Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ένταξη κατηγοριών μηχανικών στο ανθυγιεινό επίδομα

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                               
Αθήνα,  17/7/2018
Αρ. Πρωτ. : 7426                                              

Προς :    Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής         Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Αχτσιόγλου.
                                   

                  Κοιν : 1.   Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ.
                             2.   Α' βάθμιες Ενώσεις.Θέμα : Επικαιροποίηση εγγράφου μας για την Ένταξη Μηχανικών ΠΕ στην κατηγορία Α’ της ΚΥΑ2/53212/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ465/Β`/2012)

Κυρία Υπουργέ,
Σε συνέχεια της, με Αρ. Πρωτ. 7303/27-2-2018,  επιστολή μας προς εσάς, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε συμπληρωματικά κάποια στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να εκτιμήσετε καλύτερα την αναγκαιότητα ένταξης μελών μας στην κατηγορία Α’ των δικαιούχων ανθυγιεινού επιδόματος και σας καλούμε σε συνάντηση για να σας τα παρουσιάσουμε εκτενέστερα καθώς μέχρι σήμερα οι Διπλωματούχοι μηχανικοί λόγω ειδικότητας στις περισσότερες περιπτώσεις αποκλείονταν από τη χορήγηση του, παρά το γεγονός ότι εργάζονται σε σχετικούς χώρους. Μοναδικό και επιστημονικά σωστό κριτήριο πρέπει να είναι η επικινδυνότητα του χώρου και όχι η ειδικότητα του Υπαλλήλου.
           
  1. Ένταξη των μη Χημικών, τεχνικών υπαλλήλων των Τμημάτων Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων, Αποκεντρ/νων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στην Α` κατηγορία της ΚΥΑ 2/53212/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ 465/Β`/2012), (βλέπε Παράρτημα Α).

  1. Ένταξη των ΠΕ μηχανικών που εργάζονται σε Εργοστάσια, Ναυστάθμους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην Α` κατηγορία της ΚΥΑ 2/53212/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ 465/Β`/2012) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο του τμήματος Εθνικής Άμυνας της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής. (Έγγραφο Τμήματος Υπ. Εθνικής Αμυνας : Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας .pdf)
  1. Διατήρηση των προβλέψεων χορήγησης του επιδόματος στους ελάχιστους ΠΕ μηχανικούς που εργάζονται στα Νοσοκομεία.

  1. Ένταξη των ΠΕ μηχανικών, υπαλλήλων των Φο.Δ.Σ.Α. στην κατηγορία των δικαιούχων για επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καθώς όπως προκύπτει από την αναλυτική καταγραφή των αρμοδιοτήτων τους όπως αυτή επισυνάπτεται (Παράρτημα Β).

Γνωρίζοντας ότι η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους υπουργούς παρακαλούμε να μας ορίσετε συνάντηση ώστε να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά, τα παραπάνω.

Παράρτημα Α

1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων
Σύμφωνα με το Π. Δ/γμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/`Α/2010) ¨Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας¨, το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Θεσσαλίας, της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου, έχει έδρα το Βόλο και χωρική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών, την παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα και την αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών, μέσα από χημικές αναλύσεις, κλπ.
          Το εργαστηριακό προσωπικό στον Βόλο είναι τρεις Χημικοί και τρεις μη Χημικοί υπάλληλοι (ένας Π. Ε. Μηχανικών με M.Sc., ένας Τ.Ε. Μηχανικών και ένας Δ.Ε. Τεχνικών). Θεωρούμε πως η ένταξη του Τεχνικού Προσωπικού (Π.Ε. Μηχανικών, κλπ) όλων των Τμημάτων Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων, των επτά Αποκεντρ/νων Διοικήσεων της χώρας, στην Α` κατηγορία της ΚΥΑ 2/53212/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ 465/Β`/2012), θα άρει μια αδικία ετών, καθόσον και οι μη Χημικοί υπάλληλοι των Εργαστηρίων, συστεγάζονται και συνεργάζονται στον ίδιο εργασιακό χώρο, εκτελούν τις ίδιες δοκιμές (χημικές δοκιμές σε δομικά υλικά και υλικά οδοποιίας, κοπές, αποκοπές και διαμορφώσεις δομικών και αδρανών υλικών, κλπ) και εκτίθενται στους ίδιους κινδύνους του ιδίου εργασιακού περιβάλλοντος.
          Θα πρέπει να σας γνωρίσουμε, ότι οι Εργαστηριακές Δοκιμές που εκτελεί ή δυνητικά μπορεί να εκτελέσει το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων, ονοματίζονται και περιγράφονται στο ΦΕΚ 72/ Β`/2002, με τίτλο ¨Τιμολόγιο Εργαστηριακών & Επί τόπου Δοκιμών (ΦΕΚ 72/Β`/2002), κατατάσσουν αβίαστα και με τρόπο αυτόματο, το ΣΥΝΟΛΟ του τεχνικού προσωπικού στην Α` κατηγορία της ΚΥΑ 2/53212/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ 465/Β`/2012), ¨Καθορισμός Επιδόματος Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας¨, καθόσον εκτελούν εργασίες που περιλαμβάνονται τόσο στην Α` όσο και στην Β` Κατηγορία της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ.
          Συνημμένα θα σας προσκομίσουμε την Έκθεση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) με τίτλο «Εκτίμηση των Βλαπτικών Εργασιακών Παραγόντων στο ¨Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δ.Ε. Θεσσαλίας» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.
          Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι, Οι Εργαστηριακές Δοκιμές που εκτελεί το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Θεσσαλίας, κοστολογούνται σύμφωνα με το Τιμολόγιο Εργαστηριακών & Επί τόπου Δοκιμών έτους 2002 (ΦΕΚ 72/Β`/2002).


Παράρτημα Β

Αντικείμενο των ΦΟΣΔΑ, εκτός από την κατασκευή, είναι και η λειτουργία μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, ΚΔΑΥ κλπ) με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση ΠΕ Μηχανικών.
Προκύπτει λοιπόν ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των ΠΕ μηχανικών του φορέα είναι :
·         αφενός η πλήρης και αποκλειστική εργασία σε χώρους ιδιαίτερα επιβαρυμένους όπως είναι οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), οι Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) των ΧΥΤΑ, οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) καθώς και οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ και ΜΕΒΑ) που είναι προγραμματισμένες να κατασκευασθούν σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ,
·         και αφετέρου οι επιβλέψεις για την κατασκευή τόσο νέων τεχνικών έργων ή επεκτάσεων ήδη λειτουργούντων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ κλπ) όσο και σε επιβλέψεις για τη λειτουργία τους, όπως επίσης και αποκατεστημένων χώρων (ΧΑΔΑ) όπου ο φορέας έχει ως αρμοδιότητά του τη μεταφροντίδα τους.

Σε όλες τους προαναφερθέντες χώρους εργασίας οι εργαζόμενοι μηχανικοί εκθέτονται σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν και των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή που αποδεδειγμένα είναι επιβεβαρυμμένες και μολυσματικές. Θα πρέπει να προβλέπεται ρητά λοπόν ότι δικαιούνται το επίδομα ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα (πχ. ΣΜΑ Δ.Θεσσαλονίκης) μη χορήγησής του.

Για τους προαναφερόμενους λόγους,  χρήζουν επανεξέτασης τα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των υπαλλήλων ΠΕ μηχανικών των ΦΟΔΣΑ, τόσο όσων εργάζονται με πλήρη απασχόληση σε εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά και για λόγους ισότητας των εργαζομένων και όσων εργάζονται με μερική απασχόληση με αντίστοιχη αναλογική καταβολή των επιδομάτων αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου