Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Παραχωρούνται στο νέο "Υπερταμείο" το σύνολο σχεδόν των δημοσίων επιχειρήσεων που έχουν μεταξύ άλλων αντικείμενο την παροχή δημοσίων αγαθών&υπηρεσιών στην κοινωνία

Σχέδιο Νόμου 3 υπουργείων κατατέθηκε την Παρασκευή​ 23/09/16 στη Βουλή 
το οποίο αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια την Τρίτη 27/09/16 με θέμα:

"Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων."

Σε μια από τις βασικές διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών του σχεδίου νόμου αναφέρονται οι δημόσιες επιχειρήσεις (ΟΜΑΔΑ Β) που μεταβιβάζονται στην Ε.ΔΗ.Σ. Α.Ε. "Εταιρία Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ". Οι επιχειρήσεις αυτές είναι:

1. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.                                    www.eyath.gr
2. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.                                  www.eydap.gr
3. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.)    www.ktyp.gr
4. ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε.                                  www.elvo.gr
5. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.                           www.ametro.gr
6. Δ.Ε.Η. Α.Ε.                                       www.dei.gr

Η ΕΔΗΣ ΑΕ "Εταιρία Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ", η οποία ιδρύθηκε με το νόμο Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27-05-2016) άρθρο 197, είναι η 4η θυγατρική εταιρεία της Ε.Ε.Σ.Π. ΑΕ «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.»
ή αλλιώς «Hellenic Corporation of Assets and Participations», («H.C.A.P.») 
η οποία ομοίως ιδρύθηκε με το νόμο Ν.4389/2016 άρθρα 184-189.
Οι υπόλοιπες 3 θυγατρικές της H.C.A.P. είναι:
α. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
β. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου του ν. 3986/2011 (Α' 152) («ΤΑΙΠΕΔ»).
γ. Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ του ν. 2636/1998 (Α' 198) («ΕΤΑΔ»).

Στην ΕΔΗΣ ΑΕ έχουν ήδη μεταβιβαστεί με το Ν.4389/2016 οι δημόσιες επιχειρήσεις (ΟΜΑΔΑ Α):
1. Ο.Α.Σ.Α.        www.oasa.gr
2. Ο.Σ.Υ.           www.osy.gr
3. ΣΤΑ.ΣΥ.         www.stasy.gr
4. Ο.Σ.Ε.           www.ose.gr
5. Ο.Α.Κ.Α.        www.oaka.com.gr
6. ΕΛ.ΤΑ.          www.elta.gr

Παρακάτω ορισμένα σημαντικά στοιχεία για την ΕΔΗΣ ΑΕ:

1. Όσον αφορά τον σκοπό της ΕΔΗΣ ΑΕ όπως αναφέρεται στο Ν.4389/2016: 
"Σκοπός της ΕΔΗΣ είναι να κατέχει τις συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται επαγγελματικά και να επαυξάνει την αξία των συμμετοχών αυτών και να τις αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ..."

2. Όσον αφορά τις μετοχές των επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ ΑΕ όπως αναφέρεται στο Ν.4389/2016:
"Την ημερομηνία καταχώρησης του καταστατικού της ΕΔΗΣ στο Γ.Ε.ΜΗ. οι μετοχές των δημοσίων επιχειρήσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην ΕΔΗΣΤο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΗΣ διασφαλίζει ότι όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης πραγματοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής της σχετικής μεταβίβασης στο βιβλίο μετόχων κάθε μίας εκ των μη εισηγμένων εταιριών, οι μετοχές των οποίων μεταβιβάζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και στην περίπτωση εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών την καταχώριση της σχετικής μεταφοράς στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. 
΄
3. Όσον αφορά τη διοίκηση της ΕΔΗΣ ΑΕ όπως αναφέρεται στο Ν.4389/2016:
"Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΗΣ εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της διορίζει, μεταξύ των εκλεγέντων μελών, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου."

4. Όσον αφορά τη διοίκηση των εταιρειών που μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ ΑΕ όπως αναφέρεται στο Ν.4389/2016: 
"Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιριών των οποίων οι μετοχές ανήκουν άμεσα ή έμμεσα, στο σύνολό τους ή εν μέρει στην ΕΔΗΣ, εκλέγονται από τη συνέλευση των μετόχων τους. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών. Όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ως άνω εταιρειών επιλέγονται από Επιτροπή Επιλογής η οποία εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Ε.Ε.Σ.Π. ΑΕ) επί τη βάσει επαγγελματικών κριτηρίων, κατάλληλων για την εκπλήρωση των σκοπών καθεμίας εξ αυτών, όπως εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό."

5. Όσον αφορά τις "ειδικές υποχρεώσεις" των εταιρειών που μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ ΑΕ όπως αναφέρεται στο Ν.4389/2016: 
"Στο πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων προβλέπει τη συγκρότηση ενός μηχανισμού ο οποίος θα καθορίζει, σε γενικές γραμμές, κατά πόσο είναι αναγκαία η επιβολή ειδικών υποχρεώσεων στη σχετική δημόσια επιχείρηση προκειμένου το Κράτος να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους του στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ή προκειμένου να εξυπηρετηθεί το γενικό συμφέρον. Κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο να επιβληθούν οι εν λόγω υποχρεώσεις, το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων περιλαμβάνει μηχανισμούς για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών και λειτουργικών στόχων και των δεικτών απόδοσης της σχετικής δημόσιας επιχείρησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των σχετικών στρατηγικών στόχων ή να διασφαλισθεί η επαρκής εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος. Επιπλέον, θα υπάρχει πρόβλεψη για την κοστολόγηση και τη χρηματοδότηση των ειδικών υποχρεώσεων. Τα ως άνω στοιχεία θα καθορίζονται στις συμβάσεις απόδοσης και στόχων."

6. Όσον αφορά τους εργαζόμενους της Ε.Ε.Σ.Π. ΑΕ, των 4 θυγατρικών και των μεταβιβαζόμενων εταιρειών όπως αναφέρεται στο Ν.4389/2016:
"Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της μπορούν επίσης να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό συνάπτοντας συμβάσεις δανεισμού εργαζομένων με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα ή εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν μεταφερθεί στην Εταιρεία ή σε κάποια από τις θυγατρικές της."


ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

   Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω επί της ουσίας παραχωρούνται στο νέο "Υπερταμείο" Ε.Ε.Σ.Π. ΑΕ μέσω της θυγατρικής ΕΔΗΣ ΑΕ το σύνολο σχεδόν των δημοσίων επιχειρήσεων που έχουν μεταξύ άλλων αντικείμενο την παροχή δημοσίων αγαθών&υπηρεσιών στην κοινωνία όπως εταιρείες ύδρευσης&αποχέτευσης αθηνών&θεσσαλονίκης, οι εταιρείες αστικών συγκοινωνιών&μεταφορών, οι εταιρείες ενέργειας και οι εταιρείες μελέτης&κατασκευής δημοσίων κτιρίων (εκπαιδευτικών, υγειονομικών και δικαστικών). 
   Μαζί με τις δημόσιες επιχειρήσεις παραχωρείται ουσιαστικά και το δικαίωμα της εκάστοτε πολιτείας να ασκεί την όποια κοινωνική πολιτική στον αντίστοιχο τομέα παροχής δημοσίων αγαθών&υπηρεσιών καθώς οι συγκεκριμένες εταιρείες θα λειτουργούν στη κατεύθυνση των ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων. 
   Τα αποτελέσματα από αντίστοιχες παραχωρήσεις δημοσίων επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο δείχνουν πως μόνο αρνητικές συνέπειες θα υπάρξουν από μια τέτοια εξέλιξη καθώς οι υπηρεσίες θα υποβαθμιστούν στο βωμό της κερδοφορίας των εκάστοτε μετόχων, κοινωνικές ομάδες θα στερηθούν την πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά αγαθά και οι εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων στις επιχειρήσεις θα γίνουν ακόμα χειρότερες από σήμερα.
  Οι διαχρονικές πολιτικές των εκάστοτε κυβερνώντων σε αυτές τις δημόσιες επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατειακών τους σχέσεων αναδεικνύει και το ρόλο που έχουν παίξει τα πολιτικά κόμματα εξουσίας στο δρόμο που στρώθηκε τα προηγούμενα χρόνια για την υποβάθμιση, την απαξίωση και τελικά την παραχώρηση των δημοσίων επιχειρήσεων.
  Οι φορείς και οι συλλογικότητες των μηχανικών πρέπει να βρίσκονται απέναντι στην κατεύθυνση της παραχώρησης-ιδιωτικοποίησης, υποστηρίζοντας τον αγώνα των σωματείων και συλλόγων εργαζομένων των δημοσίων επιχειρήσεων (στις οποίες άλλωστε εργάζονται και αρκετοί συνάδελφοι μηχανικοί) στην κατεύθυνση υπεράσπισης της δημόσιας περιουσίας, των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.


Σούμπασης Κυριάκος

Πολιτικός Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου