Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Τα μητρώα και οι εξετάσεις γενικεύονται, ο έλεγχος των Δημόσιων έργων περνάει απευθείας στους ιδιώτες

Τα μητρώα και οι εξετάσεις γενικεύονται, ο έλεγχος και οι επιμετρήσεις των Δημόσιων έργων περνάει απευθείας στους ιδιώτες. Δύο μόνο από τα άρθρα του πρόσφατου "Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις"


Άρθρο 12 – Ειδικό Σώμα Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων

1.Συνιστάται Ειδικό Σώμα Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων για τη διενέργεια των απαραίτητων κατά την κείμενες διατάξεις επιμετρήσεων δημοσίων έργων, καθώς και την προαιρετική επιμέτρηση ιδιωτικού έργου, εφόσον το επιθυμεί ο αναθέτων.
2.Οι Ειδικοί Επιμετρητές Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων εγγράφονται σε κατάλογο Ειδικού Σώματος Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων που τηρείται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), κατόπιν αδειοδότησής τους, που πραγματοποιείται μετά την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων και επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις που διενεργούνται στο Τ.Ε.Ε.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων., μετά από γνώμη του Τ.Ε.Ε., που εκδίδεται εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα απαραίτητα προσόντα των Ειδικών Επιμετρητών, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν το έργο τους, η διάρκεια των απαραίτητων σεμιναρίων της παραγράφου 2, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησής τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, τα όργανα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής των σχετικών με το έργο τους διατάξεων, η αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.
Άρθρο 13 – Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης

1.Στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) τηρείται Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης, για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων, συστημάτων, προσώπων, υλικών και προϊόντων, που αφορούν στην υλοποίηση τεχνικών έργων.
2.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:
α) οι κατηγορίες και οι ειδικότητες των επιστημόνων, τα προσόντα και οι εξεταστικές διαδικασίες, προκειμένου, ανά κατηγορία αντικειμένου πιστοποίησης, να καταρτίζεται το Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης, αναφορικά με τα υλικά, τα προϊόντα, τα συστήματα, τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες και τα πρόσωπα που πιστοποιούν οι διαπιστευμένες εταιρείες πιστοποίησης,
β) ο απαραίτητος για τη διενέργεια ελέγχου, ανά ειδικότητα, αριθμός των Ελεγκτών Πιστοποίησης, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και τις ποσότητες των πιστοποιήσεων μιας εταιρείας,
γ) οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν το έργο των Ελεγκτών Πιστοποίησης, η αμοιβή τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, τα όργανα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής των σχετικών με το έργο τους διατάξεων, καθώς και κάθε ρύθμιση σχετική με το αντικείμενο του ελέγχου.
3.Οι δημόσιοι φορείς που δεν διαθέτουν το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό για την άσκηση ελέγχων του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται να διενεργούν τους ελέγχους με επιστήμονες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης.
4. Οι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι δημοσίου που εγγράφονται στο Μητρώο, μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας τους, ή άλλου Δημόσιου φορέα στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους ως στελέχη του δημόσιου φορέα, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν.
5. Με εξαίρεση τους ελεγκτές της παραγράφου 4, οι ελεγκτές που ορίζονται για έλεγχο ή κατόπιν αιτήματος ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων, επιλέγονται με ηλεκτρονική κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, ο τρόπος ενημέρωσης των επιθεωρητών και των εμπλεκομένων, οι ημερομηνίες κλήρωσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια συναφή με τα ανωτέρω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου