Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Συντριπτικό χτύπημα στις αναθέσεις μαθημάτων για τους Αρχιτέκτονες Εκπαιδευτικούς της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

Συντριπτικό χτύπημα στις αναθέσεις μαθημάτων για τους Αρχιτέκτονες Εκπαιδευτικούς της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης


Αναδημοσιεύουμε από : alfavita.gr

Aναθέσεις μαθημάτων 

Στους αρχιτέκτονες η ενοποίηση ειδικοτήτων και οι νέες αναθέσεις δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα -σε σημείο εξαφάνισης στα Γενικά Λύκεια και στα ΕΠΑΛ στην ειδικότητα εφαρμοσμένων τεχνών (δεν υπάρχει πρόβλημα με την ειδικότητα Δομικών).

Αυτό συμβαίνει γιατί οι αρχιτέκτονες εξ αντικειμένου έχουν τη δυνατότητα διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων (Ιστορία Τέχνης, Ελεύθερο Σχέδιο κλπ), διαφοροποιούμενοι έτσι από τους Πολιτικούς Μηχανικούς και τους Τοπογράφους, δυνατότητα που τώρα χάνεται.

Η ενοποίηση είχε ως αποτέλεσμα είτε να αφαιρεθούν τα σχετικά μαθήματα από τις αναθέσεις τους εντελώς (βλ. Ιστορία Τέχνης στα ΕΠΑΛ) είτε να περάσουμε σε 2η ανάθεση αντί για 1η (βλ. Ιστορία Τέχνης στα Γενικά Λύκεια, Γραμμικό στα Επαλ) ή και σε 3η (βλ. ελεύθερο στα Επαλ).

Παράλληλα με την ενοποιημένη ειδικότητα και την "κατά προτεραιότητα ανάθεση" προκύπτουν αναθέσεις στα όρια του αστείου, όπως οι Πολιτικοί Μηχανικοί και οι Τοπογράφοι να αποκτούν 2η ανάθεση στην Ιστορία Τέχνης και το Ελεύθερο στα γενικά λύκεια (κατά προτεραιότητα ανάθεση στους αρχιτέκτονες) και οι αρχιτέκτονες 3η ανάθεση σε άλγεβρα και γεωμετρία στην Α Λυκείου στα ΕΠΑΛ!.

Επισυνάπτουμε έναν πρώτο αναλυτικό πίνακα με τις αλλαγές στις αναθέσεις των αρχιτεκτόνων (πρώην ΠΕ 12.02 - νυν ΠΕ 81). Πρακτικά μένουν χωρίς ώρες όσοι/ες είναι σε ΕΠΑΛ εφαρμοσμένων τεχνών και σε Γενικά Λύκεια.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΝΕΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ [ΦΕΚ 1544/4-5-2018]                             
ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ [ΦΕΚ 1670/10-6-2016]                             
ΠΑΛΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ
Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία /
project)

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών
ΠΕ που διδάσκουν στο Γενικό Λύκειο.
Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία» διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους
εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Τα παραπάνω ανώτατα όρια των Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας που μπορεί να αναλάβει κάθε εκπαιδευτικός
ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.
Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία» διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της
ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο.
Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13), ΠΕ14.04 και ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09) μπορούν να αναλάβουν μέχρι τέσσερα Τμήματα Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο.
Τα παραπάνω ανώτατα όρια των Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο (02) ερευνητικών εργασιών ανά τετράμηνο, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς:
α. των ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα της Τεχνολογίας της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, ΦΕΚ 1984 Β΄), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν μέχρι τέσσερις (04) ανά τετράμηνο [124062/Γ2/06-09-2013]    
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ04 (03, 05)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ04 (01, 02, 04)
Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ85 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08), ΠΕ88.01
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ04.05, ΠΕ 12, ΠΕ 14 (04,05), ΠΕ 17 (εκτός από 17.09)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ04 (01, 02, 03, 04), ΠΕ 18, ΠΕ 17.09

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ14 (04,05)
ΠΕ12, ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09, ΠΕ17.10)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ:  ΠΕ04, ΠΕ17 (09,10)
ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,30) [ΦΕΚ 1984/ 24-9-2008] / [124062/Γ2/06-09-2013]    
Ελεύθερο Σχέδιο
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81 (κατά
Προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.02)
Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.01 (κατά
Προτεραιότητα πρώην ΠΕ18 (01, 26, 27, 28))
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12.02


Γραμμικό Σχέδιο
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81 (κατά
Προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.01,
12.02, 17.01, 17.05)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08
Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.01 (κατά
Προτεραιότητα πρώην ΠΕ18 (01, 26, 27, 28))
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ 17 (01, 05)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01,02,03)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ 17 (01, 05) [ΦΕΚ 1050/ 03-08-2006] [ΦΕΚ 1984/ 24-9-2008]
+ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β + Γ (όμοια)
+ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (όμοια)

Ιστορία της Τέχνης
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08 ΠΕ33, ΠΕ.41
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06,
ΠΕ07, ΠΕ81 (κατάπροτεραιότητα πρώην ΠΕ12.02)
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ 12.02
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ 12.02
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ02 [ΦΕΚ 1050/ 03-08-2006) [ΦΕΚ 1984/ 24-9-2008]

                        

ΕΠΑΛ
ΝΕΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ [ΦΕΚ 1509/2-5-2018]                             
ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ [ΦΕΚ 2797/9-8-2017]                        

Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία
Όλες οι ειδικότητες εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89
Όλες οι ειδικότητες εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ 12,14,17,18

Ζώνη Δημιουργικών
Δραστηριοτήτων
Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ.
Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ.

Αρχές Γραμμικού και
Αρχιτεκτονικού Σχεδίου
ΠΕ81
ΠΕ 12 (01,02,03), ΠΕ 17 (01,05,11)

Βασικές Αρχές
Σύνθεσης
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02, ΤΕ01.25
Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.05
Καμία ανάθεση από 1η
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29, 34)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ18 (06,20,38,44)

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΟικοδομικό Σχέδιο
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.01
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ 17 (01, 05, 11)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ01 (01, 05)

Τοπογραφία
ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα σε
εκπαιδευτικούς με πτυχία που
αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.01, ΠΕ12.03, ΠΕ17.01, ΠΕ17.05, ΠΕ17.11), ΤΕ02.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.05)
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01, 03), ΠΕ17 (01, 05, 11), ΤΕ01.05
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12.02

Τοπογραφικό Σχέδιο -
Ψηφιακή χαρτογραφία
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.01
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05, 11)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ01 (01, 05)

Κτιριακά Έργα και Δομικά
Υλικά
ΠΕ81
ΤΕ02.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.05)
ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05, 11), ΤΕ01 (01, 05)

Σχέδιο Δομικών Έργων
με χρήση Η/Υ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.01
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05, 11)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ01 (01, 05)

Δομημένο Περιβάλλον
και Πολεοδομικές
Εφαρμογές
ΠΕ81
ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05, 11)

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝΕλεύθερο Σχέδιο
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02
Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα σε
εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.02)
ΤΕ02.05
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29, 44)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ18 (20, 38)

Γραμμικό Σχέδιο
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.01
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.02, ΠΕ81 (κατά
προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο, ΠΕ12.02)
Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.05
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05) ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 44)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08

Ιστορία τέχνης
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02
Καμία ανάθεση από 1η
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ18 (20, 38, 44)

Αρχές Σύνθεσης
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ:, ΠΕ89.02, ΤΕ01.25
Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ:ΤΕ02.05
Καμία ανάθεση από 1η
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02ΠΕ18 (01, 26, 27, 28,29), ΤΕ01 (12, 14, 17, 25)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ18 (20, 38, 44)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑρχιτεκτονικό Σχέδιο
ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην
κλάδους  ΠΕ12.01, ΠΕ12.02, ΠΕ17.01, ΠΕ17.05)
Β ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.01
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ:  ΠΕ12 (01,02), ΠΕ17 (01,05)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12.03 ΠΕ17.11 ΤΕ01 (01, 05)

Οικοδομική
ΠΕ81
ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)

Σχέδιο Πολιτικού
Μηχανικού και Έργων
Υποδομής
ΠΕ81, ΤΕ02.01
ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11), ΤΕ01 (01,05)

Εφαρμογές
Γεωπληροφορικής στα
Τεχνικά Έργα
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.01
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12(01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ01 (01,05)

Οργάνωση Τεχνικών
Έργων
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.01
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12(01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ01 (01,05)

Σχέδιο Δομικών Έργων
με χρήση Η/Υ ΙΙ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.01
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12(01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ01 (01,05)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΙστορία Σύγχρονης Τέχνης
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02
Καμία ανάθεση από 1η
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02ΠΕ18 (01,26,27,28,29)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18 (20, 38, 44)

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα
ΠΕ08, ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27, ΠΕ18.28)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.05
Καμία ανάθεση από 2η
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ:  ΠΕ08, ΠΕ18 (01, 26, 27, 28)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12.02, ΠΕ18.29

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΙστορία Σύγχρονης
Τέχνης
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02
Καμία ανάθεση από 1η
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02ΠΕ18 (01,26,27,28,29)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18 (20, 38, 44)

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27, ΠΕ18.28)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.05
Καμία ανάθεση από 2η
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ:  ΠΕ08, ΠΕ18 (01, 26, 27, 28)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12.02, ΠΕ18.29

Ψηφιακή Σχεδίαση
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην
κλάδο ΠΕ18.27)
Β ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.01), ΤΕ02.05 (κατά
προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που
αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.12)
Γ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν
στον πρώην κλάδο ΠΕ12.02)
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 12.02 ΠΕ 18.27
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 12.01 ΠΕ 17 (01, 05) ΠΕ 18 (01, 26, 28) ΤΕ 01.01 ΤΕ 01.12

Διακόσμηση Εσωτερικών
Χώρων
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην
κλάδο ΠΕ18.27)
Β ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.05
Καμία ανάθεση από 2η και παλιότερα 1η
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18.27
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 12.02 ΠΕ 18 (01, 26,28) ΤΕ 01.12
Επί ΕΠΑΣ ΦΕΚ 1984/2008
Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ:  ΠΕ12.02
ΠΕ18.27
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ:  ΤΕ01 (01,12)
Διακοσμητική Σύνθεση -
Τρισδιάστατη Μακέτα
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα
σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27)
Β ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΤΕ02.05 (κατά
προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που
αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.12)
Καμία ανάθεση από 2η και παλιότερα 1η
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18.27 ΤΕ 01.12
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 08 ΠΕ 12.02 ΠΕ 18 (01, 26)
Επί ΕΠΑΣ ΦΕΚ 1984/2008
Διακοσμητική Σύνθεση -
Μακέτα
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12.02 ΠΕ18.27 ΤΕ01.12
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08
ΤΕ01 (01,05)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΙστορία Σύγχρονης
Τέχνης
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02ΠΕ18 (01,26,27,28,29)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18 (20, 38, 44)

Σχεδιαστική Τεκμηρίωση
Έργων Τέχνης
ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην
κλάδο ΠΕ18.28)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.05
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18. 28
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 12. 02 ΠΕ 18 (01, 26, 27) ΤΕ 01.17

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣΙστορία Σύγχρονης
Τέχνης
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02
Καμία ανάθεση από 1η
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02ΠΕ18 (01,26,27,28,29)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18 (20, 38, 44)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣΙστορία Σύγχρονης
Τέχνης
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02
Καμία ανάθεση από 1η
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02ΠΕ18 (01,26,27,28,29)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18 (20, 38, 44)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΙστορία Σύγχρονης
Τέχνης
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02
Καμία ανάθεση από 1η
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02ΠΕ18 (01,26,27,28,29)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18 (20, 38, 44)

Γραμμικό Σχέδιο
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.01
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.02, ΠΕ81 (κατά
προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με
πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο,
ΠΕ12.02)
Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.05
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05) ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 44)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08 ΤΕ 01.01

Ελεύθερο Σχέδιο
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02
Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα σε
εκπαιδευτικούς με πτυχία που
αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.02)
ΤΕ02.05
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 08 ΠΕ 12.02 ΠΕ 18 (01, 26, 27, 28, 29, 44)
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18 (20, 38)
Δείτε επίσης:


Η υπουργική απόφαση για τις αναθέσεις μαθημάτων στην Β/βάθμια εκπαίδευση 11.5.2018


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ : ΨΗΦΙΣΜΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΓΕΛ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ81


12-07-2018_ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΘ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΓΕΛ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ81

Ακολουθεί το σκεπτικό πάνω στο οποίο βασίστηκε η γενική συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ 


Θέμα: Αναθέσεις μαθημάτων στους ΠΕ81(αρχιτέκτονες)-πρώην ΠΕ1202
Σχετ.: Απόφαση του ΥΠΠΕΘ με αρ. πρωτ. 76099/Δ23/11-5-2018, ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1509/02-05-2018 και ΦΕΚ τεύχος Α΄ 38/02-03-2018
Α. Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου - Αναθέσεις Δημοτικού


ΓΥΜΝΑΣΙΟ


Όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, το μάθημα «Καλλιτεχνικά», το οποίο διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, ανατίθεται με Α΄ ανάθεση στους εκπαιδευτικούς ΠΕ08 (αποφοίτους των σχολών Καλών Τεχνών), και με Γ΄ ανάθεση στους ΠΕ89.01.
Πιστεύουμε ότι για το μάθημα των Καλλιτεχνικών πρέπει να δοθεί Β΄ ανάθεση στους εκπαιδευτικούς ΠΕ81 (αρχιτέκτονες)-πρώην ΠΕ12.02, καθώς το συγκεκριμένο μάθημα είναι πολύ συναφές με την ειδικότητα του αρχιτέκτονα.


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ


Για τον ίδιο λόγο, θεωρούμε ότι για τα «Εικαστικά» (μάθημα επιλογής της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου), πρέπει να δοθεί Β΄ ανάθεση στους εκπαιδευτικούς ΠΕ81 (αρχιτέκτονες)-πρώην ΠΕ12.02.
Επίσης, στους εκπαιδευτικούς ΠΕ81 (αρχιτέκτονες)-πρώην ΠΕ12.02 πρέπει να δοθούν με Α’ ανάθεση τα μαθήματα:
1. «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» (επιλογής της Α΄ τάξης ΓΕΛ) και
2. «Ιστορία της τέχνης» (επιλογής της Γ΄ τάξης ΓΕΛ),
καθώς πρόκειται για γνωστικά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται πολύπλευρα και σε ιδιαίτερη έκταση στο πρόγραμμα σπουδών των αρχιτεκτονικών σχολών. Επισημαίνεται ότι η «Ιστορία Τέχνης» ανετίθετο με Α΄ ανάθεση στους ΠΕ1202 σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, ενώ σύμφωνα με την τελευταία απόφαση ανατίθεται με Β΄ ανάθεση στην ενοποιημένη ειδικότητα ΠΕ81 με προτεραιότητα στους Αρχιτέκτονες.


ΔΗΜΟΤΙΚΟ


Για τους παραπάνω λόγους, πρέπει να δοθεί τουλάχιστον Β΄ ανάθεση στους ΠΕ81(αρχιτέκτονες)-πρώην ΠΕ12.02 και για τα «Εικαστικά» της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια η Διεθνής Εκπαιδευτική Κοινότητα συχνά αναφέρεται στην Αρχιτεκτονική Παιδεία και στα πολλαπλά οφέλη της εν δυνάμει εισαγωγής της στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (π.χ. φινλανδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ARKKI και εφαρμογή του στην Ελλάδα και στην Κύπρο).


Β. Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α΄ ΤΆΞΗ ΕΠΑΛ
Πιστεύουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ πρέπει να δοθεί σε Α΄ ανάθεση και στους ΠΕ81(αρχιτέκτονες)-πρώην ΠΕ12.02, καθώς είναι απολύτως συναφές με την ειδικότητα του Αρχιτέκτονα. Επισημαίνεται ότι το διδακτικό βιβλίο «Αρχές Σύνθεσης» έχει γραφεί από Αρχιτέκτονες.
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σε αυτό το σημείο κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι οι Εφαρμοσμένες Τέχνες έχουν μεγάλη συνάφεια με την Αρχιτεκτονική, μάλιστα η Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων και η Γραφιστική θα μπορούσαν να θεωρηθούν «υποσύνολα» της Αρχιτεκτονικής. Αρκεί να θυμηθούμε ότι η έδρα του καθηγητή Δημήτρη Φατούρου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ ονομαζόταν Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και Βιομηχανικής Αισθητικής, ή να περιηγηθούμε στις ιστοσελίδες των τμημάτων Αρχιτεκτονικής της χώρας και να ενημερωθούμε για τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών Αρχιτεκτονικής. Επίσης, πολλά από τα βιβλία των μαθημάτων των ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών έχουν γραφεί από Αρχιτέκτονες, μερικοί εκ των οποίων είναι μέλη ΔΕΠ και άλλοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Βάσει των ανωτέρω, πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε σε Α΄ ανάθεση στους ΠΕ81(αρχιτέκτονες)-πρώην ΠΕ12.02 η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
Β΄ ΤΑΞΗ Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών
· «Γραμμικό Σχέδιο» της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών
· «Ελεύθερο Σχέδιο» της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών
· «Ιστορία Τέχνης» της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών
· «Αρχές Σύνθεσης» της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών
· «Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ» της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών
Γ΄ ΤΑΞΗ Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών
α. Ειδικότητα: Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
· «Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης»
· «Διακοσμητική Σύνθεση-Τρισδιάστατη Μακέτα»
· «Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων»
· «Ψηφιακή Σχεδίαση»
β. Ειδικότητα: Γραφικών Τεχνών
· «Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης»
· «Γραφιστικές Εφαρμογές»
· «Ελεύθερο Σχέδιο και Χρώμα»
γ. Ειδικότητα: Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης
· «Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης»
· «Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης»
δ. Ειδικότητα: Αργυροχρυσοχοΐας
· «Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης»
ε. Ειδικότητα: Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
· «Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης»
στ. Ειδικότητα: Επιπλοποιΐας-Ξυλογλυπτικής
· «Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης»
· «Γραμμικό Σχέδιο»
· «Ελεύθερο Σχέδιο»
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Γ΄ ΤΑΞΗ
Να δοθεί σε Α’ ανάθεση κατά προτεραιότητα στους Αρχιτέκτονες (πρώην ΠΕ1202) το «Αρχιτεκτονικό σχέδιο» που διδάσκεται στην Γ΄ τάξη της εν λόγω ειδικότητας του Τομέα Δομικών Έργων, δεδομένου ότι είναι μάθημα πανελλαδικά εξεταζόμενο (για όσα παιδιά επιθυμούν να είναι υποψήφια στις αντίστοιχες σχολές). Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, όπου αυτό είναι δυνατόν, να διδάσκεται το μάθημα αυτό από Αρχιτέκτονες, που στη συνέχεια να μπορούν να στελεχώσουν και τα βαθμολογικά κέντρα.
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Β΄ ΤΑΞΗ Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Πρέπει να δοθεί Α΄ ανάθεση και στους ΠΕ81(αρχιτέκτονες)-πρώην ΠΕ12.02 του μαθήματος «Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου» της Β΄ τάξης, καθώς το αντικείμενό της Αρχιτεκτονικής Τοπίου είναι αντικείμενο των αρχιτεκτονικών σπουδών.
Γ΄ ΤΑΞΗ Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Ειδικότητα: Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Το μάθημα «Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων με Η/Υ» να ανατεθεί με Β΄ ανάθεση στους ΠΕ81(αρχιτέκτονες)-πρώην ΠΕ12.02, καθώς είναι συναφές με το αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Δείτε επίσης:

Η υπουργική απόφαση για τις αναθέσεις μαθημάτων στην Β/βάθμια εκπαίδευση 11.5.2018

Και ένας συγκρητικός πίνακας για τις παλαιότερες και τις παρούσες αναθέσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου