Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής: Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής και οδηγία για τα μέλη μας σε Υπηρεσιακά Συμβούλια


     E.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2, 11523 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 64.64.282  FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr
                                                                                    Αθήνα, 2 Ιουλίου2018
Αρ.Πρωτ.:4550


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ –ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ-Αττικής αποφάσισε ομόφωνα ότι, όλα τα μέλη της τα οποία τυγχάνουν και μέλη των Συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων όλων των επιπέδων, οφείλουν να μην εφαρμόσουν την αντισυνταγματική «ντροπολογία» περί αποκλεισμού υποψηφίων από την διαδικασία επιλογών, με μόνη αιτιολογία την συμμετοχή στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση.
Σε διαφορετική περίπτωση, θα τεθεί θέμα διαγραφής τους από την ΕΜΔΥΔΑΣ-Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο καταστατικό της.


 ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2, 11523 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ:210 64.64.282  FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2018

Αρ. Πρωτ. : 4556                                    Προς : 1. Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένα Δούρου
2.Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Σπ. Κοκκινάκη
                                                                              Κοιν.:1. Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Σκουρλέτη
                                                                                          2. ΣΕΕΔΔ
                                                                                          3. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
                                                                                          4. Πρόεδρο και μέλη ΔΕ ΤΕΕ

ΘΕΜΑ: Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 7390/04-06-2018 επιστολή μας
2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 26109/05-06-2018 εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών
3. Το υπ’ αριθ. πρωτ.121499/20-06-2018 έγγραφό σας.

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Κυρία Περιφερειάρχη & κ. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Εν συνεχεία της (1) σχετικής επιστολής μας, της (2) σχετικής αποφάσεως του κ. Υπουργού Εσωτερικών, αλλά και της πληθώρας αποφάσεων του Σ.τ.Ε., που ακυρώνουν, σωρηδόν, όσους εσωτερικούς οργανισμούς των Ο.Τ.Α. διατηρούν σε όλες τις θέσεις ευθύνης οργανικών μονάδων (Διευθύνσεις, Τμήματα) τη διαζευκτική επιλογή υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ), καταλήξατε στο (3) σχετικό απαντητικό έγγραφό σας, το οποίο μας ενημερώνει ότι: «Σε κάθε περίπτωση, ο Φορέας μας αναγνωρίζει την διοικητική και εργασιακή επάρκεια και αρτιότητα των διπλωματούχων μηχανικών κατηγορίας ΠΕ και θα διερευνήσει τα νέα δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη και τις δικές σας παρατηρήσεις».
Κύριοι, με την (1) σχετική επιστολή μας, δεν σας ζητήσαμε να μας αναγνωρίσετε, την ήδη αναγνωρισμένη, από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, εργασιακή μας επάρκεια και επιστημονική μας αρτιότητα, αρμοδιότητα, η οποία ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν θα επαναλάβουμε με την παρούσα τα επιχειρήματα, τα οποία σας έχουμε ήδη εκθέσει, αλλά σας ζητάμε να συμμορφωθείτε άμεσα με τη (2) σχετική Υπουργική εγκξύκλιο και να προβείτε στις δέουσες τροποποιήσεις στην υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018  απόφασή σας.
 Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018  απόφασή σας, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 11-05-2018, οπότε η προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακύρωσεώς του, ενώπιον του Σ.τ.Ε., λήγει στις 25-09-2018, γεγονός που θα μας υποχρεώσει να απευθυνθούμε σε δικηγόρο, προκειμένου να ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής. Προφανώς η απόφαση του Σ.τ.Ε. εκ των πραγμάτων θα μας δικαιώσει και θα σας εντέλλει να επωμιστείτε τη δικαστική δαπάνη.
Λαμβανομένου υπόψη ότι το Σ.τ.Ε. ακυρώνει σταθερά εσωτερικούς οργανισμούς Ο.Τ.Α. που παραβιάζουν το θεσπιζόμενο με το άρθρο 97 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. προβάδισμα  των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικων μονάδων, αλλά και το γεγονός ότι επί του θέματος αυτού εξεδόθη η  (2) σχετική, υπ’ αριθ. πρωτ. 26109/05-06-2018 εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο κ. Υπουργός κάνει δεκτές τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και συμφωνεί με το περιεχόμενό τους, θα πρέπει άμεσα να προβείτε σε τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Αττικής και να εναρμονισθεί με την κρατούσα νομολογία και τη (2) σχετική εγκύκλιο του Υπουργού των Εσωτερικών, την οποία έχετε την υπηρεσιακή υποχρέωση να εφαρμόσετε.
 Με βάση τα εκτιθέμενα, την πληθώρα αποφάσεων του Σ.τ.Ε. επί του θέματος αυτού, που καθιστά νομολογία και, κυρίως, τη (2) σχετική, υπ’ αριθ. πρωτ. 26109/05-06-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αλλά κυρίως για λόγους χρηστής διοίκησης, σας
ΖΗΤΑΜΕ
Να προβείτε σε άμεση διόρθωση της υπ’ αριθ.πρωτ. 37419/13479/08-05-2018  αποφάσεώς σας (ΦΕΚ Β΄ 1661/11-05-2018), η οποία θα πρέπει να δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. το αργότερο μέχρι την 10ην Σεπτεμβρίου 2018, προκειμένου να αποφύγουμε να προσφύγουμε στο Σ.τ.Ε. για τη δικαστική ακύρωσή της.
Σας ζητούμε επιπλέον να καθορίσετε στο αμέσως χρονικό διάστημα συνάντηση μαζί μας για παιρετέρω διευκρινήσεις, παρουσία του νομικού μας συμβούλου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου