Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Να κυρηχθούν αναδασωτέες παράνομα εκχερσωθείσες δασικές εκτάσεις

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης (Ανακαλούν την ανάκληση και η καταστροφή της Λακωνίας συνεχίζεται!!!) αναρτούμε αίτηση συμπολίτη μας για να επαναχαρακτηριστούν ως αναδασωτέες εκτάσεις στη Λακωνία, όπου σχεδιάζεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

-  Προς τον Κο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
-  Προς την Διεύθυνση Δασών Λακωνίας  (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών)
-  Προς το Δασαρχείο Μολάων
-  Προς τον Κο Ειδικό Γραμματέα Δασών

Κοινοποίηση  - Αξιότιμο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
                        - Αξιότιμο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης
                        - Αξιότιμο Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας
                        - Γραφείο Πρωθυπουργού
                        - Γραφείο Υπουργού ΠΕΚΑ
                        - Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής
                         
Αίτηση οφειλόμενης νομίμου ενέργειας

Κανδηράκη Αντωνίου, του Ηρ. Αγίου Μελετίου 114, Τ.Κ. 104 46, ΑΔΤ Ν 022634, τηλ.2108620390

1) Με τις αποφάσεις 2645/2011 και 2646/2011 του Ε΄ Τμήματος ΣτΕ, οι οποίες κοινοποιήθηκαν με τα υπ’ αριθ. 7804/2010/18-7-2012 και 7651/2010/3-4-2012 έγγραφα του Συμβουλίου της Επικρατείας  στο  Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στον Δασάρχη Μολάων και στην Διεύθυνση Δασών Λακωνίας, ακυρώθηκαν οι αποφάσεις 1255/31-5-2010 και 1291/31-5-2010 του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου με τις οποίες κηρύχθηκαν αναδασωτέες εκτάσεις 157,3 στρεμμάτων στις θέσεις «Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη» και 128.6 στρεμμάτων στις θέσεις «Καλογεροβούνι-Πούλος» Δήμου Μονεμβασιάς Νομού Λακωνίας και η υπόθεση των οφειλόμενων ενεργειών αναπέμφθηκε στην διοίκηση για νέα νόμιμη και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση στο ζήτημα του εμβαδού της ακριβούς έκτασης που πρέπει να κηρυχθεί αναδασωτέα.
Έκτοτε οι παρανόμως κατεστραμμένες δασικές εκτάσεις στις εν λόγω ορεινές θέσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μονεμβασιάς, παραμένουν απροστάτευτες καθώς δεν έχουν προσέτι λάβει χώρα οι οφειλόμενες εκ του νόμου ενέργειες της διοίκησης, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η διαταραχθείσα ισορροπία του δασικού οικοσυστήματος στις ανωτέρω θέσεις και περιοχή. Δεν έχει προσδιορισθεί επακριβώς  η έκταση που εκχερσώθηκε παράνομα  καθ' υπέρβασιν των υπό του νόμου 998/79  "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" προβλεπομένων εξαιρέσεων, δεδομένου ότι σημειώθηκαν εκτεταμένες υπερβάσεις των υπ’ αριθ. 1407/25-11-1999 και 1408/25-11-1999 εγκρίσεων κατασκευής (επέμβασης) Διεύθυνσης Δασών Ν. Λακωνίας/Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου. Η πραγματοποιηθείσα, τελικά, οδοποιία πρόσβασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανεμογεννητριών και για τις δύο θέσεις, δεν ήταν η εγκεκριμένη-θεωρημένη από το δασαρχείο Μολάων και ως προς την χωροθέτηση της και ως προς τις διαστάσεις της.
Για τις πλατείες εγκατάστασης είχε χορηγηθεί έγκριση  για διαμόρφωση πλατειών 311 τετραγωνικών μέτρων  στις θέσεις «Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη» και 311 τετραγωνικών μέτρων  στις θέσεις «Καλογεροβούνι-Πούλος» και μόνον,  βλ. σκέψη 6 των αποφάσεων 2645/2011 και 2646/2011 Ε΄ Τμ ΣτΕ, αλλά και την από 17/5/2005 παρέμβαση της «Αιολικής Μολάων Λακωνίας ΑΕΒΕ» υπέρ του κύρους και την διατήρηση σε ισχύ: α) της  υπ’ αριθ. 1754/1.9.2003 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του αιολικού σταθμού ονομαστικής-διακοπτόμενης ισχύος 24 MW στη θέση «Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη», β) της υπ’ αριθ. 4203/13-12-2004 τροποποιητικής, γ) της 16803/16.1.2004 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου και δ) της υπ’ αριθ. 2554/20.2.2004 τροποποιητικής.  Ομοίως βλ. την από 17/5/2005 παρέμβαση της «Άλφα Αιολικής Μολάων Λακωνίας ΑΕΒΕ» υπέρ του κύρους  και της διατήρησης σε ισχύ: α΄) της  υπ’ αριθ. 8589/5.8.2002 ΚΥΑ με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του αιολικού σταθμού ονομαστικής-διακοπτόμενης ισχύος 24 MW στη θέση «Καλογεροβούνι-Πούλος», β΄) της υπ’ αριθ. 16801/16.1.2004  απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου και γ΄) της υπ’ αριθ. 2555/20.2.2004 τροποποιητικής. Δείτε σημ. Β΄: «Ως προς το ζήτημα της εγκατάστασης  των επιδίκων έργων εντός δασικής έκτασης», σελ. 3 των παρεμβάσεων: «Για την εγκατάσταση του έργου εντός δασικής έκτασης χορηγήθηκε η άδεια επέμβασης..κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου Δασαρχείου Μολάων ..η οποία βρίσκεται σε ισχύ και δεν έχει προσβληθεί με αίτηση ακύρωσης..Σύμφωνα με την άδεια επέμβασης, για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών δεσμεύεται συνολικά δασική έκταση μόνο 311 τετρ.  μέτρων..και το οδικό δίκτυο θα έχει αφετηρία ..και θα τερματίζει στη θέση..». Δεν είχε χορηγηθεί έγκριση για τις διαστάσεις των πλατειών εγκατάστασης των ανεμογεννητριών όπως αυτές κατασκευάστηκαν. Οι κύριοι του έργου αυθαίρετα κατέστρεψαν, καθ’ υπέρβαση της χορηγηθείσης αδείας, το προστατευόμενο δασικό οικοσύστημα της Ζώνης Ειδικής Προστασίας άγριας ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Όρη Ανατολικής Λακωνίας», ισχυριζόμενοι μάλιστα αναληθώς ενώπιον του ΣτΕ, ότι για την περιοχή εγκατάστασης Καλογεροβούνι-Πούλος «δεν σημειώνονται επιφυλάξεις ως προς τα αιολικά πάρκα, όπως έχουν διατυπωθεί για άλλες υπό ένταξη περιοχές, όπως την GR 2540007», ενώ τα αιολικά επρόκειτο να εγκατασταθούν ακριβώς σε αυτή την περιοχή που είναι βιότοπος των ειδών «Φιδαετός» και «Σπιζαετός».

Οι 1407, 1408/25.11.1999 αποφάσεις-εγκρίσεις επέμβασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λακωνίας/Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου, δεν ακυρώθηκαν με τις υπ’ αριθ. 3596/2007 και 3597/2007 λοιπόν «ούτε αντικαταστάθηκαν από άλλη εγκριτική πράξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 3468/2006», (βλ. και αποφάσεις 2645/2011 και 2646/2011 Ε΄ Τμ ΣτΕ), μη λαμβανομένης υπ’ όψιν της καθ’ όλα παράνομης Υπουργικής απόφασης με α.π. 171122/16.10.2013 ΠΕΚΑ περί «Ανάκλησης της υπ’ αριθ. 199088/10.05.2011 απόφασης με την οποία ανακλήθηκε η υπ’ αριθ. 133877/23.12.2010 απόφαση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 36 MW, στις θέσεις «Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη» και «Καλογεροβούνι-Πούλος» και έργα οδικής πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης, Δήμου Μονεμβασιάς (πρώην Δήμων Ζάρακα και Μολάων), Νομού Λακωνίας .

2) Με τις αποφάσεις 2645/2011 και 2646/2011 Ε΄ Τμ ΣτΕ ακυρώθηκαν οι αποφάσεις 1255/31-5-2010 και 1291/31-5-2010 του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου (Γ.Γ.Π.Π.) με τις οποίες κηρύχθηκαν αναδασωτέες εκτάσεις 157,3 στρεμμάτων στις θέσεις «Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη» και 128.6 στρεμμάτων στις θέσεις «Καλογεροβούνι-Πούλος» λόγω πλημμελούς αιτιολογίας στο ζήτημα του εμβαδού της έκτασης που κηρύχθηκε αναδασωτέα, «εφόσον δεν έλαβαν υπόψη τη συνολική περιοχή επέμβασης για την εκτέλεση του έργου και των συνοδών έργων, όπως αυτά εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις 1407/25-11-1999 και 1408/25-11-1999 Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου», πλην όμως η υπόθεση αναπέμφθηκε στην διοίκηση για νέα νόμιμη και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση στο ζήτημα του εμβαδού της ακριβούς έκτασης που πρέπει να κηρυχθεί αναδασωτέα.  Επομένως δεν έχουν εκλείψει «οι λόγοι οι  οποίοι αποτέλεσαν την αιτιολογική βάση της υπ’ αριθ. 199088/10.05.2011 ανακλητικής απόφασης της υπ’ αριθ. 133877/23.12.2010 ΑΕΠΟ» παρά τα όσα ισχυρίζεται η Διεύθυνση Νομοθετικού έργου ΥΠΕΚΑ (βλ. υπ’ όψιν 17 της υπ’ αριθ. 171122/16-10-2013 Απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ και δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για  την ανάκληση  της υπ’ αριθ. 199088/10.05.2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ.
Εξ όσων γνωρίζω, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μου με το δασαρχείο Μολάων, δεν έχουν κηρυχθεί εκ νέου αναδασωτέα: α) όσον αφορά στις θέσεις «Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη», από τα 157,313 αναδασωτέα τ.μ. της ακυρωθείσης υπ’ αριθ. 1291/31-5-2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου (Γ.Γ.Π.Π.) εκείνα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή όπου επετράπη, βάσει της 1407/25-11-1999 εγκριτικής απόφασης του Γ.Γ.Π.Π., που συνίσταται στην εγκατάσταση 24 Α/Γ με βάση εμβαδού 12, 96 τ.μ. μόνον η κάθε μια (συνολικός χώρος επέμβασης 311 τ.μ.), στην εγκατάσταση ενός κτιρίου ελέγχου-υποσταθμού, τη διάνοιξη δρόμου επικοινωνίας μεταξύ των Α/Γ πλάτους 5,00 μέτρων και δρόμου πρόσβασης στη θέση του έργου από Ρειχέα – Λαμπόκαμπο  (όπως τα παραπάνω προσδιορίζονται στο θεωρημένο από το Δασαρχείο Μολάων τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 του μηχανικού Αθανασίου Κούνη) και β) όσο αφορά στις θέσεις «Καλογεροβούνι-Πούλος», από τα 128.618,47 τ.μ. της ακυρωθείσης υπ’ αριθ. 1255/31-5-2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου εκείνα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή όπου επετράπη, βάσει της 1408/25-11-1999 εγκριτικής απόφασης του Γ.Γ.Π.Π., που συνίσταται στην εγκατάσταση 24 Α/Γ με βάση εμβαδού 12,96 τ.μ. μόνον  η κάθε μια (συνολικός χώρος επέμβασης 311 τ.μ.), την εγκατάσταση ενός κτιρίου ελέγχου-υποσταθμού, τη διάνοιξη δρόμου επικοινωνίας μεταξύ των Α/Γ πλάτους 5,00 μέτρων και δρόμου πρόσβασης στη θέση του έργου από Ρειχέα –Μολάους  (όπως τα παραπάνω προσδιορίζονται στο θεωρημένο από το Δασαρχείο Μολάων τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 του μηχανικού Αθανασίου Κούνη).  Ορθώς είχαν αναγνωρισθεί ως αυθαίρετες  (σχεδόν στο σύνολο τους αν εξαιρεθεί το εμβαδόν της δασικής έκτασης για την κατασκευή των οικίσκων), οι επεμβάσεις στις θέσεις «Καλογεροβούνι-Πούλος» και «Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη» (αυθαίρετες καθ’ υπέρβαση των υπ’ αριθ. 1407, 1408/25.11.1999 αποφάσεων-εγκρίσεων επέμβασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λακωνίας/Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου) και είχαν κηρυχτεί οι  περιοχές, στις οποίες άνευ εγκρίσεως είχαν πραγματοποιηθεί οι αυθαίρετες εργασίες για την εγκατάσταση των αιολικών σταθμών, ως αναδασωτέες, πλην όμως,  οι αποφάσεις 1255/31-5-2010 και 1291/31-5-2010 του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου με τις οποίες κηρύχθηκαν αναδασωτέες εκτάσεις 157,3 στρεμμάτων στις θέσεις «Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη» και 128.6 στρεμμάτων στις θέσεις «Καλογεροβούνι-Πούλος» δεν είχαν αιτιολογηθεί νομίμως και επαρκώς επειδή δεν είχαν προσκομιστεί ενώπιον του ΣτΕ όλα τα απαραίτητα για την ορθή και επαρκή κρίση του στοιχεία.
3) Οι ενέργειες της διοίκησης κατά την διαδικασία επαναδειοδότησης των αιολικών εγκαταστάσεων, (πριν και κατόπιν των ακυρωτικών αποφάσεων 3596/2007 και 3597/2007 του Ε΄ Τμ. ΣτΕ) που κατέληξαν στην «αναστηθείσα» υπ’ αριθ. 133877/23.12.2010 ΑΕΠΟ ΥΠΕΚΑ, δίχως να ολοκληρωθούν, προηγουμένως, οι οφειλόμενες βάσει της Συνταγματικής επιταγής του άρθρου 117 παρ. 3 και της δασικής νομοθεσίας οφειλόμενες ενέργειες των δασικών Υπηρεσιών, συνιστούσαν  εκ των υστέρων προσπάθεια “νομιμοποίησης” των παράνομων ενεργειών μεγάλης έκτασης που είχαν σημειωθεί, δηλαδή “νομιμοποίηση” των  καθ’ υπέρβαση των εγκρίσεων επέμβασης που είχαν χορηγηθεί για την εγκατάσταση του έργου, μη σύννομων εκχερσώσεων δασικών εκτάσεων. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας “εκ των υστέρων νομιμοποίησης”  εκδόθηκαν τα αναφερόμενα στις αποφάσεις 2645/2011 και 2646/2011 Ε΄ Τμ ΣτΕ υπ’ αριθ. 71191/2498/10.11.2008 και 2690/24.11.2008 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λακωνίας και της Διεύθυνσης Δασών της Περιφερείας Πελοποννήσου περί «Αλλαγής έγκρισης επέμβασης αιολικών πάρκων στις θέσεις «Γκρόπες – Ράχη Γκιώνη» και «Καλογεροβούνι-Πούλος». Κατόπιν αυτών των εγγράφων, παρήχθη σειρά εγγράφων ως προς την νομιμότητα η μη της «Αλλαγής των εγκρίσεων επέμβασης», ήτοι των υπ’ αριθ. 1407/25-11-1999 και 1408/25-11-1999 εγκρίσεων επέμβασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λακωνίας/Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου.
Η αδειοδότηση με α.π. οικ. 133877/23-12-2010 ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ την οποία «ανέστησε» η καθ’ όλα παράνομη απόφαση  με α.π. 171122/16.10.2013 (και κατά την έννοια της τέλεσης αξιοποίνων πράξεων), έγινε δυνατόν να λάβει  χώρα μόνο με τη μη σύννομη χρήση του υπ’ αριθ. 99989/1778/13-4-2009 εγγράφου (υπηρεσιακού σημειώματος) της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας ΥΠ.Α.Α.Τ.  κος Δ. Γερμανός,  κατόπιν του υπ’ αριθ. οικ. 123588/26-3-2010  εγγράφου του Προϊσταμένου της αδειοδοτούσας αρχής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ κου Επαμεινώνδα Τολέρη, προέβη στη μη σύννομη χρήση του εγγράφου αυτού αποκρύβοντας, με σκοπό παρανόμου αποτελέσματος, την ύπαρξη και το περιεχόμενο του υπ’ αριθ. 102068/2500/27-5-2009 υπηρεσιακού σημειώματος της συναρμόδιας Διεύθυνσης  Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ (τότε ΥΠ.Α.Α.Τ.). Το υπ’ αριθ. 99989/1778/13-4-2009 έγγραφο ΥΠ.Α.Α.Τ., είχε ανακληθεί  από την Δ/νση  που το εξέδωσε, δηλαδή   την Διεύθυνση  Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠ.Α.Α.Τ., με το υπ’  αριθ.  102068/2500/27-5-2009 υπηρεσιακό σημείωμα της προς την Δ/νση  Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας ΥΠ.Α.Α.Τ. κατόπιν  του με α.π. 859/18-5-2009 εγγράφου της  Δ/νσης  Δασών Περιφερείας Πελοποννήσου  με το οποίο  ανεκλήθη το υπ’ αριθ.  619/1-4-2009 έγγραφο της μετά τις από 15-4-2009 και 4-5-2009 αιτήσεις μου.
Με την δεύτερη αναφερόμενη αίτηση είχα καλέσει τον Προϊστάμενο της  Δ/νσης  Δασών Περιφερείας Πελοποννήσου να ανακαλέσει το υπ’ αριθ.  619/1-4-2009 έγγραφο του προς την Δ/νση Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠ.Α.Α.Τ. επειδή με αυτό βεβαιωνόταν αναληθώς, πάντως βάσει  του υπ’ αριθ. 309/4-3-2009 Δασαρχείου Μολάων και των υπ’ αριθ. 72675/2529/20-11-2008, 581/12-3-2009 Δ/νσης Δασών Λακωνίας, ότι δεν πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις πέραν των ορίων των αρχικώς εγκεκριμένων αποφάσεων (δηλαδή των με α.π. 1407, 1408/1999 εγκρίσεων επέμβασης Δ/νσης Δασών Λακωνίας στις ορεινές δασικές εκτάσεις Πούλος –Καλογεροβούνι και Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη, εντός διοικητικών ορίων των τότε Δήμων Ζάρακα και Μολάων Λακωνίας για την κατασκευή αιολικών σταθμών των εταιρειών «Άλφα Αιολική Μολάων Λακωνίας Α.Ε.Β.Ε.» και «Αιολική Μολάων Λακωνίας Α.Ε.Β.Ε.») και συνεπώς δεν απαιτείτο κήρυξη των εκτάσεων ως αναδασωτέων.
Κατόπιν εντόνων διαμαρτυριών, φυσικών προσώπων, φορέων, την προσφυγή του Δήμου Μονεμβασιάς στο ΣτΕ για την ακύρωση της οικ. 133877/23-12-2010 ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, την υποβολή λεπτομερούς αναφοράς στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εν όψει των πειθαρχικών, ποινικών ευθυνών και πολιτικών ευθυνών που προέκυπταν, συνετάχθη το με α.π. 675/24.02.11 έγγραφο  της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας ΥΠΕΚΑ με το οποίο ο Ειδικός Γραμματέας Δασών Κος Αμοργιανώτης πληροφόρησε τον Κο Τολέρη της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ότι «εκ παραδρομής» δεν διαβιβάστηκε «μαζί με το υπ’ αριθ.  99989/1778/13-4-2009 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και το υπ’ αριθ. 102068/2500/27-5-2009 υπηρεσιακό σημείωμα της με το οποίο ανακαλούσε το προηγούμενο (υπ’ αριθ. 99989/1778/13-4-2009) έγγραφο της», προτείνοντας την ανάκληση της ΑΕΠΟ οικ. 133877/23-12-2010, (βλ. το υπ’ όψιν 11 της Υπουργικής απόφασης  υπ’ αριθ. 199088/10.05.2011).
Δείτε στην υπ’ αριθ. 0010/2011 αίτηση-υπόμνημα της Ομοσπονδίας  Βατικιώτικων Συλλόγων Λακώνων Αττικής, προς Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Γραφείο Υπουργού, Υφυπουργού ΠΕΚΑ και Βουλευτές Νομού Λακωνίας, το περιεχόμενο του με α.π. 804/3-3-2010 ενημερωτικού σημειώματος, του τότε Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Σταύρου Σαγρή, που είχε αποσταλεί προς Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ  Αθ. Μωραΐτη). http://omospondiavatikon.blogspot.gr/2011_02_01_archive.html

Ως εκ τούτου το μνημονευόμενο στην υπ’ αριθ. 171122/16.10.2013 Υπουργική απόφαση ΠΕΚΑ (υπ’ όψιν 15) έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας κου Γερμανού υπ’ αριθ. 173868/2178/8-10-2012, «περί συμφωνίας για την εκτέλεση του έργου», δίχως προηγουμένως να έχουν περατωθεί οι οφειλόμενες ενέργειες από την πλευρά του Δασαρχείου Μολάων ως προς την προστασία της δασικού χαρακτήρα έκτασης, αντιβαίνει στο με α.π. 675/24.02.11 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Κου Αμοργιανιώτη της ιδίας Διεύθυνσης περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. οικ. 133877/23-12-2010 Υπουργικής απόφασης ΠΕΚΑ.

Δείτε στο Υπηρεσιακό σημείωμα υπ’ αριθ. 102068/2500/27-5-2009 της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος καθώς και στο υπ’ αριθ. 127508/704/12-3-2013  έγγραφο της αυτής Υπηρεσίας, την στηριζόμενη στον νόμο, το Σύνταγμα και την νομολογία ΣτΕ θέση που εκ νέου εξέφρασε αυτή η Υπηρεσία έχοντας υπ’ όψιν τις αποφάσεις 2645/2011 και 2646/2011 Ε΄ Τμ ΣτΕ: «Η θέση της Υπηρεσίας μας ως προς το ζήτημα της επέμβασης συναρτάται με το γεγονός ότι υπάρχουν οφειλόμενες ενέργειες από την πλευρά του Δασαρχείου ως προς την προστασία της δασικού χαρακτήρα έκτασης, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα στην εκ νέου αδειοδότηση του έργου, κατά το μέρος που υπολείπεται η εφαρμογή των ενεργειών της Δασικής Υπηρεσίας».
Εκ των υστέρων “νομιμοποίηση παράνομων ενεργειών” και παράβαση καθήκοντος (εφ όσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι οφειλόμενες ενέργειες του Δασαρχείου Μολάων και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) συνιστά όμως και η έκδοση της υπ’ αριθ. 171122/16.10.2013 ΥΠΕΚΑ. Κατά την γνώμη μου, και υπό το φως των πραγματικών περιστατικών τα οποία έχω ήδη εκθέσει ενώπιον του Κου Εισαγγελέα Σπάρτης και θα εκθέσω εκτενέστερα, λόγω Υπουργικής εμπλοκής, και ενώπιον της Κας Εισαγγελέως Αρείου Πάγου, υφίστανται νέες και παλαιότερες αξιόποινες πράξεις που δεν έχουν παραγραφεί, αυτές που έλαβαν χώρα στα πλαίσια της διαδικασίας αδειοδότησης που κατέληξε στην αναστηθείσα υπ’ αριθ. 133877/23.12.2010 ΑΕΠΟ, με  κύριους  των αιολικών την «ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ» και «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ» εταιρείες του Ομίλου Ελλάκτωρ. Όπως προαναφέρθηκε, για να καταστεί δυνατόν να εκδοθεί αυτή η πράξη είχαν λάβει χώρα αξιόποινες πράξεις και επομένως δεν θεωρούσα ότι ήταν δυνατόν να αναστηθεί αυτή ως έχει, πράγμα που όμως συνέβη με υπογραφή του Υπουργού ΠΕΚΑ Κου Μανιάτη, μη λαμβανομένων υπ’ όψιν στα πλαίσια της παρούσης, των λοιπών νομικών ελαττωμάτων της εν λόγω απόφασης.
Ως εκ τούτου, επειδή η παρούσα αίτηση είναι  αίτηση οφειλομένης νομίμου ενέργειας  εφόσον:
α. Η  μη συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έρχεται σε αντίθεση προς την  συνταγματική επιταγή του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος, τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 3068/2002, καθώς και το άρθρο 50 παρ. 4 του Π.Δ. 18/1989.

β. Υφίσταται νόμιμη υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί στην ικανοποίηση του αιτήματός μου (άρθρα 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, άρθρα 38 παρ. 1, 41 παρ. 1 & 3  και  διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας υπ’ αριθ. 160417/1180/8-7-80, 182447/3049/24-9-80, 141823/24-2-83, 179171/3-9-198570) λαμβανομένης υπ’ όψιν και  της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 998/79 όπως ισχύει
δ. Υποβάλλεται  με την παρούσα το σχετικό αίτημα στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης  και  στηρίζεται στην  Αρχή της Ενότητας της Διοίκησης - Συνεπώς αφής περιέλθει η παρούσα αίτησή μου  στις Υπηρεσίες Σας, οφείλετε  κάθε αρμόδιο Όργανο αφενός μεν να συνεργασθείτε μεταξύ Σας, αφετέρου η  κάθε αρμοδία Υπηρεσία να αναλάβει τις υποχρεώσεις της και να ασκήσει την αρμοδιότητά της ώστε να προβεί στα δέοντα στα πλαίσια Αρχής τήρησης της Νομιμότητας

ε. Νομιμοποιούμαι για την υποβολή του παρόντος αιτήματος βάσει της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986,  κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. υπ’ αριθ. 3937/2011.

Επειδή κατόπιν της υπ’ αριθ. 35/18-1-2010 έκθεσης παραβάσεων δασικής νομοθεσίας η Γενική Διεύθυνση Περιφερείας Πελοποννήσου εξέδωσε την υπ’ αριθ. 2305/1373/22-1-2010 διαταγή και με τις υπ’ αριθ. 1255/31-5-2010 και 1291/31-5-2010 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου κηρύχθηκαν αναδασωτέες εκτάσεις 157,3 στρεμμάτων στις θέσεις «Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη» και 128.6 στρεμμάτων στις θέσεις «Καλογεροβούνι-Πούλος».

Επειδή με  τις αποφάσεις 2645/2011 και 2646/2011 Ε΄ Τμ ΣτΕ ακυρώθηκαν οι αποφάσεις 1255/31-5-2010 και 1291/31-5-2010 του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου με τις οποίες κηρύχθηκαν αναδασωτέες εκτάσεις 157,3 στρεμμάτων στις θέσεις «Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη» και 128.6 στρεμμάτων στις θέσεις «Καλογεροβούνι-Πούλος» λόγω πλημμελούς αιτιολογίας στο ζήτημα του εμβαδού της έκτασης που κηρύχθηκε αναδασωτέα

Επειδή  η παρούσα είναι νόμιμη και βάσιμη και Επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις του παραδεκτού αυτής

Αιτούμαι

Την επίσπευση των οφειλόμενων νομίμων ενεργειών σας λαμβάνοντας υπ’ όψιν το υπ’ αριθ. 102068/2500/27-5-2009 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος καθώς και το υπ’ αριθ. 127508/704/12-3-2013 έγγραφο της αυτής Υπηρεσίας και την ανακήρυξη των καθ’ υπέρβαση της υπ’ αριθ. 1407/25.11.1999 και της υπ’ αριθ. 1408/25.11.1999 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου, παράνομα εκχερσωθεισών δασικών εκτάσεων στις ορεινές θέσεις «Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη» και «Καλογεροβούνι-Πούλος», ως αναδασωτέων, σε συμμόρφωση με τις υπ’ αριθ. 2645/2011 και 2646/2011 αποφάσεις του Ε΄ Τμ ΣτΕ,  κατόπιν επαρκώς αιτιολογημένης νόμιμης κρίσης ως προς το εμβαδόν των εκτάσεων που πρέπει να κηρυχθούν αναδασωτέες, κατά τα ανωτέρω, γενομένης δεκτής της παρούσης αίτησης οφειλόμενης νομίμου  ενεργείας

                                        Αθήνα, 25 Οκτωβρίου  2013
 
                                                  Αντώνιος  Κανδηράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου