Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ασφαλιστικές Εισφορές με το Ν.4387/16 (Κρατήσεις στην Προσωπική Διαφορά)

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 23/1/2018

Αρ. Πρωτ. : 7269
Προς: Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
για ενημέρωση των μελών.
Κοιν.: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Θέμα : Ασφαλιστικές Εισφορές με το Ν.4387/16 (Κρατήσεις στην Προσωπική Διαφορά).


Συνάδελφοι σας κοινοποιούμε το παρόν γιατί διαπιστώσαμε Πανελλαδικά ότι εμφανίζεται μια ανομοιογένεια στην ερμηνεία του νόμου σχετικά με τις κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών εισφορών. Συγκεκριμένα, σε κάποιες μισθοδοτικές καταστάσεις εμφανίζεται κράτηση υπέρ ασφαλιστικών εισφορών και στο ποσό της προσωπικής διαφοράς ενώ σε κάποιες άλλες, όχι. Μετά από αναλυτική παρουσίαση των διατάξεων που ίσχυαν και ισχύουν, οι συνάδελφοι μηχανικοί μπορούν να ελέγξουν τις κρατήσεις στις βεβαιώσεις αποδοχών και ανάλογα να διεκδικήσουν αναδρομικά τις διαφορές.
Από τα παρακάτω προκύπτει ότι για τις αποδοχές πριν τις 1-1-2017, η κράτηση υπέρ ασφαλιστικών φορέων στην προσωπική διαφορά έπρεπε να υπολογίζεται στο σύνολο των αποδοχών για όλους τους υπαλλήλους (παλιούς ασφαλισμένους, νέους ασφαλισμένους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)
Για τις αποδοχές μετά τις 1-1-2017 υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάλογα με την σχέση εργασίας. Για τους μηχανικούς με μόνιμη σχέση εργασίας, η προσωπική διαφορά δεν υπόκειται σε κρατήσεις. Για τους μηχανικούς με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, όλες οι αποδοχές υπόκεινται σε κρατήσεις.

Τι ισχύει μετά τις 1-1-2017
Βάσει του εγγράφου του Υπ. Οικονομικών (Αριθμ. Πρωτ:2/24112/ΔΕΠ, Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017) με θέμα: “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.”

ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Α1. Ασφαλισμένοι πριν την 1-1- 1993 (παλαιοί ασφαλισμένοι)
Από 1 -1- 2017 (επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύος της διάταξης της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 4024/2011), ως συντάξιμες αποδοχές των «παλαιών ασφαλισμένων» (υπάλληλοι που έχουν ασφαλισθεί πρώτη φορά για κύρια σύνταξη σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο ή σε Φορέα Ασφάλισης κράτους – μέλους της Ε.Ε. πριν την 1 -1-1993) οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο), νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων. 59 (παρ. 2) και 9 (περ. ι της παρ. 2) του π.δ. 169/2007, όπως ισχύουν, δηλαδή:
  1. ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015.
  2. το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης.
  3. το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μόνο για όσους υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε. (άρθρο 4 του ν. 3660/20 08). όπως τα ανωτέρω ποσά (υπό α/α 1, 2 και 3) ισχύουν, κατά περίπτωση, με βάση τις διατάξεις του ανωτέρω ν. 4354/2015 και τις εκάστοτε εφεξής ισχύουσες διατάξεις. ΑΔΑ: 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ 3
A 2. Ασφαλισμένοι από 1 -1- 1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι)
Από 1 -1- 2017, ως συντάξιμες αποδοχές των «νέων ασφαλισμένων» υπαλλήλων (έχουν ασφαλισθεί για κύρια σύνταξη για πρώτη φορά σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο ή σε Φορέα Ασφάλισης κράτους – μέλους της Ε.Ε. μετά την 1 -1- 1993) που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο), νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 17 (παρ. 1) του ν. 2084/1992 (Α 165), όπως ισχύουν, δηλαδή:
1. ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4354/ 2015
2. η οικογενειακή παροχή (άρθρο 15 του ν. 4354/2015)
3. το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης (άρθρο 16 του ν. 4354/2015)
4. το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (άρθρο 18 του ν. 4354/2015), ανεξαρτήτως εάν έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε.
5. το επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών (άρθρο 19 του ν. 4354/2015), όπως τα ανωτέρω ποσά (υπό α/α 1,2,3,4 και 5) ισχύουν, κατά περίπτωση, με βάση τις διατάξεις του ανωτέρω ν. 4354/2015 και τις εκάστοτε εφεξής ισχύουσες διατάξεις

Α3. Παρατηρήσεις
Το επίδομα θέσης ευθύνης περιλαμβάνεται στις συντάξιμες αποδοχές και επομένως υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και στις περιπτώσεις άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας κατά αναπλήρωση ή ανάθεση άσκησης των καθηκόντων αυτών, οπωσδήποτε δε στις περιπτώσεις άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας μετά από επιλογή του αρμοδίου οργάνου βάσει των οικείων διοικητικών διατάξεων.
Επειδή το εικονικό ποσό των 140,80 ευρώ των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3513/2006 (Α 265) δεν περιλαμβάνεται στις αποδοχές των υπαλλήλων που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4354/2015 και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών τους, από 1-1-2017 και μετά δεν υπόκειται σε κράτηση ασφαλιστικών εισφορών.
Η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 (παρ. 1) του ν. 4354/2015 δεν αποτελεί σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών. (Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017 Αριθμ. Πρωτ:2/24112/ΔΕΠ, “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.”)

Κ.Υ.Α. αριθμ. 111482/0092/ 2016 Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη για τα πρόσωπα της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016 http://www.minfin.gr/documents/20195/0/111482_0092_FEK+4005_B.pdf/89d67f63-0aa2-48be-a1bf-3fed23bee9cd
(Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη)
αποφασίζουμε:

1. Από 1-1-2017 καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, για τους τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους του Δημοσίου, της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας, τους Ιερείς και τους υπαλλήλους των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι) που μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ υπάγονταν στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου.
Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές που υπολογίζονται επί των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καταβάλλονται με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων από το Φορέα από τον οποίο μισθοδοτούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) ή της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας, με τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4387/2016, για την απόδοση, στους οικείους ασφαλιστικούς Φορείς, των εισφορών για κύρια σύνταξη ασφαλισμένου και εργοδότη.

2. α. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

ΓΙΑ ΙΔΑΧ

Βάσει ερμηνευτικού εγγράφου του Υπ. Εργασίας με αριθ. πρωτ. : Φ.10043 / οικ.14224 / 430/31-3-2017, «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2017/4.4.2017_simpliromatikes_odigies_n_4387.pdf
Α. Καθορισμός αποδοχών που υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές
Σε συνέχεια των σχετικών διυπουργικών ερμηνευτικών εγκυκλίων με τις οποίες δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων που υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές βάσει του άρθρου 5 του ν.4387/2016, διευκρινίζουμε τα εξής: Οι οδηγίες που έχουν δοθεί σχετικά με τις συντάξιμες αποδοχές με την ανωτέρω εγκύκλιο αφορούν σε υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου, καθώς και σε δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής με το Δημόσιο, ανεξαρτήτως εάν με το υφιστάμενο μέχρι 31/12/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση του Δημοσίου ή φορέα κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και ανεξαρτήτως του χρόνου διορισμού (πριν ή μετά την 1/1/1993 ή την 1/1/2011). Σημειώνουμε ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει να καταβάλλει προαιρετικά δεύτερη ασφαλιστική εισφορά.
Εάν όμως πρόκειται για μηχανικούς και υγειονομικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 38 του ν.4387/2016.

Τι ίσχυε πριν τις 1-1-2017 για το Δημόσιο
Για παλιούς και νέους ασφαλισμένους
Βάσει του εγγράφου του Υπ. Οικονομικών (Αρ.Πρωτ. 2/1015 /ΔΕΠ, Αθήνα, 5/1/2016) με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%95%CE%A6%CE%97-%CE%A0%CE%9F7?inline=true
Επί του άρθρου 7, Πεδίο εφαρμογής
Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου. Το πεδίο αυτό καλύπτει τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (από 1-1-2016 καταργούνται η αριθμ. 2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414 Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και η αριθμ. 2/840/0022/4-1-2013 όμοια με τις οποίες καθορίζονταν οι αποδοχές των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ)
Επί του άρθρου 13 Ορισμός αποδοχών
Με τις διατάξεις του άρθρου 13 ορίζονται οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου, οι οποίες αποτελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 15 (οικογενειακή παροχή), 16 (επίδομα θέσης ευθύνης), 17 (αμοιβή συνδεόμενη με την περιγραφή και αξιολόγηση της θέσης εργασίας), 18 (επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας) και 19 (επίδομα απομακρυσμένων παραμεθορίων περιοχών) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και την προσωπική διαφορά του άρθρου 27.
Επί του άρθρου 27, Διασφάλιση αποδοχών
Η προσωπική διαφορά υπόκειται στις προβλεπόμενες για τα επιδόματα κρατήσεις και ως προς την περικοπή της για οποιονδήποτε λόγο, ακολουθεί το βασικό μισθό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 19. Το ανωτέρω ποσό της προσωπικής διαφοράς, για όσο χρόνο καταβάλλεται, βαρύνει τον ΚΑΕ 0221 του Κρατικού Προϋπολογισμού για τις υπηρεσίες του Δημοσίου και τον ΚΑΕ 0227 για τα Ν.Π.Δ.Δ.”
Επί του άρθρου 35, Έναρξη ισχύος
1. Οδηγίες για την παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια.
2. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 επεκτείνεται μέχρι και την 31-12-2016 η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011, με τις οποίες προβλέπεται ότι η σύνταξη των υπαλλήλων του Δημοσίου, υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31-10-2011, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν μισθοδοτικές προαγωγές που θα ελάμβαναν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα με βάση τις διατάξεις του ν. 3205/2003.
Επομένως από την ένταξη των προαναφερόμενων προσώπων στο νέο μισθολόγιο του ν. 4354/2015, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται επί των ανωτέρω συντάξιμων αποδοχών.
Τα προαναφερόμενα έχουν εφαρμογή για όσους υπαλλήλους του Δημοσίου υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.
3. Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη Δημοσίου.
α. Παλαιοί ασφαλισμένοι (όσοι έχουν ασφαλισθεί πριν την 1-1-1993).
Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31-10-2011 δηλαδή επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που ελάμβανε ο υπάλληλος κατά την ανωτέρω ημερομηνία, του ποσού των 140,80€ καθώς και του τυχόν καταβαλλομένου επιδόματος θέσης ευθύνης, όπως αυτό ίσχυε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3205/2003.
Εξυπακούεται ότι το ανωτέρω επίδομα δεν υπόκειται σε κράτηση για κύρια σύνταξη εφόσον ο υπάλληλος ελάμβανε ή θα λαμβάνει αυτό, χωρίς να έχει προαχθεί σε θέση Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο και όχι επειδή του ανατέθηκε με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο η άσκηση των καθηκόντων αυτών.
β. Νέοι ασφαλισμένοι (όσοι έχουν ασφαλισθεί από 1-1-1993 και μετά).
Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών, με εξαίρεση το κίνητρο απόδοσης, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31-10-2011 προστιθεμένου του ποσού των 140,80€.
Τα όσα επισημαίνονται σχετικά με την κράτηση για κύρια σύνταξη επί του επιδόματος θέσης ευθύνης που αφορά τους παλαιούς ασφαλισμένους, έχουν εφαρμογή και για τους νέους ασφαλισμένους.
Για το ΤΣΜΕΔΕ οι εισφορές καθορίζονταν σύμφωνα με το παρακάτω:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου