Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Παρατηρήσεις στο κείμενο του προσχέδιου Νόμου: «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 23/ 01 / 2017
Αρ. Πρωτ. : 7047
Προς : Υπουργό Εσωτερικών
κ. Παν. Σκουρλέτη

Κοιν.: 1. Υπουργό Υγείας
κ. Αν. Ξανθό
2. Υπουργό Οικονομικών
κ. Ευκ. Τσακαλώτο
3. Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Παρατηρήσεις στο κείμενο του προσχέδιου Νόμου:
«ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Κύριε Υπουργέ,
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι Πανελλήνια δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση που καλύπτει το σύνολο των Διπλ. Μηχανικών (περίπου 10.000) εργαζομένων στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, Αυτοδιοίκησης και στα ΝΠΔΔ.
Το σχέδιο Νόμου όπως τροποποιήθηκε από την ΚΕΔΕ: «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που έχει δημοσιοποιηθεί, επιχειρεί να ρυθμίσει πολλά «κακώς κείμενα» στην λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς όμως αποτελεί απλώς ένα σύνολο αποσπασματικών αλλαγών σε διάφορα σημεία της νομοθεσίας χωρίς να αποτυπώνει μια συνολική γενικότερη φιλοσοφία προς την κατεύθυνση της ανατροπής των δυσμενών συνεπειών του «Καλλικράτη». Δημιουργεί συνθήκες αποποίησης των ευθυνών των αιρετών και αδιαφάνειας, με την ενίσχυση των ΑΕ και τη θέσπιση προγραμματικών συμβάσεων με δημοτικές αναπτυξιακές επιχειρήσεις, που χρόνια τώρα γνωρίζουμε πολύ καλά το «ρόλο» τους.
Παρά το γεγονός ότι δε συμφωνούμε με το γενικό πνεύμα του παραπάνω νομοσχεδίου και επειδή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας και της αποστολής μας είμαστε δέκτες διαμαρτυριών από τα μέλη μας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε κάποιες παρατηρήσεις επί των άρθρων, οι οποίες στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη, έτσι ώστε να αποκατασταθεί μια άδικη και άνιση μεταχείριση εις βάρος των συναδέλφων μας Διπλ. Μηχανικών μελών μας.

Παρατηρήσεις

  1. Άρθρο 18: Πειθαρχικές κυρώσεις αιρετών σε περίπτωση ποινικής καταδίκης. Δημιουργεί συνθήκες αποποίησης των ευθυνών των αιρετών.
  2. Άρθρο 21: Νομική στήριξη υπαλλήλων ΟΤΑ.
Ενώ είναι θετικό κατ’ αρχήν, περιορίζει όμως την ελεύθερη επιλογή συνηγόρου στις περιπτώσεις που υπηρετούν δικηγόροι με πάγια αντιμισθία στους εν λόγω ΟΤΑ.
  1. Άρθρο 34: Αποσπάσεις προσωπικού ΝΠΙΔ και ΑΕ σε Ο.Τ.Α.
Με έμμεσο τρόπο δίνει την δυνατότητα αδιαφανών προσλήψεων προσωπικού για μια τριετία.
  1. Άρθρο 41: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.

Δεν μπορεί να προσληφθεί προσωπικό με πεντάμηνες συμβάσεις για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και με δεδομένη τη μεγάλη έλλειψη τεχνικού και εργατικού προσωπικού στους Δήμους καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία άρα αναγκάζει τους ΟΤΑ να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα.
  1. Άρθρο 49 παρ.2: Εξαίρεση από γενική ρύθμιση της παρ. 22 του άρθρου 3 του ν.3845/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3899/2010.
Θετική ρύθμιση, που δικαιώνει τους υπάλληλους που είχαν εθελοντικά μετακινηθεί με την αυτοδιοικητική κινητικότητα αποκαθιστά την μισθολογική ανισορροπία που είχε δημιουργηθεί. Στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρισης των υπαλλήλων επιβάλλεται αυτή η ρύθμιση να γενικευτεί, αποκαθιστώντας τις αδικίες που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν (π.χ. κατάργηση των υπηρεσιών ΤΑΣ και μεταφορά τους στην Περιφέρεια, κ.λ.π.).
  1. Άρθρο 52 παρ.2: Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων ΟΤΑ
θα πρέπει στις ειδικότητες να συμπεριληφθούν οπωσδήποτε και οι διπλωματούχοι Μηχανικοί διότι επιβλέπουν έργα και κινούνται εντός εργοταξίων ή διενεργούν αυτοψίες σε ετοιμόρροπα κτίσματα κ.α. συνεπώς είναι αυτονόητο να χορηγούνται και σε αυτούς, κράνη, αντανακλαστικά γιλέκα, γυαλιά προστασίας, εργοταξιακά υποδήματα προστασίας κ.α.
  1. Άρθρο 53 παρ.2: Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
θα πρέπει στις προβλεπόμενες ειδικότητες να συμπεριληφθούν και οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι οι μόνοι υπάλληλοι που δεν το δικαιούνται. Ενδεικτικά όσοι υπηρετούν σε στρατιωτικά εργοστάσια, σε Τεχνικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων και τουλάχιστον στην Κατηγορία Β’, διότι επιβλέπουν έργα συντήρησης και κινούνται εντός εργοστασίων - εργοταξίων ή διενεργούν αυτοψίες σε ανθυγιεινούς χώρους των Νοσοκομείων (βιολογικά απόβλητα κ.α.).
  1. Άρθρο 72: Τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87).
Δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για αδιαφάνεια, με την ενίσχυση των ΑΕ και την θέσπιση προγραμματικών συμβάσεων με δημοτικές αναπτυξιακές επιχειρήσεις, που χρόνια τώρα γνωρίζουμε πολύ καλά το «ρόλο» τους.
  1. Αφαιρέθηκε το άρθρο 111 του προσχεδίου νόμου από το σχέδιο Νόμου: Συμψηφισμοί εκλογικών αποζημιώσεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α. με φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α.
Συνεπώς δεν διασφαλίζεται η εκλογική αποζημίωση για τους υπάλληλους, οποίοι θα ασχοληθούν με τη διενέργεια εκλογών.

Κύριε Υπουργέ,
Ζητούμε συνάντηση μαζί σας, ώστε να σας παρουσιάσουμε αναλυτικότερα τις θέσεις μας, προκειμένου τα παραπάνω αρνητικά σημεία του προσχέδιου νόμου να τροποποιηθούν πριν την κατάθεση του ως Ν/Σ στη Βουλή.
Κύριε Υπουργέ επειδή τα παραπάνω ζητήματα και ειδικά της υπερβάλλουσας μείωσης, των ΜΑΠ και του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και δημιουργούν μεγάλες ανισότητες, εκτιμούμε ότι επιβάλλεται να τροποποιηθούν οι προτεινόμενες διατάξεις στο Ν/Σ και έτσι να δρομολογήσουμε λύσεις, επ’ ωφελεία όχι μόνο των Διπλ. Μηχανικών αλλά και του παραγωγικού έργου που αντικειμενικά ασκούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου