Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Ξανά για το Ταμείο Ανεργίας

Αναδημοσιεύουμε Πρόταση Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης για τη διαμόρφωση Κλάδου Προνοιακών Παροχών και Αλληλοβοήθειας. Η πρόταση είναι αρκετά συνεκτική και πλήρης και έχει τη μορφή Σχεδίου Νόμου. Χωρίς να συμφωνούμε απόλυτα με τα γραφόμενα σε αυτήν (όπως με την εξαίρεση της εργοδοσίας από την καταβολή εισφοράς) θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση συζήτησης και ευτυχώς απέχει από τη λογική επιπλέον εισφορών την οποία έχει το ΤΕΕ. Το πρόβλημα της Ανεργίας ανάμεσα στους συναδέλφους γίνεται πολύ οξύ ειδικότερα σε αυτούς που απασχολούνται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών μια και δε δικαιούνται καμία Παροχή κατά το διάστημα της Ανεργίας. Καλούνται μάλιστα να καταβάλουν ολόκληρες τις υπέρογκες εισφορές στο Ταμείο χωρίς να έχουν καθόλου εισόδημα. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους από τους Αυτόνομους Μηχανικούς Ανατολικής Κρήτης (ΑΜΑΚ) που μας το έστειλαν.

ΤΕΕ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Σχέδιο Νόμου-Πρόταση  για τον Κλάδο Προνοιακών Παροχών και Αλληλοβοήθειας                                                      

Άρθρο Νο 1

Ο κλάδος Προνοιακών Παροχών (ΚΠΠ) και Αλληλοβοήθειας είναι αυστηρά ανταποδοτικός και αναδιανεμητικός κάθε έτος σύμφωνα με τους σκοπούς σύστασής του. Πιθανά κονδύλια εναπομένοντα δε μεταφέρονται σε άλλο κλάδο, αλλά προστίθενται στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Άρθρο  Νο 2

Οι σκοποί του ΚΠΠ και Αλληλοβοήθειας είναι αυστηρά αυτοί που αναφέρονται σ’ αυτό το άρθρο και αποκλείονται οποιοιδήποτε άλλοι σκοποί, δηλαδή:
α.  Επιδότηση ανέργων και γραφείο ευρέσεως εργασίας. Οι όροι συμμετοχής στην επιδότηση θα ορισθούν παρακάτω.
β.   Επιδότηση στρατευμένων συναδέλφων
γ.  Πρόσθετη επιδότηση εγκυμοσύνης και τοκετού καθώς και τεκνοποίησης. Οι όροι θα ορισθούν παρακάτω
δ.  Ισχυρό βοήθημα σε αναξιοπαθούντες συναδέλφους από ασθένεια και εκεί που το ΚΥΤ ΤΣΜΕΔΕ δεν τους καλύπτει. Οι όροι θα ορισθούν παρακάτω
ε. Ισόποση αναδιανομή σε όλους τους συναδέλφους του 40% του ισολογισμού του Ταμείου, εάν το 40% αντιστοιχεί σε ποσό που δεν υπερβαίνει το ύψος των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών του ελεύθερου επαγγελματία πριν το 1993. Το ποσό αυτό είναι δυνατό να θεωρηθεί σαν προκαταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του κάθε εν ενεργεία ασφαλισμένου (όχι σε συνταξιούχους)  κατά το επόμενο έτος.

Άρθρο Νο 3

Πόροι του Ταμείου

α. Οι πόροι του Ταμείου για το έτος n προκύπτουν από το εναπομένον ποσοστό της υπερκάλυψης των εισφορών έναντι των παροχών του ΚΥΤ για το έτος n-1, μετά την απομείωσή του κατά ένα βιώσιμο και απόλυτα ανταποδοτικό επίπεδο ασφαλείας της τάξης του 5%, πολλαπλασιασμένο με τις εισφορές του ΚΥΤ για το έτος n-1, δηλαδή:

Πόροι του Ταμείουn =
[(Ποσοστό Υπερκάλυψης Εισφορών έναντι παροχών ΚΥΤ)n-1 - 5%] Χ Εισφορές ΚΥΤn-1

Για παράδειγμα:


Εισφορές
σε €
Παροχές     σε €
Υπερκάλυψη
Υπερκάλυψη -5%
Ποσό
σε €
2000
44.638.459
32.835.814
26,44%
21,44%
9.570.722 
2001
48.611.639
41.081.120
15,49%
10,49%
5.099.937 
2002
56.867.261
49.518.984
12,92%
7,92%
4.504.914 

β. Το 1/3 της μέσης απόδοσης των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ υπολογιζόμενων ως εξής:
π.χ (Πρόταση Σκώκου 1994)
Αποθεματικά ’94          100 δις
Πληθωρισμός              10%
ΑΕΠ αύξησης              1%
Ετήσια απόδοση         18%
κεφαλαίων
Διαφορά 18%-11% =  7%  (Απόδοση-Πληθωρισμός- Αύξηση ΑΕΠ)
Απόδοση υπέρ ΚΠΠ/Αλληλ           2.333.334.000 δρχ. ή 6.847.642€


Σημερινά δεδομένα   (Δυσμενέστερη περίπτωση 2003)
Αποθεματικά                         169.882.600€
Πληθωρισμός                                   3,4%
Μέση Απόδοση
Κεφαλαίων                                        5,5%
Μέση Ετήσια Διαφορά         2,1%x169.882.600=3.567.534€
Σημ.:
1. Κρίνεται απαραίτητη η πρόσδεση της Μέσης Απόδοσης Κεφαλαίων για το έτος n-1, υπολογιζόμενα σε ετήσια ενοποιημένη οικονομική βάση, με το μέσο ετήσιο επίπεδο του πληθωρισμoύ στη χώρα για το ίδιο έτος. Ειδικότερα, είναι σκόπιμο το ποσοστό της Μέσης Απόδοσης Κεφαλαίων σε ετήσια βάση να κινείται τουλάχιστον κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον Πληθωρισμό του έτους, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με ορθολογική, χρηστή και ανταποδοτική διαχείριση των κεφαλαίων αυτών από θεσμοθετημένους για το ρόλο αυτό παράγοντες της αγοράς.
2. Τα παραπάνω ποσά δύναται επίσης να υπόκεινται σε κάποιο διορθωτικό συντελεστή οικονομικής συγκυρίας, ο οποίος θα παίρνει τιμές ανάλογα με την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, κ.λ.π. Ο προσδιορισμός του ιδιαίτερου αυτού χαρακτηριστικού μπορεί να αποτελέσει προϊόν στα πλαίσια σύνταξης αναλογιστικής μελέτης.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πιστεύει ότι πρέπει να αρκεστούμε σε αυτούς τους δύο πόρους για τους εξής προφανείς λόγους:
 1. Ο προϋπολογισμός του ΚΠΠ/Αλληλοβοήθειας κρίνεται επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες όλων των συναδέλφων, κυρίως δε εκείνων που έχουν περισσότερη ανάγκη, χωρίς κατασπατάληση πόρων.
 2. Δεν επιβαρύνει τις ήδη υπέρογκες εισφορές που πληρώνουν οι συνάδελφοι.
 3. Δεν εμπλέκει το κράτος και την εργοδοσία και ως εκ τούτου δεν έχουν λόγο.
 4. Λαμβάνει υπόψη τόσο τη βιωσιμότητα του Ταμείου όσο και του ΚΥΤ. Αυτό άλλωστε μια αναλογιστική μελέτη θα το καταδείξει.
 5. Επικεντρώνει συνολικά το Ταμείο στους στόχους που οφείλει να έχει (δηλ. βιωσιμότητα, ανταποδοτικότητα, αλληλοβοήθεια των γενεών) και όχι αλλότριους στόχους όπως τράπεζες, ΣΔΙΤ κλπ.
γ. Παρόλα αυτά, αν τα 2/3 και πλέον της Αντιπροσωπείας κρίνουν απαραίτητη- αιτιολογημένα (δηλ το απαιτούν οι ανάγκες) -τη θέσπιση επιπλέον εισφορών, αυτές πρέπει να κινηθούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα επιβάρυνσης των συναδέλφων, δηλ:
 1. 0,2% επί της αμοιβής των μελετών
 2. 0,2% επί των τεκμαρτών κερδών εργοληπτών
 3. 0,4% επί του μισθού κάθε κατηγορίας μισθωτών
Αποκλειόμενης της εργοδοσίας.

Διοίκηση του ΚΠΠ/Αλληλοβοήθειας

Άρθρο Νο1

Το ΚΠΠ και Αλληλοβοήθειας διοικείται από Πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Κεντρική Αντιπροσωπεία. Σε κάθε περίπτωση η λήψη απόφασης προϋποθέτει την κάλυψη της σχετικής απαρτίας της Επιτροπής που ορίζεται στα ¾ των μελών του Δ.Σ.

Άρθρο Νο 2

Παρομοίως τα περιφερειακά τμήματα εκλέγουν Τριμελές ΔΣ από την αντίστοιχη Αντιπροσωπεία.

Άρθρο Νο3

Αρμοδιότητες του Πενταμελούς ΔΣ της Κεντρικής Αντιπροσωπείας και του Τριμελούς από κάθε περιφερειακό τμήμα:
Α) Τριμελές ΔΣ των Τμημάτων
1.    Καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις στο Πενταμελές ΔΣ για τους συναδέλφους του αντίστοιχου τμήματος που δικαιούνται και έχουν αιτηθεί επιδότηση ή βοήθημα.
2.    Εισηγείται το ύψος του βοηθήματος, βάσει των πραγματικών αναγκών ή τεκμηριωμένων εξόδων που θα κατατίθενται στην Επιτροπή.

Β) Πενταμελής της Κεντρικής Αντιπροσωπείας
 1. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ΚΠΠ και Αλληλοβοήθειας.
 2. Ελέγχει τον Ισολογισμό και τις αναλογιστικές μελέτες για τα ποσά που αφορούν στο ΚΠΠ & Αλληλοβοήθειας.
 3. Εισηγείται στην Κεντρική Αντιπροσωπεία το ύψος της επιδότησης και την έγκριση των βοηθημάτων
 4. Αναλαμβάνει τις διαδικασίες για τη διανομή του 40% του ισολογισμού σε όλους τους συναδέλφους

Άρθρο Νο 4

Η διάρκεια των Τριμελών και του Πενταμελούς θα είναι όσο και η διάρκεια της αντίστοιχης Αντιπροσωπείας.

Όροι και προϋποθέσεις για Επιδότηση-Βοηθήματα

Άρθρο Νο1

Για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας επιδοτούνται αυτοί για τους οποίους έχει γίνει μονομερής καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη. Η επιδότηση καταβάλλεται εφόσον προκύπτουν τα στοιχεία από το εκκαθαριστικό σημείωμα της προηγούμενης περιόδου (απουσία εισοδημάτων από άλλες πηγές).

Άρθρο Νο2

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες το βασικό αποδεικτικό στοιχείο έναρξης της επιδότησης είναι τα δηλωμένα συνολικά, από κάθε πηγή, εισοδήματά τους με βάση το εκκαθαριστικό. (Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα ισχύει με υπεύθυνη δήλωσή τους για να μην παίρνουν εκ των υστέρων την επιδότηση).

Άρθρο Νο3

Για τους νεοεισερχόμενους Μηχανικούς στο επάγγελμα που δεν έχουν υποβάλλει ακόμα δήλωση, βεβαίωση της εφορίας περί μη υποβολής δήλωσης ατομικής ή οικογενειακής (απουσία εισοδημάτων από άλλες πηγές).

Άρθρο Νο4

Εφόσον ο/η προς επιδότηση είναι παντρεμένος/η, για την επιδότηση συνεκτιμάται παράλληλα η οικογενειακή κατάσταση (παιδιά, προστατευόμενα μέλη κλπ) καθώς και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα σύμφωνα με τα κριτήρια που θα προτείνει το Πενταμελές ΔΣ και θα εγκρίνει η Κεντρική Αντιπροσωπεία

Άρθρο Νο5

Επιδοτείται η γέννηση κάθε νέου παιδιού. Το ποσό της επιδότησης είναι πολλαπλασιαστικά αυξανόμενο για κάθε παιδί μετά το δεύτερο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη γέννηση.

Άρθρο Νο6

Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία συνάδελφοι δικαιούνται ποσοστό επί της κανονικής επιδότησης που ορίζεται για τους ανέργους, προκειμένου να καλύψουν μέρος ή και το σύνολο των εισφορών τους στο Ταμείο.

Άρθρο Νο7

Η χρονική διάρκεια της επιδότησης δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο χρόνων και εφόσον διακοπεί η επιδότηση συναδέλφου για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να επιδοτηθεί ξανά μετά την παρέλευση ενός έτους αφού βεβαιωθεί ότι συνεχίζουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

Άρθρο Νο8

Σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι ο επιδοτούμενος κατά το διάστημα της επιδότησης του δεν τηρούσε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις υποχρεούται στην άμεση έντοκη επιστροφή της επιδότησής του. Αν όμως αποδειχτεί ότι υπήρχε δόλος στην καταστρατήγηση των προϋποθέσεων επιδότησης
α) χάνει το δικαίωμα μελλοντικής επιδότησης και
β) διώκεται πειθαρχικά από το ΤΕΕ.

Ύψος Επιδοτήσεων-Βοηθημάτων

Καθορίζονται με απόφαση της Αντιπροσωπείας μετά από εισήγηση του Πενταμελούς ΔΣ και αφού λάβει υπόψη της τις εισηγήσεις των Τριμελών ΔΣ.
  
Ηράκλειο, Ιούλιος 2006
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
                                                                                Αλεξάκη Μαίρη, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
                                                                                Ζαμπετάκης Κώστας, Μηχανολόγος Μηχανικός
                                                                                Μπαρτολότσι Τζούλια, Πολιτικός Μηχανικός
                                                                                Τρουλλινός Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου