Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Εναρμόνιση του Οργανισμού του ΕΦΕΤ με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 8-2-2018
Αρ. Πρωτ.: 7285
Προς: 1. Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων
2. ΣτΕ
3. ΕΦΕΤ

Κοιν.: 1. ΔΕ ΤΕΕ
Θέμα : Εναρμόνιση του Οργανισμού του ΕΦΕΤ με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
Όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοι μας στην υπ. αριθ. 346/2-11-2017/Απόφαση Δ.Σ. ΕΦΕΤ με θέμα «Έγκριση του νέου οργανισμού του ΕΦΕΤ», η οποία και βρίσκεται για νομικό έλεγχο στο ΣτΕ, ενόψει της υπογραφής της ως Προεδρικό Διάταγμα, δε λαμβάνεται υπόψη η πρόσφατα κοινοποιηθείσα σε εσάς απόφαση του ΣτΕ (2817/2017). Σύμφωνα με αυτή (και άλλες πέντε αντίστοιχες), για το ίδιο ζήτημα και με το ίδιο σκεπτικό
«………, ο προσβαλλόμενος οργανισμός παρανόμως προβλέπει την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις ή Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ…….»Στην απόφαση σας αναφέρεται ότι (Κεφάλαιο Δ. Άρθρο 12, Σελίδα 34):
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
Άρθρο 12
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών
Ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι, ως ακολούθως:
1. Στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και στα Τμήματα που τη συγκροτούν εκτός από το Τμήμα Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης, καθώς και στα Τμήματα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων και ειδικοτήτων, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Στο Τμήμα Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων και ειδικοτήτων, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΠΕ Πληροφορικής, ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών-Πληροφορικής.

2. Στις Διευθύνσεις Ασφάλειας Τροφίμων, Προστασίας Καταναλωτών, Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής, Εργαστηριακών Δομών και στα Τμήματα που τις συγκροτούν, καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στα Τμήματα Ελέγχων Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Σύνθετων Τροφίμων, Ελέγχων Ασφάλειας Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης - Λοιπών Τροφίμων και Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα, Ελέγχων για την Προστασία των Καταναλωτών, Ελέγχων Ασφάλειας Τροφίμων, Ελέγχων Τροφίμων, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων και ειδικοτήτων, ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Διατροφής – Διαιτολογίας ή ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων ή ΠΕ Ιατρών – Υγιεινολόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Τοξικολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Διατροφής ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων. Επιπλέον, στo Τμήμα Επικοινωνίας δύνανται να προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου και της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
3. Στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, Ποιότητας και Αποδοτικότητας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων και ειδικοτήτων, ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Διατροφής – Διαιτολογίας ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων ή ΠΕ Ιατρών – Υγιεινολόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Τοξικολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Διατροφής ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων.»
Η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007).
Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη το δίχως άλλο, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την αληθινή βούληση του νομοθέτη, η οποία δεν είναι άλλη από την πρόθεση του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ, που με τη σειρά τους προηγούνται σε σχέση με τους υπαλλήλους ΔΕ κ.ο.κ.
Το προβάδισμα αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο και δεν καθιερώνεται τυχαία από τον νομοθέτη, αφού κατά κανόνα οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας προορίζονται για επιτελικές θέσεις που αν μη τι άλλο είναι θέσεις ευθύνης. Και βεβαίως δεν είναι υπερβολικό να υποστηριχθεί ότι οι υπάλληλοι ΠΕ γνωρίζουν καλύτερα το αντικείμενο της εργασίας τους, έχουν μεγαλύτερη διοικητική και εργασιακή εμπειρία και διαθέτουν καλύτερα επαγγελματικά προσόντα σε σχέση με τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ. Όσον αφορά ειδικότερα τους Διπλωματούχους Μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ, είναι δεδομένο το ευρύτατο τεχνικό γνωστικό τους αντικείμενο, το οποίο καθορίζεται με τα Προγράμματα Σπουδών όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, διδάσκεται κατά την πενταετή διάρκεια των σπουδών σ’ αυτές και τελικά αναγνωρίζεται σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του τεχνικού συμβούλου του Κράτους που είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Σας επισημαίνουμε ότι προκειμένου να υλοποιηθούν:

  1. Η Συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 4 παρ.1 Συντάγματος) αρχή της ισότητας,
  2. Oι με αριθμ. 235/2005 και 678/05 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,
  3. H με αρ. 34/4-11-2008 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 στην Περιφέρειας Κρήτης,
  4. H με αρ. 36/2011 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Νομού Δωδεκανήσου,
  5. Tο άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ,
  6. Tο άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων,
  7. Oι με αριθμ. 2811/2017, 2812/2017, 2813/2017, 2816/2017, 2817/2017 & 2818/2017 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,
αλλά και μια χρηστή Διοίκηση υψηλών προσόντων όπως είμαστε σίγουροι ότι επιθυμείτε, παρακαλούμε να υποδείξετε στον υπό συζήτηση Οργανισμό λειτουργίας του ΕΦΕΤ (αλλά και σε όλους τους Οργανισμούς Φορέων του Δημοσίου που βρίσκονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας για έλεγχο), ότι πρέπει να τίθεται το ''ΠΕ και εν ελλείψει αυτών ΤΕ'' έτσι ώστε να υλοποιείται το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες.

Συνημμένα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου