ:
1. Αφενός του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σταύρο Μπένο, Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας, αριθμ. 15 και αφετέρου
            2. Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών» (Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ), που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους για την υπογραφή της παρούσας εκπροσώπους, Παναγιώτη Κατίκα, Πρόεδρο και Ιωάννη Γρηγορόπουλο, Γενικό Γραμματέα, συμφωνείται η κατάρτιση Ειδικής Συλλογικής Συμφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2738/99, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Διυπουργικός κλάδος ΠΕ Διπλωματούχων Μηχανικών

Συμφωνείται η σύσταση ειδικής επιτροπής στελεχών και εμπειρογνώμων στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με συμμετοχή της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, για τη μελέτη του Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, στο πλαίσιο του άρθρου 78 του ν. 2683/99, αξιοποιώντας και το από 4/9/2002 Πόρισμα της Επιτροπής που θεσμοθετήθηκε στην Ειδική Συλλογική Συμφωνία της 10/11/2000 και συνέχισε τη λειτουργία της και μετά την υπογραφή της Ειδικής Συλλογικής Συμφωνίας της 28/8/2001. Το πόρισμα της Επιτροπής θα παραδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2003.
Στην Επιτροπή μετέχουν δύο εκπρόσωποι της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, εκ των οποίων ο ένας εμπειρογνώμονας, δύο στελέχη του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και ένα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 2

Βαθμολογικές ρυθμίσεις

Συμφωνείται κατά τη σύνταξη των οργανισμών των Υπηρεσιών, να ληφθεί μέριμνα για την τοποθέτηση στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ως προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων ή Γραφείων, εφόσον το αντικείμενό τους είναι τεχνικής φύσεως, αποκλειστικά Διπλωματούχων Μηχανικών του κλάδου ΠΕ. Λοιπά βαθμολογικά θέματα, δηλαδή ανώτερος εισαγωγικός βαθμός και αναγνώριση επαγγελματικής εμπειρίας, θα τεθούν υπόψη του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., κατά την αναμόρφωση των σχετικών διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 3

Μισθολογικές ρυθμίσεις

1.   Ειδικό επίδομα αυξημένης ευθύνης-αποδοτικότητας του άρθρου 8, παρ. 2α του Ν. 2430/96 (7‰)
Συμφωνείται η σύσταση ειδικής επιτροπής για τη διευθέτηση του τρόπου καταβολής στους Διπλωματούχους Μηχανικούς του ειδικού επιδόματος αυξημένης ευθύνης-αποδοτικότητας από τη διαχείριση του πόρου 7‰ του άρθρου 8, παρ. 2α του Ν. 2430/96.
Η εν λόγω επιτροπή, η οποία θα παραδώσει το πόρισμά της το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου 2003, συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., έναν της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έναν της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Λ.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, έναν της Δ/νσης Δ18 της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., έναν της Δ/νσης Δ11 της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας.
2.   Λοιπές μισθολογικές ρυθμίσεις, όπως αναφέρονται στο υπόμνημα της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, θα τεθούν υπόψη του Γ.Λ.Κ. ενόψει της αναμόρφωσης του μισθολογίου.

ΑΡΘΡΟ 4

Μετακινήσεις εκτός έδρας

Οι καταγεγραμμένες στο από 27/11/2002 Πόρισμα της σχετικής Επιτροπής απόψεις, που αφορούν τις εκτός έδρας μετακινήσεις των Διπλωματούχων Μηχανικών, παραπέμπονται στην Ειδική Επιτροπή αναμόρφωσης του ισχύοντος νόμου (Ν. 2685/99), που θα συσταθεί στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τις εκτός έδρας αποζημιώσεις όλων των δημοσίων υπαλλήλων, με συμμετοχή και ενός εκπροσώπου από την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 5

Νομική κάλυψη

Συμφωνείται, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2003, η κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. νομοθετικής ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία οι Μηχανικοί του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους, θα έχουν δικαίωμα νομικής στήριξής τους είτε από το Νομικό Σύμβουλο της Υπηρεσίας τους, είτε από δικηγόρο της επιλογής τους.
Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω θα ρυθμιστούν με Υπουργική Απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 6

Σύσταση Επιτροπής σχετικά με τις απαγορευτικές διατάξεις άσκησης του επαγγέλματος μετά τη συνταξιοδότηση από το Δημόσιο

Συμφωνείται η σύσταση επιτροπής με αντικείμενο την εξέταση του άρθρου 4, παρ. 15, περίπτωση 13 του Ν. 2229/94, που αφορά περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματος των Διπλωματούχων Μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων μετά τη συνταξιοδότησή τους.
Η εν λόγω επιτροπή, η οποία θα παραδώσει το πόρισμά της το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου 2003, συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., έναν του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. – Δ/νση Συντάξεων), έναν του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., δύο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έναν του ΤΕΕ και έναν της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 7

Συνδικαλιστικές ρυθμίσεις

Συμφωνείται μέχρι την τροποποίηση από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τις συνδικαλιστικές άδειες, η αποστολή εγγράφου στις Υπηρεσίες στις οποίες ανακύπτει πρόβλημα σχετικά με τη χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών σε εκλεγμένα μέλη των οργάνων Διοίκησης της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ καθώς και των πρωτοβάθμιων οργανώσεων που υπάγονται σ’ αυτήν, έτσι ώστε να διευκολύνεται η συνδικαλιστική τους δράση.

ΑΡΘΡΟ 8

Ασφαλιστικά θέματα

Συμφωνείται, κατά τη διαδικασία αναμόρφωσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ασφαλιστικών θεμάτων που αφορούν υπαλλήλους υπαγόμενους στην Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, να μετέχουν και εκπρόσωποι της ανωτέρω Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 9

Σύσταση επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου

Συμφωνείται η σύσταση Επιτροπής στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με έργο την υποβολή προτάσεων για την οργάνωση και λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών και τη βελτίωση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης για τους κλάδους και τα τυπικά προσόντα του προσωπικού που θα στελεχώνει τις εν λόγω Υπηρεσίες. Η Επιτροπή, η οποία θα παραδώσει το έργο της μέχρι το τέλος του 2003, θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., έναν του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., έναν της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., έναν της Ε.Ν.Α.Ε., έναν της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., έναν του Τ.Ε.Ε. και έναν της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 10

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Συμφωνίας υπάγονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. που υπηρετούν στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και είναι μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων μελών της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 11

Γενική ρύθμιση

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, που αφορούν τους υπαλλήλους που υπάγονται στη Συμφωνία αυτή και πηγάζουν από άλλες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας του άρθρου 4 του Ν. 2738/99 ή Συλλογικές Συμφωνίες του άρθρου 13 του Ν. 2738/99 και την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θίγονται με τη Συμφωνία αυτή.

ΑΡΘΡΟ 12

Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Συμφωνίας, αρχίζει από την καταχώριση της σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 2738/99.


Παράρτημα ΙΙ
Προτάσεις για ειδικές βαθμολογικές ρυθμίσεις των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου και την ενεργοποίηση του Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Μηχανικών από το 2002

Με το άρθρο 20 παρ. 7γ του Ν.2085/1992 θεσπίστηκε ο Διυπουργικός Κλάδος ΠΕ Μηχανικών. Μέχρι σήμερα η εφαρμογή του άρθρου αυτού για τη δημιουργία Διυπουργικών Κλάδων παρέμεινε ανενεργή, επειδή η Δημόσια Διοίκηση παραμέλησε τη νομική της υποχρέωση να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες μελέτης και εξειδίκευσης των αναγκαίων ρυθμίσεων, με έκδοση κατάλληλων προεδρικών διαταγμάτων. Στη συνέχεια, με το άρθρο 78 του Ν.2683/1999, που θέσπισε το νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, τέθηκε εκ νέου το ζήτημα της δημιουργίας Διυπουργικών Κλάδων, αλλά μέχρι σήμερα δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος για την εφαρμογή τους.
Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, που έχει συσταθεί από το έτος 1992, απομένει η ενεργοποίησή του με την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.2085/1992. Η ενεργοποίησή του Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Μηχανικών εκτιμούμε ότι θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο διοίκησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην υλοποίηση του συνολικά παραγόμενου τεχνικού έργου της χώρας, με την αξιοποίηση του συνόλου των Διπλωματούχων Μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι θα αποτελούν ένα σώμα εξειδικευμένων στελεχών της διοίκησης, με ενιαία λειτουργία σε όλη την έκταση του Δημοσίου, που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και θα καλύπτει αποτελεσματικά τις πάγιες και τις εκάστοτε δημιουργούμενες ανάγκες.
Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό, δίνεται πρακτικά η δυνατότητα για τη θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών και την αναγνώριση του αυξημένου ρόλου τους και των ιδιαίτερων ευθυνών που αναλαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Για την έκδοση των Π.Δ. που θα υλοποιήσουν το Διυπουργικό Κλάδο θα απαιτηθεί σημαντική και συστηματική εργασία, για την οποία θα πρέπει να τεθούν εξ αρχής ορισμένοι κανόνες οι οποίοι θα την διέπουν.
Η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ θέτει από την πλευρά της τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις, προκειμένου ο Διυπουργικός Κλάδος ΠΕ Μηχανικών να αποτελέσει εργαλείο εκσυγχρονισμού και ορθολογισμού της Δημόσιας Διοίκησης και να μην εξελιχθεί σε εργαλείο ικανοποίησης αναγκών με ρουσφετολογικά κριτήρια, σε βάρος τόσο της Δ.Δ. όσο και των μηχανικών ως εργαζομένων επιστημόνων:
α) Θα πρέπει να περιλαμβάνει ο Διυπουργικός Κλάδος ΠΕ Μηχανικών το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων (δομική προϋπόθεση).
β) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη δομή του Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Μηχανικών έναντι των διαφόρων φορέων της διοίκησης, με μόνον αρμόδιο για τη διοίκηση του Κλάδου τον Υπουργό Υποδομών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.2085/92.
γ) Θα πρέπει να κατοχυρωθεί η ιδιαίτερη υπηρεσιακή εξέλιξη των Διπλωματούχων Μηχανικών μέσα στον Κλάδο (βαθμολόγιο-κανονισμός λειτουργίας) και η οικονομική τους αναβάθμιση μέσω ενιαίων και αυτοτελών μισθολογικών ρυθμίσεων (μισθολόγιο).
Προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτείται νομοθετική κατοχύρωση της γνωμοδότησης της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ κατά την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που θα ενεργοποιήσουν το Διυπουργικό Κλάδο ΠΕ Μηχανικών καθώς και η σύσταση ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος.
Μέχρι την πλήρη λειτουργία του Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Μηχανικών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα θέματα, για τα οποία διατυπώνουμε κάποιες πρώτες απόψεις:
        Οι μηχανικοί αποτελούν ένα σώμα της κεντρικής διοίκησης, στο οποίο θα διατεθεί όλο το δυναμικό των Υπηρεσιών των Υπουργείων, των Περιφερειών, των Ν.Α και των ΟΤΑ, και το οποίο θα κατανεμηθεί στη συνέχεια σε πρώτη φάση σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση των παραπάνω τομέων της διοίκησης για μια περίοδο που θα χαρακτηριστεί ως μεταβατική (και που μπορεί να είναι π.χ. δύο χρόνια), προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση που θα διαμορφωθεί.
        Οι όποιες μετακινήσεις προσωπικού σ’ αυτή τη φάση και ειδικά για μετακίνηση από μια πόλη σε άλλη, θα πρέπει να γίνονται με θέσπιση οικονομικών κινήτρων και με πλήρη αιτιολόγηση της ανάγκης κάλυψης της θέσης από το φορέα ο οποίος ζητά την κάλυψη και με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα από τον οποίο ζητείται ο υπάλληλος.
        Συστήνονται υπηρεσιακά συμβούλια σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 20, παρ. 3 του Ν.2085/92, τα οποία θα αποφασίζουν για τα θέματα του Διυπουργικού Κλάδου, και τα οποία θα έχουν σχετική αυτονομία έναντι των φορέων της Δ.Δ., ώστε από τη λειτουργία τους να διασφαλίζεται η με αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτηση του επιστημονικού δυναμικού των μηχανικών εκεί ακριβώς που υπάρχουν ανάγκες.
        Συστήνονται επιτροπές οι οποίες κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα ασχοληθούν με:
      την καταγραφή της σημερινής κατάστασης των μηχανικών στη δημόσια διοίκηση (ειδικότητες, έτη υπηρεσίας, βαθμοί, σχέση του αριθμού και των θέσεων των υπαρχόντων μηχανικών σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα από τους υπάρχοντες οργανισμούς κλπ) καθώς και των ελλείψεων κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών. Η καταγραφή αυτή θα δώσει την εικόνα της σημερινής υπηρεσιακής κατάστασης του Κλάδου, των αναγκών της διοίκησης και θα αποτελέσει ένα χρήσιμο οδηγό για την παραπέρα πορεία.
      Τον εκσυγχρονισμό των οργανισμών των εκάστοτε φορέων με επιδίωξη της διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων απ’ αυτούς υπηρεσιών.
      Τον προγραμματισμό μιας συνεχούς επιμορφωτικής διαδικασίας για τη στήριξη των τεχνικών στελεχών και τη δημιουργία νέων.
      Τη σύνταξη νέου βαθμολογίου και κανονισμού λειτουργίας για το Διυπουργικό Κλάδο.
      Την οριστικοποίηση των κριτηρίων και των τρόπων κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών (μετακινήσεις).
Αυτονόητο είναι ότι η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ ενδιαφέρεται για τη σύσταση του Διυπουργικού Κλάδου και την προώθηση για έκδοση του παραπάνω κατ' αρχήν Π.Δ., εφόσον τα παραπάνω αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας.
Η πρότασή μας έχει ως εξής:
1.      Έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία θα οργανωθεί και θα λειτουργήσει ο Διυπουργικός Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2085/92 και το άρθρο 78 του Ν.2683/99, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμη της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ.
2.      Συνιστάται ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, με συμμετοχή της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, για τη μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας του Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, η οποία θα αξιοποιήσει τα πορίσματα της σχετικής επιτροπής θεμάτων βαθμολογίου, που θεσμοθετήθηκε στην Ειδική Συλλογική Συμφωνία της 10/11/2000 και στη συνέχεια θα επεξεργαστεί τα σχέδια των αναγκαίων προεδρικών διαταγμάτων ενεργοποίησης του Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2085/92 και το άρθρο 78 του Ν.2683/99, με βάση τους παρακάτω κανόνες:
α)    Έκταση και δομή του Διυπουργικού Κλάδου
Ο Διυπουργικός Κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών, που υπηρετούν ως μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι, ή ως πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμίδας. Ο Διυπουργικός Κλάδος ΠΕ Μηχανικών αποτελεί ανεξάρτητο εργαλείο διοίκησης, με αρμόδιο για τη διοίκηση του τον ΥΠΠΟΜΕ και έχει την ευθύνη της εποπτείας για το συνολικά παραγόμενο τεχνικό έργο της χώρας.
β)    Υπηρεσιακή κινητικότητα μέσα στο Διυπουργικό Κλάδο
Οι Μηχανικοί ΠΕ του Διυπουργικού Κλάδου έχουν δικαίωμα απασχόλησης σε θέσεις εργασίας των Υπηρεσιών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας και εξελίσσονται υπηρεσιακά κατά τρόπο ενιαίο στην ιεραρχία όλων αυτών των Υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό συστήνονται υπηρεσιακά συμβούλια σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 20, παρ. 3 του Ν.2085/92.
γ)     Εργασιακές και λοιπές ρυθμίσεις
Οι Μηχανικοί ΠΕ του Διυπουργικού Κλάδου διέπονται από ενιαίες και αυτοτελείς μισθολογικές και βαθμολογικές ρυθμίσεις, όπως αυτές ρυθμίζονται από τα προεδρικά διατάγματα ενεργοποίησης του Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Μηχανικών και από την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και την Ειδική Συλλογική Συμφωνία που υπογράφει η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ με το Ελληνικό Δημόσιο.
2.    Βαθμολογικές ρυθμίσεις
Μέχρι την οργάνωση και τη λειτουργία Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βάση τη σχετική πρόταση της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, απαιτούνται άμεσες και συγκεκριμένες ρυθμίσεις αναδιάρθρωσης του ισχύοντος βαθμολογίου καθώς και της ιεραρχικής θέσης των Διπλωματούχων Μηχανικών στις Υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
Τα ειδικότερα θέματα που προτείνονται για άμεση ρύθμιση είναι τα εξής:
2.1    Εισαγωγικός βαθμός
Η κατάταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών στην ιεραρχία της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα Ν.2683/99 (άρθρο 79, παρ. 3), προβλέπει την ένταξή τους στον βαθμό Δ’, που είναι ο εισαγωγικός, με καταληκτικό το βαθμό του Γενικού Διευθυντή. Ο βαθμός Δ’ είναι εισαγωγικός και για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ και της κατηγορίας ΔΕ, ο δε χρόνος προαγωγής από το βαθμό Δ’ στο βαθμό Γ’ είναι ο ίδιος (τριετής υπηρεσία στον εισαγωγικό βαθμό Δ’) για όλες τις παραπάνω κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ (Ν.2683/99, άρθρο 81, παρ. 1).
Οι ρυθμίσεις αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε τα έτη σπουδών ούτε την υπηρεσιακή ιδιαιτερότητα των Διπλωματούχων Μηχανικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, λόγω της νομικής ευθύνης που συνδέεται με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και το δικαίωμα υπογραφής που η Πολιτεία τους έχει αναγνωρίσει. Είναι επομένως αναγκαίο να αποκατασταθεί η υπηρεσιακή ομαλότητα και να αναγνωριστεί ο βαθμός Γ’ ως εισαγωγικός για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, κατ’ αναλογία με τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης για τους οποίους εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β’ (Ν.2683/99, άρθρο 79, παρ. 3, εδάφιο 2).
Η πρότασή μας έχει ως εξής:
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί της κατηγορίας ΠΕ του άρθρου 75 περίπτωση β’ του Ν.2683/99 εισάγονται στον Γ’ βαθμό.
  Προϊστάμενοι Τεχνικών Υπηρεσιών
Η ιεραρχική θέση των Διπλωματούχων Μηχανικών στις οργανικές μονάδες των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και να αποκλείει το φαινόμενο να τίθενται οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί κάτω από την ιεραρχική εποπτεία υπαλλήλων με χαμηλότερα τυπικά προσόντα και επιστημονική τεχνική επάρκεια. Στην αντίθετη περίπτωση, παρουσιάζεται το στρεβλό και παράδοξο φαινόμενο να προΐσταται του Μηχανικού ΠΕ, άλλος υπάλληλος που έχει τη διοικητική αρμοδιότητα εποπτείας του έργου του Διπλωματούχου Μηχανικού, χωρίς όμως να έχει την εκ του νόμου απορρέουσα ευθύνη του Διπλωματούχου Μηχανικού και τα ουσιαστικά προσόντα του ελέγχου και της αξιολόγησης του έργου που μόνο ο Διπλωματούχος Μηχανικός μπορεί να παράγει. Στις Τεχνικές Υπηρεσίες Νοσοκομείων, Δήμων κλπ παρατηρείται αρκετά συχνά το φαινόμενο να τοποθετούνται ως προϊστάμενοι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ ή ακόμα και ΔΕ, με αποτέλεσμα οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, που είναι υπάλληλοι στις Υπηρεσίες αυτές, να είναι υφιστάμενοι υπαλλήλων με σαφώς υποδεέστερα προσόντα (τυπικά και ουσιαστικά). Το γεγονός αυτό όχι μόνον υποβαθμίζει και απαξιώνει το Διπλωματούχο Μηχανικό αλλά δημιουργεί και ουσιαστικά προβλήματα στο τεχνικό έργο των φορέων αυτών.
Οι θέσεις προϊσταμένων των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών είναι θέσεις μεγάλης ευθύνης, που απαιτούν υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία, ευρύτητα γνωστικού αντικειμένου αλλά και εξειδίκευσης σε διάφορα επί μέρους θέματα, καθώς και δυνατότητα άμεσης ανάληψης πρωτοβουλιών στα προβλήματα που αναφύονται. Επομένως, είναι επιβεβλημένο στις οργανικές μονάδες των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών να προΐστανται Μηχανικοί ΠΕ, που έχουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα λόγω της επιστημονικής κατάρτισης και των δυνατοτήτων που αυτή τους παρέχει, της πενταετούς διάρκειας σπουδών, της εξειδίκευσης που αποκτούν από την εμπειρία τους αλλά και των άλλων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που διαθέτουν, όπως η άδεια άσκησης επαγγέλματος, το δικαίωμα υπογραφής για σύνταξη τεχνικών μελετών, ανεξάρτητα από τη φύση και το ύψος του προϋπολογισμού του αντίστοιχου έργου, και η αυξημένη ποινική ευθύνη σε κάθε στάδιο παραγωγής του τεχνικού έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω, είναι αναγκαίο να ρυθμιστεί γενικά το ζήτημα των ουσιαστικών προσόντων των προϊσταμένων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις του Ν. 2683/1999. Η ρύθμιση αυτή δεν τροποποιεί το Ν.2683/1999 και τους Οργανισμούς των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. αλλά μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα, καθορίζοντας τα ουσιαστικά προσόντα των στελεχών της δημόσιας διοίκησης που τοποθετούνται σε θέση προϊσταμένου.
Η πρότασή μας έχει ως εξής:
1.      Στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας τοποθετούνται ως προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμημάτων ή Γραφείων, αποκλειστικά Διπλωματούχοι Μηχανικοί του κλάδου ΠΕ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Ν.2683/99, Μέρος Δ’/ Κεφάλαιο Δ’.
2.      Εάν στην Υπηρεσία δεν υπηρετεί Διπλωματούχος Μηχανικός με τον απαιτούμενο βαθμό, στη θέση του προϊσταμένου τοποθετείται Διπλωματούχος Μηχανικός ανεξαρτήτως βαθμού, με κριτήριο τα χρόνια προϋπηρεσίας στο βαθμό που κατέχει.Παράρτημα ΙΙΙ


Πρόταση ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για Διυπουργικό Κλάδο Μηχανικών 2017.
Ιστορικό
Το θέμα σύστασης Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Μηχανικών είχε εξετασθεί και την περίοδο 2000-2002, κατόπιν επεξεργασίας προτάσεων της Επιτροπής που συστήθηκε με την ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.65/15/οικ. 9888/ 3-5-2001 απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο της από 10/11/2000 Ειδικής Συλλογικής Συμφωνίας για τα θέματα βαθμολογίου των μηχανικών. Στα πλαίσια αυτής, η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ κατέθεσε το 2001 συγκεκριμένες προτάσεις για ειδικές βαθμολογικές ρυθμίσεις των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου και την ενεργοποίηση του Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που αν και ήταν πρωτοπόρες για την εποχή εκείνη, ποτέ όμως δε λήφθηκαν όμως υπόψη.
Στις 30/6/2016 από την παρούσα κυβέρνηση συστάθηκε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη του νέου κλαδολογίου στο δημόσιο τομέα, καθώς και τη μελέτη για τη σύσταση διυπουργικών κλάδων από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αν και προβλεπόταν ότι «η Ομάδα Εργασίας θα συνεργαστεί με στελέχη όλων των Υπουργείων και των ειδικών κλάδων, οργανώνοντας, εκτός των άλλων, και μια ευρεία διαδικασία διαβούλευσης με τους εργαζόμενους στο δημόσιο.», ουδέποτε κλήθηκε η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ή οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί να εκφράσουν τη γνώμη τους.
Τον Ιούνιο του 2017, μέσω του αρμόδιου Υπ. Υποδομών και Μεταφορών το θέμα επανήλθε στο τραπέζι των συζητήσεων και η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 7/7/2017 αποφάσισε να συγκροτήσει επιτροπή που να μελετήσει το θέμα θέτοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της στο διάλογο. Αποτέλεσμα της συζήτησης αυτής αποτελεί και το παρακάτω.
Εισαγωγή
Η έννοια του Διυπουργικού κλάδου είναι ότι όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν σε μια κοινή επιστημονική – επαγγελματική ειδικότητα και επιτελούν τα ίδια ή ανάλογα καθήκοντα ανεξάρτητα από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, εντάσσονται εφεξής στον ίδιο ενιαίο κλάδο, όπως στην περίπτωση μας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ο οποίος θα είναι κοινός για το σύνολο των Υπουργείων, Φορέων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει κοινός τρόπος αντιμετώπισης, ενιαίοι κανόνες και αρχές, καλύτερος συντονισμός και αποτελεσματικότητα καθώς και αποκατάσταση αίσθησης δικαίου.

Διακριτός ρόλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
Συνίσταται στα παρακάτω:
 1. Στις αυξημένες σύμφωνα με το Νόμο ποινικές ευθύνες κατά την απλή και καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία αντανακλά τη πραγματική τους θέση στην παραγωγική διαδικασία.
 2. Στο γεγονός ότι με την πρόσληψή τους, το Δημόσιο «εξαγοράζει» την αποκλειστική χρήση της «άδειας άσκησης επαγγέλματός» που έχει αποκτηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
 3. Στην ενιαία πενταετή διάρκεια των σπουδών τους.
 4. Στον ειδικό ρόλο τους στην εκτέλεση πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων που άπτονται στη δικαιοδοσία των καθηκόντων τους (Δημοσίων Έργων, όπως Μελέτης & Κατασκευής έργων υποδομής, οδοποιίας κλπ, Έργων Ελέγχου, όπως νομιμότητας κτιριακών εγκαταστάσεων (δημοσίων & ιδιωτικών), τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων, Έργων Πληροφορικής κλπ), που διέπονται με στόχους:
Διαφάνεια και αξιοπιστία στο σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων
Δημόσια έργα προς όφελος της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών των πολιτών.
Σεβασμός στην προστασία του περιβάλλοντος.
Διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.
Διασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγή τους
Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό, δίνεται πρακτικά η δυνατότητα για τη θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών και την αναγνώριση του αυξημένου ρόλου τους και των ιδιαίτερων ευθυνών που αναλαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δεν αποτελεί πρωτοτυπία να επαναλάβουμε ότι ο κλάδος μας αποτελεί διαχρονικό μοχλό ανάπτυξης με κομβικό ρόλο στην παραγωγική συγκρότηση της χώρας.
Για τον τρόπο και τις διαδικασίες υλοποίησης του Διυπουργικού Κλάδου θα απαιτηθεί σημαντική και συστηματική εργασία, για την οποία όμως θα πρέπει να τεθούν εξ αρχής ορισμένοι κανόνες που θα την διέπουν. Συγκεκριμένα, τα προαπαιτούμενα που η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ έχει θέσει για τη συμμετοχή της στο διάλογο είναι:
 1. Η καθολική συμμετοχή των Διπλωματούχων Μηχανικών στον κλάδο, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο εντάσσονται.
 2. Η διακριτή τους μισθολογική και βαθμολογική αντιμετώπιση (μέσω κλαδικού μισθολογίου ή αυτοτελών ρυθμίσεων).
 3. Η αντιμετώπιση της κινητικότητας με εθελοντικό χαρακτήρα και παροχή κινήτρων.
 4. Αρμόδιος για τη διοίκηση του Κλάδου είναι ο εκάστοτε Υπουργός Υποδομών.
Τα παραπάνω συντείνουν στο να διασφαλισθεί ότι δε θα χρησιμοποιηθεί ο Διυπουργικός κλάδος από οποιαδήποτε κυβέρνηση για την περαιτέρω επιδείνωση της εργασιακής μας κατάστασης, αλλά ως αφετηρία και εργαλείο για τη βελτίωση της.
Υφιστάμενοι Κλάδοι που δυνάμει εντάσσονται στο Διυπουργικό κλάδο Μηχανικών:
Το σύνολο των ΠΕ Μηχανικών που υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού), με μόνιμη ή αορίστου σχέση εργασίας, καθώς και το σύνολο των μελών της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ορίζονται σύμφωνα με το καταστατικό της.
Απαραίτητη προϋπόθεση η καθολική ένταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών στον κλάδο και όχι η επιλεκτική τοποθέτηση που θα οδηγήσει σε νέες διαιρέσεις και αδικίες.

Υπαγωγή του Διυπουργικού Κλάδου στον εκάστοτε Υπουργό Υποδομών – Μεταφορών
Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη δομή του Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Μηχανικών έναντι των διαφόρων φορέων της διοίκησης, με αρμόδιο για τη διοίκηση του Κλάδου τον Υπουργό Υποδομών.

Βαθμολογικές Ρυθμίσεις
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, εντάσσονται κατά την πρόσληψη τους στον Γ’ Βαθμό (και όχι στον Δ’ όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα). Οι ήδη υπηρετούντες Διπλωματούχοι Μηχανικοί αποκτούν πρόσθετο χρόνο βαθμολογικής κατάταξης δύο ετών (ο οποίος προστίθεται ως πλεονάζων χρόνος), όπως ακριβώς προβλέπεται για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου.

Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Εκτός Δημοσίου
Η προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια σε εφαρμογή του ΠΔ69/2016, αποκτά τόσο βαθμολογική (αντίστοιχη κατάταξη σε Βαθμούς), όσο και μισθολογική (αντίστοιχη κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια) υπόσταση. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια αντίστοιχα με το συνολικά αναγνωρισμένο χρόνο προϋπηρεσίας τους.

Μισθολογικές Ρυθμίσεις
Για όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς να χορηγηθούν τα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια όπως σε όλους τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (2 M.K. σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4354/15). Επίσης στους κατόχους πρόσθετων μεταπτυχιακών τίτλων θα χορηγείται επιπλέον άλλο ένα Μ.Κ.
Είναι προφανές ότι ο διάλογος για το Διυπουργικό κλάδο πρέπει να συνοδεύεται και να καταλήγει και σε ρυθμίσεις μισθολογικές που να βελτιώνουν ριζικά το υφιστάμενο μισθολογικό πλαίσιο. Οι τρόποι για να επιτευχθεί αυτό είναι πολλοί και στην εξέλιξη του διαλόγου μπορεί να εξειδικευθεί περαιτέρω.
Ενδεικτικά θα μπορούσε να ορισθεί συγκεκριμένος διαφορετικός συντελεστής για το Διυπουργικό κλάδο Διπλωματούχων Μηχανικών, ο οποίος θα τεκμαίρεται βάσει του διακριτού ρόλου του Μηχανικού όπως αναφέρθηκε παραπάνω και θα υπολογίζεται βάσει της πενταετούς διάρκειας σπουδών του Διπλ. Μηχανικού έναντι της τεταρτοετούς διάρκειας των υπόλοιπων κλάδων ΠΕ .
Μετά την εφαρμογή των Υπουργικών Αποφάσεων, που πρόσφατα εκδόθηκαν σε εφαρμογή του άρθρου 46 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ Α’ 114), όπου αναγνωρίζεται σε Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών «ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, …, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων».
Χορήγηση (2) μισθολογικών κλιμακίων  που αποδίδονται  σε όλους τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων στους κατόχους Intergrated (2 M.K. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.3 του Ν.4354/15) ή εναλλακτικά με αναπροσαρμογή του συντελεστή της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.4354/16 για τους ΠΕ 5 ετών σπουδών σε 1,5 από 1,4.
Πλήρη Μισθολογική Αναγνώριση της Προϋπηρεσίας που έχει αποκτηθεί στον Ιδιωτικό Τομέα με χρήση του ΠΔ.69/2016.

Υπηρεσιακά Συμβούλια
Συστήνονται Δευτεροβάθμια Υπηρεσιακά Συμβούλια σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τα οποία θα αποφασίζουν για τα θέματα του Διυπουργικού Κλάδου, και τα οποία θα έχουν σχετική αυτονομία έναντι των φορέων της Δ.Δ., ώστε από τη λειτουργία τους να διασφαλίζεται η με αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτηση του επιστημονικού δυναμικού των μηχανικών σε θέσεις ευθύνης και σε άλλες περιπτώσεις. Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και εκλεγμένοι εκπρόσωποι της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ή των Α’ Βάθμιων Ενώσεων.
Κινητικότητα
Δεδομένου της μεγάλης και συνολικής συρρίκνωσης των Υπηρεσιών που υπηρετούν Διπλ. Μηχανικοί τα τελευταία χρόνια, ο μηχανισμός της κινητικότητας δε μπορεί να υποκαταστήσει τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, ώστε να υπάρχει επάρκεια στελέχωσης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών.
Θα πρέπει να προβλεφθούν πρόσθετες δικλείδες ασφάλειας σε ότι αφορά την κινητικότητα των Υπαλλήλων του κλάδου ακόμη και σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο. Η κινητικότητα των Διπλωματούχων Μηχανικών θα γίνεται αποκλειστικά με εθελοντική δήλωση του υπαλλήλου κατόπιν δημόσιας προκήρυξης και αδιάβλητων διαδικασιών επιλογής. Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια που θα εγκρίνουν τις εθελοντικές μετακινήσεις θα συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και εκλεγμένοι εκπρόσωποι της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ή των Α’ Βάθμιων Ενώσεων.
Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν επαρκείς διαθεσιμότητες για τη στελέχωση θέσεων θα παρέχονται πρόσθετα κίνητρα (μισθολογικά, στέγασης κλπ) για την προσέλκυση μετακίνησης υπαλλήλων.

Εκτός Έδρας Μετακινήσεις
Οι ΔΥ Διπλωματούχοι μηχανικοί στα πλαίσια των καθηκόντων τους είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται σε όλη την επικράτεια. Οι δραστηριότητες αυτές πολύ συχνά βρίσκονται εντός της ακτίνας των 160 χλμ από την υπηρεσία που εκδίδει τις εκτός έδρας μετακινήσεις, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των μετακινήσεων να χαρακτηρίζεται ως "εντός έδρας" χωρίς καμία πρόβλεψη αποζημίωσης. Η μείωση – μηδένιση της ημερήσιας αποζημιώσεως με το Ν.4336/15 δεν επαρκεί για να καλύψει τη σίτιση, την επιβάρυνση και τα μικροέξοδα κάθε ταξιδιού. Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό, ένα ακόμη αντικίνητρο για την ορθή και πλήρη εκπόνηση, επίβλεψη, κατασκευή και τον ποιοτικό έλεγχο των Δημοσίων έργων, γεγονός το οποίο θα αποβεί σε βάρος της ποιοτικής και οικονομικής εκτέλεσής τους. Η αδυναμία παρουσίας των μηχανικών στο κάθε φύσης έργο που παρακολουθούν, θα λειτουργήσει με βεβαιότητα, σε βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος και μόνο.
Διεκδικούμε για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς να επανέλθει η ημερήσια αποζημίωση, καθώς και το όριο των χιλιομετρικών αποστάσεων στα επίπεδα της ΚΥΑ του 2007 (ΚΥΑ 2/52971/0022/31.08.2007 (ΦΕΚ 1781/05.09.2007 τεύχος Β’). Πρόσθετα να δοθεί κλιμάκωση αποζημίωσης και για τις "εντός έδρας" μετακινήσεις.

Προβάδισμα στους Οργανισμούς
Θεσμοθέτηση του προβαδίσματος των ΠΕ Μηχανικών έναντι άλλων κατηγοριών υπαλλήλων. Η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων που έχει γενικευτεί τόσο στους αναθεωρημένους Οργανισμούς των Φορέων, όσο και σε πρόσφατη εγκύκλιο του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν.3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007) και με το άρθρο 99 του Ν.3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007), που είναι σε ισχύ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 99 του Ν.3584/2007 : «Το προβάδισμα μεταξύ των Υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ». Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη το δίχως άλλο, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την αληθινή βούληση του νομοθέτη, η οποία δεν είναι άλλη από την πρόθεση του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ, που με τη σειρά τους προηγούνται σε σχέση με τους υπαλλήλους ΔΕ κ.ο.κ. Αναλυτικά τεκμηριωμένες οι θέσεις μας βρίσκονται στο με Αρ. Πρωτ. 7099 (6/6/2017) έγγραφο μας.

Νομική Κάλυψη
Με τον πρόσφατο Ν.4412/16 καταργήθηκε το σύνολο σχεδόν των διατάξεων του Ν.3316/2005 μεταξύ αυτών και αυτές που προέβλεπαν τη «Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών εις βάρος τους διώξεων» (άρθρο 42 παρ. 1 του Ν. 3316/05). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη απουσία οποιασδήποτε νομικής κάλυψης των διπλωματούχων μηχανικών οι οποίοι βρίσκονται πολλές φορές κατηγορούμενοι στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους. Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να επισημάνουμε ότι, η νομοθεσία με τις ασάφειες και τις ελλείψεις, η τεράστια υποστελέχωση των Δημόσιων Υπηρεσιών, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές και σε οικονομικούς πόρους, σε συνδυασμό με τα μεγάλα συμφέροντα, τις μεγάλες αξίες γης κλπ., δημιουργούν συνθήκες που οδηγούν τους Διπλωματούχους Μηχανικούς να σύρονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα στις αίθουσες των Δικαστηρίων, στην συντριπτική τους πλειοψηφία ως εξιλαστήρια θύματα των παραπάνω συνοπτικά αναφερόμενων παραμέτρων. Οι μεγάλες διαστάσεις του συχνού αυτού πλέον φαινομένου και οι σοβαρότατες συνέπειες για τους συναδέλφους, τις οικογένειές τους, οικονομικές, ηθικές, κοινωνικές κλπ., αλλά και η επιρροή όλων των παραπάνω στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών επιβάλλουν το ταχύτερο δυνατό νομοθετικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση. Η πρόταση μας είναι:
α) να προβλέπεται υποχρεωτικώς γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας ή άλλου Νομικού Συμβούλου του φορέα για ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της τεχνικής ή/και πολεοδομικής νομοθεσίας, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Τεχνική ή άλλη Υπηρεσία που υπηρετούν Διπλ. Μηχανικοί και β) αν ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά υπαλλήλου Διπλ. Μηχανικού στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων του, επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του Φορέα όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας και μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως και με πλήρη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση των αποδείξεων πληρωμής, του δικηγόρου για κάθε πράξη του, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του φορέα.
Εκτιμούμε ότι μια τέτοια ρύθμιση είναι η ελάχιστη ανταπόκριση του Δημοσίου προς τον υπάλληλο, καθώς ο υπάλληλος δεν εκφράζει προσωπικές του απόψεις και θέσεις αλλά εκφράζει τις απόψεις της υπηρεσίας του, τα επίμαχα ζητήματα δε που τον οδηγούν στη δικαστική περιπέτεια είναι στενά υπηρεσιακά και οι πράξεις του προσδιορίζονται από τη νομοθεσία και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και έχουν ως γνώμονα την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
Λειτουργία Σώματος Τεχνικών Πραγματογνωμόνων το οποίο θα γνωμοδοτεί στις Εισαγγελικές Αρχές, ώστε να μην παραπέμπονται σωρηδόν στο ακροατήριο οι υποθέσεις που αφορούν διπλωματούχους μηχανικούς.

Επιμόρφωση
Ενιαίοι κανόνες και αυτοτελή επιμορφωτικά προγράμματα (όπως υπήρχαν στο παρελθόν), σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ αποκλειστικά για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς σε συνεργασία με την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και τις Α’βάθμιες Ενώσεις.

Συλλογικές Συμβάσεις – Συμφωνίες
Επανενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και των Συλλογικών Συμφωνιών – Συμβάσεων με καθολική εφαρμογή για το σύνολο του κλάδου. Ενδεικτικά θέματα που δύναται να επιλυθούν μέσω σύναψης Συλλογικών Συμφωνιών – Συμβάσεων και που εκκρεμεί η επίλυση τους:
Χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στους Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται σε χώρους εργασίας που προβλέπεται η χορήγηση του και μέχρι σήμερα εξαιρούνται (πχ εργοστάσια, αεροδρόμια, ναύσταθμοι, κέντρα επικοινωνιών κλ).
Χορήγηση των προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη – παρακολούθηση έργων καθώς και για αυτοψίες.
Κάλυψη της ετήσιας συνδρομής μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από την Υπηρεσία που απασχολούνται, μια και αυτή έχει την αποκλειστική χρήση του δικαιώματος υπογραφής των Διπλωματούχων Μηχανικών.
Παράρτημα 4
Κάλυψη των δαπανών εκτός έδρας.
Ο Νόμος (Ν. 4336 /2015) μεταξύ άλλων, συμπεριέλαβε ρυθμίσεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις που μόνο προβλήματα έχει δημιουργήσει στις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες και έχει φτάσει η στιγμή να τροποποιηθεί. Υπενθυμίζουμε ότι οι ΔΥ μηχανικοί στα πλαίσια των καθηκόντων τους (μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και έλεγχος κρίσιμων έργων υποδομής και δραστηριοτήτων) είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται σε όλη την επικράτεια.
Οι ως άνω δραστηριότητες συνήθως βρίσκονται εντός της ακτίνας των 160 χλμ από την υπηρεσία που εκδίδει τις εκτός έδρας μετακινήσεις, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των μετακινήσεων να χαρακτηρίζεται ως "εντός έδρας" χωρίς καμία πρόβλεψη αποζημίωσης. Η μείωση – μηδένιση της ημερήσιας αποζημιώσεως ακόμη και στο ελάχιστο ποσό των 20 ευρώ για αυθημερόν μετακινήσεις πέραν των 160 χλμ. δεν καλύπτει ούτε καν τη χρήση του προαστιακού σιδηροδρόμου από και προς αεροδρόμιο και την πληθώρα μικροεξόδων και επιβαρύνσεων, οι οποίες είναι αδύνατο να καλυφθούν πλέον από τους περικομμένους μισθούς μας. Η μείωση της ημερήσιας αποζημίωσης επίσης δεν επαρκεί για να καλύψει τη σίτιση, την επιβάρυνση και τα μικροέξοδα κάθε ταξιδιού.
Με τον εν λόγω νόμο συνεχίζεται η διαχρονική οικονομική εξαθλίωση των διπλωματούχων μηχανικών του δημοσίου, τη στιγμή που οι ευθύνες τους διαρκώς αυξάνονται.
Δίνεται με τον τρόπο αυτό, ένα ακόμη αντικίνητρο για την ορθή και πλήρη εκπόνηση, επίβλεψη, κατασκευή και τον ποιοτικό έλεγχο των Δημοσίων έργων, γεγονός το οποίο θα αποβεί σε βάρος της ποιοτικής και οικονομικής εκτέλεσής τους.
Η αδυναμία παρουσίας των μηχανικών στο κάθε φύσης έργο που παρακολουθούν, θα λειτουργήσει με βεβαιότητα, σε βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος και μόνο.
Παραδείγματα εφαρμογής του Ν.4336/15

ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (<50 font="">

1) ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
με εντολή προϊσταμένου και με βεβαίωση ότι δεν υπάρχει υπηρεσιακό μπορούμε να μετακινηθούμε με δικό μας αυτοκίνητο και δική μας ευθύνη μέχρι 250 χλμ/μήνα 
2) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Καμία

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (>50 ΧΛΜ)

1) ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
με βεβαίωση ότι δεν υπάρχει υπηρεσιακό μπορούμε να μετακινηθούμε με δικό μας αυτοκίνητο και δική μας ευθύνη (χωρίς περιορισμό χλμ/μήνα) και μας πληρώνουν χιλιομετρική αποζημίωση καθοριζόμενη από την ΥΑ.
2) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
40€ όταν
 1. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης (τα οποία τα δικαιούμαστε σε περιπτώσεις μετακίνησης 160χλμ)
 2. Όταν αποκλειστείς σε καράβι, τρένο, στην ύπαιθρο ή σε φιλικό σπίτι.
 3. για την ημέρα επιστροφής όταν συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών
20€ όταν
 1. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης με ημιδιατροφή
 2. Όταν επιστρέφεις αυθημερόν και η απόσταση είναι >160χλμ αν πήγες με υπηρεσιακό ή με δικό σου και >120χλμ αν πήγες με συγκοινωνία (περιλαμβάνεται και το αεροπλάνο?) ή >20 ναυτικά μίλια
 3. για την ημέρα επιστροφής όταν συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών
0€ όταν
 1. Όταν επιστρέφεις αυθημερόν και η απόσταση είναι <160 font="">


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου