Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Ένα Καράβι για τη Γάζα: Για τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη


αναδημοσίευση από την Πρωτοβουλία Ένα Καράβι για τη Γάζα
Εγκα­τά­λει­ψη και εν πολ­λοίς ανα­τρο­πή των θέ­σε­ων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ση­μα­το­δό­τη­σε ο χαι­ρε­τι­σμός του αντι­προ­έ­δρου της κυ­βέρ­νη­σης, κ. Γιάν­νη Δρα­γα­σά­κη, στον εορτα­σμό που ορ­γά­νω­σε η Πρε­σβεία του Ισ­ρα­ήλ στο Μέ­γα­ρο Μου­σι­κής, τόσο για τα 25 χρό­νια δι­πλω­μα­τι­κών σχέ­σε­ων Ελ­λά­δας – Ισ­ρα­ήλ, όσο και για την επέ­τειο της ανε­ξαρ­τη­σί­ας του κρά­τους του Ισ­ρα­ήλ.
Μια επέ­τειος που τι­μά­ται στις 15 Μαΐου ως Νάκ­μπα, δη­λα­δή «Κα­τα­στρο­φή», αφού οδή­γη­σε σε βί­αιους εκτο­πι­σμούς ολό­κλη­ρων πα­λαι­στι­νια­κών χω­ριών, με απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­χουν σή­με­ρα πάνω από 5.000.000 Πα­λαι­στί­νιοι πρό­σφυ­γες σε γει­το­νι­κές χώρες αλλά και στα πα­λαι­στι­νια­κά εδάφη. 
Το μή­νυ­μα της κυ­βέρ­νη­σης θέ­λη­σε, όπως φαί­νε­ται, να δη­λώ­σει πίστη στο δόγμα Γ. Α. Πα­παν­δρέ­ου που εμ­βά­θυ­νε και στε­ρέ­ω­σε την πο­λι­τι­κή των προ­κα­τό­χων του, αρχής γε­νό­με­νης επί κυ­βερ­νή­σε­ως Κων. Μη­τσο­τά­κη το 1990 και εγκαι­νιά­ζοντας από το 2010 τις ση­με­ρι­νές υπο­τε­λείς σχέ­σεις της Ελ­λά­δας προς το κρά­τος του Ισ­ρα­ήλ με αιχμή τους το­μείς της στρα­τιω­τι­κής συ­νερ­γα­σί­ας, της τεχνογνωσίας στην βιο­μη­χα­νία της ασφά­λειας και των κα­τα­σταλ­τι­κών μέσων.
Μια συ­νερ­γα­σία που ξε­κί­νη­σε την ίδια πε­ρί­ο­δο που το κρά­τος του Ισ­ρα­ήλ επι­τέ­θη­κε στον Στόλο της Ελευ­θε­ρί­ας με πει­ρα­τεία των πλοί­ων σε διε­θνή ύδατα, σκοτώ­νο­ντας 10 μέλη της απο­στο­λής, τραυ­μα­τί­ζο­ντας βαριά και βα­σα­νί­ζο­ντας πολ­λούς άλ­λους, φυ­λα­κί­ζο­ντάς και απε­λαύ­νο­ντάς τους. 
Καθώς η Ελ­λά­δα προ­τί­θε­ται να εξα­κο­λου­θή­σει να πα­ρέ­χει υπο­στή­ρι­ξη στο κρά­τος του Ισ­ρα­ήλ με κοι­νές στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις, όπως κό­μπα­σε ο υπουρ­γός άμυ­νας Πάνος Καμ­μέ­νος, ας έχου­με κατά νουν ότι οι επό­με­νες βόμ­βες που θα πλή­ξουν νο­σο­κο­μεία, σχο­λεία, λαϊ­κές αγο­ρές, θα σκο­τώ­νουν άμα­χους πο­λί­τες και προ­πα­ντός παι­διά ακόμη και στην πα­ρα­λία της Γάζας, καθώς και τα ασφυ­ξιο­γό­να, οι πλα­στι­κές σφαί­ρες και τα πραγ­μα­τι­κά πυρά που θα εξο­ντώ­νουν τους Παλαιστίνιους στην Δυ­τι­κή Όχθη θα έχουν και ελ­λη­νι­κή αρι­στε­ρή υπο­γρα­φή. 
Ο δε ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ας δώσει εξη­γή­σεις γι' αυτήν την με­τα­στρο­φή από τις πά­γιες θέ­σεις του κατά της ελ­λη­νοϊσ­ραη­λι­νής στρα­τιω­τι­κής συ­νερ­γα­σί­ας.

1 σχόλιο:

  1. Καλό είναι να ενημερωνόμαστε για τις πράξεις τις νέας "αριστερής" κυβέρνησης, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να φαίνεται ότι γίνεται κάτι διαφορετικό από αυτό που πιστεύαμε ότι θα γίνει. Πρέπει να το καταλάβουμε. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι συνέχεια της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Ίσως να είναι και χειρότερη γιατί περνάαει τα ίδια μέτρα χωρίς την αντίδραση από τα κάτω που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση.
    Αν η προηγούμενη κυβέρνηση τιμωρήθηκε γιατί εξαθλίωσε το λαό, η νέα κυβέρνηση πρέπει να τιμωρηθεί διπλά. Και γιατί εξαθλιώνει το λαό, αλλά και γιατί πρόδωσε τις ιδέες της αριστεράς. Ελπίζω να βρεθούν κάποιοι βουλευτές που έχουν ακόμα κάποια αξιοπρέπεια και δεν θα ψηφίσουν 3ο μνημόνιο. Από την μέχρι τώρα στάση των βουλευτών όμως δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή