Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Πρόταση Τροποποίησης Νομοθεσίας σχετικά με τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.:    7799                                                                      Αθήνα,  13-5-2019
         Προς:     Υπ. Εσωτερικών κ. Χαρίτση Αλέξη
         Κοιν. 1.   Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
                    2.   Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
                    
Θέμα: Πρόταση Τροποποίησης Νομοθεσίας σχετικά με τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου.

Κε Υπουργέ,
 Σε συνέχεια της από 1/10/18 επιστολής μας (Αρ. Πρωτ. 7517) προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για θέματα Νομικής και Τεχνικής φύσεως του Κλάδου των Μηχανικών Δημοσίου απευθυνόμαστε και σε εσάς σχετικά με την αναγκαία τροποποίηση της Νομοθεσίας σχετικά με τον έλεγχο, την επίβλεψη συντήρησης και την πρόληψη των προβλημάτων των δημοσίων οδών, των αντιπλημμυρικών έργων, των παιδικών χαρών κλπ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 3481/2006

Η Συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, των Περιφερειών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις», το οποίο και παρατίθεται.

‘’ Άρθρο 7


Συντήρηση οδών

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄), μετά το πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο, ως ακολούθως:

«Επίσης δεν καταργούνται και εξακολουθούν να απο­τελούν υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων οι Διευθύνσεις: α) Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Ο.), β) Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (Δ.Κ.Υ.Ε.) και γ) Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.).

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο­ταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι οδοί του Νομού Αττικής που έχουν πρωτεύουσα σημασία για την κυκλοφορία των οχημάτων και τα ολοκληρωμέ­να τμήματα των αυτοκινητοδρόμων που ανήκουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω­ροταξίας και Δημόσιων Έργων.3. Με αποφάσεις των κατά τόπους αρμόδιων Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών της Χώρας, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την απόφαση της παραγράφου 2 και εκδίδονται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε­ως, καθορίζονται οι οδοί που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Αρμόδιοι προς συντήρηση όλων των υπόλοιπων δημόσιων οδών είναι οι δήμοι και οι κοινότητες, ο καθένας μέσα στα όρια της διοικητικής του περιφέρειας.

4. Για την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3, ως «συντήρηση» νοείται η αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας της οδού (στηθαία, νησίδες ασφαλείας, σήμανση κ.ο.κ.), επιφυλασ­σομένων των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την αρμοδιότητα και τις ευθύνες των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Την υπηρεσία που έχει κατά τα ανωτέρω την αρμοδιότητα συντήρησης των οδών βαρύνει η υποχρέ­ωση και η δαπάνη ηλεκτροφωτισμού τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Με τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι αρμοδιότητες που αφο­ρούν την καθαριότητα της επιφάνειας των οδών.

5. Οι αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσί­ες υποχρεούνται να ελέγχουν, τουλάχιστον ανά δεκα­πενθήμερο, τις οδούς της αρμοδιότητάς τους, για τη διαπίστωση βλαβών του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας της οδού και να καταγράφουν τα ευρήματα σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται με ευθύνη του Προϊσταμένου τους. Τα όργανα της Ελληνικής Αστυνο­μίας υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες, για την ύπαρξη βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας των οδών που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να προβαίνει επίσης σε γραπτή ειδοποίηση των αρμόδιων για τη συντήρηση υπηρεσιών, με οποιοδή­ποτε μέσο (όπως ιδίως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική επιστολή), η οποία κατα­χωρίζεται από τις ως άνω υπηρεσίες στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο.

6. Η αρμόδια προς συντήρηση της οδού υπηρεσία υποχρεούται να πραγματοποιήσει με όργανά της αυ­τοψία της βλάβης, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες αφότου λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση αυτής και να συντάξει συνοπτική έκθεση περί της έκτασης και του είδους της και της ύπαρξης ή μη ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης. Εφόσον κατά την αυτοψία διαπιστωθεί επικινδυνότητα της βλάβης για την οδική ασφάλεια, λαμβάνονται άμεσα από τους διενεργούντες την αυ­τοψία τα απαραίτητα μέτρα για την προσωρινή της αποκατάσταση, εφόσον αυτή είναι δυνατή, άλλως για την οριοθέτηση και την κατάλληλη σήμανσή της, προς αποφυγή ατυχημάτων. Η αποκατάσταση των βλαβών που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια ολο­κληρώνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας. Οι ενέργειες της παραγράφου αυτές καταγράφονται σε ειδικό Πρωτόκολλο Αντιμετώ­πισης Βλάβης, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που ορίσθηκαν υπεύθυνοι κατά τα ανωτέρω και θεωρείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτής και της προηγούμενης παραγρά­φου με υπαιτιότητα των αρμόδιων οργάνων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

7. Οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, όπως ιδίως η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η Δ.Ε.Η. Α.Ε., ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τα νομικά ή φυσικά εν γένει πρόσω­πα που εκτελούν έργα επί των οδών, υποχρεούνται να αποκαθιστούν πλήρως τις τομές και παντοειδείς φθορές του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλεί­ας των οδών, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην άδεια που εκδίδει η αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία κατά την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας – ΦΕΚ 57 Α΄) και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από του πέρατος των εργασιών, επί των τμημάτων των οδών τα οποία παραδίδονται στην κυ­κλοφορία. Αν δεν αποκατασταθούν οι βλάβες και τομές του οδοστρώματος ή δεν αποκατασταθούν εντέχνως και επαρκώς, κατά την κρίση του οικείου φορέα συ­ντήρησης της οδού, ο φορέας αυτός υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη εις βάρος και για λογαριασμό του προσώπου για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο και περαιτέρω να βεβαιώσει και εισπράξει τη σχετική δαπάνη κατά τις διατάξεις είσπραξης των δη­μοσίων εσόδων.

8. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν την κατάταξη και χαρακτηρισμό των οδών και τις συνέπειες που απορρέουν από την κατάταξη, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.΄΄


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην παράγραφο 5 και 6 αυτού αναγράφεται η διαδικασία αποκατάστασης βλαβών, η χρονική διάρκεια της αποκατάστασης, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων.

Δεν αναγράφεται όμως τίποτε για την επάρκεια των διατιθέμενων πιστώσεων που είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης.

Οι ευθύνες καταλογίζονται στον ‘’ υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που ορίσθηκαν υπεύθυνοι κατά τα ανωτέρω………΄΄ , χωρίς να εξετάζονται οι αντικειμενικές δυνατότητες επέμβασης, καθώς και η ύπαρξη ή μη των απαιτούμενων πιστώσεων.

Για να αποφεύγονται οι άδικες διώξεις και καταδίκες στελεχών, δημοσίων υπαλλήλων, που αδυνατούν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 7 του Ν.3481/2006 όχι από δική τους υπαιτιότητα, αλλά εξ αιτίας της έλλειψης των απαραιτήτων μέσων, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 3481/06, -(υπογραμμισμένο κείμενο) - :

«6. Η αρμόδια προς συντήρηση της οδού υπηρεσία υποχρεούται να πραγματοποιήσει με όργανά της αυ­τοψία της βλάβης, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες αφότου λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση αυτής και να συντάξει συνοπτική έκθεση περί της έκτασης και του είδους της και της ύπαρξης ή μη ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης. Εφόσον κατά την αυτοψία διαπιστωθεί επικινδυνότητα της βλάβης για την οδική ασφάλεια, λαμβάνονται άμεσα από τους διενεργούντες την αυ­τοψία τα απαραίτητα μέτρα για την προσωρινή της αποκατάσταση, εφόσον αυτή είναι δυνατή, άλλως για την οριοθέτηση και την κατάλληλη σήμανσή της, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Η αποκατάσταση των βλαβών που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια ολο­κληρώνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας, με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλισθεί και διατεθεί έγκαιρα στην υπηρεσία η απαραίτητη χρηματοδότηση για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.
Οι ενέργειες της παραγράφου αυτές ής καταγράφονται σε ειδικό Πρωτόκολλο Αντιμετώ­πισης Βλάβης, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που ορίσθηκαν υπεύθυνοι κατά τα ανωτέρω και θεωρείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας. ενημερώνεται και τηρείται με ευθύνη του προϊστάμενου Τμήματος και Δνσης.
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτής και της προηγούμενης παραγρά­φου με υπαιτιότητα των αρμόδιων οργάνων συνιστά, με αιτιολογημένη απόφαση περί βαριάς αμέλειας ή δόλου, πειθαρχικό παράπτωμα.»

Αντίστοιχη Πρόταση Τροποποίησης έχει κατατεθεί από το ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, (Αριθμ. Πρωτ. 2700 /18-07-2018).

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου