Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 5-2-2018
Αρ. Πρωτ.: 7283
Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Κοιν.: 1. Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
2. ΔΕ ΤΕΕ

Θέμα : Ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
Σας, ενημερώνουμε ότι καθαρογράφτηκε και εκδόθηκε στις 16/1/2018, η 2817/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα, σχετικά με το θεσπιζόμενο από το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπάλληλων ΝΠΔΔ, προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, η οποία ακυρώνει το ΠΔ 149/2010 (Α’ 242/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» κατά το μέρος που στις διατάξεις του, που αφορούν στον ορισμό προϊσταμένων στις σχετικές οργανικές μονάδες, ορίζεται ότι επιλέγονται διαζευκτικά υπάλληλοι διαφορετικής κατηγορίες (ΠΕ ή ΤΕ), χωρίς να ορίζεται ότι η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ. Επίσης ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί άλλες πέντε αποφάσεις του ΣτΕ (2811/2017, 2812/2017, 2813/2017, 2816/2017 & 2818/2017) για το ίδιο ζήτημα και με το ίδιο σκεπτικό το οποίο έχει ως εξής:
«………, ο προσβαλλόμενος οργανισμός παρανόμως προβλέπει την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις ή Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ…….»
Η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007) και με το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007).
Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη το δίχως άλλο, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την αληθινή βούληση του νομοθέτη, η οποία δεν είναι άλλη από την πρόθεση του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ, που με τη σειρά τους προηγούνται σε σχέση με τους υπαλλήλους ΔΕ κ.ο.κ.
Το προβάδισμα αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο και δεν καθιερώνεται τυχαία από τον νομοθέτη, αφού κατά κανόνα οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας προορίζονται για επιτελικές θέσεις που αν μη τι άλλο είναι θέσεις ευθύνης. Και βεβαίως δεν είναι υπερβολικό να υποστηριχθεί ότι οι υπάλληλοι ΠΕ γνωρίζουν καλύτερα το αντικείμενο της εργασίας τους, έχουν μεγαλύτερη διοικητική και εργασιακή εμπειρία και διαθέτουν καλύτερα επαγγελματικά προσόντα σε σχέση με τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ. Όσον αφορά ειδικότερα τους Διπλωματούχους Μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ, είναι δεδομένο το ευρύτατο τεχνικό γνωστικό τους αντικείμενο, το οποίο καθορίζεται με τα Προγράμματα Σπουδών όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, διδάσκεται κατά την πενταετή διάρκεια των σπουδών σ’ αυτές και τελικά αναγνωρίζεται σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του τεχνικού συμβούλου του Κράτους που είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Σας επισημαίνουμε ότι προκειμένου να υλοποιηθούν:


 1. Η Συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 4 παρ.1 Συντάγματος) αρχή της ισότητας,
 2. Oι με αριθμ. 235/2005 και 678/05 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,
 3. H με αρ. 34/4-11-2008 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 στην Περιφέρειας Κρήτης,
 4. H με αρ. 36/2011 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Νομού Δωδεκανήσου,
 5. Tο άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ,
 6. Tο άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων,
 7. Oι με αριθμ. 2811/2017, 2812/2017, 2813/2017, 2816/2017, 2817/2017 & 2818/2017 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,

αλλά και μια χρηστή Διοίκηση υψηλών προσόντων όπως είμαστε σίγουροι ότι επιθυμείτε, παρακαλούμε να υποδείξετε ότι στους οργανισμούς εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών που εποπτεύετε, πρέπει να τίθεται το ''ελλείψει'' έτσι ώστε να υλοποιείται το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων στις οργανικές σας μονάδες.

Συνημμένα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. Όλα τα Υπουργεία με την δέσμευση να το στείλουν σε όλα τα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν
Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Υγείας

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Υπουργείο Τουρισμού

 1. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας με την δέσμευση να σταλεί στο σύνολο των Περιφερειών - Δήμων που εποπτεύουν
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
 1. ΕΝ.Π.Ε. (Ένωση Περιφερειών Ελλάδος) με την δέσμευση να σταλεί σε όλες τις Περιφέρειες

 1. ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος) με την δέσμευση να σταλεί στο σύνολο των Δήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου